Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 24. Izostaviti članak 24. u cijelosti - automatska razmjena podataka s Poreznom upravom uspostavljena je 11.7.2017. godine, javni bilježnici više ne dostavljaju ugovore već ih isti unose u e-poreznu te se putem aplikacije pohranjuju u pdf obliku u karticu "Lista ugovora", nakon čega stručne službe trebaju iste ručno georeferencirati u ZKC. Predlaže se nadogradnja aplikacije e-porezna na način da javni bilježnici upišu i adresu nekretnine kako bi se na temelju adrese mogli georeferencirati ugovori o najmu i zakupu. Naime, u ugovorima o najmu i zakupu u 90% slučajeva je navedena adresa nekretnine (kuće, stana, poslovnog prostora ...) stoga bi se na temelju navedenog atributa moglo izbjeći ručno georeferenciranje odgromne količine ugovora (preko 7.000 godišnje na području Grada Zagreba). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Odredba članka 24. Pravilnika se mijenja. Georeferenciranje nekretnina (zakup, najam), putem službenih adresa DGU-a, već je idejno ranije započeta s nadležnim institucijama i trenutno je u fazi pripreme za realizaciju i primjenu.
2 GRAD ZAGREB V. IZDAVANJE PODATAKA, Članak 22. U pojašnjenjima skraćenih naziva: vrsta nekretnine – izostaviti nekretnine za koje nije moguće izdavanje izvatka (ruševine, ostalo …) U pojašnjenjima skraćenih naziva: namjena – omogućiti zaseban upis namjene za područje Grada Zagreba iz razloga što prema GUP-u Grada Zagreba (u daljnjem tekstu - GZ) i GUP-u Sesvete u odnosu na ostatak Republike Hrvatske postoje iste oznake različitog značenja, što sve stvara konfuziju i moguće su pogreške u evaluaciji. Primjeri: G-groblje (RH) za GZ znači gospodarsku namjenu. I-gospodarska namjena (RH) za GZ ima značenje proizvodna namjena. Namjena zelenila su u cijelosti različita i npr. Z4 (GZ) nije moguće upisati (ukoliko umjesto Z4 koje nema u padajućem izborniku upišemo „ostalo“ u ćeliju namjene, tada se u ćeliji u kojoj je moguć slobodan unos može evidentirati Z4, ali se ista namjena ne prikazuje u izvatku). Potrebno posložiti namjene prema abecedi radi bolje preglednosti, ne samo u izvatku, već i u kartici za evaluaciju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Do donošenja novog pravilnika, kojim će se propisati standardi za izradu prostornih planova na području Republike Hrvatske, neće se mijenjati skraćenice u sustavu eNekretnine.
3 GRAD ZAGREB V. IZDAVANJE PODATAKA, Članak 19. Članak 19. stavak 1. Propisati rokove za izradu nove forme izvatka, u excel i pdf obliku koji bi stručne službe mogle dopunjavati ili reducirati, sortirati po više kriterija, sve prije konačnog odabira. Trenutna forma izvatka nije zadovoljavajuća. Predlaže se da je radna verzija izvatka u excel formatu (umjesto Worda) koji bi referenti uređivali prema odgovarajućim kriterijima za predmetni izvadak, a po završetku istog omogućiti dostavu procjeniteljima i u pdf i u excel formatu. Izvadak u excel formatu je koristan iz više razloga - stručnim službama je lakše uređivanje izvatka, a pri analizama procjembenih elaborata preuzme se dani izvadak i napravi provjera izračuna, dok procjenitelji ne moraju podatke prepisivati (kao sada) čime se umanjuje mogućnost pogreške, posljedično i krive procjene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ovisno o tehničkim mogućnostima nadogradnje sustava eNekretnine razmotrit će se mogućnost izdavanja formalnog izvatka u .pdf, a radnog u .xls obliku.
4 GRAD ZAGREB V. IZDAVANJE PODATAKA, Članak 19. Omogućiti direktno preuzimanje izvatka iz aplikacije na način da svaki procjenitelj može preuzeti samo izvadak izdan na njegovo ime. Navedeno bi bilo od koristi procjeniteljima jer bi mogli početi sa izradom procjene prije nego im se dostavi potpisani izvadak i popratni dopis čije preslike bi po izradi uložili u elaborat. Za sada procjenitelji traže od stručnih službi da im se pojedinačni izvatci dostave mailom kako bi započeli izradu elaborata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prijedlog će biti razmotren ovisno o tehničkim mogućnostima nadogradnje sustava eNekretnine.
