Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Vukovar II. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, Članak 16. Prema Uredbi, jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) imaju dvostruku ulogu: a) čelnik JLS podnosi Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola, b) provode postupak provjere sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika / trgovačkih društava / drugih pravnih osoba koje je osnovala JLS. Postojeći pravni okvir kojim se uređuje proces samoprocjene kao jedne od osnova za podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti (instrument za provedbu samoprocjene je Upitnik o fiskalnoj odgovornosti) ne propisuje nikakve dodatne kompetencije ili znanja za osobe koje isti proces i provode, a takva Izjava o fiskalnoj odgovornosti (dakle, sama provedena samoprocjena) čelnika JLS podliježe daljnjem nadzoru odnosno provjeri od strane Ministarstva financija kao stručnog i ovlaštenog tijela. Međutim, osim navedene obveze čelnika JLS, JLS postaju i tijela nadzora samoprocjenâ sustava unutarnjih kontrola obavljenih od strane proračunskih i izvanproračunskih korisnika / trgovačkih društava / drugih pravnih osoba koje je ista JLS osnovala, pri čemu je zakonodavac predvidio i mogućnost kažnjavanja čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika / trgovačkih društava / drugih pravnih osoba koje su podnijele Izjavu o fiskalnoj odgovornosti JLS a u odnosu na koju JLS pri provedbi navedene provjere uoči postojanje nepravilnosti. Osnovna pretpostavka za kvalitetnu i učinkovitu provedbu postupka provjere Izjava o fiskalnoj odgovornosti je postojanje stručnih i educiranih službenika u tijelima koja bi navedenu provjeru bila obvezna vršiti, međutim postojeći pravni okvir (uz istovremeno povjeravanje ove vrste provjere JLS) ne osigurava i edukaciju i osposobljavanje kadrova koji bi bili kompetentni u JLS provoditi istu provjeru, a što može posljedično dovesti do toga da se provjere sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti neodgovarajuće odnosno netočno provode čime bi izostala svrha koju je i Zakon o fiskalnoj odgovornosti i ova Uredba predvidjela - potvrditi da su čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika / trgovačkih društava / drugih pravnih osoba koje je osnovala JLS zaista u poslovanju svoje institucije osigurali poštovanje načela zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava te da je uspostavljen i funkcionira učinkovit i djelotvoran sustav unutarnjih kontrola. Slijedom istoga, predlaže se urediti postupak provjere sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti na način:  ili da proračunski i izvanproračunski korisnici kojima je osnivač JLS i trgovačka društva / druge pravne osobe kojima je (su)vlasnik / (su)osnivač JLS ne podnose Izjavu o fiskalnoj odgovornosti istoj toj JLS na daljnje postupanje (provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti) već da istu podnose tijelima koje raspolažu osposobljenim i stručnim kadrovima za vršenje nadzora nad sadržajem Izjave o fiskalnoj odgovornosti,  ili da se JLS (u punom smislu decentralizacije) uz prijenos ovlasti osigura i postojanje stručnih i kompetentnih kadrova za provedbu navedenih ovlasti. Prihvaćen Ne prihvaća se. Čelnik jedinice lokalne samouprave je sukladno Zakonu o proračunu odgovoran za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava. Kako bi navedeno osigurao, odgovornost je čelnika da uspostavi odgovarajući sustav unutarnjih kontrola, što između ostaloga podrazumijeva, da ima kompetentne i stručne pročelnike upravnih tijela i zaposlenike koji rade unutar upravnih tijela JLS. Podrazumijeva se da JLS koja osnuje proračunske korisnike i trgovačka društva i koja im doznačava sredstva za redovno poslovanje, ima uspostavljene mehanizme nadzora nad korištenjem tih sredstava kako bi čelnik JLS bio siguran da su sredstva utrošena namjenski i zakonito. U protivnom, to bi predstavljalo kršenje odredbi Zakona o proračunu. Ističemo da je odredbom članka 19. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) propisano da su rukovoditelji i osobe uključene u koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola obvezne stručno se usavršavati u području razvoja sustava unutarnjih kontrola. S tim u vezi, u okviru programa Ministarstva financija koji se svake godine provodi u organizaciji Državne škole za javnu upravu održavaju se različite radionice i seminari, kao što su: fiskalna odgovornost i sustavi unutarnjih kontrola, provođenje kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz proračuna, upravljanje rizicima, potpuna i pravodobna naplata prihoda i slično. Navedene radionice upravo su namijenjene rukovoditeljima i službenicima ustrojstvenih jedinica s državne i lokalne razine kako bi se dodatno stručno usavršavale i educirale u području fiskalne odgovornosti i provedbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o sustavu unutarnjih kontrola i Zakona o proračunu. Državna škola također omogućuje i održavanje in-house radionica pa JLS mogu zatražiti održavanje potrebnih radionica i u prostoru same JLS za veći broj svojih službenika.
