Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zlatko Šklempe 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore, 2.2.1. Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore U nacrtu mjere 5.2.1 došlo je do izmjene u odnosu na natječaj 8, koja eliminira sve voćare koji su imali štetu od mraza koja je utvrđena naknadno, te se ne mogu uopće prijaviti na tu mjeru. 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Vezano uz posebne uvjete prihvatljivosti za projekte obnove poljoprivrednog potencijala uslijed elementarne nepogode od mraza na višegodišnjem nasadu koja je nastala u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine valja naglasiti činjenicu da korisnik ne može ishoditi EN-4 obrazac u roku od osam dana od početka elementarne nepogode, jer je nemoguće u tom roku utvrditi da li će se radi mraza i niskih temperatura stabla višegodišnjeg nasada naknadno osušiti i biti će potrebna sadnja novih stabala. U trenutku proglašenja elementarne nepogode ne može se utvrditi stupanj oštećenja stabala i šteta se može utvrditi tek naknadno. Ovo bi trebalo urediti kao što je to bilo definirano u 8. natječaju za mjeru 5.2.1. i to na način : U Prilogu 1., točka 37, tekst „Ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala višegodišnjeg nasada korisnik je obvezan zatražiti od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (do 31. prosinca 2018. godine Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) popunjavanje obrasca iz Priloga 11. ovoga Natječaja. Obrazac mora biti ovjeren i potpisan od strane Ministarstva poljoprivrede. Obrazac iz Priloga 11. ovoga Natječaja popunjava se na temelju podataka iz obrazaca EN-1, EN-2, EN-3, EN-4 i/ili EN-6, ovisno o kategoriji nastale štete“ dopuniti i dodati tekst „osim u slučaju elementarne nepogode od mraza na višegodišnjem nasadu gdje se šteta utvrđuje naknadno, te se Obrazac iz Priloga 11. popunjava temeljem EN-7 obrasca.“ U prilogu 4. točka 4. A nakon teksta „Ako je šteta na trajnim nasadima i stoci u APIS sustav za korisnika moraju biti uneseni nakon konačnog izvješća obrasci EN-4/ EN-6“ dodati tekst „osim u slučaju elementarne nepogode od mraza na višegodišnjem nasadu gdje se šteta utvrđuje naknadno.“ U suprotnom će se događati da korisnici podnesu prijavu i dostave samo EN-P obrazac, a naknadnom kontrolom prijave će se utvrditi da u APIS sustavu šteta nije prijavljena na EN-4 obrascu, te će prijava biti odbijena. Evidentno je da se EN-4 obrazac ne može ishoditi u roku od osam dana od početka elementarne nepogode, u slučaju elementarne nepogode od mraza na višegodišnjem nasadu, te da se ta šteta može utvrditi tek naknadno. Isto tako ne može se naknadno retroaktivno ishoditi EN-4 obrazac, kako je to i odgovoreno u pitanju 5375 u 8. natječaju za mjeru 5.2.1. Prihvaćen Na Natječaju će biti prihvatljivi projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed elementarne nepogode od mraza na višegodišnjem nasadu koja je nastala u priodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine za korisnike koji imaju potpisan i ovjeren obrazac EN-7 uz uvjete koji su vrijedili na 8. Natječaju za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.
