Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 19.3.2 „Provedba aktivnosti projekta suradnje“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LAG MORE 249 4. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA SURADNJE, 4.4. Podnošenje i zaprimanje Zahtjeva za isplatu Molimo omogučiti više puta podnošenje zahtjeva za isplatu, najviše dva puta godišnje ili omogućiti isplatu predujma i jednu ratu. Većina LAG-ova nema dostatna financijska sredstva i provedba projekta suradnje mogla bi ih dovesti u lošu financijsku situaciju. Nije prihvaćen U skladu s poglavljem 8. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. isplata predujma nije moguća u tipu operacije 19.3.2 (navedeno poglavlje navodi za koje mjere, podmjere, tipove operacije je moguća isplata predujma). Zahtjev za isplatu može se podnijeti u ratama, a najviše jedanput godišnje do 31. siječnja godine „n“ za provedene aktivnosti/troškove u godini „n-1“, uz obvezno podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu na kraju provedbe projekta suradnje.
2 LAG SREDIŠNJA ISTRA  , Prilog 4 LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA UNUTAR MJERE 19 LEADER - CLLD, PODMJERA 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a«, TIP OPERACIJE 19.3.2. »PROVEDBA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE« Molimo povećati iznos prihvatljivih troškova koji se odnose na hranu i piće. Posebice u projektima transnacionalne suradnje kada susreti partnera uglavnom uključuju cijelodnevne aktivnosti (poput internacionalnih konferencija, radionica, studijskih posjeta i slično) navedeni iznos nije dostatan za osiguranje osnovnih obroka. Nije prihvaćen Iznos koji je prihvatljiv za sufinanciranje unutar tipa operacije 19.3.2. za trošak hrane i pića za sudionike događaja (točka 1.2. u tablici 1. Priloga 4.) je 120,00 (bez PDV-a) kuna po osobi po danu. Navedeni iznos je baziran na temelju izračuna baze podataka za navedene troškove APPRRR-a.
3 LAG SREDIŠNJA ISTRA 4. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA SURADNJE, 4.2. Promjene u projektu suradnje Molimo omogućiti naknadnu realokaciju sredstava između budžetnih linija u određenom iznosu/postotku,a u svrhu veće iskorištenosti i uspješnije implementacije. U trenutku prijave nemoguće je predvidjeti točne iznose i okolnosti koje mogu dovesti do izmjene. Upravo je iz navedenog razloga realokacija moguća prilikom implementacije projekata finanicranih iz drugih EU i nacionalnih izvora. Nije prihvaćen Promjena (povećanje/smanjenje) odobrenih sredstava za svakog pojedinog partnera uz uvjet da nisu povećana ukupno odobrena sredstava za projekt suradnje je moguća u slučaju ako: partner ne može ispuniti planirane zadaće i aktivnosti; se partner isključuje iz projekta suradnje; partner otkazuje provedbu projekta suradnje; dolazi do zamjene partnera. Promjene u Financijskom planu projekta u vezi iznosa pojedinih projektnih aktivnosti, općih troškova i naknade za koordinatora projekta, nakon podnošenja Zahtjeva za potporu nije prihvatljiva. Navedeni pristup se primjenjuje i kod ostalih mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
4 Tajana Broz  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, predlažemo mogućnost isplate predujma ili češćih zahtjeva za isplatu kako bi se osigurala nesmetana provedba projekata suradnje. Nije prihvaćen U skladu s poglavljem 8. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. isplata predujma nije moguća u tipu operacije 19.3.2 (navedeno poglavlje navodi za koje mjere, podmjere, tipove operacije je moguća isplata predujma).
5 Tajana Broz 2. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.5. Uvjeti prihvatljivost aktivnosti/troškova Poštovani, smatramo da su projekti suradnje izrazito opsežni te da je potrebno omogućiti da naknade i plaće budu isplaćivane i partnerima na projektu kako bi se osigurala adekvatna provedba zamišljenih aktivnosti. Nije prihvaćen U skladu s LPT plaća i naknade su prihvatljivi samo za koordinatora projekta suradnje i to do 10% ukupnih prihvatljivih troškova za projektne aktivnosti. Trošak koordinatora projekta suradnje je prihvatljiv samo za osobu koja je u Sporazumu o suradnji navedena kao koordinator te se trošak ne može dijeliti na više partnera. Zaposlenicima LAG-a, ako nisu koordinatori projekta suradnje, plaća i naknade su prihvatljivi unutar tipa operacije 19.4.1.
