Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ALEN RENDULIĆ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Poštovani, uopće mi nije jasno zašto se inzistira na uvjetu "najmanje jednog zaposlenog sa plaćenim doprinosima" točka 18. do 20. Priloga 1., budući da se ovaj uvjet može ispuniti na jednostavan način da se netko prijavi na MINIMALNU PLAĆU, a samim time zadovolji uvjete natječaja. (minimalna bruto plaća za 2020. godinu iznosi 4.062,51 kn, odnosno neto 3.250,01 kn) Smisao ovog natječaja trebao bi biti otvaranje ne samog jednog radnog mjesta već i njih više, upotreba i kupnja hrvatskih proizvoda, koji su proizvedeni u Hrvatskoj, te je potrebno sukladno tome definirati NOVE uvjete natječaja koji će sagledavati dugoročni razvoj OPG-a, ali i cjelokupnog prinosa razvoju gospodarstva RH, ali i svih subjekata koji će sudjelovati na dotičnom projektu. Također plaće u sektoru poljoprivrede ne mogu ostati na razini Minimalne plaće, budući da takva razmišljanja dovode do daljnjeg iseljavanja mladih iz RH. Iz tog razloga, kao jedan od GLAVNIH kriterija potrebno je definirati: planirana VISINA isplačene plaće i broj budućih zaposlenika u narednih minmalno 5 godina. Djelomično prihvaćen Uvjet da korisnik mora imati zaposlenu osobu prilikom objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju briše se, ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.
2 ALJOŠA ŽAUHAR 2.7. Provedba postupka dodjele potpore, 2.7.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Poštovani, U prilogu 4 ovog natječaja navedeno je da je među dokumentacijom koju korisnik koji ulaže u gradnju objekta mora dostaviti/učitati u zahtjev za potporu glavni ili tipski projekt, te također i pravomoćna građevinska dozvola. Predlažem da se kod zahtjeva za potporu prilaže cjeloviti glavni ili tipski projekt, a da se pravomoćna građevinska dozvola traži kod podnošenja zahtjeva za isplatu predujma (Prilog 6a) ili kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate (Prilog 6b). Cjelovitim glavnim/tipskom projektom pokazuje se dovoljna ozbiljnost kandidata kod prijave zahtjeva za potporu, te se sa detaljno razrađenim troškovnikom koji je u sklopu glavnog projekta može precizno odrediti vrijednost ulaganja. Tek kod isplate predujma ili prve rate je stvarno bitno da korisnik ima pravomoćnu građevinsku dozvolu i da može odmah započeti s gradnjom. Puno Vam hvala na uvažavanju ovog prijedloga. Nije prihvaćen Agencija za plaćanja je ostavila primjeren rok za ishođenje građevinske dozvole. Natječaj će biti otvoren minimalno 2 mjeseca te za građevinsku dozvolu postoji mogućnost dopune.
3 ALJOŠA ŽAUHAR 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Prilog 1, točka 37. U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 9. natječaja. U Prilogu 9. natječaja u skopu Istarske županije, općine Oprtalj - Portole nije navedeno naselje Fakini, a ispunjava sve potrebne uvjete natječaja, kao i sva ostala naselja u općini Oprtalj. Molim Vas razjanite da li naselje Fakini spada pod navedeno veće naselje Livade, te je time dozvoljeno ulaganje u naselje Fakini ili je greškom naselje Fakini izostavljeno sa popisa? U slučaju da je naselje Fakini greškom izostavljeno s popisa molim Vas da ga uvrstite na popis naselja u prilogu 9. natječaja. Puno Vam hvala. Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
4 Ana Marija Jakas  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, Predlažem da se na natječaju povuče prilog 9 ili da se prilikom prijave na natječaj gleda razvijenost samog mjesta u odnosu na koji se aplikacija odnosi. Naime, na većini otoka mjesto koje je sjedište Općine, odnosno grada znatno je razvijenije u odnosu na druga mjesta koja spadaju u tu jedinicu lokalne uprave. Napominjem još jednom kako je u većini općina ili gradova upravo takva situacija i da je promjena navedenog priloga bitna za razvoj manjih otočnih mjesta. Prihvaćen Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
5 Ana Matijašević   Poštovani, ovim Natječajem nepravedno su i protivno svrsi i ciljevima samog natječaja u neravnopravan položaj stavljena sva mala mjesta tzv. "razvijenijih" JLS, VII i VIII skupine, posebice onih na otocima. Tako konkretno na otoku Hvaru niti jedno manje ili veće naselje ne može aplicirati na ovaj natječaj, osim onih u sastavu Općine Sućuraj, iako veći dio tih jedinica lokalne samouprave obuhvaća upravo ruralna područja manjih naselja na otocima. Slijedom navedenog predlažemo objavu novog savjetovanja o predmetnom Natječju, sa tekstom natječaja koji ne bi isključivao potencijalne prijavitelje s otoka, tj. ne bi uključivao ovakav Popis iz priloga 9. Natječaja, a kako bi sredstva bila usmjerena onamo kamo su i namijenjena -u ruralna područja, što naši otoci zasigurno jesu, a sve u cilju zadržavanja stanovništva na otocima, te omogućavanja održivog razvitka naših otoka, korištenjem naših ljudskih i prirodnih resursa. OPĆINA JELSA Prihvaćen Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
6 Anita Štrkalj  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti Točka 5. nije usklađena s točkom 7.. Predlažem izmjenu da je djelatnost registrirana minimalno u prethodnoj financijskog godine (bez uvjeta godina dana). Točka 37. molim promjenu. Apsurd je da je ulaganje u sektor turizma prihvatljivo samo u sektoru turizma u ruralnim naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI. Naime, JLS s indeksom VII ili VII. imaju ruralna naselja koja nisu turistički razvijena (primjer naselja Dalmatinske Zagore koja teritorijalno pripadaju JLS s indeksom VII. ili VIII.) niti imaju razvijenu turističku ponudu. Molimo da uvažite prijedlog da se iz nacrta Natječaja izdvoje naselja koja su od izlaza na more udaljena 10 km i više jer radi se o slabo razvijenim područjima s negativnim demografskim kretanjima koja vape za ulaganjima u smještajnim kapacitetima. Primljeno na znanje Navedeni uvjet mijenja se i glasi: korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja. Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
7 Anita Štrkalj 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.8. Dopuna/obrazloženje Zašto samo jedan Zahtjev za dopunu? Molim promjenu navedenog stavka. Nije prihvaćen Natječajem, Prilogom 4 propisana je dokumentacija koju je korisnik obavezan učitati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu. Tim prilogom naznačeno je za koju dokumentaciju nije moguća dopuna. Za dokumentaciju za koju je dopuštena dopuna, propisano je da će se Korisniku poslati samo jedan zahtjev za dopunu u tijeku administrativne kontrole zahtjeva za potporu. U slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima, moguće je poslati više zahtjeva za obrazloženje.
8 Anita Štrkalj 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.3. Pitanja i odgovori Pitanja i odgovori - ažurnija dostava odgovora kad se postavi pitanje, a ne da se na odgovor čeka po mjesec dana. Primljeno na znanje Prije postavljanja upita preporučamo dobro proučiti tekst natječaja i priloge natječaja te već objavljene odgovore na postavljene upite. U velikom broju slučajeva odgovori na postavljena pitanja nalaze se na spomenutim mjestima.