5 GRAD ZAGREB Evaluacija podataka, Članak 18. Status neuobičajene ili osobne okolnosti - još ne postoji u eNekretninama, u slučaju isključivanja pojedinog ugovora potrebno stručnim službama omogućiti upis razloga isključenja i da iste transakcije više ne budu vidljive nikome, osim djelatnicima ministarstva, stručnoj službi i članovima povjerenstava. U slučaju krivog izdvajanja omogućiti promjenu statusa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predmetni status je već ranije u pripremi za implementaciju u nadogradnju eNekretnine.
6 GRAD ZAGREB Evaluacija podataka, Članak 18. Dopunu ili ispravak podataka o nekretnini - nije moguće provoditi bez dostupnih alata, stručne službe nemaju uvid u podatke katastra, dokumente prostornog uređenja i sl., pa u tom smislu isto je potrebno također regulirati na zakonom propisan način i u tom smislu preformulirati članak 18. Pravilnika. Ukoliko se ne omogući uvid u navedene evidencije i nadalje će ostati upitna potpuna evaluacija. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbama Pravilnika i sustavom eNekretnina nije moguće urediti sve državne registre podataka. Dodatno obrazloženo u točki 25. ovog Izvješća.
7 GRAD ZAGREB Evaluacija podataka, Članak 18. Identifikacija nekretnine: Omogućiti stručnim službama identifikaciju sa zemljišne knjige na katastar što je osnova za ispravno georeferenciranje. Također je navedena identifikacija potrebna i djelatnicima porezne uprave kako bi isti u promet nekretnina evidentirali ispravnu katastarsku česticu i katastarsku općinu, te time smanjili broj „neuparenih“ ugovora (u puno slučajeva evidentirana katastarska općina, a zemljišnoknjižna čestica). Slijedom navedenog, isto je potrebno regulirati na zakonom propisan način i u tom smislu preformulirati članak 18. Pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbama Pravilnika i sustavom eNekretnina nije moguće urediti sve državne registre podataka. Dodatno obrazloženo u točki 25. ovog Izvješća.
8 GRAD ZAGREB Ovlasti ovlaštenih korisnika, Članak 13. Omogućiti prikaz datuma kada je pojedina transakcija prvi put evidentirana u eNekretninama. Naime, događa se da djelatnik stručne službe izda izvadak iz ZKC-a, a da nakon toga u eNekretnine „stigne“ ugovor na istom području koji je sklopljen prije datuma izdavanja izvatka. U tom slučaju stručne službe nemaju nikakvog dokaza da navedeni ugovor nije bio u aplikaciji tj. da je evidentiran nakon izdavanja izvatka. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
9 GRAD ZAGREB Ovlasti ovlaštenih korisnika, Članak 13. Članak 13, stavak 2. Propisati posebne ovlasti koje će ovlašteni korisnici iz članka 12. stavka 1. točke b. Pravilnika (službenici upravnih i/ili stručnih tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada – u nastavku stručne službe) imati u postupku evaluacije u smislu korespodencije sa informatičkom službom koja održava aplikaciju (APIS), a da nije nužno da sve zahtjeve šalju putem ministarstva. Primjer 1. – djelatnik stručne službe slučajno obriše pogrešan ugovor i hoće ga vratiti u ZKC, za isto mora slati mail ministarstvu, ministarstvo odobrava i šalje nalog APIS-u što iziskuje previše vremena, a kako su stručne službe ovlaštene za evaluaciju, time su i odgovorne za svoj rad, ne vidimo potrebe za prednje navedenom postupanju. Primjer 2. - stručna služba utvrdi da je u novoj zgradi kupljeno npr. 100-ak stanova, porezna uprava je upisala krive podatke (katastarska općina i zemljišnoknjižna čestica) i navedeni ugovori se nisu georeferencirali na katastarsku česticu tj. ostali su u „neuparenim ugovorima“ te ih je potrebno identificirati i prebaciti u ZKC. Da bi se izbjeglo uparivanje jednog po jednog ugovora, potrebno stručnim službama dodijeliti ovlasti da mogu direktno zatražiti programsku ispravku pojedine stavke (u ovom slučaju ispravak katastarske čestice) i automatsko uparivanje tj. georeferenciranje svih ugovora odjednom. Grad Zagreb je iz kartice „neupareni ugovori“ prebacio u ZKC preko 10.000 ugovora što iziskuje poprilično vremena. Kada se dodaju ugovori o zakupu i najmu (preko 7.000 godišnje) koje je također potrebno ručno povezati na katastarsku česticu razvidno je koliko je stručnim službama svaka pomoć dragocjena. Konkretna primjer: posebni dijelovi u stambenoj zgradi u Španskom izgrađenoj na k.č. 2976/1 k.o. Stenjevec u aplikaciji evidentirani od Porezne uprave pod oznakom z.k.č. 82/1 k.o. Stenjevec (trenutno 39 komada). Potrebno ispraviti broj katastarske čestice, umjesto 82/1 promijeniti u 2976/1 kako bi se svi ugovori mogli prebaciti u ZKC. Ukoliko se ne prihvati gornji prijedlog, razmisliti o grupnom uparivanju od strane stručnih službi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeni sadržaj primjedbe nije predmet ovoga Pravilnika.