6 LAG BILOGORA-PAPUK 4. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA SURADNJE, 4.7. Zahtjevi za korisnike i održivost rezultata projekta suradnje Vezano za navod da korisnik mora biti odobreni LAG i 5 godina nakon konačne isplate odnosno da LAG mora imati važeći Ugovor nisam sigurna što se podrazumijeva pod važeći.Mislim da bi trebalo naglasiti Ugovor iz programskog perioda 2014-2020 jer smatram da se ne može u ovom Natječaju pozivati na Ugovore iz drugog programskog perioda i garantirati da će svi partneri i u drugo programskom periodu biti odobreni iako vjerujemo da će biti tako. Nije prihvaćen U točki 6.2. navedeno je da je “Ugovor” Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u sklopljen između Agencije za plaćanja i odabranog LAG-a unutar PRR RH za razdoblje 2014. – 2020. Navedeni Ugovor je sklopljen za programsko razdoblje 2014. – 2020.
7 LAG SAVA  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Molimo da se razmotri mogućnost isplate predujma obzirom da predfinanciranje Projekta 19.3. na godišnjoj razini, predstavlja velik financijski izdatak i velik broj LAG-ova ima poteškoća sa zatvaranjem financijske strukture. Hvala Nije prihvaćen U skladu s poglavljem 8. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. isplata predujma nije moguća u tipu operacije 19.3.2 (navedeno poglavlje navodi za koje mjere, podmjere, tipove operacije je moguća ispata predujma).
8 LAG SAVA 2. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.5. Uvjeti prihvatljivost aktivnosti/troškova Molimo da se odobre i stave u prihvatljive troškove plaće i naknade zaposlenicima LAG-a koji će provoditi projekt suradnje. Hvala Nije prihvaćen U skladu s LPT plaća i naknade su prihvatljivi samo za koordinatora projekta suradnje i to do 10% ukupnih prihvatljivih troškova za projektne aktivnosti. Trošak koordinatora projekta suradnje je prihvatljiv samo za osobu koja je u Sporazumu o suradnji navedena kao koordinator te se trošak ne može dijeliti na više partnera. Zaposlenicima LAG-a, ako nisu koordinatori projekta suradnje, plaća i naknade su prihvatljivi unutar tipa operacije 19.4.1.
9 Lokalna akcijska grupa Bura  , Prilog 1 DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIP OPERACIJE 19.3.2. Predlažemo izmjenu za točku 12 B: Dokumentacija prilikom ulaganja u opremanje postojeće građevine: Dokaz zakonitosti posjeda postojeće građevine na rok od minimalno 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu potrebno je dostaviti u slučaju ulaganja isključivo u opremanje postojeće građevine koja nije u vlasništvu korisnika te mora biti sklopljen u pisanoj formi između korisnika i vlasnika građevine koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige odnosno između korisnika i zakonitog posjednika ovlaštenog za davanje u zakup/najam/upravljanje. Ukoliko korisnik opremu daje na upravljanje vlasniku odnosno zakonitom posjedniku postojeće građevine potrebno je dostaviti Ugovor koji dokazuje davanje opreme na korištenje na rok od minimalno 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu pri čemu korisnik mora ostati vlasnik opreme. Sadašnja verzija: - Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju potrebno je dostaviti u slučaju ulaganja isključivo u opremanje postojeće građevine koja nije u vlasništvu korisnika te mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika građevine koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige. Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu te mora biti upisan u zemljišne knjige. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se dodatno omogući i ugovor u zakupu. Zadržava se odredba o obvezi upisa u zemljišne knjige. Dozvoljen je zakup/najam/drugo i u slučaju kada je vlasnik zemljišta/građevine JLS/JPIS, a zakupnik javno-pravno tijelo ili pravna osoba osnovana od strane JLS/JPIS i u većinskom vlasništvu JLS/JPIS.