2 Fito ekologija d.o.o. 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore, 2.2.1. Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Uloga Ministarstva poljoprivrede u provedbi Mjere 5.2.1. nije potrebna iz nekoliko razloga: 1. U slučaju elementarne nepogode obrazac EN-P izdaju ovlaštene institucije za procjenu štete, te unose podatke o opisu imovine na kojoj je nastupila šteta sa stvarnim brojem oštećene imovine. Postavlja se pitanje povjerenja u navedene institucije, ukoliko takvu vrstu kontrole ponovno obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Osim navedenog produljuju se rokovi prijave na natječaj zbog uključenog većeg broja dionika. To bi značilo da bi se proveo postupak poziva na dostavu ponuda potrebni su nam točni podaci o nastaloj šteti od Ministarstva poljoprivrede koji mogu nastati tek nakon objave natječaja. Postavlja se pitanje što u slučaju kada su podaci procjenitelja štete različiti od podataka Ministarstva poljoprivrede? 2. U slučaju katastrofalnog događaja, Ministarstvo poljoprivrede ne procjenjuje količinu oštećenog nasada pa nije jasno koja je njihova uloga. Za kontrolu početka radova prije prijave na natječaj kao i utvrđivanje prihvatljivosti troškova nisu ovlašteni. Prilog I red 42 „Korisnik nije započeo s aktivnostima za koje traži sufinanciranje prije podnošenja zahtjeva za potporu“ u napomeni piše referenca na Prilog 11. Napominjemo da u prilogu 11. nema naznačenog pitanja vezanog za početak obavljanja aktivnosti. 3. Korisnik za provedbu projekta angažira konzultante koji mu pripremaju svu dokumentaciju za prijavu na natječaj te su odgovorni za provedbu projekta. Djelomično prihvaćen 1. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede ne dovodi u pitanje rad povjerenstva jer prihvaća procjene šteta koje povjerenstva unose na EN obrascima, a koje se ne odnose na uništeno zemljište, nasade ili životinje. U ministarstvu poljoprivrede rade stručnjaci čiji angažman omogućava kvalitetniju provedbu projekata obnove. U slučaju projekta obnove uništenog zemljišta, višegodišnjih nasada i životinja mjerodavan je Prilog koji popunjava Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede. 2. Djelomično prihvaćen U Prilogu 11 je jasno navedeno: Upisati ukupan broj stabala/trsova (oštećeno / neoštećeno) na području zahvaćenom elementarnom nepogodom (po čestici ili parceli) Pojašnjenje: Ukoliko je ukupan broj 100, a od toga je oštećeno 60 stabala, upisati 100 (60/40). U Prilog 11 će biti dodan i taj podatak: Korisnik je započeo s aktivnostima obnove _______? Pojašnjenje: Upisati: DA / NE i opisati aktivnosti koje su već poduzete. Ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu I ruralnom razvoju u postupku administrativne kontrole utvrdi da su troškovi nastali prije popunjavanja Priloga 11, takvi troškovi neće biti prihvatljivi. Iznimno, u slučaju elementarnih nepogoda nastalih nakon 1.1.2018. godine, korisnik može započeti s aktivnostima od trenutka nastanka elementarne nepogode i prije podnošenja Zahtjeva za potporu i treba postupiti kako je propisano u točki 2.4. Natječaja. 3. Primljeno na znanje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklapa Ugovor o financiranju s korisnikom.
3 Fito ekologija d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Stavak (3): Postavlja se pitanje kako je moguće da troškovi nisu prihvatljivi ako je Ministarstvo poljoprivrede popunilo i ovjerilo Prilog 11. Stavak (6): Nije razvidno je li prihvatljiva sadnja višegodišnjeg nasada na drugom zemljištu u slučaju katastrofalnog događaja (žutice). Također, u stavci 19 Priloga 1 Natječaja, katastrofalni događaj ne isključuju se iz situacije promjene zemljišta. U slučaju da sadnja nije moguća na drugoj čestici, navedeno bi bilo dobro omogućiti kako bi se spriječila daljnja zaraza žuticom na novi nasad a i ubrzalo uspostavljanje novog nasada u svrhu što ranijeg ulaska novog vinograda u punu rodnost. Stavak (11): Kako nigdje u natječaju nije naznačeno da se sadnja novih nasada vinograda uslijed šteta od žutice ne može izvršiti na drugoj katastarskoj čestici, to bi značilo da za ovakav slučaj nije potreban nalaz sudskog vještaka. Djelomično prihvaćen 1. Nije prihvaćen Prilog 11 se ne odnosi na štete na građevinama, mehanizaciji i opremi. Ministarstvo poljoprivrede popunjava i ovjerava Prilog 11., a Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u administrativnoj obradi provjerava sve uvjete prihvatljivosti. Ako neki uvjet prihvatljivosti koji je vezan uz troškove nije ispunjen, takav trošak nije prihvatljiv za sufinanciranje. 2. Djelomično prihvaćen Sadnja višegodišnjeg nasada na drugom zemljištu u slučaju katastrofalnog događaja (žutice) nije prihvatljiva. Pojašnjeno u prilogu 1 Natječaja. 3. Nije prihvaćen Sadnja višegodišnjeg nasada na drugom zemljištu u slučaju katastrofalnog događaja (žutice) nije prihvatljiva. Pojašnjeno u tekstu i prilozima Natječaja.
