Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti zraka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 105. Prilikom donošenja Zakona o zaštiti zraka Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka izrazilo je stav da sam Zakon ne bi smio navoditi nazive institucija koje će za potrebe Ministarstva obavljati poslove nacionalnih referentnih laboratorija već jedino sadržavati uvjete koje takva institucija treba zadovoljiti. Udruženje je predložilo da se izbor i imenovanje institucije koja zadovoljava navedene uvjete rješava posebnim propisom kako se ne bi doveli u situaciju da se jedino izmjenom samog Zakona omogućuje nadležnim tijelima izbor druge institucije ukoliko dođe do nepravilnosti. U članku 105 ovog Prijedloga Zakona trebalo bi navesti da poslove iz članka 31. stavaka 2. i 3. u slučaju spriječenosti navedenih institucija može obavljati jedino laboratorij koji ispunjava uvjete iz članka 6 Prijedloga Zakona, odnosno laboratorij koji je akreditiran prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije za jednu ili više referentnih metoda mjerenja propisanih Pravilnikom iz članka 23. ovog Zakona. Djelomično prihvaćen Članak 31. dorađen je u skladu s predmetnim komentarima.
2 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 102. Nedostaje vremenski interval za Plan zaštite zraka iz članka 11 ovog Zakona. Nije prihvaćen Regulirano Zakonom o zaštiti okoliša
3 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 100. - Predlaže se u stavku 2. podstavku 2. u zagradi brisati stavak „ 2.“ , jer Zakon daje mogućnost, a ne i obvezu donošenja kratkoročnog akcijskog plana iz stavka članka 54. stavka 2. Zakona. - Predlaže se u stavku 3. brisati podstavak 2. iz razloga jer Zakonom nije osiguran mehanizam kojim bi nadležno upravno tijelo moglo osigurati prikupljanje traženih podataka od onečišćivača. Djelomično prihvaćen Dorađeno je u skladu s dorađenim člankom 54. koji se odnosi na kratkoročne akcijske planove, odnosno, člankom 35. stavkom 2.
4 INA Industrija nafte d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 62. U Članku 62. navedeno je kako ispitni laboratorij može koristiti i druge metode mjerenja onečišćujućih tvari u zraku ukoliko ima potvrdu referentnog laboratorija da su provedeni testovi ekvivalencije drugih metoda mjerenja s referentnim metodama sukladno standardima EU. Također se zahtjeva od ispitnih laboratorija da su akreditirani za svaku referentnu metodu mjerenja posebno, dok je za referentne laboratorije (Članak 63.) dovoljno da su akreditirani za jednu ili više referentnih metoda mjerenja. Ako referentni laboratoriji izdaju potvrdu za ekvivalenciju drugih metoda mjerenja trebali bi i oni biti akreditirani za sve referentne metode mjerenja, a ne za jednu ili više. Nije prihvaćen Kroz predmetni članak definirani su uvijeti za ispitne laboratorije u skladu s Direktivom 2008/50/EZ.
5 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 60. Posljednja rečenica članka 60. "Ti se podaci povezuju sa sažetom ocjenom učinaka tih prekoračenja na zdravlje ljudi i vegetaciju." ukazuje na potrebu uključivanja sustavnog praćenja koncentracija alergene peludi i spora. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
6 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 60. - Predlaže se da se na kraju stavka 2. briše točka i doda slijedeći tekst „ koju izrađuju nadležno tijelo za zaštitu zdravlja i javno zdravstvo iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona“. Nije prihvaćen Već je definirano člankom 56. stavkom 3. ovoga Zakona.
7 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 54. - Predlaže se u stavku 3. brisati „ili prag obavješćivanja“. Predlaže se da se kratkoročni akcijski plan donosi samo kada razine onečišćujućih tvari prekoračuju prag upozorenja jer su mjere zaštite zraka u slučaju prekoračenja GV, CV i praga obavješćivanja već određene u akcijskom planu i/ili mjerama za prizemni ozon iz članka 53. Zakona . - Predlaže se da se u stavku 6. ovoga članka umjesto „predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave“ stavi „izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave“ i brišu riječi: „ rezultatima svojih istraživanja o izvodljivosti i“. Provođenje istraživanja o izvodljivosti kratkoročnih akcijskih planova je nova obaveza jedinicama lokalne samouprave i predstavlja dodatno financijsko opterećenje za njihov proračun što nije prihvatljivo. Predlaže se da takva istraživanja provodi Ministarstvo i o tome informira javnost. - Predlaže se da se u stavku 7. ovoga članka onečišćivačima, odnosno nositeljima mjera propiše i obaveza izrade godišnjih izvješća o provedbi mjera. Na temelju godišnjih izvješća onečišćivača, odnosno nositelja mjera nadležno upravno tijelo bi sukladno obvezi iz članka 56. ovoga Zakona informiralo javnost o provedbi akcijskog plana Djelomično prihvaćen Predmetni članak prenosi i usklađen je s odredbama Direktive 2008/50/EZ koje se odnose na karatkoročne akcijske planove.
8 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 53. Premda je u odnosu na prethodni Zakon o zaštiti zraka ozon odvojen od ostalih onečišćujućih tvari i dalje ostaje otvoreno pitanje jesu li Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te Grad Zagreb u mogućnosti donijeti uspješan Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na ozon. Predlažemo da se donese Akcijski plan za ozon na nacionalnoj razini, što smo tražili i prilikom donošenja Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti zraka 2016. godine Nije prihvaćen Predmetni izričaj vezan za Akcijske planove u skladu je s Direktivom 2008/50/EZ.
9 Elvira Horvatić Viduka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 53. Uzimajući u obzir stavak 3 i stavak 4 Članka 53 te postojeća prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon u zonama i aglomeracija Republike Hrvatske predlaže se propisivanje izrade Akcijskog plana za ozon za područje Republike Hrvatske. Postavlja se pitanje provođenja Stavka 2 iz Članak 53. za prekoračenja ciljne vrijednosti za ozon na područjima gdje su smještene ruralne postaje Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Nije prihvaćen Predmetni izričaj vezan za Akcijske planove u skladu je s Direktivom 2008/50/EZ.