9 Ante Ćorić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Smatramo da je krajnje nekorektno i bezobzirno mijenjati uvjete prihvatljivosti korisnika bez da je to prethodno iskomunicirano sa potencijalnim budućim korisnicima mjere. Problem je još veći iz razloga što su određene promjene objavljene tek u objavi nacrta natječaja na e-savjetovanju a za ispunjavanje određenih uvjeta krajnji rok je upravo trenutak objave nacrta natječaja na e-savjetovanju što do tada u prethodnim natječajima nije bio slučaj. Konkretan primjer takve nenajavljene promjene je točka 20. iz priloga_1 gdje se navodi da Fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Stoga smatramo da je neophodno izmijeniti ovu točku i preformulirati je na način da se navedeni kriterij promjeni u obliku: Fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Nenajavljenom izmjenom uvjeta prihvatljivosti korisnika počinjena je velika materijalna šteta našem obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu jer je do sada samo na izradu projektne dokumentacije potrošena značajna količina novčanih sredstava a ukoliko ostane ovakav predviđeni uvjet OPG se neće moći natjecati za sredstva za realizaciju istoga projekta te se neće moći realizirati plan dodatnog zapošljavanje jedne mlade visokoobrazovane osobe i stoga tražimo uvjete kakvi su bili na dosadašnjim natječajima. Prihvaćen Uvjet da korisnik mora imati zaposlenu osobu prilikom objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju briše se, ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada
10 Bercon d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1, točka 7. Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Sukladno izmjenama Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koji je stupio na snagu 01.srpnja 2019.godine te je u istom definiran detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u i uvedena dopunska djelatnost 3.7 (3.7. pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima i/ili alatima prema drugim poljoprivrednim gospodarstvima koje obuhvaćaju: 3.7.1. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u obradi zemljišta, prije i nakon sjetve/sadnje, 3.7.2. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima radi njege i održavanja usjeva i/ili nasada, 3.7.3. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u sjetvenim, žetvenim i poslije žetvenim radovima, 3.7.4. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u berbi, 3.7.5. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u prijevozu uroda i plodova te 3.7.6. ostale usluge povezane s djelatnostima iz ove oznake), veliki broj OPG-a do tada nije imao mogućnost upisati dopunsku djelatnost kako bi u trenutku objave nacrta Natječaja zadovoljavao uvjet od najmanje godinu dana. Predlažemo da za sve korisnike bude kriterij da dopunska djelatnost mora biti registrirana u prethodnoj financijskoj godini. Djelomično prihvaćen Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja. Dopunske djelatnosti do stupanja na snagu novog Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava korisnik je mogao upisati u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji je tada bio važeći.
11 Branka Pudar 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Problem u vezi promjene uvjeta prihvatljivosti korisnika Prema objavljenom nacrtu natječaja uvedene su značajne promjene u vezi uvjeta prihvatljivosti korisnika iz Priloga_1. Problem je u tome što te promjene nisu prethodno najavljene i uvelike se razlikuju od uvjeta koji su bili na prethodnom natječaju. Napravljena je velika nepravda prema mnogim OPG-ovima koji su se za ovu mjeru pripremali prema dosadašnjim uvjetima i trošili svoje vrijeme, energiju i novac kako bi se što bolje pripremili za ovu mjeru ali navedenom nenajavljenom promjenom uvjeta prihvatljivosti korisnika, onemogućeno im je da se pravodobno prilagode i prijave na ovu mjeru te realiziraju svoje planirane projekte koje su pripremali duži vremenski period. Problem je nastao jer je više točaka iz Priloga_1 vezano uz trenutak objavljivanja nacrta natječaja na e-savjetovanju što do sada nije bio slučaj. Konkretan primjer toga je Točka_20 iz Priloga_1 u kojoj je napisano da fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Na posljednjem natječaju ove mjere taj uvjet se trebao ispunjati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu. S obzirom na navedeno tražimo da i u ovome natječaju ostane isti uvjet kao i na posljednjem natječaju tj. da fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu prilikom podnošenja zahtjeva za potporu. Razlog izričitog inzistiranja na promjeni ovoga uvjeta iz trenutnog nacrta je već prethodno spomenuto neobjavljivanje da će se navedene promjene dogoditi. O apsurdnosti ovih promjena govori i začuđenost savjetodavnih poljoprivrednih službenika koji su također zaposlenici Ministarstva Poljoprivrede i pružaju usluge savjetovanja poljoprivrednika na terenu i u vezi ove i sličnih mjera a nisu bili upoznati s tim da će se navedene promjene dogoditi. Također i privatni konzultanti, koji su radili i rade na izradama projekata koji će se prijavljivati na ovu mjeru, bili su u potpunosti uskraćeni za informacije da će se ove promjene dogoditi te je time i njima počinjena određena šteta. Prihvaćen Uvjet da korisnik mora imati zaposlenu osobu prilikom objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju briše se, ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.
12 BRIST d.o.o. za maslinarstvo, konzalting, turizam i trgovinu   Komentar na Prilog 1. točka 37. Prijedlog da se iz natječaja isključe poljoprivrednici iz VII i VIII grupe po indeksu razvijenosti je diskriminatoran. Prije svega se to odnosi na građenje smještajnih objekata koji se grade na poljoprivrednom zemljištu, po posebnim propisima. Naše obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je namjeravalo aplicirati ma mjeru u 2018. godini budući je imalo Potvrdu JLS da je u "D" turističkom razredu. Međutim, zbog veoma dugotrajnog postupka dobivanja lokacijske pa građevinske dozvole (uz stotinu problema geodetskih elaborata utvrđivanja gromade - zemljišnog kompleksa itd) nismo bili u mogućnosti aplicirati u roku. Sljedeće godine raspis natječaja nije proveden po najavljenom planu a sada u 2020. godini se "administrativno" onemogućuje sudjelovanje. Pritom, naglašavamo da nemamo prigovor na vrednovanje projekata iz nerazvijenijih sredina već apeliramo na mogućnost apliciranja i sa "0" bodova po tom kriteriju. Mislimo da bi to bilo pošteno i konzistentno jer se radi o posljednjem natječaju ove mjere u okviru 2014. - 2020. Primljeno na znanje Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede NN broj: 122/09, 9/10-isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17) od 1.1.2020. godine nije više na snazi. Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
13 DOTA  , 17. POPIS PRILOGA U prilogu 4. stoji da je potrebno priložiti dokaz o postojanju vlastitih sredstava: Vlastito učešće u financiranju ulaganja mora biti potkrijepljeno odgovarajućim dokazima (npr. stanje sredstava na računu, potvrda o depozitu i sl.) u 100% iznosu, dok dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja na ukupni iznos planiranih vanjskih izvora financiranja. Iz gore navedenog nije jasno koji iznos je potrebno osigurati prilikom prijave ? Iznos druge rate, ili inzos od 30% ? Zašto se razlikuju kriteriji u slučaju osiguravanja vanjskh izvora? Banke trenutno naplaćaju izdavanje pisma namjere/ garancija, ako traži se dokaz predlažem proširiti popis prihvatljivih troškova na trošak ishođenja odgovarakućih dokumenata od strane banka. Primljeno na znanje Koji god način financiranja razlike korisnik planira, mora ga i dokazati traženim dokumentima u Prilogu 4 natječaja. Korisnik izvore financiranja prikazuje u poslovnom planu u kartici ulaganja i izvori financiranja. Ukupan trošak projekta mora biti usklađen s ukupnim izvorima financiranja. Planira li korisnik dio ulaganja financirati vanjskim izvorima financiranja, dokumenti moraju pokriti ukupan iznos planiranih vanjskih izvora.
14 DOTA  , 17. POPIS PRILOGA Kod prihvatljivosti prijavitelja navodi se da kornisk mora biti registriran za dopunsku djelatnos za koju podnosi zahtjev minimalno godinu dana pod točkom 7. dok kod točke 9. stoji : Ako korisnik razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog NE N/P DA turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za koju nije registriran, korisnik mora biti registriran za tu djelatnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Molim pojašnjenje. Prihvaćen Uvjet prihvatljivosti je da korisnik u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću, a ako npr. u sektoru ruralnog turizma razvija drugu djelatnost unutar sektora turizma, prilikom konačne isplate i pet godina nakon mora imati rješenje i baviti se tom drugom djelatnošću.
