Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sportu, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Petar Marija Radelj NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O  SPORTU, S KONAČNIM  PRIJEDLOGOM ZAKONA Predlažem da se cijeli Zakon o sportu uskladi s nazivljem iz članka 69. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske i članaka 3., 24. i 39. organskoga Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16, 104/16 i 116/18) i time s načelom iz članka 38. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila (Narodne novine, broj 74/15) zbog stručnih jezikoslovnih razloga, koje su donositelji Ustava i organskoga Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave već prihvatili, koje objašnjavaju ugledni hrvatski jezikoslovci: Stjepko Težak, Hrvatski naš osebujni, Zagreb: Školske novine, 1995., str. 183–184, Govorimo hrvatski - jezični savjeti, (uredio Mihovil Dulčić), Naprijed - Hrvatski radio, Zagreb, 1997., str. 124–125, Nataša Bašić, Sport i šport u hrvatskome, Sport i šport u hrvatskome, Dometi (Rijeka), 9 (1999.) 7-12, str. 199–207; Jezik (Zagreb), 47 (1999./2000.) 2, str. 52–62, https://hrcak.srce.hr/file/113767 Ivo Škarić, Sport ili šport?, http://www.zigh.at/fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Sport_ili_sport.pdf Dalibor Brozović, O biranome jeziku, http://www.matica.hr/vijenac/235/o-biranome-jeziku-12936/ a koji u hrvatskom standardnom jeziku daju prednost oblicima šport, športaš i športski nad oblicima sport, sportaš i sportski, na način da se nakon predloženoga članka 2. dodaju novi članci 3. i 4., a da predloženi članak 3. postane članak 5. Članak 3. U naslovu i svim odredbama Zakona o sportu imenica sport zamjenjuje se imenicom šport u odgovarajućem broju i padežu; imenica sportaš zamjenuje se imenicom športaš u odgovarajućem broju i padežu, a pridjev sportski zamjenjuje se pridjevom športski u odgovarajućem rodu, broju i padežu. Članak 4. Provedbeni propisi i opći akti uskladit će se s odredbom članka 3. ovoga Zakona najkasnije do 28. veljače 2020. Primljeno na znanje Ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o sportu sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o športu
2 Koprivničko-križevačka županija NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O  SPORTU, S KONAČNIM  PRIJEDLOGOM ZAKONA, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU Nedostaje članak u kojem bi se navelo tko će i u kojem roku izmijeniti podzakonske propise (u kojima su navedeni uredi državne uprave u županijama) ili donijeti nove podzakonske propise, a radi njihovog usklađivanja s ovim prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o sportu. Prihvaćen Prihvaćen
3 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU, Članak 1. Članak 1. bi trebao glasiti: „U Zakonu o sportu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), u članku 20. stavku 1. riječi: 'uredi državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu' zamjenjuju se riječima: 'županije, odnosno Grad Zagreb'.“. Naime članak 20. stavak 1. Zakona o sportu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), glasi: „Fizičke osobe i pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti upisuju se u registre sportskih djelatnosti koje vode uredi državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe.“. Prihvaćen Prihvaćen
4 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPORTU, Članak 2. Članak 2. bi trebao glasiti: „U članku 86. stavku 1. podstavku 1. riječi: 'ured državne uprave u županiji' zamjenjuju se riječju: 'županija'.“, jer članak 86. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sportu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), glasi: „ 1. započne obavljati sportsku djelatnost prije nego što bude upisana u registar sportskih djelatnosti koji vodi ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove sporta,“ Prihvaćen Prihvaćen