10 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 53. - Predlaže se da se u stavku 1. umjesto „ iz članka 22.“ stavi „iz članka 29. i 34.“ . Navedenom izmjenom predlaže se da se akcijski plan ne izrađuje za onečišćenja izmjerena na mjernim postajama onečišćivača budući da oni posjeduju rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, odnosno okolišnu dozvolu sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša, a u navedenim dokumentima definirane su mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka. Stoga, nema potrebe da se radi onečišćenja zraka lokalnog karaktera, specifičnim onečišćujućim tvarima koje se ne prate na državnim i gradskim mjernim postajama, u roku 18 mjeseci, donosi akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka u kojem će se ponovno odrediti one iste mjere propisane naprijed navedenim dozvolama i rješenjima, osobito kada provedbu tih mjera, u roku kraćem od 18 mjeseci, može rješenjem narediti inspekcija zaštite okoliša. - Predlaže se da se ponovno provjeri ispravnost odredbe stavka 2. istoga članka. Budući da je razina ciljne vrijednosti za prizemni ozon i vrijednost dugoročnog cilja za ozon ista, odredbu iz stavka 2. treba ispraviti (nije moguće da razine prizemnog ozona u zraku budu veće od dugoročnog cilja, a istovremeno ispod ili jednake ciljnim vrijednostima za ozon). - U stavku 3. predlaže se da izradu mjera za smanjivanje prizemnog ozona iz stavka 2. osigurava Ministarstvo, a ne kako je predloženo upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, i to tamo gdje prema ocjeni Ministarstva postoji opravdani i moguć potencijal za smanjenje prekoračenja, vodeći računa o geografskim, meteorološkim i gospodarskim uvjetima. Temeljem obveza utvrđenih Planom zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u RH za razdoblje od 2013.-2017. godine, Ministarstvo je provodilo niz aktivnosti i projekata u cilju definiranja smjernica i izrade mjera za smanjivanje razina prizemnog ozona te raspolaže odgovarajućim podlogama nužnih za izradu istih. Mjere za smanjivanje razine prizemnog ozona trebale bi se donositi na nacionalnoj razini kao što je bilo propisano prethodnim zakonom, jer se radi o globalnom, a ne lokalnom onečišćenju. - Predlaže se u stavku 11. ovoga članka onečišćivačima, odnosno nositeljima mjera propiše i obaveza izrade godišnjih izvješća o provedbi mjera. Na temelju godišnjih izvješća onečišćivača, odnosno nositelja mjera, nadležno upravno tijelo bi sukladno obvezi iz članka 56. ovoga Zakona informiralo javnost o provedbi akcijskog plana. Nije prihvaćen Predmetne obaveze vezane uz izradu akcijskih planova definirane su sukladno Direktivi 2008/50/EZ. Mjerne postaje onečišćivaća također su dio mreže postaja kojima se određuje kvaliteta zraka te iste imaju ravnopravan status s postajama državne i loklane mreže. Sukladno navedenom, iste moraju biti predmet akcijskih planova.
11 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 48. Potrebno je definirati što je to proizvod u kontekstu Zakona o zaštiti zraka. Nije prihvaćen Člankom 9. dane su definicije proizvoda u kontekstu Zakona o zaštiti zraka.
12 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 46. - Predlaže se da se u stavku 2. ovoga članka umjesto “ predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave“ stavi „ izvršno tijelo Grada Zagreba i jedinica lokalne samouprave“. Navedene izmjene predložene su kako bi se obveze iz članka 46. mogle provesti u što je moguće kraćem vremenu. - Nastavno na propisanu obvezu iz stavka 2. ovoga članka predlaže se da se Uredbom iz članka 20. ovoga Zakona propišu posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša u slučaju da se utvrde kritične razine. - U stavku 4. ovoga članka predlaže se da se ispred riječi „medijima“ briše riječ „svim“, jer u Gradu Zagrebu takvu obvezu nije moguće provesti. Prihvaćen Prihvaća se
13 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 41. Predlažemo da se cijeli članak 41 stavi u glavu III Zakona o zaštiti zraka koja se odnosi na Praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka. Na početku članka treba dodati stavak s obrazloženjem zašto se ta mjerenja provode, odnosno da se ta mjerenja ne provode u smislu ocjena kvalitete zraka i kategorizacija kvalitete zraka iz članka 21. Nije prihvaćen Članak 41. odnosi se na praćenje negativnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave, a provodi se u mreži lokacija za praćenje koja je reprezentativna za slatkovodna, prirodna i poluprirodna staništa i šumske ekosustave na području Republike Hrvatske.
14 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 36. - Predlaže se produženje roka iz stavka 1. sa 5 na najmanje 15 dana. Razlog tomu je što je prije donošenja odluke iz stavka 1. potrebno utvrditi opravdanost sumnje da je došlo do onečišćenja zraka, vrstu onečišćenja, kao i sve ostale relevantne podatke važne za odlučivanje, a oni nisu navedeni u prijavi građana i/ili u zahtjevu inspekcije. Smatramo da nema potrebe za donošenjem odluke u kratkom roku bez kvalitetne pripreme s obzirom da prema važećim propisima mjerenja mogu trajati i do godinu dana (u sva četiri godišnja doba po dva tjedna). Također i za donošenje odluke iz stavka 3. istoga članka potrebno je vrijeme za prikupljanje relevantnih dokaza i obrazloženja na temelju kojih se dokazuje da nije potrebno obaviti mjerenja posebne namjene odnosno procjenu razine onečišćenosti zraka. Dosadašnja praksa je također pokazala da je rok od 5 dana prekratak . Nije prihvaćen Donošenje odluke treba biti svrsishodno i pravovremeno. Moguće onečišćenje može trajati i kraće od 15 dana te predloženi rok nije prihvatljiv.
15 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 33. - U stavku 2. potrebno je umjesto „članka 59.“ staviti „članka 21. stavka 4.“ - U stavku 3. potrebno je umjesto „članka 56.“ staviti „članka 58.“ Prihvaćen Prihvaća se.