15 EUROKONZALTING   Poštovani, smatramo kako je novi nacrt Natječaja za Mjeru 6.4. iznimno ograničavajući s obzirom na prethodni natječaj. Naime, ograničavajućim odredbama značajno će se utjecati na smanjenje broja potencijalnih prijava na predmetni natječaj, na razinu zdrave konkurencije na natječaju te potencijalno iskorištenje predviđenih sredstava u cijelosti unatoč i onako ograničenom iznosu sredstava. Najvećim ograničenjem s najmanje logične podloge smatramo ograničenje koje se odnosi na nemogućnost prijave korisnika s područja općina VII i VIII skupine razvijenosti po pitanju ulaganja u smještajne kapacitete. Ukoliko bi isti tekst ostao u konačnom tekstu natječaja to bi značilo da se na natječaj mogu prijaviti naselja sa stotinama apartmana u pojedinoj općini koja je zbog drugih nerazvijenih sektora svrstana u jednu od skupina razvijenosti od I-VI, dok bi se naseljima u kojima je turizam u potpunosti nerazvijen ili nema uopće turističkih smještajnih kapaciteta u potpunosti to onemogućilo. Kao primjer navodimo dvije općine: Gračišće, Istarska županija, Općina s 1419 stanovnika, koja je potpuno isključena po pitanju ulaganja u smještajne kapacitete s obzirom svrstavanja iste u VII skupinu prema indeksu razvijenosti. Općina je u 2018. godini ostvarila ukupno 1 610 dolazaka odnosno 12 269 noćenja (izvor: DZS, 15. veljače 2019.). Pirovac, Šibensko-kninska županija, Općina s 1930 stanovnika, može i dalje ulagati u gradnju/rekonstrukciju smještajnih kapaciteta jer prema indeksu razvijenosti pripada VI skupini. Općina je u 2018. godini imala 30 381 dolazak odnosno 221 597 noćenja (izvor: DZS, 15. veljače 2019.). Prema prethodnom natječaju omogućeno bi bilo ulaganje u smještajne kapacitete cijeloj općini Gračišće, dok bi kod općine Pirovac naselje Pirovac bilo isključeno (turistički razred A). Predlažemo umjesto indeksa razvijenosti uzimanje u obzir drugih pokazatelja, odnosno pojedinih pokazatelja na kojima se temeljilo određivanje turističkih razreda: npr. petogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turističkih noćenja u turističkoj općini, gradu ili naselju (broj noćenja), broju turističkih noćenja po stanovniku turističke općine, grada ili naselja (koeficijent intenziteta turističkog prometa), vrijednosti prometa u ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku općine, grada ili naselja (koeficijent specifičnoga turističkog prometa),... Isti pokazatelji trebali bi biti lako dostupni kod pojedinih institucija (DZS i druga javna tijela). Hvala Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
16 Folio d.o.o. 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.3. Pitanja i odgovori Molim Vas da dodate rok u kojem Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja trebaju dati odgovor na pitanje postavljeno putem mrežne stranice. Trenutno imamo situaciju da klijent čeka odgovor na pitanje već preko mjesec dana. Naš prijedlog je 15 dana. Nije prihvaćen Sustav pitanja i odgovora definiran je točkom 1.3. Natječaja. Pitanja se mogu postaviti od objave ovoga Natječaja do najkasnije 10 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu, a odgovore na postavljena pitanja objavljuje Upravljačko tijelo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.
17 Folio d.o.o. 2.7. Provedba postupka dodjele potpore, 2.7.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu U Prilogu 4. dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu navedeno je da treba priložiti račune kao dokaz obavljanja djelatnosti do objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Kako OPG nije dužan izdavati račune za prodaju poljoprivrednih proizvoda, a npr. ima kušaonu koja spada u sektor ruralnog turizma, trebalo bi dodati u popis dokumentacije uz račune kao prihvatljivu i evidenciju prodaje poljoprivrednih proizvoda u slučaju da je ona vezana za djelatnost ruralnog turizma. Isto bi vrijedilo i za opg-ove koji npr imaju upisano izletište te uz nuđenje obilaska istog ne naplaćuju tu uslugu već prodaju svoje proizvode u sklopu turističkih tura po imanju. Dakle, evidencija o prodaji poljoprivrednih proizvoda bi isto bila prihvatljiv dokument kojim se dokazuje bavljenje ruralnim turizmom, ukoliko je povezana sa aktivnošću/uslugom u ruralnom turizmu koju gospodarstvo obavlja, ali istu ne naplaćuje već koristi za povećanje prodaje poljoprivrednih proizvoda. Nije prihvaćen Usluga u ruralnom turizmu koju gospodarstvo obavlja, ali istu ne naplaćuje već koristi za povećanje prodaje poljoprivrednih proizvoda nije prihvatljiva u sklopu tipa operacije 6.4.1. U tipu operacije prihvatljiv je razvoj djelatnosti koja je registrirana sukladno nacionalnom zakonodavstvu ovisno o području djelatnosti, za koju korisnik ima dozvolu za obavljanje djelatnosti (Rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela) te obavlja tu djelatnost. U slučaju obavljanja ugostiteljskih usluga tipa kušaonice na OPG-u korisnik mora imati Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, dok se za obavljanje turističkih usluga OPG-a isključivo u okviru dopunskih djelatnosti iz članka 94. Zakona o pružanju usluga u turizmu, ne izdaje Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga. OPG koji obavlja dopunsku djelatnost za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga za svaku isporuku mora izdati račun te voditi evidenciju prometa u Knjizi prometa ili u Knjizi primitaka i izdataka ovisno o poreznom statusu OPG-a. Iznimka je OPG, upisan u RPO, koji nije u sustavu PDV-a i koji prodaje isključivo svoje proizvode (npr. rakiju) krajnjim potrošačima (građanima) i nema obveze izdavanja računa za prodaju na OPG-u, otvorenim prostorima i tržnicama na štandu ili klupi te je obvezan voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Kod prodaje u okviru trgovačkih centara i sl. zatvorenih prostora i prodaje pravnim osobama i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost – propisana je obveza izdavanja računa.
18 Folio d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Prema novom Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u prilogu 6. (detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na opg-u s popisom zanimanja tradicijskih obrta i vještina), u točci 5.4 je navedeno: proizvodnja i isporuka energije iz obnovljivih izvora od poljoprivredne i/ili šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice, drugih izvora biomase, vode, vjetra i sunca do snage 1MW nominalne snage generatora (kotla). Niti u nacrtu Natječaja 6.2.1., niti u nacrtu Natječaja 6.4.1. nije navedeno da se može ulagati u navedeno. Kako je to jedan od prioriteta EU politike, molili bi da se navedeno doda kao poseban sektor ulaganja uz ostale sektore (a) preradu i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda, b) usluge u ruralnim područjima, c) tradicijski i umjetnički obrti, d) turizam u ruralnom području) ili na neki drugi način, te da se omogući poljoprivrednom gospodarstvu da cjelokupnu potrebu za energijom pokriva iz OIE što bi uvelike doprinijelo ostvarenju ciljeva svih ovih mjera ruralnog razvoja. Nije prihvaćen U trenutnoj verziji Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. nije predviđeno ulaganje u navedeni sektor.
19 Folio d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Kako je u mjeri 6.2.1. kao uvjet prihvatljivost postavljeno da citiram: „U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu, dok u sektoru usluga ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu za koju traži potporu u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju“, onda se uvjetom prihvatljivosti koji je postavljen za 6.4.1.: „Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar.“, diskriminira sve fizičke i pravne subjekte koji su se dopunskom djelatnošću počeli baviti unutar posljednjih godinu dana jer oni nisu prihvatljivi ni za jednu ni za drugu mjeru. A takvim je subjektima najpotrebnije financiranje jer su krenuli samostalno, bez ikakvih poticaja i sad su na početku razvoja i trebaju puno ulagati da bi razvili djelatnost. Prijedlog je ukidanje uvjeta o upisu dopunske djelatnosti od minimalno godine dana i mijenjanje na način da je uvjet da je dopunska djelatnost upisana prilikom objave nacrta Natječaja. Tako bi, kao i do sada, svi imali pravo prijave na jednu od ove dvije aktualne mjere koje se odnose na nepoljoprivredne djelatnosti, ovisno o fazi razvoja u kojoj se nalaze. Djelomično prihvaćen Navedeni uvjet izmijeniti ćemo na način: korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja.
20 Folio d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Predlažemo provjeru slijedećeg uvjeta: Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar. Trebalo bi stajati slijedeće: U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik i njegova povezana poduzeća, kao i fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi moraju biti registrirani godinu dana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za neku od djelatnosti unutar sektora za koji traži potporu, dok u sektoru usluga moraju biti registrirani godinu dana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu za koju traži potporu u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju“). Naime u Prilogu 1. točka 9. i 10. navedeno je da korisnik može projektom razvijati novu djelatnost unutar sektora, što se u točci 5.i.7. Priloga 1. ne može iščitati. Primljeno na znanje Navedeno je točno u svim prihvatljivim sektorima, osim u sektoru usluga gdje korisnik mora razvijati upravo onu uslugu kojom se bavi.
