Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o radu u sustavu JCMS

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ljiljiana Pirić Označavanje spajanja i razdvajanja spisa, Članak 109. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministartvu pravosuđa poštom): "Članak 109. st. 2. - Samo jedan od više slučajeva u kojima se nepotrebno donose dvije odluke o istoj stvari i to naredba s razlogom i datumom razdvajanja, te obrazloženo rješenje o razdvajanju spisa." Primljeno na znanje Radi se o komentaru a ne o primjedbi ili prijedlogu.
2 Ljiljiana Pirić Označavanje spisa dovršenim, Članak 107. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministartvu pravosuđa poštom): "Članak 107. st. 2. - Izvršenom provjerom utvrđeno je da na internom korisničkom portalu „jcms.pravosudje.hr“ još uvijek nije objavljen popis odluka kojima se spis može označiti dovršenim." Primljeno na znanje Radi se o komentaru a ne o primjedbi ili prijedlogu. Do stupanja na snagu Pravilnika o radu u sustavu JCMS bit će objavljen popis odluka.
3 Ljiljiana Pirić Dostavljanje spisa rješavateljima, Članak 95. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom):"Odredba članka 95. st. 2. nije dovoljno jasna jer nije utvrđeno o kakvom se podnesku radi i popratnom izvješću uz podnesak, budući se uobičajeno popratno izvješće dostavlja uz spis predmeta povodom pravnog lijeku stranaka." Primljeno na znanje Radi se o komentaru a ne o primjedbi ili prijedlogu.
4 Ljiljiana Pirić PRAVILNIK O RADU U SUSTAVU JCMS, XIX. POSTUPANJE S PREDMETIMA VEZANIM UZ ROK Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom): "Glava XIX odnosi se samo na sudove čiji se predmeti nalaze u sudskoj pisarnici, dok u velikom broju sudova, a i prema do sada predloženom načinu rada spisi se nalaze u sudskoj referadi od trenutka dodjele u rad do okončanja predmeta, odnosno arhiviranja ili dostave referadi izvršenja." Primljeno na znanje Radi se o komentaru a ne o primjedbi ili prijedlogu.
5 Ljiljiana Pirić Dužnosti predsjednika suda kao korisnika sustava JCMS, Članak 10. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom):"U članku 10. st. 4. pojašnjenje u dijelu koji se odnosi na upravljačka izvješća suda u kojima se „neopravdano nalaze pojedini predmeti“, nije potpuno jasno što se pod tim mislilo, radi li se primjerice o neusklađenosti statističkih podataka o riješenim i neriješenim predmetima i sl.." Primljeno na znanje Nije primjedba niti prijedlog. Radi se o usklađivanju elektroničkog stanja spisa sa stvarnim stanjem spisa (npr. ako određeni rješavatelj prestane s radom na sudu ili se privremeno uputi na rad na viši sud, predmeti će se dodijeliti drugom rješavatelju te je referadu potrebno riješiti i uskladiti u papirnatom i elektroničkom segmentu).
6 Ljiljiana Pirić XIII. OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA, NAČIN PISANJA I POTPISIVANJA, Članak 65. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom):"Primjedba se odnosu na odredba članka 65. Pravilnika koja je u suprotnosti s odredbom članka 93. st. 2. Zakona o sudovima." Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Rješavatelj određuje pravomoćnost predmeta.
7 Ljiljiana Pirić Dužnosti rješavatelja kao korisnika sustava JCMS, Članak 12. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom):"Primjedba se odnosi na odredbu članka 12. st. 4. koja je u suprotnosti je sa odredbom stavka 1. istoga članka i članka 93. st. 2. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15.) koja propisuje: „Sudac je dužan nadzirati pravodoban i potpun unos podataka o predmetu u informatički sustav koji se primjenjuje u sudu“. U smislu citirane zakonske odredbe, sve odredbe pravilnika koje propisuju obvezu suca unositi bilo kakove podatke u informatički sustav nisu sukladne zakonu." Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Rješavatelj je sa elektroničkim spisom dužan postupati na identičan način kao i sa papirnatim spisom. Dakle sve one radnje koje je dužan poduzeti i obaviti u papirnatom spisu dužan je obaviti i u elektroničkom spisu. Osim rješavatelja tijekom rada na spisu za spis su zaduženi i drugi korisnici sustava na sudu kod kojih se spis nađe u pojedinoj fazi rada na njemu. Rješavatelj je dužan nadzirati točnost i potpunost podataka koji navedene osobe unose u sustav.