16 Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 31. Podržavamo prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Zadar: Nakon stavka (3) dodati stavak (4): - Praćenje kvalitete zraka koji se odnosi na uzorkovanje te kvalitativnu i kvantitativnu analizu bioloških čestica (peluda i spora) obavljaju županijski zavodi za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
17 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 31. Nakon stavka (3) dodati stavak (4) - Praćenje kvalitete zraka koji se odnosi na uzorkovanje te kvalitativnu i kvantitativnu analizu bioloških čestica (peluda i spora) obavljaju županijski zavodi za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
18 Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 30. Podržavamo prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar" i Zavoda za javno zdravstvo Zadar: Dopuna čl. 30, stavak (1) završetak rečenice …te alergenog peludi i spora. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
19 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 30. Dopuna čl. 30, stavak (1) završetak rečenice …te alergene peludi i spora. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
20 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 30. U Stavku 1 Članka 30 nabrajaju se onečišćujuće tvari koje se prate na Državnoj mreži. Uredba o razinama o onečišćujućim tvarima u zraku i Program mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete navode i druge tvari poput aniona i kationa, organskog i elementnog ugljika u lebdećim česticama, anorganske komponente, PAU i metale u zraku i oborinama, hlapive organske spojeve. Za neke od tih tvari ne postoje normirane metode za određivanje istih. Potrebno je uskladiti teksta u članku 30 s Uredbom i Programom mjerenja, uzevši pri tome obzir naš komentar pod člankom 18 (razdvajanje mjerenja obavezna prema Direktivama 2008/50/EZ i 2015/1480/EZ). Djelomično prihvaćen Prihvaća se primjedba te će se isto ugraditi u Uredbu i Program mjerenja.
21 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 30. Dopuna čl. 30, stavak (1) završetak rečenice …te alergenog peludi i spora. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
22 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 29. Podržavamo prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar": Za praćenje alergene peludi i spora u zraku uspostavljena je mreža mjernih postaja u Hrvatskoj u nadležnosti zavoda za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
23 Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 29. Podržavamo prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar": Za praćenje alergene peludi i spora u zraku uspostavljena je mreža mjernih postaja u Hrvatskoj u nadležnosti zavoda za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
24 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 29. Prijedlog: Za praćenje alergenog peludi i spora u zraku uspostavljena je mreža mjernih postaja u Hrvatskoj u nadležnosti zavoda za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
25 Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 24. Podržavamo prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar": Dopuna čl. 25, iza stavka (2): Procjenjivanje kvalitete zraka za biološke čestice: alergenu pelud i spore u zraku izrađuju zavodi za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
26 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 24. Podržavamo prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar" Dopuna čl. 25, iza stavka (2) Procjenjivanje kvalitete zraka za biološke čestice: alergenu pelud i spore u zraku izrađuju zavodi za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
27 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 24. Dopuna čl. 25, iza stavka (2) Procjenjivanje kvalitete zraka za biološke čestice: alergenu pelud i spore u zraku izrađuju zavodi za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
28 Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 22. Podržavamo prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar" u svezi dopune: Dopuna: Praćenje alergene peludi i spora u zraku provodi se na mjernim postajama u nadležnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
29 Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 22. Podržavamo prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar" u svezi dopune: Dopuna: Praćenje alergene peludi i spora u zraku provodi se na mjernim postajama u nadležnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
30 Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 22. Podržavamo prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar" u svezi dopune: Dopuna: Praćenje alergene peludi i spora u zraku provodi se na mjernim postajama u nadležnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
31 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 22. Nelogično je da privatnik onečišćivač koji ima veliki utjecaj na onečišćivanje zraka mjeri pojedine onečišćujuće tvari koje ispušta u zrak na svojoj privatnoj postaji, čiji je sam uzročnik, i da se pri tom ti podaci koriste za procjenu kvalitete zraka ili kao zamjena za podatke s državne, regionalne ili lokalne postaje jer iste ne mogu dati podatke jer ne postoje. Radi se o čistom sukobu interesa a na štetu javnog interesa. Nije prihvaćen Sukladno s važećim zakonskim propisima predmet je postupanja nadležne inspekcije zaštite okoliša pri Državnom inspektoratu. Popis dozvola za obavljanje praćenja kvalitete zraka dio je Informacijskog sustava zaštite okoliša (http://www.haop.hr/hr/informacijski-sustavi/informacijski-sustav-zastite-okolisa/zastite-zraka). Dodatno napominjemo da su člankom 32. Zakona o zaštiti zraka propisano da je onečišćivač dužan osigurati praćenje kvalitete zraka prema rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnom dozvolom sukladno Zakonu o zaštiti okoliša. Nadalje Pravna osoba – ispitni laboratorij koji obavlja mjerenja za onečišćivača dužna je izvorne i validirane podatke o praćenju kvalitete zraka i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka dostaviti nadležnom upravnom tijelu županije i grada do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Nadležno upravno tijelo dostavlja u Informacijski sustav zaštite okoliša izvorne i validirane podatke i izvješće do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Sukladno navedenom u Republici Hrvatskoj korištenje pojma privatne mjerne postaje nema osnova u važećim zakonskim propisima . Vezano uz korištenje pojma uvjetna kategorizacija mišljenja smo da je od strane tijela za izvješćivanje korektno takvo označavanje kojim se ipak razlučuju podaci s mjernih mjesta koja u potpunosti zadovoljavaju ciljanu kvalitetu podataka od onih koja ne zadovoljavaju.