21 Folio d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Uvjet prihvatljivosti: U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 9. natječaja. Mišljenja smo da nije dobro postavljen. Konkretno u popisu priloga 9. za Istarsku županiju neke općine/naselja koji su navedeni kao nerazvijeni, razvijeniji su od mnogih koje nisu navedeni. Osim toga, u unutrašnjosti Istre rijetko koji OPG se može razviti do stupnja samoodrživosti samo sa poljoprivredom, bez dopunske djelatnosti turizma jer na taj način plasira proizvode koje proizvodi na relativno malim parcelama. U unutrašnjosti Istre jedino nastavkom razvoja ruralnog turizma kroz smještajne kapacitete možemo unaprijediti regiju do te mjere da mala poljoprivredna gospodarstva opstanu i razvijaju se, zadržavajući mlade ljude na tom području. Kako je svrha natječaja stvaranje i održavanje postojećih radnih mjesta te sprečavanje depopulacije, ovaj uvjet je u suprotnosti sa navedenim. Prijedlog je da je jedino ograničenje prihvatljivosti broj stanovnika, odnosno do 5.000 stanovnika unutar JLS, a da indeks razvijenosti bude prednost na način da se nerazvijenije JLS više boduju kako je i navedeno u prilogu 2. Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
22 FUTURA 75   U Prilogu 1. - Uvijeti prihvatljivosti korisnika – pod točkom 7. stoji sljedeće: “Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar.“ Prijedlog novog teksta: “Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u TRENUTKU PREDAJE PRIJAVE NA NATJEČAJ. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje godinu dana u trenutku predaje prijave na Natječaj. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar.“ Prihvaćen Navedeni uvjet bit će izmijenjen na način na način: korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga Natječaja. Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na e-savjetovanju.
23 Intermedia Projekt   Pridružujemo se primjedbama na isključenje naselja temeljem pripadnosti JLS u VII. i VIII. skupini razvijenosti. Prije svega, smatramo da je velikom razlikom u bodovima između pojedinih skupina razvijenosti, u korist manje razvijenih, istima osigurana potrebna prednost. Nadalje, razvidno je da važeća Odluka o razvrstavanju JLS svrstava u najrazvijenije skupine i naselja koja ni po čemu ne udovoljavaju kriterijima te razvijenosti, a skupini pripadaju na temelju prosjeka cijeloga područja JLS, a koji prosjek podižu općinska/gradska središta i veća naselja. Na kraju, budući da isključenje naselja nema više nikakve veze s turističkom razvijenosti smatramo da nije opravdano na projekte iz sektora turizma primjenjivati bilo kakva isključenja lokacije, barem ne po kriteriju koji se na konkretni sektor ne odnosi i ništa ne govori o njegovoj razvijenosti. Sam sektor je također po bodovima već slabije rangiran čime je osigurana prednost drugim sektorima. Prihvaćen Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
24 Intermedia Projekt   U Prilogu 4. Dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu , točka 6. glasi: „Ako je korisnik fizička osoba (OPG, obrt) - Potvrda o upisu u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti, ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, izdana i ovjerena od strane Porezne uprave.** Pojašnjenje: U slučaju fizičkih osoba nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. U Potvrdi mora biti navedena osnova po kojoj je korisnik upisan u Registar poreznih obveznika i datum kada su nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta upisani u RPO.“ Prijedlog novog teksta: „Ako je korisnik fizička osoba (OPG, obrt) - Potvrda o upisu u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti, ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, izdana i ovjerena od strane Porezne uprave.** Pojašnjenje: U slučaju fizičkih osoba nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. U Potvrdi mora biti navedena osnova po kojoj je korisnik upisan u Registar poreznih obveznika i datum kada su nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta upisani u RPO.“ U Prilogu 4. Dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu , točka 7. glasi: „Ako je korisnik fizička osoba (OPG, obrt) - Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e - knjižica) ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu za zaposlenika/e temeljem kojih korisnik ostvaruje uvjet da ima najmanje jednu zaposlenu osobu na puno radno vrijeme koja ima obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Pojašnjenje: Zaposlenik kojim dokazuje uvjet prihvatljivosti može biti i nositelj/član OPG-a, odnosno vlasnik obrta kojima je rad na poljoprivrednom gospodarstvu jedino i glavno zanimanje ili osoba temeljem ugovora o radu. U slučaju da se uvjet dokazuje temeljem ugovora o radu - dostaviti i Ugovor o radu na puno radno vrijeme sklopljen između zaposlenika i Korisnika kao dokaz da je isti zaposlenik Korisnika.“ Prijedlog novog teksta: „Ako je korisnik fizička osoba (OPG, obrt) - Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e - knjižica) ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu za zaposlenika/e temeljem kojih korisnik ostvaruje uvjet da ima najmanje jednu zaposlenu osobu na puno radno vrijeme koja ima obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Pojašnjenje: Zaposlenik kojim dokazuje uvjet prihvatljivosti može biti i nositelj/član OPG-a, odnosno vlasnik obrta kojima je rad kod korisnika jedino i glavno zanimanje ili osoba temeljem ugovora o radu. U slučaju da se uvjet dokazuje temeljem ugovora o radu - dostaviti i Ugovor o radu na puno radno vrijeme sklopljen između zaposlenika i Korisnika kao dokaz da je isti zaposlenik Korisnika.“ Nije prihvaćen Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za potporu propisana je prilogom 4. Natječaja i neće se mijenjati.
25 Istarska županija - Regione Istriana   Skrećemo pozornost na eliminacijske uvjete na koje smo naišli proučavajući objavljeni nacrt natječaja za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« objavljenog dana 14. veljače 2020. godine. Radi se o sljedećem: u Prilogu 1. Uvjeti prihvatljivosti 6.4.1. u stavci 37. navedeno je kako su u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine I-VI. Nakon objave nacrta natječaja 14. 02. 2020. godine poljoprivrednici s područja Istarske županije ostali s neugodno iznenađeni uvjetom da prema stavci 37 projekti koji su do tada bili prihvatljivi za financiranje sada to više nisu. Smatramo da je diskriminatorno u potpunosti isključiti cijelo područje Općine ili Grada koji se nalazi u VII. ili VIII. skupini razvijenosti, odnosno spriječiti prihvatljiva ulaganja u smještajne kapacitete ovim mjerama te u konačnici onemogućiti svaki daljnji razvoj u ruralnim područjima. Propisani uvjeti onemogućuje prijavu na natječaj u 35 od 41 jedinica lokalne samouprave (JLS) na području Istarske županije, obzirom da su one prema indeksu razvijenosti svrstane u VII ili VIII skupinu. U potpunosti se slažemo da je razvoj nerazvijenih područja iznimno bitan i apsolutno smo za to da se za sve operacije naglasak stavi na razvoj nerazvijenih područja Republike Hrvatske. Međutim mišljenja smo kako je trenutni sustav bodovanja dovoljan poticaj nerazvijenim područjima RH, odnosno kako bodovi koji proizlaze iz indeksa razvijenosti JLS koje su svrstane u VII ili VIII skupinu nisu prepreka za prednost u odabiru projekata iz statistički manje razvijenih područja za potencijalne korisnike. Smatramo da ukoliko ne bude dovoljan broj prihvatljivih projekata iz statistički manje razvijenih područja, i minimalan broj dodijeljenih bodova za područja s statistički visokim indeksom razvijenosti JLS- a većini potencijalnih korisnika iz cijele Republike Hrvatske bio bi prihvatljiv kriteriji. Diskriminacija gotovo čitavih područja županija nije ono čemu treba težiti ruralni razvoj Republike Hrvatske te predlažemo iznalaženje modela koji omogućuje SVIM poljoprivrednicima prijavu na Podmjeru 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«, za SVA područja bez obzira na indeks razvijenosti. Istarska županija Prihvaćen Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
26 Ivan Orač 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore U prilogu 1 Natječaja je propisano da korisnik mora biti minimalno godinu dana registriran za nepoljoprivrednu djelatnost koju razvija u trenutku objave natječaja na javno savjetovanje da bi bio prihvatljiv korisnik. Predlažem da navedeni uvjet vrijedi do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Prihvaćen Prihvaćamo vašu primjedbu. Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4.
27 Ivan Radovančić   Poštovani predlažemo slijedeće promjene u Prilogu 1. –Uvijeti prihvatljivosti korisnika – pod točkom 5. i 7.: U Prilogu 1. - Uvjeti prihvatljivosti korisnika – pod točkom 5. stoji sljedeće: "Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju" Prijedlog novog teksta: "Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku predaje prijave na Natječaj i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u trenutku predaje prijave na Natječaja." U Prilogu 1. - Uvijeti prihvatljivosti korisnika – pod točkom 7. stoji sljedeće: “Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar.“ Prijedlog novog teksta: “Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku predaje prijave na Natječaj. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje godinu dana u trenutku predaje prijave na Natječaj. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar.“ Srdačan pozdrav. Prihvaćen Navedeni uvjet bit će izmijenjen na način: korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4.ovoga natječaja. Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na e-savjetovanju.
28 Josip Josić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Predlaže se mogućnost prijave na natječaj ne samo subjekata upisanih u upisnik poljoprivrednika već svih subjekata koji se nalaze u ruralnim područjima. Nije prihvaćen U Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. definirano je da su prihvatljivi korisnici u ovom tipu operacije poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana ekonomske veličine od najmanje 2.000 eura.
