Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 4th Dimension d.o.o. PRAVILNIK  Moje poštovanje, tvrtka smo koja izuzetno uspešno šalje eRačune od 01.05.2014. godine, te od tog vremena isto mogu činiti i svi naši korisnici (danas njih ukupno 1.332 pravnih subjekata). Očekivali smo da će u Pravilniku o tehničkim elementima pisati nešto i o tehničkim elementima specifičnim za zakone u Republici Hrvatskoj, ali koliko vidimo, sve se svodi na Članak 9. stavak 3. koji kaže da, citiramo: "Ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva u suradnji s FINA-om izrađuje i objavljuje na svojim mrežnim stranicama Tehničku specifikaciju, Specifikaciju osnovne upotrebe e-računa i drugu dokumentaciju te sve njihove izmjene i dopune." Molio bih Vas za informaciju gdje se mogu pogledati zadnje radne verzije spomenutih dokumenata, odnosno da li se u toj dokumentaciji nalaze definicije za strukturirani prikaz situacija specifičnih za RH koji nisu definirani normom 16931-1:2017 i dokumentacijom koja je trenutno na raspolaganju. Konkretno se radi o specifičnom prikazu sljedećih situacija: - poreza na motorna vozila (koliko vidimo nema nigdje); - poreza na razliku u cijeni (koliko vidimo nema nigdje); - porezu na potrošnju (koliko vidimo nema nigdje); - povratnoj naknadi (koliko vidimo nema nigdje); - načinu prikaza deviznih računa (u više navrata razgovarali smo sa odgovornim osobama u FINA-i i po nama kažu nešto što nije po zakonu RH. Oni kažu: "Pošaljite račun u EUR-ima". Ali, izdavanje/slanje računa u EUR-ima nije dozvoljeno); - načinu prikaza konačnih računa kojima su prethodili računi za predujam (koliko vidimo nema nigdje). Točno je da se svi ovi elementi mogu prikazati na razne načine, ali to točno znači da standard ne postoji. Primatelj takvog računa neće moći prepoznati takav račun i neće ga moći elektronički obraditi ,što i jest smisao elektroničkog računa. Nadalje u zakonu jasno piše koji su osnovni elementi takvog računa: 1. oznake procesa i računa te vrijeme izdavanja računa (godina, mjesec i dan te sat i minuta) 2. razdoblje koje račun obuhvaća 3. podaci o prodavatelju 4. podaci o kupcu 5. podaci o primatelju plaćanja 6. podaci o poreznom predstavniku prodavatelja 7. upućivanje na ugovor 8. detalji o isporuci 9. upute za plaćanje 10. podaci o naknadama ili davanjima 11. podaci o stavkama na računu 12. ukupni iznos računa 13. raščlanjeni prikaz PDV-a. U pravilniku nije definirano: - što se smatra detaljima o isporuci; - što se smatra uputama za plaćanje; - što se smatra podacima o naknadama ili davanjima; - da li podaci o poreznom predstvaniku prodavaljatelja moraju obavezno biti navedeni na svakom računu; - itd. Molimo Vas za informaciju da li će se pojašnjenja naći u konačnom Pravilniku ili će biti u dokumentaciji koju priprema nadležno Ministarstvo u suradnji s FINA-om? U dokumentaciji nigdje nije definirano niti mjesto za prikaz sata i minute izdavanja računa iako UBL 2.1 ima jasno definirano mjesto za taj podatak. U nekim primjerima koje smo vidjeli kod kolega, vrijeme izdavanja računa je upisano u napomeni (čvor cbc:Note) umjesto u polju za vrijeme izdavanja računa (čvor cbc:IssueTime) koje je za to i predviđeno?! Situacija je banalna, ali jasno ilustrira nedostatak standarda koji netko mora propisati kako bi nešto postalo standard. Molimo Vas i za informaciju kada možemo očekivati pravilnik/specifikaciju u kojoj će biti razrađene i definirane situacije specifične za zakone u Republici Hrvatskoj? Lijepi pozdrav, Dragan Bagarić Primljeno na znanje Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju u eSavjetovanju. Ispred Službe za digitalno gospodarstvo, Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta, kao resorno nadležnog tijela za tumačenje odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, čiji smo bili i predlagatelj te tumačenja predloženih odredbi provedbenih akata (pravilnika), a nastavno na Vaše upite i zapažanja upućene kroz sustav eSavjetovanja, očitujemo se kako slijedi. U "HRN EN 16931-1 Elektronički račun - 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata računa (EN 16931-1:2017)", poglavlju 6.4.3 Pravila za PDV, navedena su pravila vezana uz iskazivanje PDV-a na računu, porezne kategorije podržane normom i poslovna pravila za svaku od poreznih kategorija. EN podržava porezne kategorije koje su vezane samo uz PDV, a u poglavlju A.3.1 Porezi osim PDV-a objašnjavaju se drugi porezi i načini iskazivanja na računu: Direktiva Vijeća EU-a 2006/112/EZ [2], članak 78 a) propisuje da „Oporezivi iznos uključuje sljedeće čimbenike: (a) poreze, carine, prelevmane i davanja, isključujući sam PDV“. Nadalje, trošarine su regulirane Direktivom 2008/118/EZ [12], u pogledu općenitih rješenja za trošarine, sa stavljanjem van snage Direktive 92/12/EEZ, koja navodi da sve države članice moraju oporezivati sljedeće proizvode: energente i električnu energiju, alkohol i alkoholna pića i prerađeni duhan. Ti se proizvodi oporezuju, za razliku od PDV-a, uzimajući kao oporezivu vrijednost ne njihovu ekonomsku vrijednost niti ukupnu protuvrijednost koja je plaćena za njih, nego po količini odgovarajućeg proizvoda. Stoga se određivanje iznosa poreza ne oslanja na primjenu stope ili postotka novčano oporezivog iznosa, nego na fiksni novčani iznos po jedinici proizvoda ili u odnosu na razinu određenih fizičkih svojstava (npr. njegovo kalorijsko svojstvo, postotak alkohola itd.). Navedene trošarine, kao i PDV, imaju zajedničku prirodu neizravnih poreza, što u osnovi znači da je njihova svrha oporezovati potrošnju (ili korištenje) ciljanih proizvoda, pa stoga iznos poreza plaća njihov kupac. U nekim je slučajevima stoga na računu potrebno navesti informaciju o pojedinostima takvog „poreza koji nije PDV“. To se može napraviti u modelu osnovnoga računa bilo: (1) navođenjem primjenjivog „poreza koji nije PDV“ kao odvojene stavke na računu (2) navođenjem primjenjivog „poreza koji nije PDV“ kao troška na razini stavke računa (pod pretpostavkom da su i „porez koji nije PDV“ i proizvod/usluga podložni istom izračunu PDV-a) (3) navodeći primjenjivi „porez koji nije PDV“ kao trošak na razini dokumenta za račun.