2 MATIJA MARIJA ĐIKIĆ II. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, Članak 8. Uz pitanje br.50 iz Upitnika koje glasi: „S dužnicima i vjerovnicima usklađeni su podaci o potraživanjima odnosno obvezama na datum 31. prosinca“ predlažem da se datum usklade promijeni na 31.listopada (ili da se da mogućnost izbora: 31.listopada ili 31.prosinca) zbog kratkih rokova predaje godišnjih izvještaja kad računovodstvo ionako ima pune ruke posla da odradi sve potrebno za predaju izviješća. Prihvaćen Prihvaća se. Pitanje je izmijenjeno te glasi: S dužnicima su usklađeni podaci o potraživanjima na datum 31. listopada.
3 HP-Hrvatska pošta d.d. PRIJEDLOG UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti sastavni je dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Budući da je rok za dostavu Izjave 31. ožujak, dokazi iz Upitnika koji se odnose na Izvještavanje (redni brojevi: 41. -43.) nisu usklađeni sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o tržištu kapitala, kao ni Uputom za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu. Sukladno navedenom, do 31. ožujka fiskalne godine za prethodnu godinu, nije moguće odgovoriti i osigurati reference za područje koje se odnosi na izvještavanje. Također, pod rednim brojem 11. navedeno je pitanje „Plaće i druga primanja predsjednika i članova uprave isplaćivale su se u skladu s Odlukom o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava“, a kao referenca su navedene platne liste predsjednika i članova uprave. U navedenom slučaju, a uzimajući u obzir odredbe koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, platne liste sadrže upravo zaštićene osobne podatke (npr. porezne olakšice, olakšice na osnovi invalidnosti, alimentaciji i sl. ) te se predlaže navođenje referenca „Izvješće o imovinskom stanju dužnosnika objavljeno na stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa“, s obzirom da su u istom navedena primanja na mjesečnoj razini predsjednika i članova uprave (bruto i neto). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vezano uz nemogućnost osiguranja referenci za područje koje se odnosi na izvještavanje, ističemo da se testiraju poslovni događaji u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti. To primjerice, podrazumijeva da se kod sastavljanja Izjave za 2019. godinu u upitniku testira jesu li se u 2019. godini poštivali rokovi predaje izvještaja. Financijski izvještaji se u vašem konkretnom slučaju odnose na izvještaje za 2018. godinu. Isto se primjenjuje i za proračunske korisnike. Vezano uz pitanje 11. koje se odnosi na plaće i druga primanja predsjednika i članova uprave smatramo da se kod testiranja poštivanja isplate plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprave u skladu s Odlukom o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava, ne može kao referenca navesti „izvješće o imovinskom stanju dužnosnika koje je objavljeno na stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa“ jer isto ne sadrži podatke o isplati plaća i drugih primanja na mjesečnoj razini te ne može predstavljati dokaz o poštivanju navedene Odluke. Za reference kao što su u ovom slučaju, platne liste predsjednika i članova uprave potrebno je osigurati poštivanje odredbi vezano uz zaštitu osobnih podataka i povjerljivosti.