10 LAG MORE 249  , Prilog 1 DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIP OPERACIJE 19.3.2. Kao dokaz pravnog interesa molimo uvrstiti i ugovor o zakupu/podzakupu koji se često pojavljuje u praksi i prema pravnoj teoriji spada u ugovore o privremenom prijenosu i korištenju dobara. Može se pojaviti situacija da je poslovni prostor koji se oprema u vlasništvu jedinice lokalne samouprave a prema Zakonu o zakupu poslovnog prostora, takav poslovni prostor moguće je dati u podzakup ili je zakupniku dopušteno po bilo kojoj pravnoj osnovi dati na korištenje ili sukorištenje. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se dodatno omogući i ugovor u zakupu. Zadržava se odredba o obvezi upisa u zemljišne knjige. Dozvoljen je zakup/najam/drugo i u slučaju kada je vlasnik zemljišta/građevine JLS/JP(R)S, a zakupnik javno-pravno tijelo ili pravna osoba osnovana od strane JLS/JP(R) i u većinskom vlasništvu JLS/JP(R)S.
11 LAG MORE 249 2. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.4. Uvjeti prihvatljivost projekta suradnje Molim da se uvrsti pod točkom f da projekt mora biti namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i u gospodarskom smislu kako se ne bi isključili projekti suradnje koji uključuju potporu poduzetništvu i gospodarskom sektoru. Djelomično prihvaćen Korisnici u tipu operacije su LAG-ovi. Projekt suradnje mora biti namijenjen javnoj upotrebi/korištenju (u edukativnom, kulturnom, sportskom, rekreativnom i gospodarsko-socijalnom smislu) te dostupan različitim pojedincima i interesnim skupinama. Također, projekt ne smije biti profitnog karaktera te nije dozvoljeno davanje financijske potpore trećim osobama.
12 Ivan Čupić   Predmetnim uvjetom u Nacrtu natječaja, Prilog I.,- Dokaz pravnog interesa, neopravdano su isključene situacije gdje se ugovor o najmu/služnosti/upravljanju ne sklapa sa vlasnikom građevine, čime se neosnovano isključuje iz natječaja LAG-ove koji osnovu ulaganja u postojeću građevinu temelje na osnovi nekog drugog odnosa. Na ovaj način uvjet se čini diskriminatornim i restriktivnim, a time i nezakonitim. Na primjer ugovor isključuje situacije podnajma/podzakupa koji je čest u praksi. Također, isključen je i slučaj da je građevina u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i da je upravljanje povjereno pravnoj osobi osnovanoj od strane JLP(R)S i u čijem je stopostotnom vlasništvu te korisnik u tom slučaju može sklopiti ugovor jedino s takvom osobom, a u kakvim građevinama LAG-ovi najčešće i posluju ( npr. poduzetničkim zonama i/ili poduzetničkim centrima / inkubatorima). Ujedno je nejasno zašto se uvjet ograničava samo na odnose najma/služnosti/upravljanja kada je ugovor o zakupu najizgledniji ugovorni odnos koji će se pojaviti. Znači li to da ukoliko korisnik ima sklopljen ugovor o zakupu, a ne npr. najmu da neće ispunjavati uvjete natječaja? Nadalje, uvjetom se traži da ugovor o najmu/služnosti/upravljanju mora biti upisan u zemljišne knjige, a ne postoji pravna osnova da bi se ugovor o upravljanju upisao u zemljišne knjige budući da takvo što zakon o zemljišnim knjigama za ovu vrstu obvezno pravnog odnosa ne dopušta. Zato se predlaže izbaciti ovaj dio uvjeta jer međusobno proturječan i pravno nemoguć. Slijedom navedenog, predlaže se da sporna odredba izmjeni na sljedeći način: Dokaz pravnog interesa, ako korisnik nije vlasnik zemljišta/građevine B. Dokumentacija prilikom ulaganja u opremanje postojeće građevine: 1. Ugovor o zakupu/najmu/služnosti/upravljanju potrebno je dostaviti u slučaju ulaganja isključivo u opremanje postojeće građevine koja nije u vlasništvu korisnika te mora biti sklopljen između: a) korisnika i vlasnika građevine koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige. Ugovor o zakupu/najmu/služnosti/upravljanju mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu, ili b) korisnika i pravnog subjekta koji ima ugovor s vlasnikom o podzakupu/podnajmu/služnosti/upravljanju na najmanje 10 godina. Ugovor o zakupu/najmu/služnosti/upravljanju mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. c) korisnika i pravne osobe u stopostotnom vlasništvu JLP(R)S, vlasnika građevine, kojoj je JLP(R)S predala građevinu na upravljanje. Ugovor o najmu/služnosti/upravljanju mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog da se dodatno omogući i ugovor o zakupu. Zadržava se odredba o obvezi upisa u zemljišne knjige. Dozvoljen je zakup/najam/drugo i u slučaju kada je vlasnik zemljišta/građevine JLS/JP(R)S, a zakupnik javno-pravno tijelo ili pravna osoba osnovana od strane JLS/JP(R)S i u većinskom vlasništvu JLS/JP(R)S.