32 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 22. Neophodno je izbaciti: „...te mjernim postajama onečišćivača“. Onečiščivać je dužan osigurati praćenje kvalitete zraka sukladno predloženom članku 35., međutim predloženi članak ne obvezuje onečiščivaća uspostavu mjernih postaja. Privatne mjerne postaje (uspostavljene od strane onečiščivaća) zbog neobjektivnosti tj. mogućnosti utjecaja onečiščivaća na rad postaja, ne smiju se koristiti za praćenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj. Na to je upozorila i pučka pravobraniteljica (P.P.R.-07-01-42/14, Zagreb, 30. siječnja 2014.) naglasivši da je funkcioniranje sustava praćenja kvalitete posebno problematično u slučaju privatnih mjernih postaja onečišćivača. Smatra da na ovaj način prikupljeni podaci ne mogu niti dati pravu sliku stanja zraka, te uz opravdanu sumnju u njihovu točnost, nedopustivo je predlagati ih u popis mjernih mjesta koja se koriste za izvješćivanja o kvaliteti zraka. Predlaže: a) unijeti odredbu po kojoj se privatne mjerne postaje, niti podaci s njih ne mogu koristiti kao zamjena mjernim postajama u vlasništvu države ili lokalne/regionalne samouprave i podacima s njih, a čija je uspostava i rad određena zakonom i drugim propisima b) u posebnom članku definirati status i nadležnosti privatnih mjernih postaja onečišćivača c) na jednom mjestu taksativno navesti sva tijela sustava za praćenje kvalitete zraka u RH, njihove nadležnosti i međusobni odnos (posebice DHMZ-a i referentnih laboratorija) d) definirati i objasniti sustav praćenja privatnih mjernih postaja onečišćivača u posebnom stavku ili članku. Nije prihvaćen Sukladno s važećim zakonskim propisima predmet je postupanja nadležne inspekcije zaštite okoliša pri Državnom inspektoratu. Popis dozvola za obavljanje praćenja kvalitete zraka dio je Informacijskog sustava zaštite okoliša (http://www.haop.hr/hr/informacijski-sustavi/informacijski-sustav-zastite-okolisa/zastite-zraka). Dodatno napominjemo da su člankom 32. Zakona o zaštiti zraka propisano da je onečišćivač dužan osigurati praćenje kvalitete zraka prema rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnom dozvolom sukladno Zakonu o zaštiti okoliša. Nadalje Pravna osoba – ispitni laboratorij koji obavlja mjerenja za onečišćivača dužna je izvorne i validirane podatke o praćenju kvalitete zraka i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka dostaviti nadležnom upravnom tijelu županije i grada do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Nadležno upravno tijelo dostavlja u Informacijski sustav zaštite okoliša izvorne i validirane podatke i izvješće do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Sukladno navedenom u Republici Hrvatskoj korištenje pojma privatne mjerne postaje nema osnova u važećim zakonskim propisima . Vezano uz korištenje pojma uvjetna kategorizacija mišljenja smo da je od strane tijela za izvješćivanje korektno takvo označavanje kojim se ipak razlučuju podaci s mjernih mjesta koja u potpunosti zadovoljavaju ciljanu kvalitetu podataka od onih koja ne zadovoljavaju.
33 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 22. Podržavamo prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar" u svezi dopune: Dopuna: Praćenje alergene peludi i spora u zraku provodi se na mjernim postajama u nadležnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
34 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 22. Dopuna: Praćenje alergene peludi i spora u zraku provodi se na mjernim postajama u nadležnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
35 Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 18. Podržavamo predloženi prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar" Dopuna: - mjerenja alergene peludi i spora Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
36 Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 18. Podržavamo predloženi prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar" Dopuna: - mjerenja alergene peludi i spora Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
37 Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 18. Podržavamo predloženi prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar" Dopuna: - mjerenja alergene peludi i spora Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
38 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 18. Način praćenja kvalitete zraka nije u skladu s načelima Direktive 2008/50/EZ o korištenju standardiziranih tehnika mjerenja te zahtjevom da ukoliko se koriste druge tehnike za njih je potrebno utvrditi kriterije za korištenje takvih tehnika, kao i točnost koja se od njih zahtjeva. Za sve tehnike navedene u članku 18. koje nisu obuhvaćene Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka bilo bi potrebno utvrditi kriterije za korištenje takvih tehnika, kao i točnost koja se od njih zahtjeva. U članku 18, ali i u cijelom poglavlju Praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka trebalo bi jasno razdvojiti mjerenja koja su obavezna prema Direktivama 2008/50/EZ i 2015/1480/EZ i na temelju kojih se donosi ocjena kvalitete zraka i kategorizacija kvalitete zraka u smislu članka 21 Zakona o zaštiti zraka od svih ostalih mjerenja koja su obavezna po ostalim programima (npr. mjerenja u svrhu praćenja dalekosežnog prekograničnog onečišćenja zraka, praćenja klimatskih onečišćujućih tvari kratkog vijeka (SLCF) i ispunjavanje odredbi LRTAP Konvencije i EMEP protokola) ili se provode kao potpora obaveznim mjerenjima. Prema tome, predlažemo da se članak 18 podijeli u dva stavka - Stavak 1 bi se odnosio na monitoring i određivanje kvalitete zraka, dok bi Stavak 2 obuhvaćao ostala mjerenja koja se provode zbog procjene razina i karakterizaciju onečišćenja u okolišu te učinaka na ljudsko zdravlje. U tom kontekstu ovdje pripada i članak 41 ovog Prijedloga Zakona. S obzirom da ovaj Prijedlog Zakona kroz članak 41 obuhvaća i praćenje raznih učinaka smatramo da je u Zakon potrebno uvrstiti i praćenje bioloških čestica peludi i spora. Poznato je da su pelud i spore značajan javno-znanstveni problem, naročito u urbanim sredinama gdje dolazi i do interakcije kemijskih onečišćujućih tvari i peludnih zrnaca u zraku. Neke članice EU (Francuska, Njemačka) prepoznale su pelud i spore kao atmosfersko onečišćenje i uključile ih u svoje propise. Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka podržava inicijativu zavoda za javno zdravstvo da se praćenje peludi i spora uključi u propise iz kvalitete zraka. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka. Nadalje vezano uz prijedlog praćenja i procjenjivanja kvalitete zraka, isto je uređeno Uredbom o lokacijama mjernih mjesta i Programom praćenja kvalitete zraka
39 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 18. Podržavamo predloženi prijedlog NZJZ "Dr. Andrija Štampar" Dopuna: - mjerenja alergene peludi i spora Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
40 Elvira Horvatić Viduka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 18. Predlaže se brisanje teksta: "– mjerenja na stalnim mjernim mjestima i/ili ocjene razina onečišćenosti zraka uslijed daljinskoga i prekograničnoga prijenosa onečišćujućih tvari u zraku i oborini na teritoriju Republike Hrvatske – mjerenja i analize meteoroloških uvjeta i kvalitete zraka – mjerenja i opažanja promjena koje ukazuju na učinak onečišćenosti zraka (posredni pokazatelji kvalitete zraka): na tlu, biljkama, građevinama, u biološkim nalazima i slično – drugih metoda procjene i mjerila koji se primjenjuju na području Europske unije." Gore navedeni načini praćenja kvalitete zraka nisu u skladu s tekstom Direktive 2008/50/EC koji glasi "..važno je da se prilikom procjene kvalitete zraka koriste standardizirane tehnike mjerenja i zajednički kriteriji za broj i smještaj mjernih postaja. Za procjenu kvalitete zraka mogu se koristiti i druge tehnike osim mjerenja, te je stoga potrebno utvrditi kriterije za korištenje takvih tehnika, kao i točnost koja se od njih zahtjeva." Nije prihvaćen Predmetni članak usklađen je s odredbama Direktive 2008/50/EZ kojom se definiraju osnove za praćenje kvalitete zraka.