10 GRAD ZAGREB Ovlasti ovlaštenih korisnika, Članak 13. Stavak 3. - Definirati da li procjenitelji imaju pravo, sukladno članku 71. Zakona, koristiti podatke iz eNekretnina (preuzetih od PU ili samo evaluiranih) u svojim procjenama ili su u obvezi zatražiti podatke od stručne službe. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sadržaj primjedbe ne odnosi se na predmet Pravilnika. Naveden sadržaj primjedbe obrazložen je, uputom visokog procjeniteljskog povjerenstva, i dostupan na službenim web stranicama ministarstva.
11 GRAD ZAGREB III. OVLAŠTENI KORISNICI, Članak 12. Stručna služba Grada Zagreba je od početka rada aplikacije eNekretnine putem službenog maila ministarstva dala puno primjedbi i prijedloga za nadogradnju, međutim nema povratne informacije da li je nešto prihvaćeno ili ne, niti su poznati zahtjevi drugih stručnih službi. Slijedom navedenog, predlažemo da se u aplikaciji eNekretnine otvori dijaloški okvir u kojem bi svi korisnici aplikacije mogli postavljati upite prema ministarstvu i APIS-u, a koji bi svima bili vidljivi tako da se pitanja i odgovori ne bi ponavljali. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sadržaj u primjedbi nije predmet ovoga Pravilnika. Sličan program, na predloženu temu, već je u planu i biti će dio nove nadogradnje eNekretnine.
12 GRAD ZAGREB III. OVLAŠTENI KORISNICI, Članak 12. Predlaže se u aplikaciji eNekretnine omogućiti popis svih stručnih službi (županija, grad, sjedište, telefon, mail) kako bi bila lakša komunikacija između stručnih službi međusobno te stručnih službi i procjenitelja, kao i objavljen popis članova procjeniteljskih povjerenstava te popis članova visokog procjeniteljskog povjerenstva. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zbog učestalih promjena (u ovom trenutku) svi se potrebni podaci nalaze na službenim web-stranicama županija, Grada Zagreba i velikih gradova.
13 GRAD ZAGREB Zbirka kupoprodajnih cijena, Članak 7. Stavak 2. - Radi nejednoobraznosti ugovora o kupoprodaji/zakupu/najmu te nedostupnosti alata (uvid u katastar i dokumente prostornog uređenja) za veliki dio nekretnina lokacija se ne može odrediti. Potrebno je omogućiti uvid u katastarski operat i u akte za građenje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Potrebno je da upravna tijela uspostave suradnju s drugim javnopravnim tijelima (prostorno uređenje, građenje, katastar, zemljišnoknjižni, dr.) radi evaluacije podataka u sustav eNekretnine. Trenutno je u pripremi platforma za implementaciju podataka u sustav eNekretnine (eDozvola, eCertifikat, eKatalog, ePlanovi, eArhiva, dr.) te će se podatci moći brže i kvalitetnije evaluirati.
14 GRAD ZAGREB Pojmovi, Članak 4. (stavak 1, točka i) Definirati koji su to posebni slučajevi i koja je to druga vrijednost koja bi bila mjerodavna. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Normativno rješenje je dovoljno jasno propisano i nije potrebno sve moguće posebne slučajeve zasebno navoditi.