8 Ljiljiana Pirić Značenje pojedinih izraza, Članak 3. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom):"U čl. 3. st. 1. podstavak 5. pojašnjenju izraza „dodijeljena težina predmeta“ kao faktor udjela u težini podvrste predmeta navedeni su samo pojedini zakoni iz područja gospodarstva, iako držimo da bi kao faktor udjela trebalo navoditi i pojedine vrste postupaka (glavna rasprava ili žurni) te vrsta i visina zapriječenih prekršajno pravnih sankcija. Nadalje nije jasno da li faktor udjela znači veće vrednovanje tih predmeta u odnosu na ostale tzv. obične predmete. S tim u svezi je i „normirano opterećenje rješavatelja“." Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Dodijeljena težina vrste predmeta definirana je u skladu s važećim Okvirnim mjerilima za rad sudaca prekršajnih sudova koja određuju težinu predmeta samo prema području suđenja prekršaja (promet, gospodarstvo, javni red i mir i javna sigurnost), a faktor udjela u težini podvrste predmeta iz područja gospodarstva određuje da je određeni propis kojim je prekršaj određen teži u odnosu na druge propise. Faktor udjela u težini podvrste predmeta iz područja gospodarstva osigurava da svaki rješavatelj dobije u rad jednak broj težih predmeta. Radna skupina je odredila da su to zakoni nabrojeni u čl. 3. st. 1. pod. 5. Pravilnika, a zakone će po potrebi dopunjavati, mijenjati i verificirati Stalno verifikacijsko tijelo.
9 PREKRŠAJNI SUD U ZADRU Izdavanje spisa iz arhiva, Članak 101. Predlažemo da, kad se spis izda iz arhiva administrator JCMS sustava mijenja status iz " arhiviran" u " izdan iz arhiva ", a ne " riješen " jer je spis već bio arhiviran, a izdavanje iz arhiva ne znači da će se po istom rješavati već se može samo izvršiti uvid u spis. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Spis koji se izdaje iz arhiva obilježava se statusom „riješen“ i time se vraća u prijašnji status kako bi se u spisu mogle odraditi potrebne radnje, a neće imati utjecaj na statistiku s obzirom da je taj spis prije prikazan kao riješen.
10 PREKRŠAJNI SUD U ZADRU Dodjela spisa u prekršajnim sudovima, Članak 43. Odredbom čl. 224. Prekršajnog zakona je propisana mjesna nadležnost suda za postupak prema za maloljetnicima. Nije jasno iz kojeg razloga Stalna služba kao mjesto prebivališta ili boravišta maloljetnika ne bi bila nadležna za rješavanje prekršaja ako bi se time lakše proveo postupak. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Prijedlog se ne odnosi na tekst Pravilnika nego na funkcioniranje algoritma sustava JCMS. Ako je počinitelj prekršaja maloljetnik automatska dodjela predmeta određuje se prema prebivalištu odnosno boravištu maloljetnika unutar zone rješavanja predmeta, a to znači da se predmet, uzimajući u obzir kriterije i parametre propisane Pravilnikom, može rješavati u sjedištu suda ili stalnoj službi.
11 PREKRŠAJNI SUD U ZADRU Dodjela spisa u prekršajnim sudovima, Članak 42. Predlaže se u st. 2. sukladno odredbi čl. 27. st. 10. Sudskog poslovnika dodati ILI PISANOM OBRAZLOŽENOM NAREDBOM PREDSJEDNIKA SUDA. Naime, postupak izmjene godišnjeg rasporeda poslova zahtijeva određeno duže vrijeme i postupanje tako da bi se omogućavanjem preraspodjele predmeta naredbom predsjednika suda brže i učinkovitije postigla ravnomjerna opterećenost sudaca. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova određuje raspodjelu poslova na sudu, a automatska dodjela predmeta vrši se isključivo po matrici ovlaštenja temeljem utvrđenog godišnjeg rasporeda poslova.