41 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 18. Dopuna: - mjerenja alergene peludi i spora Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
42 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 16. - U stavku 1. potrebno je ispraviti pogrešno navedeni članak 38. ovoga Zakona. Prihvaćen Prihvaća se.
43 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 13. U članku 11 se propisuje sadržaj i način donošenja Plana zaštite zraka, a u članku 12 način izrade i sadržaj Izvješća o stanju kvalitete zraka za područje Republike Hrvatske koje se izrađuje za potrebe praćenja ostvarenja ciljeva Plana zaštite zraka. U članku 13 se propisuje sadržaj i način donošenja Programa zaštite zraka, dok se način izrade i sadržaj Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka opisuje u članku 14. Primjedba na članke 11.-14. U ovim člancima potrebno je jasno definirati vremenske okvire, te vremenski uskladiti razdoblja Planova/Programa s rokovima i razdobljima Izvještaja, s obzirom da su Izvješća rezultat Plana/Programa i služe kao podloga za donošenje novog Plana zaštite zraka/ Programa zaštite zraka te sumiraju što je sve postignuto prethodnim Planom / Programom. Također u ovom prijedlogu Zakona Plan i Program su sadržajno slično definirani. Plan zaštite zraka na nacionalnoj razini trebao bi biti krovni dokument koji daje smjernice za donošenje Programa za mjerenje onečišćujućih tvari (bez navođenja konkretnih mjera, kao što su npr. mjere za postizanje graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u zraku u zadanom roku ako su prekoračene), a Program i Akcijski planovi trebali bi mjere detaljno razraditi. Nije prihvaćen Regulirano Zakonom o zaštiti okoliša
44 Elvira Horvatić Viduka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 13. Kratkoročne mjere, kada postoji rizik od prekoračivanja praga upozorenja predmet su kratkoročnog akcijskog plana iz Članka 54. Mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabu obnovljive energije su predmet novog Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. Sadržaj izvješća o provedbi Programa zaštite zraka ne može biti istovjetan Izvješću o provođenju Plana zaštite zraka na što upućuje Članak 14 stavak 2. Npr. „provedba obveza iz međunarodnih ugovora iz područja zaštite zraka“ nije u nadležnosti JLS/Grada Zagreba. Djelomično prihvaćen Predmetna primjedba koja se odnosi na kratkoročne mjere dorađena je kroz prijedlog ovog članka. Mjere za poticanje energetske učinkovitosti svakako su mjere kojim se mogu ostvariti smanjenja onečišćenja zraka, odn. poboljšanje kvalitete zraka.
45 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 13. - Zašto se u Programu zaštite zraka iz članka 13. stavka 2. određuju kratkoročne mjere kada postoji rizik od prekoračenja praga upozorenja, s obzirom na to da se iste mjere propisuju kratkoročnim akcijskim planom iz članka 54. stavka 1 i 4. prijedloga Zakona? Prihvaćen Prihvaća se
46 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 12. U članku 11 se propisuje sadržaj i način donošenja Plana zaštite zraka, a u članku 12 način izrade i sadržaj Izvješća o stanju kvalitete zraka za područje Republike Hrvatske koje se izrađuje za potrebe praćenja ostvarenja ciljeva Plana zaštite zraka. U članku 13 se propisuje sadržaj i način donošenja Programa zaštite zraka, dok se način izrade i sadržaj Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka opisuje u članku 14. Primjedba na članke 11.-14. U ovim člancima potrebno je jasno definirati vremenske okvire, te vremenski uskladiti razdoblja Planova/Programa s rokovima i razdobljima Izvještaja, s obzirom da su Izvješća rezultat Plana/Programa i služe kao podloga za donošenje novog Plana zaštite zraka/ Programa zaštite zraka te sumiraju što je sve postignuto prethodnim Planom / Programom. Također u ovom prijedlogu Zakona Plan i Program su sadržajno slično definirani. Plan zaštite zraka na nacionalnoj razini trebao bi biti krovni dokument koji daje smjernice za donošenje Programa za mjerenje onečišćujućih tvari (bez navođenja konkretnih mjera, kao što su npr. mjere za postizanje graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u zraku u zadanom roku ako su prekoračene), a Program i Akcijski planovi trebali bi mjere detaljno razraditi. Nije prihvaćen Regulirano Zakonom o zaštiti okoliša.
47 Elvira Horvatić Viduka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 12. Izričaj „trajanje određenih znakovitih razina onečišćenosti“ treba uskladiti sa terminima opisanim u Zakonu ili podzakonskim aktima. Nije prihvaćen Navedeni izričaj odnosi se na stanje kvalitete zraka i onečišćenje istog te je usklađen kroz Zakon i podzakonske akte donesene temeljem istog.
48 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 11. U članku 11 se propisuje sadržaj i način donošenja Plana zaštite zraka, a u članku 12 način izrade i sadržaj Izvješća o stanju kvalitete zraka za područje Republike Hrvatske koje se izrađuje za potrebe praćenja ostvarenja ciljeva Plana zaštite zraka. U članku 13 se propisuje sadržaj i način donošenja Programa zaštite zraka, dok se način izrade i sadržaj Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka opisuje u članku 14. Primjedba na članke 11.-14.: U ovim člancima potrebno je jasno definirati vremenske okvire, te vremenski uskladiti razdoblja Planova/Programa s rokovima i razdobljima Izvještaja, s obzirom da su Izvješća rezultat Plana/Programa i služe kao podloga za donošenje novog Plana zaštite zraka/ Programa zaštite zraka te sumiraju što je sve postignuto prethodnim Planom / Programom. Također u ovom prijedlogu Zakona Plan i Program su sadržajno slično definirani. Plan zaštite zraka na nacionalnoj razini trebao bi biti krovni dokument koji daje smjernice za donošenje Programa za mjerenje onečišćujućih tvari (bez navođenja konkretnih mjera, kao što su npr. mjere za postizanje graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u zraku u zadanom roku ako su prekoračene), a Program i Akcijski planovi trebali bi mjere detaljno razraditi. Nije prihvaćen Regulirano Zakonom o zaštiti okoliša.