15 GRAD ZAGREB Pojmovi, Članak 4. (stavak 1, točka h, podstavak 1 - 3) Postavlja se pitanje tko će popunjavati podatak o tome da li nekretnina podliježe PDV-u ili ne obzirom da stručne službe prilikom evaluacije nemaju dovoljno podataka na temelju kojih bi mogli isto zaključiti. To bi trebao biti podatak iz Porezne uprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Spomenuti podatci preuzimati će se automatizmom od Porezne uprave u aplikaciju eNekretnine i već je u tijeku proces realizacije za implementaciju i primjenu u sustavu eNekretnine. Dodatno su propisane nove smjernice u korisničkim uputama u sustavu eNekretnina uz odredbe Pravilnika.
16 GRAD ZAGREB Pojmovi, Članak 4. (stavak 1, točka h, podstavak 3) Potrebno dati upute na koji način koristiti podatke iz izvatka (vezano na evidentirani PDV) prilikom izračuna čistog prihoda u slučaju primjene prihodovne metode. Ukoliko u izvatku imamo evidentirane zakupe sa i bez PDV-a, da li za izračun čistog prihoda treba zakupnine sa PDV-om umanjiti za isti? Ukoliko treba oduzeti PDV, potrebno razmisliti o načinu upisa zakupa isključivo bez PDV-a (kao kod kupoprodaje zemljišta), a pojam „podliježe PDV-u“ ostaviti u aplikaciji i izvatku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbom je sve jasno i nedvojbeno definirano i nije potrebno dodatno normiranje. Davanje uputa na koji način podatke iz izvatka koristiti u procjembenim elaboratima nije predmet ovoga Pravilnika nego je na procjeniteljima da u procjembenim elaboratima svoje postupke obrazlože u skladu s propisima i pravilima struke. Preporuke za evaluaciju nisu predmet ovog Pravilnika. Dodatno su propisane nove smjernice u korisničkim uputama u sustavu eNekretnina uz odredbe Pravilnika.
17 GRAD ZAGREB Pojmovi, Članak 4. (stavak 1, točka h, podstavak 1 - 2) Obzirom da je definiran način upisa vrijednosti svih vrsta nekretnina, pojmove „uključen PDV i „podliježe naplati PDV-a“ izostaviti iz izvatka kao nepotrebne. U slučaju da se navedeni pojmovi zadrže u izvatku, potrebno dati jasnu uputu stručnim službama za postupanje kod evaluacije, kao i način postupanja sa prikazanim podacima prilikom izrade elaborata. Pojam "Uključen PDV" kod izvatka za kupoprodaju zemljišta nepotreban jer je propisano da se isključivo upisuje iznos bez PDV-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Preporuke za evaluaciju nisu predmet ovog Pravilnika. Odredbom Pravilnika je sve jasno i nedvojbeno definirano i dodatno propisano novim smjernicama korisničkih uputa u sustavu eNekretnina.
18 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. PRILOG IV: Izvadak za kupoprodaju i zakup vanjskog parkirnog mjesta, garaže, parkirno garažnog mjesta, skladišta i spremišta (obratiti pažnju na prethodne primjedbe u kojima smo tražili nove izvatke: izvadak za zakup skladišta i izvadak za zakup PGM/ VPM) Kolone br. 5 i 6 preimenovati u: stvarna površina i površina u prometu (površina u prometu različita od stvarne površine ukoliko se kupuje suvlasnički udio), izostaviti kao nepotreban naziv „zemljišna knjiga“ te dodati kolonu „etaža“. Prema dosadašnjem radu stručne službe Grada Zagreba, razvidno je da se nekretnine (kao samostalne nekretnine, ne pripadci stanu ili poslovnom prostoru) kupuju uglavnom u cijelosti i da je poredbeni pokazatelj cijena po m2 stvarne površine. Potrebno dati uputu stručnim službama na koji način evaluirati tj. upisati površinu ukoliko je u ugovoru navedena obračunska površina (npr. VPM stvarne površine 11,5 m2 etažirano i upisano u zk. ulošku ili ugovoru površine 2,88 m2). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postavljeni su osnovni principi jasnim normiranjem. Prijedlozi glede detaljnije preporuke za evaluaciju nisu predmet ovog Pravilnika. Dodatno su propisane nove smjernice u korisničkim uputama u sustavu eNekretnina uz odredbe Pravilnika.