4 Fito ekologija d.o.o. 2.4. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu, 2.4.2. Postupci nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu Stavak (4) - obveza prikupljanja minimalno 3 ponude: Nije u skladu s Prilogom IV. Pravilnika. Prema Pravilniku: „Korisnik je dužan obavijestiti najmanje 3 gospodarska subjekta putem elektroničke pošte da je objavio Poziv te na taj način aktivno sudjeluje u istraživanju tržišta za prikupljanje više ponuda različitih ponuditelja i proizvođača.“. Pravilnik ne određuje količinu ponuda koje su se obvezne prikupiti putem mrežnih stranica. Što ako ne prikupimo 3 ponude, a obavijestili smo dobavljače? Istovremeno, u natječaju 4.2.1., korisnik je obvezan prikupiti samo 2 ponude. Stavak (4) - prihvatljivost iznosa troška iz ponude s najnižom cijenom: Nije u skladu s Prilogom IV. Pravilnika. Prema Pravilniku, odabir ponude može se bazirati na ekonomski najpovoljnijoj ponudi ili najnižoj cijeni. Natječajem smo prisiljeni odabrati kriterij najniže cijene budući da je to ekonomski isplativije Nije prihvaćen 1. U članku 28., stavku 8. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ broj 91/2019) propisano je da „Agencija za plaćanja može za pojedine troškove/tipove operacija/mjere propisati natječajem sustav prikupljanja više ponuda“. Iz navedenog proizlazi obveza prikupljanja minimalno tri ponude koja je u potpunosti u skladu s Pravilnikom. Obveza prikupljanja minimalno tri ponude podrazumijeva da je korisnik obavijestio najmanje 3 gospodarska subjekta. Posljedica neispunjavanja gore propisanog uvjeta/kriterija je da trošak neće biti prihvatljiv za sufinanciranje, a definirano je Prilogom 1 Natječaja „Korisnik je obvezan prikupiti minimalno tri ponude preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja sukladno Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave (Prilog IV Pravilnika) IZNIMNO u slučaju elementarnih nepogoda nastalih nakon 1.1.2018. godine, ako je korisnik proveo postupak nabave prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali nakon nastanka elementarne nepogode i realizirao predmet nabave, korisnik je obvezan prikupiti minimalno dvije ponude preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja, sukladno Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave (Prilog IV Pravilnika) 2. U članku 28. stavku 7. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ broj 91/2019) propisano je da „Agencija za plaćanja može za pojedine troškove odrediti maksimalne iznose financiranja“. Navedenim natječajem propisano je da je korisnik obvezan prikupiti minimalno tri ponude preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja koje ispunjavaju opće uvjete iz Poziva na dostavu ponuda i sve stavke iz tehničke specifikacije/troškovnika. Dakle, sve 3 ponude moraju ispunjavati sve uvjete da bi trošak bio prihvatljiv, a „bez obzira na to koju ponudu će korisnik odabrati, prihvatljivi iznos za sufinanciranje je iznos ponude s najnižom cijenom“, što je u ovom slučaju maksimalni iznos financiranja.
5 Fito ekologija d.o.o. 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.6. Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu Stavak (4): Kako u aplikaciji – dio zahtjev za isplatu ne postoji forma za upis e-mail adrese kontakt osobe tj. konzultanta, predlažemo da se ubaci u tekst korištenje e-mail adrese i kontakt osobe iz Zahtjeva za potporu. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog te će u obrazac ZZI predvidjeti upis mail adrese kontakt osobe.