29 Joško Rak   1. Rok od godinu dana registracije nije dobar za OPG- ove, zbog uskladjivanja sa novim Zakonom/ Pravilnicima 2. Uvjet indeksa razvijenosti i Prilog 7 nisu dobro postavljeni, zato sto indeks rszvijenosti pokazuje ukupnu razvijenost podrucja,a ne stanje turisticke ponude u nekom naselju. 3. Kriteriji odabira - prednost mladima 4. Sjediste gospodarstva - definirano je gdje mora biti. Dali ste opet prednost tvrtkama. Vlasnik/ odgovorna osoba tvrtke moze biti u Zagrebu i ulagati u Jadransku hrvatsku. Nije data prednost onima koji i zive i rade na podrucju u kojem ulazu Primljeno na znanje 1.Navedeni uvjet promijenit će se na način da će korisnik morati biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, a što će dokazati na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja. Dopunske djelatnosti do stupanja na snagu novog Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava korisnik je mogao upisati u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji je tada bio važeći. 2. Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more. 3.Načela za utvrđivanje kriterija odabira definirana su u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a sami kriteriji dobili u pozitivno mišljenje članova Odbora za praćenje provedbe programa.
30 JU NP Kornati   Poštovani, Indeks razvijenosti JLS pokazuje ukupnu razvijenost područja što u slučaju Općine Murter-Kornati (indeks razvijenosti VII.) predstavlja nemjerljive razlike između matičnog mjesta Murtera i naselja na Kornatima (NP Kornati i Žutsko-sitska otočna skupina). Udaljenosti od 8 do 24 nautičke milje od matičnog mjesta Murter, nepostostojnje brodske linije, nepostojanje električne mreže kao ni vodovoda ni kanalizacije predstavljaju nemjerljive prepreke za ravnomjeran razvoj cijelog teritorija Općine Murter-Kornati koja je po svojim specifičnostima predstavlja jedinstven primjer u Republici Hrvatskoj. Stoga je preporuka da se u natječajnu dokumentaciju uvrste dodatni kriteriji koji će sagledati problematiku ovog primjera kako bi svi vlasnici OPG-a na svojim udaljenim prekomorskim posjedima mogli koristiti ovu za njih vrlo značajnu mjeru. lp, NP Kornati Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
31 Knjig.obrt Comping 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.Neznam zašto negodujete. Smatram da je ispravno iz razloga da netko ima pravo razbijati nepoljoprivrednu djelatnost tko se stvarno time i bavi a ne onaj tko je registrirao djelatnost prije cca 1. mjesec i evo sad od ide to razvijati i traži cca 200 000 euro.,i sad vi meni recite što je ovo nego umjetno stvaranje prihvatljivosti natječaja.da bi netko razvijao postojeću djelatnost smatram da je malo i godinu dana da bi bio prhvatljiv na natječaju. Primljeno na znanje Slažemo se s vašim navodom, želimo sredstvima iz ovoga natječaja financirati poduzetnike koji uistinu razvijaju dopunske djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.
32 Knjig.obrt Comping 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore ANTE Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija. U potpunosti se slažem sa ovim iz jedinog razloga a to je umjetno stvaranje prihvatljivosti korisnika, jer na taj način dolaze u ravnopravan odnos oni koji se stvarno bave poljoprivrednom djelatnošću i oni drugi. Primljeno na znanje Navedeni uvjet mijenja se i glasi: korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja.
33 LAG SAVA 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.8. Dopuna/obrazloženje Molimo da se jasno navede od kojeg trenutka počinje teći rok, da li je to od dostave mailom ili otvaranja maila od strane korisnika. Također predlažemo da rok bude 7 radnih dana. Nije prihvaćen Navedeno je jasno propisano u točci 2.8. Dopuna/obrazloženje stavak 3 "Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za D/O te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od 7 dana od slanja zahtjeva za D/O od strane Agencije za plaćanja".
34 LAG SAVA 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore ''U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 9. natječaja'' Smatramo kako je indeks razvijenosti u ovom slučaju krajnje neupotrebljiv i ne može se smatrati relevantnim. Ukoliko se žali ograničiti ulaganje u smještajne kapacitete predlažemo da se koriste turistički razredi a ne indeks razvijenosti. Prihvaćen Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede NN broj: 122/09, 9/10-isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17) od 1.1.2020. od 1.1.2020. godine nije više na snazi. Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
35 LAG SAVA 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. De Minimis potpora – potpora male vrijednosti Obzirom da većina poljoprivrednika nije upoznata s de minimis potporama te nisu upoznati ni svjesni koliko su potpora već dobili (županijskih, izravnih plaćanja i sl.) u predmetnom razdoblju, molimo da se navede gdje mogu dobiti informaciju o ostvarenim de minimis potporama. Primljeno na znanje Pri dodjeli potpore koja se smatra de minimis potporom, davatelj potpore je isto dužan navesti u odluci ili drugom dokumentu kojim se takva potpora dodjeljuje. Izravna plaćanja nisu de minimis potpora. U slučaju da postoje subjekti koji nemaju potrebnu informaciju, mogu se obratiti Ministarstvu financija. Ministarstvo financija nadležno je za praćenje de minimis potpore ostvarene po Uredbi 1407/2013, svaki poduzetnik preuzetim obvezama o dobivenoj potpori obaviješten je da se radi o de minims potpori.
36 LAG SAVA 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.5. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu Molimo da se kao i u drugim Natječajima omogući prikupljanje ponuda na klasičan način te provedba postupka Nabave putem portala ponuda nakon prijave na Natječaj tj odobrenja projekta od strane PT-a. Ovaj način nikako nema smisla ni logike, obzirom da će se cijene zasigurno promjeniti u vremenu u kojem će APPRRR obraditi prijave tj. prije no što sami korisnici krenu u postupak provedbe projekta. Nije prihvaćen Rizik je manji nego u prijašnjem natječaju. Čim odabere ponuditelja korisnik podnosi zahtjev za potporu, čime je omogućeno realno traženje iznosa potpore za razliku od prijašnjeg Natječaja gdje je korisnik tražio potporu temeljem procijenjenih iznosa te nakon prikupljanja ponuda nije mogao ostvariti iznos potpore veći od procijenjenog iznosa. U prijašnjem Natječaju kada se postupak provodio nakon sklapanja ugovora o financiranju, a prije podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu, Korisnik je također morao proći administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu.
37 LIDIJA VESENJAK   Komentar uz Prilog 1 rbr 37 U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 9 natječaja. Potrebno je dodati: 37 U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 9 natječaja ILI NASELJA PRIPADAJU TURISTIČKOM RAZREDU C ILI D BEZ OBZIRA NA INDEKS RAZVIJENOSTI Nije prihvaćen Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede NN broj: 122/09, 9/10-isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17) od 1.1.2020. godine nije više na snazi. Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
38 Luka Obradović 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Čemu ograničenje u kojem dopunska djelatnost mora biti upisana najmanje godinu dana od objave natječaja na e-savjetovanjima? XYZ OPG-a NIJE MOGLO registrirati željenu dopunsku djelatnost prije godinu dana iako su ispunjavali sve zakonske uvjete. Postoje slučajevi OPG-a koji su u podružnicama APPRRR odbijani uz obrazloženje "da će uskoro novi pravilnik" i da se strpe. Nakon što je pravilnik objavljen u NN 62/19 odbijani su uz obrazloženje "da se još uvijek ne radi po novom pravilniku" i da se opet strpe, pa su mogućnost registracije imali tek od listopada 2019. Djelomično prihvaćen Navedeni uvjet mijenja se i glasi: korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja. Dopunske djelatnosti do stupanja na snagu novog Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava korisnik je mogao upisati u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji je tada bio važeći.
39 Luka Obradović   Molim vas definirajte vrste pravnih osoba prihvatljivih u ovome natječaju. Npr: udruge i obrazovne ustanove upisane u Upisnik imaju pravnu osobnost, jesu li prihvatljivi prijavitelji uz poštivanje ostalih uvjeta natječaja? Primljeno na znanje Korisnici u ovom natječaju su pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura. Pravne osobe moraju biti 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba.