19 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. PRILOG IV: Izvadak za kupoprodaju i zakup vanjskog parkirnog mjesta, garaže, parkirno garažnog mjesta, skladišta i spremišta U ugovorima o zakupu, često se pojavljuje zakup više parkirno-garažnih mjesta i vanjskih parkirnih mjesta, mjesečna zakupnina je iskazana po komadu, a ne po m2. Analizom do sada evaluiranih podataka na području Grada Zagreba, može se zaključiti da je na predmetnom tržištu najčešći poredbeni pokazatelj mjesečna zakupnina po kom (PGM i VPM). U velikom broju ugovora, istim ugovorom se zakupljuje poslovni prostor i više parkirnih mjesta, a cijena zakupa je iskazana za svaku vrstu nekretnine. U tom slučaju, zakup PGM i VPM je potrebno dodatno unijeti u aplikaciju kao izvorno unesenu nekretninu. Slijedom navedenog, predlaže se da zahtjev za izvadak ostane isti (obrazac 12), ali da se kreira potpuno novi izvadak za zakup PGM i VPM, te da se upis i evaluacija zakupa PGM i VPM prilagodi prednje navedenom. U novom izvatku za zakup PGM i VPM u odnosu na postojeći predlažemo slijedeće izmjene: Kolona 5. – umjesto „površina iz zk.ul.“ treba pisati „ukupna površina“ (tu bi bila iskazana površina svih parkirnih mjesta koji se zakupljuju jednim ugovorom), a pojam zemljišna knjiga izostaviti kao nepotrebno. Između kolona 5. i 6. ubaciti dodatnu kolonu „broj PGM ili VPM“ što bi predstavljalo broj parkirnih mjesta koji se zakupljuju jednim ugovorom. Kolona br. 6. „površina u prometu“ bi predstavljala prosječnu površinu jednog parkirnog mjesta (ukupna površina / broj zakupljenih mjesta). Ukoliko u ugovoru nije iskazana površina, upisat će se samo broj PGM ili VPM. Kolone 10. i 11. – u opisu promijeniti naziv ugovorene mjesečne zakupnine - KN/kom i EUR/kom Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postavljeni su osnovni principi jasnim normiranjem.
20 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. PRILOG IV: Izvadak za kupoprodaju i zakup vanjskog parkirnog mjesta, garaže, parkirno garažnog mjesta, skladišta i spremišta - izostaviti skladište i kreirati novi izvadak za istu vrstu nekretnine (vidi primjedbe za skladišta). Kupoprodaja i zakup skladišta - skladišta postoje kao posebna vrsta nekretnina, međutim u ovom trenutku nije moguće u eNekretninama evidentirati sve vrste skladišta (otvorena, natkrivena i zatvorena) u navedenu vrstu nekretnine, već se npr. otvorena skladišta za deponij građevinskog materijala upisuju u drugu vrstu - građevinsko zemljište (da imamo saznanja da se radi o skladištu potrebno u atributu"ugovoreni način korištenja" upisati pojam skladište). Postavljamo pitanje da li je navedeni način upisa ispravan. Dodatnim istraživanjem smo došli do saznanja da skladišta mogu biti izgrađeni objekti, ali i pripremljeni prostori za smještaj i čuvanje robe od trenutka preuzimanja do vremena njihove uporabe ili otpreme. Prema načinu izgradnje skladišta se dijele na otvorena (za čuvanje materijala osjetljivih na kemijske utjecaje), zatvorena (za čuvanje osjetljive robe) i natkrivena skladišta (za robu kojoj je potrebno stalno provjetravanje). Obzirom na prethodno navedeno, predlažemo da se prilikom evaluacije sva skladišta mogu evidentirati na jednom mjestu bez obzira kojoj vrsti pripadaju. Vrstu skladišta (otvorena, natkrivena ili zatvorena) bi trebalo moći odabrati u padajućem zborniku te omogućiti da po istom postoji atributna pretraga, te da bude kreiran novi izvadak samo za skladišta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Dodatno normiranje nije potrebno jer su postavljeni osnovni principi.
