Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Allianz ZB d.o.o. PRAVILNIK O PROMIDŽBI, INFORMATIVNOM PROSPEKTU I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ČLANOVE OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA, Prilog 1 Prilog 1, Profil rizičnosti Kao što je već prethodno navedeno, smatramo da interne procjene društva ne bi trebale biti dio prospekta fonda. Nema odgovora
2 Allianz ZB d.o.o. ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 20. U stavak 3. potrebno je dodati članak 8. stavak 1 točka 18., kao i odgovarajuće odjeljke iz članka 14., 15. i Priloga 1 koje se odnose na promjene po ostalim Pravilnicima za koje je rok prilagodbe 6 mjeseci. Djelomično prihvaćen Djelomično uvaženo - (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. (2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« br. 101/14 i 128/15). (3) Mirovinska društva su se dužna u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika u potpunosti uskladiti s odredbama članka 8. stavka 1. točke 18., stavka 2. točke 7. i stavka 7. ovoga Pravilnika. (4) Mirovinska društva su se dužna u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika u potpunosti uskladiti s odredbama članka 14. stavka 1. alineje 4. i članka 15. stavka 2. točke c) u dijelu u kojem se iste odnose na:  ocjenjivanje sposobnosti podmirivanja obveza mirovinskog fonda u referentnom razdoblju,  davanje ocjene likvidnosti imovine u odnosu na pokriće obveza mirovinskog fonda, navođenje udjela imovine mirovinskog fonda koji prema internoj procjeni društva nije moguće utržiti u roku od godine dana, sa stanjem na dan 31.12.
3 Allianz ZB d.o.o. Struktura i sadržaj informativnog prospekta, Članak 15. Članak 15. st.2. c) Kao što je već prethodno navedeno, smatramo da interne procjene društva ne bi trebale biti dio prospekta fonda. Nije prihvaćen Vidi odgovor kod čl. 8 i 14.
4 Allianz ZB d.o.o. Uvodni dio informativnog prospekta, Članak 14. Članak 14. odjeljak profil rizičnosti Kao što je već prethodno navedeno, smatramo da interne procjene društva ne bi trebale biti dio prospekta fonda. Nije prihvaćen Vidi odgovor kod čl. 8
5 Allianz ZB d.o.o. DODATNI PODACI I INFORMACIJE KOJE MORA SADRŽAVATI MREŽNA STRANICA MIROVINSKOG DRUŠTVA, Članak 8. Članak 8. St.1. t.18 Smatramo da na web stranici ne bi trebalo objavljivati interne procjene mirovinskog društva. Budući da se radi o procjenama, one će biti različite ovisno o metodologiji koju pojedino društvo primjenjuje, čak i u hipotetskom slučaju da dva fonda pod upravljanjem dva različita društva imaju identičan portfelj. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća, obzirom da se navedeno objavljuje uz naznaku da se radi o internoj procjeni.