40 Ljubica Šolić  , 17. POPIS PRILOGA Kriteriji odabira Horizontalni ciljevi ovog tipa operacije, navedeni u Uredbama su i mladi žene na ruralnim područjima , pa iz tog razloga možda razmisliti i o njima. Ostali kriteriji odabira dali su prioritet ( istinski ) onim parametrima koji su navedeni u Uredbi ( EU ) 1305/2013 - stavak 17 - poticanje isplativih gospodarskih aktivnosti s posebnim naglaskom na mala poljoprivredna gospodarstva. Primljeno na znanje Načela za utvrđivanje kriterija odabira definirana su u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a sami kriteriji dobili su pozitivno mišljenje članova Odbora za praćenje provedbe programa.
41 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.5. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu Obveza prikupljanja dvije ponude preko portala ponuda nije nešto na što korisnik može utjecati . Moze dokazati svoje nastojanje , ali ono ne mora donijeti rezultat. Kako nekog možete natjerati da vam dostavi ponudu? Nije prihvaćen Javnom objavom poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR poštuje se načelo transparentnosti na način da je osigurana vidljivost i javnost podataka o postupku nabave te je navedeno dostupno svim zainteresiranim stranama. Dakle, svi ponuditelji imaju ista prava i mogućnosti učitavati svoje ponude. Javna objava poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR ne znači aktivno sudjelovanje korisnika u istraživanju tržišta već je samo jedan od alata. Da bi korisnika potaknuli na istraživanje tržišta Agencija je stavila odredbu da je korisnik dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te da je na zahtjev dužan dostaviti dokaz da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave. Navedenim nije prekršeno načelo jednakog postupanja koje podrazumijeva pravo dostavljanja i pregleda i ocjene ponude na jednaki način, kao i pravo da ponuda bude odabrana bez diskriminacije jer će svaka dostavljena ponuda biti provjerena i pregledana na isti način od strane Agencije za plaćanja.
42 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova Točka 3 i 4 nisu u skladu jedna s drugom. Točka 3 : U slučaju da ulaganje ili troškovi prema LPT nisu prihvatljivi ….. Nije prihvaćen Točke 2.4.3. i 2.4.4. su usklađene. Ako svi troškovi nisu prihvatljivi (cjelokupno ulaganje) zahtjev će biti odbijen, dok se pojedinačno neodobreni/neprihvatljivi troškovi isključuju za sufinanciranje.
43 Ljubica Šolić 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.3. Pitanja i odgovori Rok za odgovore ne može biti 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, jer u tom slučaju svi korisnici ne raspolažu svim relevantnim informacijama i nemaju iste uvjete. Što je s onim korisnicima koji su podnijeli projektnu prijavu prije objave nekog ključnog odgovora koji se odnosi na kriterije prihvatljivosti ili bodovanje, a tumačili su se na drugačiji način prije tog odgovora. Svi prijavitelji na natječaje moraju raspolagati istim informacijama od trenutka roka za podnošenje prijava. Prihvaćen Sustav pitanja i odgovora definiran je točkom 1.3. Natječaja. Pitanja se mogu postaviti od objave ovoga Natječaja do najkasnije 10 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu, a odgovore na postavljena pitanja objavljuje Upravljačko tijelo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.
44 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.7. Provedba postupka dodjele potpore Može li se INICIJALNA RANG lista objaviti , kako bi korisnici znali svoju početnu poziciju i u skladu s time planirali daljnje korake i nadanja. Točka 2.7.1 ( 5) - Projektom se doprinosi očuvanju / stvaranju radnih mjesta - oni projekti koji neće očuvati / stvoriti radna mjesta nisu ni prihvatljivi Nije prihvaćen Agencija za plaćanja neće objavljivati informativne rang liste, već samo konačne rang liste po završetku administrativne kontrole. U cilju transparentnosti države članice Europske unije moraju objaviti popis korisnika fondova koji su primili potporu. Podaci se objavljuju u skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti. Projektom se moraju očuvati ili stvoriti nova radna mjesta. Cilj tipa operacije 6.4.1. je očuvanje ili stvaranje novih radnih mjesta.
45 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. De Minimis potpora – potpora male vrijednosti Pod točkom 2.1.3. nije li trebalo pisati 100.000 EUR-a ? Nije prihvaćen Točkom 2.1.3 Natječaja tumači se članak 3. stavak 3.Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i ispravno je naveden, istom Uredbom propisuje se da ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta de minimis potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta, međutim pošto smo takva ulaganja isključili u Prilogu 1. Natječaja navedenu odredbu nismo navodili u tekstu natječaja.
46 Ljubica Šolić  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Intenzitet potpore bi za sve djelatnosti trebao biti isti, pa i za sektor pružanja USLUGA u poljoprivredi i šumarstvu. MAKSIMALNI IZNOS POTPORE za pružanje usluga u poljoprivredi i šumarstvu bi trebalo vezati za primitke ostvarene od te djelatnosti u prethodnoj financijskoj godini. Npr. maksimalni iznos potpore od 200.000 EUR mogu ostvariti oni korisnici u sektoru pružanja usluga u poljoprivredi i šumarstvu koji su imali primitke od te djelatnosti u iznosu od 50% zatražene potpore, u ovom slučaju 100.000 eur. Taj kriterij bio bi bolji i za sve ostale djelatnosti, jer u tom slučaju se dokazuje bavljenje djelatnošću , a ne njena registracija. Kako sam u ostalim komentarima primijetila kako se komentar nije najbolje razumio ( nisam ga dovoljno jasno napisala ) . Radi zaštite financijskih interesa EU i transparentnog u učinkovitog trošenja sredstava, ALI i istih mogućnosti za sve potencijalne korisnike (MSP) koji svoju djelatnost razvijaju na RURALNOM PODRUČJU ( uz prednost kod prijave onim manjim poljoprivrednim gospodarstvima - ispod 30.000 EUR-a i onima koji žive i posluju u najnerazvijenijim područjima ) . MEĐUTIM, ako tražimo dokazivanje primitaka od jedne djelatnosti zašto je ne tražimo od druge: 1. Turizam - kuća za odmor - ako su godišnji primitci od postojeće nepoljoprivredne djelatnosti cca 20.000 kn ima li smisla ulagati 200.000 EUR- a u razvoj te djelatnosti 2. ako je poljoprivredno gospodarstvo od usluga u poljoprivredi imalo primitke 20.000,00 kn u prethodnoj godini ima li smisla / opravdanosti tražiti potporu 200.000 eur. Prijedlog ( neovisno o navedenim iznosima) odnosi se na slijedeće: ako se traži dokaz prometa za pružanje usluga poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom kao dokaz obavljanja djelatnosti, zašto se ne traži od svih korisnika. Mišljenja sam kako svi korisnici imaju pravo na potporu intenziteta DO 70 % - pa tako i sektor pružanja usluga poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom. Obzirom na primitke od te iste nepoljoprivredne djelatnosti kojom se dokazuje i bavljenje istom ( pa nam je rok od godinu dana od ovog ili onog datuma manje bitan ), može se odrediti % vrijednost potpore koju korisnik traži. Ako je netko iznajmljivao kuću za odmor i ostvario primitak od 500 EUR-a u prošloj financijskoj godini od te djelatnosti, po kojoj osnovi može tražiti 200.000 EUR potpore za još jedu kuću za odmor. Da li je to gore navedenih 50% ili 20 % ili 10% manje je bitno. Nije prihvaćen Iznos od 200.000 eura je gornja granica iznosa potpore, ne traže svi korisnici navedeni iznos. U smjernicama Europske komisije za izradu tipa operacije 6.4.1. navedeno je da intenzitet potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije kroz tip operacije 6.4.1. mora biti jednak ili manji u odnosu na intenzitet potpore za isto ulaganje u tipu operacije 4.1.1. gdje iznosi 50%.
47 Ljubica Šolić  , 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE Ljubazno Vas molim obratiti pažnju na sl. : obzirom na ovdje navedene uvjete prihvatljivosti kojih se u svojim objavama Natječaja za tip operacije 6.4.1 moraju držati i LAG-ovi ( u skladu s kriterijima prihvatljivosti na NACIONALNOJ razini) moglo bi se dogoditi da LAG-ovski Natječaji za tip operacije sukladan ovome neće opravdati zadane ciljeve. Te da ih u krajnjem slučaju LAG-ovi neće moći ni objaviti jer kriteriji prihvatljivosti koji su ovdje navedeni nisu primjenjivi na području obuhvata njihovih LRS. Primljeno na znanje Nije jasno na koji se uvjet referirate.
