Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2020. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Denis Peloza Obrasci prethodne procjene, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Ministarstvo je prilikom prethodnog savjetovanja potvrdilo odnosno "primilo na znanje" komentar u nastavku. Preporuka za izmjene i dopune ZPCP članak 11. stavak (2), točka b), a kako slijedi: Iz nekog razloga zakonodavac nije uzeo u obzir i nije propisao potrebna izuzeća u svezi sljedećega: Propisani uvjeti su gotovo izjednačeni sa uvjetima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama kojima se uređuju minimalni standardi i uvjeti za rad autoškola u osposobljavanju i sudjelovanje u provedbi ispita. Diljem lijepe naše postoje aktivne autoškole koje već osim osposobljavanja profesionalnih kategorija neposredno ili preko svojih učilišta raspolažu licenciranim stručnim i iskusnim osobljem za potrebe teoretskog i praktičnog osposobljavanja pa proizlazi da takvi stručni kadrovi, a radi se instruktorima vožnje, predavačima propisa sa VŠS i VSS, licenciranim osobama kojima se ograničilo pravo (rokom do 01.06.2019.) na obavljanje poslova početnog osposobljavanja i periodične izobrazbe za KV vozače. Kako se radilo o stručnim osobama sa stečenim pravima i koji su prilikom donošenja propisa obavljale poslove ovlaštenih predavača, dakle ispunjavale su potrebne uvjete trebalo ih je osloboditi, odnosno omogućiti nesmetani daljnji rad ili bar prijelaznim odrebama omogućiti primjereno razdoblje za potrebe usavršavanja i stjecanja nedostajućih ECTS bodova ukoliko se radi o osobama mlađe dobi i sa nedovoljnim radni iskustvom. Postavlja se pitanje gdje i kako i uz kakve troškove se uz redovne radne i obiteljske obveze, mogu steći kvalitetne pedagoške kompetencije, 60 ili 120 ECTS bodova, sve u roku 12 ili manje mjeseci. Zatečenim postojećim pravnim osobama i njihovim zaposlenicima dodatno se uvjetovalo stjecanje pedagoških kompetencija i stalna zaposlenost najmanje tri osobe u stalnom radnom odnosu i k tome još u punom radnom vremenu. Usklađivanjem sa direktivom o uslugama EK, tijekom 2016/2017 i konačno stupanjem na snagu izmjena i dopuna ZSPC sa danom 01.01.2018. upravo su takvi kriteriji ukinuti bez iznimaka pravnim osobama autoškolama, a 2018 se to opetovano nametnulo sa ovom odredbom ZPCP. Istovremeno poslove početnog osposobljavanja i periodične izobrazbe u konkurentnom smislu i izvan sustava pdv obavljaju na tržištu otvorena privatna učilišta i autoškole kao izvan proračunski korisnici koji imaju konkurenciju u sustavu srednjih prometnih škola, ustanova ili učilišta koja su većinski ili dijelom na proračunu ili posluju u sastavu JLUS. Postavljam pitanje poštene ili nepoštene tržištne utakmice i da li je ministarstvo u tom dijelu možda bilo pod pritiskom ili lobiranjem određenog broja pružatelja usluga koji su time na neki način imali namjeru takvim propisom izvršiti oblik pritiska i eliminacije jednog broja i disperziranosti pružatelja istovrsnih usluga. Autoškole , iskusni instruktori vožnje , predavači propisa i stručni voditelji autoškola sa dugogodišnjim radnim iskustvom koji su uspješno osposobili veliki broj kandidata od B do CE i D kategorije, koji su uredno zaposleni na pola ili puno radno vrijeme takvim se propisom jednostavno degradiraju, a da bi nastavili ili reverificrali svoj položaj pravno formalno moraju po hitnom postupku stjecati "pedagoške kompetencije" i zajedno s poslodavcima prisiljeni su izvoditi "eskapade" i možda fiktivne izmjene ugovora o radu. Nije jasno da li se u ovom slučaju radi o diskriminatornom učinku ili zaštiti interesa određenog "ekskluzivnog kluba" postojećih pružatelja usluga početne kvalifikacije i periodične izobrazbe. Iz iznesenog, jasno je kako unatoč činjenici da su potrebne izmjene i dopune zakona, odnosno prijedlog je zakon dopuniti izuzećem koje se odnosi na licencirane instruktore i predavače autoškola s najmanje pet godina iskustva u radu na osposobljavanju za C i D kategorije koji su zaposleni prema propisima sukladno radnom zakonodavstvu. Te osobe nije potrebno dodatno troškovno i adminstrativno uvjetovati sa pedagoškim kompetencijama ili ih ograničavati sa ugovorima na neodređeno vrijeme pri čemu je u zakonu nespretno korišten termin "stalni radni odnos", a tom je još i pridodano u punom radnom vremenu. Unaprijed propisivati puno radno vrijeme i "stalni radni odnos" nije ništa drugo do nepotrebno miješanje i nametanje obveza poslodavcima sa istovremenim ograničavanjem posloprimaca u mogućnosti korištenja nepunog radnog vremena što nije u duhu HR i EU radnog zakonodavstva. Poznato je kako poslodavci ne mogu jamčiti cjelogodišnji rad u punom radnom vremenu na poslovima stjecanja početne kvalifikacije, a posebno ne poslovima periodične izobrazbe. Naravno, mogući su izuzeci , ali tada takvi poslodavci sami prema svojoj organizaciji posla odlučuju da li im je potreban rad na određeno ili neodređeno , na puno ili nepuno radno vrijeme. Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri Članak 11. (2) Pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: centri za osposobljavanje vozača) mogu dobiti ovlaštenje za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe ako imaju: b) stručne kadrove za provedbu kvalitetne izobrazbe iz svih tematskih područja utvrđenih programom iz točke a) ovoga stavka, sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera i sa stečenim pedagoškim kompetencijama koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje te s najmanje jednom godinom radnog iskustva u području edukacije od kojih najmanje tri osobe u stalnom radnom odnosu na puno radno vrijeme. Dakle, što se događa sa zatečenim iskusnim i dokazanim stručnim kadrovima sa 3, 5, 10,15, 20 ili 30 godina radnog iskustva u području edukacije cestovnog prometa na poslovima predavača , instruktora pa čak i ispitivača? Da li takvim stručnim kadrovima treba otkazati iz radni odnos, poslati ih na zavod ili neke u prijevremenu mirovinu, ukoliko u roku 12 mjeseci nisu ispunili nametnute uvjete, a slijedno poslodavac je prinuđen naći zamjenski stručni kadar, tražiti novi način za nastavak ili jednostavno prestati obavljati takve usluge? Primljeno na znanje Primljeno na znanje - Radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu će sve navedeno razmotriti prilikom izrade novog Prijedloga Zakona.