49 Elvira Horvatić Viduka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 11. Nije definirano za koje se razdoblje Plan donosi. Mjere za postizanje graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u zraku u zadanom roku ako su prekoračene predmet su donošenja akcijskih planova iz članka 53. Mjere za postizanje dugoročnih ciljeva za prizemni ozon u zraku vezane su za članak 55. ujedno se nameće potreba za donošenjem nacionalnog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom. Mjere za poticanje porasta energetske učinkovitosti i uporabu obnovljive energije predmet su sada novog Zakona. Nije prihvaćen Regulirano Zakonom o zaštiti okoliša.
50 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 9. Također predlažemo da se u članku 9 Zakona o zaštiti zraka definira pojam tipskog odobrenja za plinovite onečišćujuće tvari: Tipska izvješća o ispitivanju opreme – izvješća zasnovana na evaluaciji izvedbenih karakteristika ispitne opreme utvrđenoj testovima definiranim u referentnim metodama. Nije prihvaćen Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 koja se prenosi u ovaj Zakon koristi pojam “izvješće o ispitivanju opreme prema zahtjevima učinkovitosti referentnih metoda” i pojam “homologacija ( tipsko odobrenje) ”. Pojam “tipsko izvješće…..” se ne nalazi u predmetnoj Direktivi.
51 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 9. Razine arsena, kadmija, nikla, olova i benzo(a)pirena izražavaju se kao masene koncentracije (masa tvari po volumenu zraka) tih elemenata, odnosno spojeva u zraku, a ne kao udio. Njihove razine trebale bi se određivati sukladno EU direktivama u PM10 frakciji lebdećih čestica, ali i u atmosferskom taloženju. Predlažemo u članku 9 definirati i pojmove atmosferskog taloženja i oborina. Nije prihvaćen Predmetna definicija predstavalja prijenos Direktive 2004/107/EZ, članka 2. (f) „arsen”, „kadmij”, „nikal” i „benzo(a)piren”, a znače ukupni udio tih elemenata i spojeva u frakciji PM10.
52 Elvira Horvatić Viduka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 9. Za bilo koji „pokazatelj kvalitete zraka“ ili „posredni pokazatelj kvalitete zraka“ koji se koristi za ocjenu stanja kvalitete zraka, sukladno Direktivi 2008/50/EC potrebno je utvrditi kriterije za korištenje takvih tehnika, kao i točnost koja se od njih zahtjeva. Nije prihvaćen U članku 9. dana je definicija posrednog pokazatelja kvalitete zraka, kao mjerljive veličine kojom se opa opaža promjena na biljkama, građevinama i u biološkim nalazima koja ukazuje na učinak onečišćenja zraka. Ista je usklađena s Direktivom 2008/50/EZ.
53 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 9. Nova Točka 57. spore: čestice biološkog porijekla suspendirane u zraku Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
54 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 9. Nova Točka 38. alergena pelud: čestice biološkog porijekla suspendirane u zraku Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
55 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 9. - Predlaže se dodati definiciju pojma: procjenjivanje kvalitete zraka Nije prihvaćen U zakonu postoji definicija: ocjenjivanje (procjena): svaki postupak koji se koristi za mjerenje ili procjenjivanje (izračunavanje, predviđanje) razina onečišćenosti.
56 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 7. Predlažemo da stavak 9 glasi: (9) Prihvaćanje tipskih izvješća o ispitivanju opreme prema zahtjevima učinkovitosti referentnih metoda u drugim državama članicama pod uvjetom da su ispitivanja izvršili ispitni laboratoriji akreditirani u skladu s mjerodavnom usklađenom normom za ispitne i umjerne laboratorije obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo te popis prihvaćenih izvješća objavljuje na vlastitim internetskim stranicama. Tipska ispitivanja moraju zadovoljiti certifikacijske zahtjeve automatskih mjernih sustava opisane u normama navedenim u referentnim metodama. Nije prihvaćen Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 koja se prenosi u ovaj Zakon koristi pojam “izvješće o ispitivanju opreme prema zahtjevima učinkovitosti referentnih metoda” i pojam “homologacija ( tipsko odobrenje) ”. Pojam “tipsko izvješće…..” se ne nalazi u predmetnoj Direktivi. Prijedlog detaljnijeg zahtjeva : “Tipska ispitivanja moraju zadovoljiti certifikacijske zahtjeve automatskih mjernih sustava opisane u normama navedenim u referentnim metodama” – biti će razmotren pri izradi Pravilnika o praćenju kvalitete zraka.
57 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 7. Umjesto pojma homologirana predlažemo uvesti pojam „tipska odobrenja“ u skladu s prijevodom direktive 2008/50/EZ. Kroz praksu se pokazalo da se nekorištenje termina tipsko odobrenje (koji se vrlo jasno definira u normama za referentne metode) često zlorabi na način da se pokušava za mjerenja koristiti oprema bez tipskog odobrenja. Ovo može prouzročiti probleme pri nabavi instrumenata za praćenje kvalitete zraka, pogotovo za manje iskusne nabavljače u ovom području. U engleskoj verziji Direktive 2015/1480 u izmjenama Prilog 6 odjeljka E: „Member State and are outside the conditions for which the equipment has been already tested and type approved in another Member State” jasno se koristi termin tipski odobren dok se u hrvatskoj verziji koristi termin homologirana oprema. Prihvaćen Uvršteno u Članaka. 7. stavak (10) – tipski odobrena umjesto homologirana.