48 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Prilog 1 Točka 37 U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 9. natječaj Indeks razvijenosti nije najbolji mogući kriterij kojim se pokazuje stupanj zadovoljenja potreba za smještajnim kapacitetima jednog područja. Također , sva naselja jednog grada, nemaju iste parametre po kojima se određuje indeks razvijenosti. Prijedlog: - Prema podatcima TZ - Rubna naselja - Mladi poljoprivrednici i žene - Udaljenosti od obale / centra grada - na popisu naselja iz Priloga Natječaja trebala bi se nalaziti naselja ispod 5000 stanovnika koja su bila razvrstana u razrede C i D Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
49 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog1 Točka 10 Ako organizacijski oblik korisnika OPG razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za koju nije registriran, ta djelatnost mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost 10.1. Nije navedeno kada ta djelatnost treba biti upisana ,kod konačne isplate ili ? 10.2. Ukoliko je ovo skladu s Izmjenom Pravilnika o dopunskim djelatnostima i odnosi se na nove šifre unutar istog sektora tako bi trebalo navesti. Ako se odnosi na novu djelatnost iz drugog sektora ( u odnosu na postojeću djelatnost ), tako bi trebalo navesti Djelomično prihvaćen Navedeni uvjet mijenja se i glasi: Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na e-savjetovanju.U prilogu 1. uvjeti prihvatljivosti jasno je navedeno za sve korisnike: "U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću, dok u sektoru usluga mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu koju razvija i baviti se pružanjem te usluge".
50 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Prilog 1 Točka 9 Ako korisnik razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za koju nije registriran, korisnik mora biti registriran za tu djelatnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. 9.1. Pod točkom 9 izmijeniti i precizirati koji korisnik : „ Ako korisnik – pravni subjekt“ 9.2. Ova kriterij prihvatljivosti pobija kriterij prihvatljivosti točke 5 Priloga 1 – jedino ne, ako je precizirate na način : Ako korisnik razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za koju nije registriran, ALI SE ISTA NALAZI unutar ISTE SKUPINE NKD s postojećom registriranom nepoljoprivrednom djelatnošću, korisnik mora biti registriran za tu djelatnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu Ako ste mislili na potpuno NOVU djelatnost ( uz već postojeću nepoljoprivrednu djelatnost ) s različitom Skupinom klasifikacije djelatnosti, tada u kriterijima bodovanja koji se odnose na stručnu spremu treba precizirati da se stručna sprema odnosi na NOVU djelatnost i i prema rješenju trgovačkog suda ta djelatnost ne smije biti registrirana prije prijave na Natječaj. Također kod zapošljavanja koji je također jedan od kriterija bodovanja – specifikacija radnih mjesta kao i zapošljavanje treba se odnositi na NOVU DJELATNOST Primljeno na znanje Korisnik je definiran točkom 1 Uvjeta prihvatljivosti. Točka 9 pojašnjava da ako je korisnik u trenutku prijave na natječaj imao rješenje za obavljanje određene djelatnosti npr. u sektoru ruralnog turizma, a sada želi razvijati drugu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma prilikom konačne isplate i pet godina nakon mora imati rješenje i baviti se tom drugom djelatnošću.
51 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1 Točka 7 Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar. 7. 1. Propustili ste napisati za korisnika pravnu osobu da djelatnost koju razvija isto mora biti upisana ( odnosno njom se mora baviti ) isto godinu dana prije objave NACRTA NATJEČAJA NA E SAVJETOVANJIMA, ili se to nije planiralo za pravne osobe. Prijedlog Prihvatljivi korisnici svih organizacijskih oblika su oni koji su registrirali i obavljaju dopunsku djelatnost najmanje u zadnjem financijskom odobrenom razdoblju. Kod izmjene Zakona o poljoprivredi , e donošenjem Zakona o OPG ( prošle godine ) neki poljoprivrednici su po sili Zakona registrirali dopunsku djelatnost - npr. vino i iz tog razloga je primjerenije reći - u zadnjoj odobrenoj financijskoj godini. Ako korisnici mogu dokazati primitke od nepoljoprivredne djelatnosti kojom se bave ( a u sklad s financijskom dokumentacijom iz zadnjeg odobrenog razdoblja) u određenom postotku od zatraženog iznosa potpore, potpuno je nebitno kada su registrirali tu djelatnost . Uzevši u obzir sve prihvatljive sektore, ako je netko od kuće za odmor imao primitak od 5.000 kn u 2018 i 10.000 kn u 2019. ima li osnova tražiti 200.000 EUR a potpore za razvoj postojeće djelatnosti?! Prihvaćen Navedeni uvjet mijenja se i glasi: Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na e-savjetovanju. U prilogu 1. uvjeti prihvatljivosti jasno je navedeno za sve korisnike: "U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost unutar sektora kojeg razvija i baviti se tom djelatnošću, dok u sektoru usluga mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu koju razvija i baviti se pružanjem te usluge".
52 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1 Točka 6 U sektoru pružanja usluga poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom/strojevima i opremom (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za radove) korisnik mora imati prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK (bez pružanja usluga među povezanim i partnerskim poduzećima) u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. 6.1. Podržavam jasno usmjeravanje nabavke poljoprivredne i šumske mehanizacije za pružanje usluga, kako ne bi bilo dvojbi prilikom prijava. 6.2. Rok za navedeno, ako je to transparentno u odnosu na ostale prihvatljive sektore iz ovog Natječaja, koji ne moraju dokazati prihod iz svoje gospodarske djelatnosti, može biti zadnje odobreno financijsko razdoblje. 6.3. S druge strane ako usluge u poljoprivredi dokazuju prihod, zašto ga ne dokazuju i ostali sektori. Ako se već dokazuju prihodi od postojeće nepoljoprivredne gospodarske djelatnosti zašto se ne dokazuje i tržišno usmjereno odnosno gospodarski održivo poslovanje od poljoprivredne djelatnosti – prema Uredbi 1305/2013 . Ako su gore navedene kontradiktornosti prihvatljive, prijedlog je Korisnik mora imati prihod od nepoljoprivredne djelatnosti koju obavlja u zadnjem odobrenom financijskom razdoblju minimalno x% od IZNOSA TRAŽENE POTPORE S druge strane korisnik fizička osoba koja ima registriranu nepoljoprivrednu djelatnost pružanja usluge zimske službe ( koja je usko vezana za zimske prilike / vanjske čimbenike koji nisu pod ljudskom kontrolom i upravo zbog toga i je registrirana kao dopunska djelatnost ) ne mora nužno imati prihode svake godine 75.000,00 kn u budućnosti, niti u prethodnoj godini da bi bio prihvatljiv za ulaganje u NOVU djelatnost iz NOVOG SEKTORA. Djelomično prihvaćen Navedeni uvjet mijenja se i glasi: U slučaju kupovine poljoprivredne i šumske mehanizacije/strojeva i opreme (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) u sektoru pružanja usluga korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK i nije dozvoljeno pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju iz tipa operacije 6.2.1. i tipa operacije 6.4.1.
53 Ljubica Šolić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1 Točka 5 Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija… 5.1. Rok koji se polazno određuje od trenutka objave NACRTA Natječaja na E savjetovanjima nije baš sretna polazišna točka. Korisnici koji se javljaju na Natječaj za tip operacije 6.4.1 su oni koji žele razviti POSTOJEĆU nepoljoprivrednu djelatnost, odnosno oni koji obavljaju nepoljoprivrednu djelatnost. Ta postojeća djelatnost je vidljiva u financijskoj dokumentaciji koju korisnik dostavlja kao obveznu natječajnu dokumentaciju. Prijedlog: „Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje u zadnjoj odobrenom financijskom razdoblju . 5.2.Uzevši u obzir točku 9. i točku 10. Priloga 1 tada rečenica koja glasi „ Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana …“ jer tada je riječ samo i isključivo o toj istoj šifri /oznaci djelatnosti koju već ima i ne uključuje točke 9 i 10. Prijedlog : Korisnik mora obavljati nepoljoprivrednu djelatnost ili uslugu na poljoprivrednom gospodarstvu u zadnjem odobrenom financijskom razdoblju. Prihvaćen Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja. Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na e-savjetovanju.