13 Tajana Broz  , Prilog 4 LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA UNUTAR MJERE 19 LEADER - CLLD, PODMJERA 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a«, TIP OPERACIJE 19.3.2. »PROVEDBA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE« Poštovani, vezano uz prihvatljive troškove, molimo Vas da precizno definirate: druge osobe koje je LAG uključio u provedbu projekta suradnje. Znači li to da npr na studijsko putovanje možemo voditi osobe za koje smatramo da su ciljana skupina projekta mada nisu članovi niti volonteri LAG-a? Također znači li to da ispred člana LAG-a može ići i osoba koja nije ovlašteni predstavnik/ca? Npr, ako je član LAG-a Turistička zajednica područja koja ima svoje članove Vijeća koji nisu članovi LAG-a, ali su ciljana skupina projekta trošak noćenja, prehrane i puta na studijskom posjetu će za tu osobu biti opravdan? Hvala. Djelomično prihvaćen U skladu s LPT, putni troškovi su prihvatljivi i za druge osobe koje je LAG uključio u provedbu projekta suradnje. Odgovornost LAG-a je da dokaže da su navedene osobe uključene u provedbu projekta suradnje. U LPT nije moguće navesti detaljno koje su osobe koje su uključene u provedbu projekta suradnje jer navedeno definira sam LAG u svom projektu. U Prilogu 3 dodat će se predložak izjave o statusu osobe koja je upućena na službeni put u kojoj će biti između ostalog biti potrebno navesti ulogu osobe u projektu suradnje, razlozi zbog kojih je osoba upućena na službeni te doprinos osobe ostvarivanju ciljeva projekta suradnje.
14 LAG Sjeverozapad  , Prilog 4 LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA UNUTAR MJERE 19 LEADER - CLLD, PODMJERA 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a«, TIP OPERACIJE 19.3.2. »PROVEDBA AKTIVNOSTI PROJEKTA SURADNJE« Analizirajući Tablicu 1. Najveći iznos prihvatljivih troškova uočena je sljedeća nelogičnost, maksimalan iznos za kupnju stola je veći od iznosa za kupnju štanda. Budući da je realna cijena štandova na tržištu puno veća od 2.000,00 kn bez PDV-a što se vidi i u vašem primjeru navedenom u točki 2.5 Uvjeti prihvatljivosti aktivnosti/troškova - Primjer 2, predlažemo da se maksimalan iznos za kupnju štanda poveća na 10.000,00 kn. Djelomično prihvaćen Oprema (točka 4.) će biti brisana iz Tablice 1 Priloga 4. Za troškove za koje nisu navedeni gornji iznosi u Tablici 1 Priloga 4, potrebno je kod podnošenja zahtjeva za isplatu dostaviti 3 ponude.
15 LAG Moslavina 2. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.5. Uvjeti prihvatljivost aktivnosti/troškova Poštovani, smatramo da prilikom procijene iznosa troškova u Financijskom planu projekta obveza prikupljanja ponuda ograničava financijsku fleksibilnost prilagodbe trenutnom stanju kod same provedbe projekta. Naime, iz iskustva provedbe projekta suradnje, prilikom nabave dogodila su se određena odstupanja u iznosima troškova zbog velikog vremenskog razmaka od traženja npr. informativne ponude do realizacije aktivnosti. Primljeno na znanje Natječajem je propisano prikupljanje ponuda, predračuna, kataloga i sl. koje služe što realnijem planiranju iznosa aktivnosti u financijskom planu projekta, a dokumentacija za postupak nabave se dostavlja prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu.
16 LAG SREDIŠNJA ISTRA 2. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.5. Uvjeti prihvatljivost aktivnosti/troškova Molimo pojašnjenje: "partneri mogu dogovoriti da se putni troškovi smatraju zajedničkim troškovima i sudjeluju u istima u skladu s dogovorom kao za sve zajedničke troškove." Da li se zajednički troškovi odnosno zajednički dogovor može smatrati da partneri putne troškove dijele na način da partner kod kojeg se putuje snosi dio putnog troška- smještaj, a partneri koji putuju kod partnera- dio putnog troška prijevoz? Primljeno na znanje Navedeno je prihvatljivo, ali samo na način da partner kod kojeg se putuje snosi sve troškove smještaja, a ne samo “dio” smještaja. Isto tako, partneri koji putuju kod partnera, moraju snositi sve putne troškove prijevoza, a ne “dio”. Nadalje, troškovi su prihvatljivi samo za osobe ispred LAG-a odobrenog od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020. i takav način plaćanja putnih troškova mora biti propisan Sporazumom o suradnji.