58 Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 7. Predlažemo da stavak 10 glasi: (10) Izvješća iz stavka 9. ovoga članka sadrže dokaze da oprema ispunjava sve zahtjeve u pogledu učinkovitosti, uključujući i slučajeve ako su neki uvjeti okoliša i lokacija specifični za određenu državu članicu i izvan okvira uvjeta za koje je ispitana oprema već tipski odobrena u drugoj državi članici. Prihvaćen Uvršteno u Članak. 7. stavak (10) – tipski odobrena umjesto homologirana
59 Elvira Horvatić Viduka PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 7. Nije propisano u kojim rokovima će se izraditi „stručne analize podataka o emisijama onečišćujućih tvari za potrebe akcijskih planova iz članka 53. ovoga Zakona“ te na koji način će postati javno dostupne izrađivaču akcijskog plana. Pri tome valja u obzir uzeti sam postupak donošenja planova sukladno odredbama iz Članka 53. što uključuje provođenje javne rasprave te proces zajedničke suradnje JLS/Grada Zagreba. Također nije jasno tko je dužan osigurati podatke o emisijama onečišćujućih tvar za godinu u kojoj je prekoračenje utvrđeno. Nije prihvaćen Rokovi nisu predmet definiranja, jer je DHMZ iste poslove dužan obavljati stupanjem na snagu ovog Zakona. Podaci o emisijama onečišćujućih tvari vode javno su dostupni na portalu MZOE koji vodi bazu.
60 GRAD ZAGREB PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 7. - Predlaže se u stavku 3 . iza riječi „ iz članka 53.“ dodati „ i članka 54.“ . Nije prihvaćen Sukladno članku 54. kratkoročni akcijski plan sadrži mjere koje se moraju poduzeti u kratkom roku kako bi se smanjio rizik ili trajanje takvog prekoračenja. Dodatni postupak izrade stručne analize podataka o emisijama onečišćujućih tvari na predloženi način ne bi bio svrsishodan i produžio bi rok izrade, a samim time produžio bi i vrijeme takvog prekoračenja.
61 Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije podržava prijedlog za uključivanjem bioloških čestica (pelud i spore) u Zakon o zaštiti zraka. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
62 Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije podržava prijedlog za uključivanjem bioloških čestica (pelud i spore) u Zakon o zaštiti zraka. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
63 Vesna Kauzlarić PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Zavod za javno zdravstvo Istarske županije Zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 2014. godine provodi praćenja alergene peludi u zraku na tri mjerne postaje te predlaže dopunu Zakona o zaštiti zraka uključivanjem praćenja bioloških čestica peludi i spora. Alergena pelud definirana je kao najsnažniji prirodni aeroalergen i najčešći uzročnik alergijskih bolesti dišnog sustava, osobito u razvijenim zemljama. Epidemiološke studije iz cijelog svijeta pokazale su da je 25% svjetske populacije alergično, s tendencijom povećanja bez obzira na dob, rasu i socijalni status. Kad govorimo o alergijama i povezanim alergijskim bolestima, koje u nekim slučajevima mogu biti i po život opasna stanja(anafilaksija), te ekonomskim i socijalnim aspektima ovih stanja, jasno je koliko je važna prevencija doticaja s alergenom, a time i razvoja alergijskih simptoma. Kroz godine praćenja alergene peludi u Istarskoj županiji prvenstveno u svrhu informiranja javnosti i prevencije, pokazala se velika zainteresiranost javnosti, posebice alergičara, prepoznavši u monitoringu ključni korak u borbi protiv peludnih alergija. Sukladno navedenom, podržavamo predložene dopune zakona NZJZ "Dr. Andrija Štampar". Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
64 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije podržava zajednički prijedlog za uključivanjem bioloških čestica (pelud i spore) u ovaj Zakon. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
65 Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije podržava prijedlog za uključivanjem bioloških čestica (pelud i spore) u Zakon o zaštiti zraka. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
66 Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Alergije na pelud i spore postale su javnozdravstveni problem sa tendencijom rasta, pogotovo u urbanim područjima. Podaci o kvalitativnoj i kvantitativnoj distribuciji peluda i spora od iznimnog su zdravstvenog značaja. Stoga Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije podržava zajednički prijedlog za uključivanjem bioloških čestica (pelud i spore) u Zakon o zaštiti zraka. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
67 Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Predlažemo da se u Zakon o zaštiti zraka ugrade odredbe o praćenju alergenih čestica peludi i spora u zraku. One direktno utječu na razvoj bolesti dišnog sustava (alergijski rinitis, alergijski bronhitis/astma), alergijski konjuktivitis i u manjoj mjeri na alergijske bolesti kože (urtikarija, atopijski dermatitis i kontaktni dermatitis) i te imunološke bolesti su u porastu kod ljudske populaije. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
68 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Zbog mogućih zlouporaba i različitih interesa i utjecaja privatne mjerne postaje, niti podaci s njih ne mogu koristiti kao zamjena mjernim postajama u vlasništvu države ili lokalne/regionalne samouprave i podacima s njih. Podaci prikupljeni s privatnih mjernih postaja ne mogu niti dati pravu sliku stanja zraka, te uz opravdanu sumnju u njihovu točnost, nedopustivo je predlagati ih u popis mjernih mjesta koja se koriste za izvješćivanja o kvaliteti zraka. Nije prihvaćen Člankom 32. Zakona o zaštiti zraka propisano da je onečišćivač dužan osigurati praćenje kvalitete zraka prema rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnom dozvolom sukladno Zakonu o zaštiti okoliša. Nadalje Pravna osoba – ispitni laboratorij koji obavlja mjerenja za onečišćivača dužna je izvorne i validirane podatke o praćenju kvalitete zraka i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka dostaviti nadležnom upravnom tijelu županije i grada do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Nadležno upravno tijelo dostavlja u Informacijsi sustav zaštite okoliša izvorne i validirane podatke i izvješće do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Sukladno navedenom u Republici Hrvatskoj korištenje pojma privatne mjerne postaje nema osnova u važećim zakonskim propisima . Vezano uz uspostavljanje novih mjernih postaja za aglomeraciju Split, člankom 5. stavkom 4. Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine 65/16) je propisano da će se nove mjerne postaje Split 2 i 3 uspostaviti do 31.12. 2019. godine kroz novi projekt koji je u provedbi i financira se iz Strukturnih fondova.