21 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. PRILOG IV: Izvadak za zakup poslovnih, gospodarskih i višestambenih zgrada - potrebno definirati poredbeni pokazatelj zakupa navedenih nekretnina. Prema raspoloživim ugovorima u bazi ZKC-a radi se o površini zakupa odnosno neto korisnoj površini. Slijedom navedenog, predlaže se da u koloni br. 15 umjesto „GBP“ piše „površina zakupa“ prepisana iz ugovora, a ukoliko podatak nije naveden u ugovoru, djelatnici stručne službe bi izračunali približni GBP i isti umanjili za cca 20% kako bi dobili približnu korisnu površinu. U aplikaciji omogućiti upis jedinične cijene (€/m2 površine zakupa). Potrebno omogućiti automatsko računanje jedinične cijene u eNekretninama. Iza kolone br. 10 dodati kolonu u kojoj će biti prikazana ukupna površina čestice prema podacima iz katastra (navedeni podatak postoji u aplikaciji). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Odredba, u dijelu na koji se odnosi sadržaj primjedbe (kolona naziva “GBP”), preimenovati će se u kolonu naziva “površina u prometu”.
22 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. PRILOG IV: Izvadak za najam obiteljskih kuća i kuća za povremeni boravak - potrebno definirati poredbeni pokazatelj najma kuća. Iz ugovora o najmu kuća razvidno je da se najčešće navodi stambena površina kuće, slijedom čega predlažemo da u koloni br. 11 umjesto „GBP“ piše „stambena površina“ prepisana iz ugovora. Ukoliko podatak nije naveden u ugovoru djelatnici stručne službe bi izračunali približni GBP i isti umanjili za cca 20% kako bi dobili približnu stambenu površinu. Dodatno je u aplikaciji eNekretnine potrebno omogućiti upis jedinične cijene (€/m2 stambene površine). Potrebno omogućiti automatsko računanje jedinične cijene u eNekretninama. Iza kolone br. 9 dodati kolonu u kojoj će biti prikazana ukupna površina čestice prema podacima iz katastra (navedeni podatak postoji u aplikaciji). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Odredba, u dijelu na koji se odnosi sadržaj primjedbe (kolona naziva “GBP”), preimenovati će se u kolonu naziva “površina u prometu”.
23 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. PRILOG IV: Izvadak za kupoprodaju obiteljskih kuća i kuća za povremeni boravak Potrebno proširiti kolonu br. 18 „GBP“, a posljedično izostaviti kolonu broj 8 „površina u prometu“. Umjesto samo jednog podatka o GBP-u dodati 4 potkolone: 1. GBP iz ugovora (navedeni podatak je rijetko poznat u ugovoru) 2. Približni GBP ( Ukoliko nije poznat GBP iz ugovora, postoji mogućnost dolaska do istog iz lokacijske ili građevinske dozvole, preko pružatelja usluga (primjerice gradskih stambenih komunalnih gospodarstava) ili kontaktiranjem vlasnika ili nositelja drugih prava temeljem čl. 16. st. 3. Zakona. Iz navedenog proizlazi nužnost pristupa stručnim službama po posebnom ovlaštenju za uvid u evidencije akata za gradnju, katastarskog operata i dr. Dok se ne omogući prednje navedeno, djelatnici stručne službe bi na temelju podataka o tlocrtnoj površini i etažnosti građevine sami izračunali približni GBP. Potrebno omogućiti upis podatka o GBP-samo u jednoj ćeliji (npr. ukoliko je poznat GBP iz ugovora, onemogućiti upis približnog GBP-a i obrnuto tj. međusobno se isključuju). 3. Suvlasnički udio koji je predmet kupoprodaje 4. Površina u prometu (predstavlja umnožak GBP-a i suvlasničkog dijela), potrebno omogućiti automatsko računanje u eNekretninama U aplikaciji omogućiti upis jedinične cijene po jedinici mjere (€/m2 GBP-a) koja bi predstavljala omjer cijene iz ugovora i površine u prometu kao najmjerodavniji poredbeni pokazatelj tržišta navedene vrste nekretnina. Kolone br. 14, 15 i 16 predstavljaju novost u izvatku i nije jasna svrha istih. Iza kolone br. 13 dodati kolonu u kojoj će biti prikazana ukupna površina čestice prema podacima iz katastra (navedeni podatak postoji u aplikaciji). Iste primjedbe i prijedlozi važe i za Izvadak za kupoprodaju poslovnih, gospodarskih i višestambenih zgrada Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U izvatku se brišu kolone br. 14., 15. i 16.