17 LAG SREDIŠNJA ISTRA 2. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, 2.5. Uvjeti prihvatljivost aktivnosti/troškova Molimo pojasniti Mogućnost planiranja projektnih aktivnosti, 1. slučaj, da li u konkretnom slučaju to znači da jedan partner može sklopiti ugovor s isporučiteljem, u cijelosti podmiriti nastali trošak u ime i za račun svih partnera te prilikom refundacije sredstava ne raspodijeliti sredstva koja se odnose na nastali trošak. Primljeno na znanje Ako se ulaganje odnosi na zajedničko vlasništvo odnosno kao suvlasništvo, tada kupoprodajni ugovor/ugovor s isporučiteljem može potpisati ili samo jedan od partnera ili ga mogu potpisati svi partneri. Ugovorom mora biti definirano kome isporučitelj izdaje račun (potpisniku ili potpisnicima ugovora), sukladno udjelima u zajedničkom vlasništvu. Ako isporučitelj izda račun na jednog partnera, taj partner će morati prenijeti na temelju računa pripadajući dio ulaganja drugim partnerima. Plaćanje od strane drugih partnera se može doznačiti partneru na kojem je cjelokupni račun ili direktno dobavljaču, a sve kako je navedeno u kupoprodajnom ugovoru/ugovoru s isporučiteljem. APPRRR će izdati uputu u kojoj će se detaljnije propisati zajednički postupak nabave te plaćanje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama.
18 LAG SREDIŠNJA ISTRA 4. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA SURADNJE, 4.1. Postupak nabave Budući da Prilog 3 nije priložen, nije jasno za koji se iznos prikupljaju ponude. Ostaje li isto pravilo koje je vrijedilo do sada- 3 sadržajno usporedive ponude za svaki predmet nabave u vrijednosti većoj od 35.000,00 kuna (bez PDV-a)? Primljeno na znanje U točki 4.1. nacrta natječaja i u Prilogu 4 je navedeno da je za nastale troškove potrebno prikupiti ponude (jedna ili tri sadržajno usporedive ponude) i učitati ih prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu. Za troškove za koje je u Prilogu 4 naveden gornji iznos ograničenja je potrebno prikupiti 1 ponudu, a za troškove za koje u Tablici 1 Priloga 4 nije naveden gornji iznos ograničenja je potrebno uvijek prikupiti 3 ponude, neovisno koliki je iznos predmeta nabave.
19 Tajana Broz  , Prilog 1 DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIP OPERACIJE 19.3.2. Poštovani, u slučaju da je partner iz treće zemlje, koju dokumentaciju treba dostaviti vezano uz točku 5? Primljeno na znanje U slučaju da partner dolazi iz treće zemlje, nije obvezan dostaviti dokument iz točke 5. Priloga 1 jer se isti dostavlja samo u slučaju kada partner dolazi iz države članice EU, kako je propisano člankom 44. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Obvezna je Izjava partnera koji dolazi iz treće zemlje (dokument iz točke 4. Priloga) o usklađenosti s člankom 44. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Troškovi partnera koji dolazi iz trećih zemalja nisu prihvatljivi za sufinanciranje.
20 Tajana Broz 4. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA SURADNJE, 4.6. Izdavanje Odluke o isplati/Odluke o odbijanju Zahtjeva za isplatu Poštovani, molimo vas objasnjenje reda h ove točke. Odnosi li se uvjet od 50% na podnošenje prvog zahtjeva za isplatu ili samo konačnog zahtjeva za isplatu? Primljeno na znanje Navedena financijska korekcija odnosi se na cjelokupan projekt. U bilo kojem trenutku ako se utvrdi da korisnik nije realizirao/ili mu je neprihvatljivo više od 50% ukupnih troškova dodijeljenih Odlukom o dodjeli sredstava, odbija se predmetni zahtjev za isplatu u kojem je to otkriveno te se, u slučaju da su sredstva prethodno isplaćena, izdaje Odluka o povratu sredstava.