69 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Respiratorne alergijske bolesti predstavljaju sve veći zdravstveni problem stanovnicima Europe i svijeta, smanjuju kvalitetu življenja i negativno utječu na radnu sposobnost čime uzrokuju i financijski gubitak u radnim procesima. Na kvalitetu zraka nekog područja uvelike utječu koncentracije i sezonska dinamika peludi i spora koja je karatkteristična za svako ispitivano područje i ovisna o brojnim vanjskim utjecajima (biljnoj vegetaciji prisutnoj na nekom području, različitom antropogenom utjecaju- npr. širenje invazivne alergene biljke ambrozije i ostalih korovnih vrsta, izbor biljnih vrsta koje se koriste pri planiranju zelenih urbanih površina, meteorološkim uvjetima i njihovim varijacijama). Klimatske promjene (povišenje temperature i udjela CO2, dugotrajne suše, iznenadane oluje i velike količine oborina popraćene poplavama) mogu uzrokovati hiperprodukciju i/ ili produljenje perioda prisutnosti alergene peludi i spora na nekom području te naglo ugroziti zdravlje lokalnog stanovništva. Utjecaj kemijskog onečišćenja zraka na biološke čestice (pelud i spore) ima sinergijsko djelovanje te uzrokuje povećanje stupnja alergenosti bioloških čestica. Dugoročno kvalitativno i kvantitativno praćenje koncentracija peludi i spora prisutno je već nekoliko desetljeća u većini europskih zemalja te predstavlja značajan interdisciplinarni doprinos i od iznimnog je javno zdravstvenoga značaja. Slijedom navedenoga Zavod za javno zdravstvo Zadar podržava zajednički prijedlog za uključivanjem bioloških čestica (pelud i spore) u Zakon o zaštiti zraka. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
70 Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Istraživanja interakcija između zagađenja zraka i zapadnjačkoga načina življenja ukazala su na povećanu učestalost respiratornih alergija uzrokovanih peludom, pogotovo u urbanim područjima. Onečišćivači zraka mogu neovisno o aeroalergenima ili u sinergiji s njima uzrokovati ili pojačati simptome alergijskih bolesti. Onečišćenja se vežu na peludna zrnca koja postaju sklonija međusobnom povezivanju i povezivanju s drugim lebdećim česticama. Na taj se način velike količine peludnih zrnaca duže zadržavaju na određenom području. Poznavanje kvalitativne i kvantitativne distribucije peluda tijekom godine, te podaci o prisutnosti spora u zraku, od izmninoga su zdravstvenoga značaja. Slijedom navedenoga Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije podržava zajednički prijedlog za uključivanjem bioloških čestica (pelud i spore) u Zakon o zaštiti zraka. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
71 Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Područje istočne Hrvatske evidentirano je kao područje s najvećom koncentracijom ambrozije u ovom dijelu Europe. Budući da se svake godine povećava broj alergičnih osoba na pelud drveća, trava i korova, sustavno praćenje i mjerenje koncentracije peludi daje dragocjenu informaciju liječnicima i osobama oboljelim od peludnih alergija o vremenu pojavljivanja pojedinih vrsta peludi i kretanju dnevne koncentracije peludi u zraku. Praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka treba biti dugotrajno i neprekinuto zbog čega Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije podržava predložene dopune zakona NZJZ "Dr. Andrija Štampar". Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
72 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Nažalost, dobro je poznata činjenica da su alergije na pelud i spore posljednjih desetljeća postale sve značajniji javnozdravstveni problem s tendencijom rasta. Pelud biljaka smatra se glavnim aeroalergenom koji uzrokuje alergijske reakcije. Znatno utječe na kvalitetu življenja sadašnjih, ali i budućih naraštaja. Prema sve brojnijim svjetskom studijama poznato je da stanovnici urbanih područja češće ispoljavaju simptome alergijskih reakcija nego stanovnici ruralnih područja, uglavnom zbog interakcije između kemijskih zagađivača zraka i peludnih zrnaca u zraku. Onečišćujuće tvari u zraku mogu oštetiti staničnu stjenku peludi olakšavajući ispuštanje alergena u okoliš i prodiranje u donji respiratorni trakt. Također, sve više se promatra utjecaj zagađenja zraka na pelud kao stresora koji povećava ekspresiju određenih alergena u zrncima peludi. Uočavanjem javnozdravstvenog problema izazvanog peludom ambrozije 2001. godine u Osijeku je uspostavljena prva mjerna postaja za praćenje alergene peludi u zraku. U sklopu nadležnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo uspostavljena je mreža mjernih postaja u kontinentalnom i mediteranskom dijelu zemlje i današnju mrežu čine 22 mjerne postaje. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
73 NZJZ "Dr. Andrija Štampar" PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA Želimo napomenuti da je Francuska, članica Europske unije, prepoznala pelud i spore kao sve značajniji javnozdravstveni problem i definirala ih u dokumentu „Environmental Code Article L220-2“ kao „atmospheric pollutant“. Izvan EU, države Srbija i Crna Gora, su prepoznale značaj i utjecaj alergenog pelud na kvalitetu zraka i života te su unijele iste u svoje zakonodavstvo. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.
74 Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA "Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije niz godina obavlja djelatnost praćenja alergene peludi u zraku te predlažemo dopunu Zakona o zaštiti zraka na način da se Zakon uključi praćenja bioloških čestica peludi i spora. Dobro je poznata činjenica da su alergije na pelud i spore posljednjih desetljeća postale sve značajniji javnozdravstveni problem s tendencijom rasta. Pelud biljaka smatra se glavnim aeroalergenom koji uzrokuje alergijske reakcije. Znatno utječe na kvalitetu življenja sadašnjih, ali i budućih naraštaja. Prema sve brojnijim svjetskom studijama poznato je da stanovnici urbanih područja češće ispoljavaju simptome alergijskih reakcija nego stanovnici ruralnih područja, uglavnom zbog interakcije između kemijskih zagađivača zraka i peludnih zrnaca u zraku. Onečišćujuće tvari u zraku mogu oštetiti staničnu stijenku peludi olakšavajući ispuštanje alergena u okoliš i prodiranje u donji respiratorni trakt. Također, sve više se promatra utjecaj zagađenja zraka na pelud kao stresora koji povećava ekspresiju određenih alergena u zrncima peludi. Stoga, predlažemo uključenje našeg prijedloga u Zakon o zaštiti zraka sa zajedničkim ciljem zaštite i poboljšanja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj." Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona niti nadležnost MZOE. Prema Direktivama koje se prenose u ovaj zakon i prema WHO, pelud nije definirana kao onečišćujuća tvar koja se prati u svrhu procjenjivanja kvalitete zraka.