12 PREKRŠAJNI SUD U ZADRU XVIII. POSTUPANJE SUDSKE PISARNICE PO NAREDBAMA, Članak 84. Predlaže se vezano za čl. 80. jasno navesti u kojem trenutku pisarnica potvrđuje primatak spisa i na koji način ako je naredba unesena u sustav JCMS, a spis nije fizički predan u pisarnicu. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Službenik pisarnice u sustavu JCMS potvrđuje primitak spisa prilikom fizičkog preuzimanja papirnatog spisa.
13 PREKRŠAJNI SUD U ZADRU XVII. RAD U REFERADAMA, Članak 80. Predlaže se točno navesti na koji način će sudska pisarnica odmah biti obaviještena o izdanoj naredbi u određenom predmetu da bi mogla pravovremeno postupiti po istoj. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Izdavanjem naredbe u sustavu JCMS, ista se automatski evidentira u sustav u popisu pismena.
14 PREKRŠAJNI SUD U ZADRU XII. KRETANJE SPISA, Članak 60. Predlažemo da st. 3. glasi: Sustav JCMS prikazuje podatke o trenutnoj lokaciji fizičkog predmeta kroz status predmeta i povijesti kretanja spisa. Naime, na taj bi se način kroz status predmeta omogućilo brže obavljanje pojedinih sudskih radnji u kojima teku rokovi ( ročišta i kalendari ). Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Odredba članka 60. stavak 3. Pravilnika već propisuje predloženo.
15 Ljiljiana Pirić XXIX. RAD SA STRANKAMA I DRUGIM OSOBAMA, Članak 124. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom): "Članak 124. st. 2. je u suprotnosti s odredbom članka 150. st. 4. Prekršajnog zakona kojom je propisano da dopuštenje za uvid u spis (razgledavanje, prepisivanje ili preslikavanje spisa) daje sudac koji vodi postupak, a kada je postupak završen, dopuštenje daje predsjednik suda. Iz navedenog proizlazi da treba izmijeniti odredbu kojom je propisano da uvijek dopuštenje za uvid u spis daje predsjednik suda." Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
16 Ljiljiana Pirić XXI. ČUVANJE SPISA, Članak 98. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministartvu pravosuđa poštom): "U članku 98. st. 2. nije propisano tko će brisati spis iz sustava JCMS." Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
17 Ljiljiana Pirić XVIII. POSTUPANJE SUDSKE PISARNICE PO NAREDBAMA, Članak 84. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom): "Predlaže se brisanje zadnje rečenice st.1. jer nije jasno što će se dogoditi u slučaju da se iz različitih objektivnih razloga potvrda primopredaje spisa ne može obaviti najkasnije do kraja radnoga vremena." Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
18 Ljiljiana Pirić Dostavljanje spisa rješavateljima, Članak 95. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (komentar dostavljen Ministartvu pravosuđa poštom): "Predlaže se redefiniranje odredbe jer službenik pisarnice ne može odlučivati o pravodobnosti žalbe." Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
19 Ljiljiana Pirić XV. STATISTIKA I IZVJEŠĆA, Članak 71. Visoki prekršajni sud RH (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom): "U članku 71. st. 2.predlaže se brisanje točke 7. jer je neprihvatljiva za sve prekršajne sudove." Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
20 Ljiljiana Pirić Automatska kružna dodjela, Članak 54. Visoki prekršajni sud RH (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom: "Predlaže se brisanje riječi „IP“. Izvanredni pravni lijek pod nazivom izvanredno preispitivanje pravomoćne presude odnosno u upisniku predmeta pod oznakom IP više ne postoji, odnosno nije propisan Prekršajnim zakonom." Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
21 Zrinka Oreb Izvješće o Zahtjevu za zaštitu zakonitosti (Zzz), Članak 113. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (komentar dostavljen Ministarstvu pravosuđa poštom): "u odnosu na članak 113. st. 2. iza riječi "Vrhovnom sudu RH" dodaju riječi: "i o tome se obaviještava Visoki prekršajni sud RH" Prihvaćen prijedlog se prihvaća