24 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. Izvadak za kupoprodaju poslovnog prostora – izostaviti kolonu br. 11 „namjena poslovnog prostora“ kao uglavnom nepoznat pojam. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nisu potrebna dodatna ograničenja uz ovu odredbu.
25 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. PRILOG IV. - Sadržaj izvatka iz ZKC-a Kolona 2 (vrsta ugovora) - izostaviti iz izvatka za sve vrste nekretnina obzirom da se navedeni pojam već nalazi u glavi izvatka. Kolona 4 (vrsta nekretnine) izostaviti iz izvatka gdje je u glavi navedena samo jedna vrsta nekretnine, pri čemu je potrebno voditi računa o tome da se npr. u izvatku za stan/apartman radi o jednoj vrsti nekretnine obzirom na mogućnost upisa u aplikaciji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nisu potrebna dodatna ograničenja uz ovu odredbu kojom je jasno definiran izvadak.
26 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 12) Točka 3.3. Etažnost zgrade (broj podzemnih/nadzemnih etaža) - izostaviti u zahtjevu za izvadak iz ZKC-a kao nepotreban atribut jer cijena zakupa takve vrste nekretnina ne ovisi o istome već prvenstveno o lokaciji, a navedeni atribut nije niti predviđen u izvatku. Prihvaćen Prihvaća se.
27 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 10, 11) Ispod točke 3.6. GBP dodati novu točku – „površina najma/zakupa“ iskazanu kao korisnu površinu građevine. U ugovorima o najmu/zakupu je uglavnom iskazana korisna površina građevine stoga je navedeni podatak pogodan za izračun jedinične cijene kao jedinstvenog poredbenog pokazatelja kretanja takve vrste tržišta. Slijedom navedenog potrebno dati upute za evaluaciju. Predlažemo da u nedostatku navedenog podatka u ugovoru, stručne službe mogu izračunati približnu korisnu površinu na temelju podataka iz katastra i etažnosti građevine, na način da se od približnog GBP-a oduzme 20% površine. Korisna površina bi se upisivala u ćeliju „površina u prometu“ jer je ista vidljiva u informaciji i na sučelju prilikom atributne ili prostorne pretrage. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postavljeni su osnovni principi jasnim normiranjem. Prijedlozi glede detaljnije preporuke za evaluaciju nisu predmet ovog Pravilnika. Dodatno su propisane nove smjernice u korisničkim uputama u sustavu eNekretnina uz odredbe Pravilnika.
28 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 5, 10, 11) Točka 3.8. namjena/stvarno korištenje kuće – taj atribut trenutno ne postoji u aplikaciji. Ukoliko se doda, predlažemo da se navedeni atribut kao posebno obilježje nekretnine nazove „posebno obilježje“ , a koje će biti moguće upisati u sve vrste nekretnina, bez obzira na vrstu pravnog posla, te da se omogući slobodan unos naziva obilježja prema internoj odluci stručne službe (npr. Veleposlanstvo, tržnica Dolac, trgovački centar City …, roh-bau, hostel, banka i dr.) te omogući atributna pretraga po tim obilježjima. Stručna služba Grada Zagreba je iz podataka iz ZKC-a uočila da pojedine nekretnine imaju specifična pravila tj. tržišne cijene kupoprodaje, najma i zakupa te bi se na taj način omogućila lakša pretraga. Predlaže se da se navedeni atribut doda u kartici br. 1 – Opći podaci te da ne predstavlja obvezan unos. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Briše se atribut vezan za namjenu/stvarno korištenje.
29 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 08) Točka 3.5. sobnost – omogućiti stručnim službama atributnu pretraga po istome u aplikaciji. Sobnost stana u ugovorima o najmu poznata u iznimno rijetkim slučajevima, ista ne predstavlja bitan podatak kod odabira usporedivih nekretnina za izvadak, samim time upitno je da li je sobnost potrebno evidentirati. Prilikom odabira usporedivih nekretnina, osim lokacije najmjerodavnija je površina stana koja ujedno i diktira ograničenja glede sobnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sobnost nekretnine spada u obilježje nekretnine važne za procjenu vrijednosti nekretnina i potrebno ju je evidentirati. Preporuka primjedbe, za omogućavanje atributne pretrage po sobnosti u aplikaciji, za sada nije predmet ovoga Pravilnika ali isto će biti razmotreno prilikom planiranja buduće nadogradnje sustava eNekretnine.
30 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 08) Točka 3.4. položaj i orijentacija – izostaviti kao nepotrebno, stručnim službama navedeni podatak nije niti poznat iz ugovora, niti je isti predviđen kao jedan od atributa u izvatku. Prihvaćen Prihvaća se.
31 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 06) Izostaviti garažna mjesta (GM) u aplikaciji eNekretnine kao posebnu vrstu nekretnine i kao pripadak. Iz ugovora o kupoprodaji razvidno je da se parkirno garažna mjesta (PGM) etažiraju kao PGM i GM, a garaže (G) u podrumu se etažiraju kao G i GM. Potrebno dati jasnu uputu stručnim službama kako evaluirati navedene primjere. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vezano za navedeno u primjedbi radi se o prijedlogu koji je već u realizaciji, dok prijedlozi glede detaljnije preporuke za evaluaciju nisu predmet ovog Pravilnika. Dodatno su propisane nove smjernice u korisničkim uputama u sustavu eNekretnina uz odredbe Pravilnika.
32 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 06) Potrebno preciznije definirati pojam spremišta i pojam skladišta, jer se u ugovorima koriste oba naziva kao pripadak, kao vrsta nekretnine i kao dio poslovnog prostora. Sukladno navedenom potrebno je prilagoditi karticu u aplikaciji i izvadak i dati uputu za evaluaciju istih. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predloženo nije predmet ovog Pravilnika.
33 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 04, 05) Točka 3. „Obilježja koja utječu na vrijednost nekretnine – za zemljište“ – izostaviti kao nepotrebno za navedene vrste nekretnina obzirom da niti jedan podatak ne predstavlja atribut koji se koristi za izdavanje izvatka, upis kategorije nije niti moguć u aplikaciji. (obrazac 04, 05) Točka 3.4. površina vrta – izostaviti kao nepotrebno, jer je u katastarskim podacima moguć samo jedan upis dvorišta (okućnice). Prihvaćen Prihvaća se.
34 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 03, 09) Točka 3.2. vrsta pripadka „tavan“ izostaviti, dodati pripadak „galerija“ (obrazac 03) Točka 3.7. namjena – izostaviti kao nepotrebno, s obzirom da je namjena poslovnog prostora uglavnom nepoznata iz ugovora i ne utječe na tržišnu vrijednost, ista je bitna kod zakupa, ali prilikom kupoprodaje važniji su elementi lokacija, položaj i dr., dok trenutna namjena nije nužno i buduća namjena poslovnog prostora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Jasno su postavljeni osnovni principi.
35 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 02) Točka 3.4. položaj i orijentacija – izostaviti, navedeni podatak je stručnim službama uglavnom nepoznat stoga nije bitan prilikom odabira usporedivih nekretnina, ukoliko ostaje u zahtjevu potrebno omogućiti upis navedenih obilježja u aplikaciji. (obrazac 02) Točka 3.5. sobnost stana – omogućiti stručnim službama atributnu pretraga po istome u aplikaciji. Sobnost u pojedinim slučajevima nije niti poznata, stoga ista ne predstavlja bitan podatak kod odabira usporedivih nekretnina za izvadak, pri čemu je površina stana mjerodavnija koja ujedno i diktira ograničenja glede sobnosti. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U obrascu se izostavlja dio koji se odnosi na položaj i orijentaciju nekretnine.
36 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 01) Točka 3.3. mjera građevinskog korištenja - u fusnoti (oznaka 2) umjesto koeficijent iskoristivosti upisati koeficijent iskoristivosti nadzemno (kin) obzirom da je isti mjerodavniji za tržišnu vrijednost, također se podatak o nadzemnom koeficijentu iskoristivosti pokazuje u izvatku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Koeficijent iskoristivosti nadzemno (kin) ne pojavljuje se u odredbama svih prostornih planova u Republici Hrvatskoj.
37 GRAD ZAGREB Prilozi Pravilnika, Članak 3. (obrazac 01 - 13) Glava naslova Zahtjeva za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena – predizajnirati naslov na način da je istaknuta vrsta nekretnine i vrsta pravnog posla na početak teksta (zamijeniti mjesta/ili veličinu slova sa tekstom „zahtjev za...“). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna je svrha navedenog prijedloga.