54 Marijana Ribičić   Propust ranijeg uvjeta natječja Mjere 6.4. ovim prijedlogom nacrta natječaja nije poboljšana. Nacrt, odnosno prijedlog natječaja, je kreiran i pogodan, upravo, za one koji su umjetno stvorili uvjete za ostvarivanje potpore. U tom smislu, obrazlažem: Dokaz da li se netko, uistinu, bavi dopunskom djelatnošću ne može biti upis pri APPRRR. Obrti i trgovačka društva moraju prije podnošenje zahtjeva za minimalno tehničke uvjete imati registriranu djelatnost, dok kod OPG-a, to nije uvjet, već se ista upisuje nakon donošenja rješenja. Znači, ukoliko netko nije znao da djelatnost mora upisati kao dopunsku pri APPRR, a uredno obavlja registriranu djelatnost, nije prihvatljiv prijavitelj. Apsurd nacrta natječaja je, utoliko, što su prihvatljivi prijavitelji i gospodarski subjekti koji su došli do saznanja o uvjetima prijave jednog zaposlenog na puno radno vrijeme te fiktivno zaposlili radnika prije objave nacrta natječaja na e-Savjetovanje, da pri tom uopće nemaju nikakav iskazan promet/prihod po godišnjem financijskom izvještaju OPGa, već se prilagodili ranijem natječaju mjeri 6.4. i fiktivno upisali u RPO. Unatoč tome što gospodarski subjekti, upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su u sustavu PDVa i ostvaruju promet po računu preko milijun kuna u prošlogodišnjem financijskom izvještaju, nisu prihvatljivi prijavitelji. Sasvim je nebitno da li na Rješenju o minimalno tehničkim uvjetima stoji da se pružaju usluge u seljačkom ili "običnom" domaćinstvu, odnosno da li je djelatnost upisana kao dopunska pri APPRRR, kada je mjesto ulaganja primjerice u I. ili II. skupini JLS-a prema vrijednosti Indeksa razvijenosti. Jedina mogućnost ispravka krucijalne greške, da se natječaj prilagodi onima koji, uistinu, obavljaju dopunsku djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, je na sljedeći način: - da su gospodarski subjekti u sustavu PDV-a minimalno godinu dana, - da sva poljoprivredna gospodarstva moraju imati iskazan promet po računu minimalno 500.000 kn u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika, i to za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, - da pravne osobe moraju imati iskazanog jednog zaposlenog prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika, i to za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, dok kod OPG-a, nositelj mora imati dokaz plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi, minimalno godinu dana od objave nacrta natječaja na e-Savjetovanje. Primljeno na znanje Uvjeti za sve prihvatljive korisnike su da moraju biti upisani u odgovarajuće registre i da se bave registriranom djelatnošću. Također, svi korisnici moraju biti upisani u RPO najmanje godinu dana. Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4.ovoga natječaja. Uvjet da korisnik mora imati zaposlenu osobu prilikom objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju briše se, ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.
55 Mario Vranković   Poštovani, "Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja." za mjere 6.2. i 6.4. je čista ali kategorizacija i grupiranje naselja po razvijenost JLS nije realna već kako je bilo u prošlom natječaju prema turističkom razvoju mjesta (tj C i D) jer ovakvom NOVOM raspodjelom mala i nerazvijena mjesta još više udaljiti od SVRHE NATJEČAJA! nije li? Primljeno na znanje Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede NN broj: 122/09, 9/10-isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17) od 1.1.2020. godine nije više na snazi. Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
56 Mario Vranković  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, zašto su izbačena sela koja nemaju turizma prema kategorijama naselja od Ministarstva turizma C i D ?? Bilo bi pravednije da su ostala jer se kosi sa SVRHOM mjera 6.2.1 i 6.4.1.! Nije prihvaćen Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede NN broj: 122/09, 9/10-isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17) od 1.1.2020. godine nije više na snazi. Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
57 Melp d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Smatramo da je apsolutno apsurdno da se bez ikakve prethodne najave, par tjedana prije objave natječaja koji je ujedno iz zadnji iz programa ruralnog razvoja 2014-2020. isključi nas iz nerazvijenih ruralnih otočnih područja bez mogućnosti apliciranja. Predlažemo da se omogući prijava korisnicima čija su ulaganja u smještajne objekte u naseljima koja su svrstana u turističke razrede C i D kao što je i bilo do sada na prethodnom natječaju, te da nam se na taj način omogući pravo na poštenu i fer borbu. Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more. Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede NN broj: 122/09, 9/10-isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17) od 1.1.2020. godine nije više na snazi.
58 Općina Murter-Kornati   Poštovani,Općina Murter Kornati spada u VII. skupinu po indexu razvijenosti općina i po tom kriteriju nijedan korisnik (OPG) u našoj Općini ne može dobiti sredstva iz Mjere  6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Mjere 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“. Općina Murter-Kornati službeno na svom prostoru ima 2 naselja: Murter i Kornati. Naselje Kornati obuhvaća sve tradicijske porte na spomenutom otočju. U suštini i u najvećem broju slučajeva tradicijski porti na ovim otocima se sastoje od malih ribarsko-težačkih kuća unutar kojih ljudi obavljaju djelatnosti turizma (smještaj gostiju), ugostiteljstva (ljetne konobe) i vlastitog smještaja tijekom poljoprivrednih, stočarskih i ribarskih aktivnosti. Postoji ogromna razlika u razvijenosti naselja Murter i naselja Kornati. Samo naselje Murter na otoku Murteru svakako spada među razvijenija naselja RH. Međutim, problem se javlja sa tradicijskim portima na dislociranim otocima kornatske i žutsko-sitske skupine otoka gdje razina razvijenosti nije ni na približnoj razini matičnog naselja Murtera. Evo nekih razloga zašto bi OPG-ovi sa sjedištem na otocima kornatske i žutsko-sitske skupine trebali biti prihvatljivi prijavitelji: - ti otoci nisu razvijeni kao otok Murter po nijednom kriteriju, razlika je ogromna! - naselja na tim otocima nemaju vodovod, ni odvodnju, ni kanalizaciju, nisu elektrificirana (nema javne mreže 230V električne mreže), nemaju javne ceste - nemaju javnu brodsku liniju do kopna (ljudi na ta otočja mogu doći samo o svom trošku i u privatnom aranžmanu) - svaki smještaj turista iziskuje dodatni trošak prijevoza istih na otočje  - nema nikakvih javnih ustanova, ni službi stalno prisutnih (ambulanta, vatrogasci, policija, pošta, ispostava općine i dr..), izuzev ACI-a i službi JU NP Kornati - ovi otoci spadaju pod zaštićeni okvir NP Kornati, Područja posebnih obilježja žutsko-sitske skupine, ekološke mreže NATURA 2000 gdje je bilo kakva poljoprivredna/poslovna aktivnost   podložna dodatnoj državnoj regulativi (restriktivni prostorni planovi, specijalne dozvole, rješenja i td .. ) što sve dodatno poskupljuje život i rad na ovom otočju - između ostalog na listi su pod dozvoljena mjesta uvrštena naselja svih susjednih otoka Zadarske županije - Dugi otok, Ugljana, Pašman.   ovi otoci/naselja imaju sve ono što Kornati i žutsko-sitska skupina mogu samo sanjati: javna brodska linija, struja, vodovod, ceste, ambulante, pošta, vatrogasci  itd. Slažemo se da ova naselja budu uvrštena, ali je nepravedno da naši otoci ne budu. Udaljenost otoka Kornata od Dugog otoka je svega 100m. Na Dugom otoku se mogu dobiti sredstva, na Kornatu ne. Zar je tradicijski porat Vrulje na otoku Kornatu razvijenije od naselja Sali na Dugom otoku?  - odvijanje poljoprivrede (maslinarstvo, ovčarstvo, pčelarstvo)  je ključno za očuvanje zaštićenih staništa Kornata i žutsko-sitske skupine, dok je sam prihod od poljoprivrede vrlo ograničen zbog škrte zemlje, malih prinosa, dodatnih troškova zbog udaljenosti i sl. - prinos od poljoprivrede nije dovoljan za cijelogodišnji život domicila poljoprivrednika i zato su u ovom području nužna dodatna ulaganja u turističke kapacitete (nepoljoprivredni prihod) naslonjene na lokalnu poljoprivrednu proizvodnju - Određena naselja/općine  u sustavu NP Plitvice našeg najposjećenijeg Nacionalnog Parka (recimo Općina Plitvička Jezera)  su uvrštena na listu prihvatljivih, ta naselja sigurno imaju ceste, vodovod, struju, prometnu liniju, ambulantu i dr.     Sukladno navedenom predlažemo da se u natječajnu dokumentaciju uvrsti dodatni kriterij koji će omogućiti OPG-ovima sa sjedištem na određenim (spomenutim) otocima prijavu na predmetne Mjere. Kao alternativno rješenje, predlažemo da se naselje Kornati uvrsti na popis naselja u kojima je dozvoljeno ulaganje u smještajne objekte u sektoru ruralnog turizma. Hvala i srdačan pozdrav! Općina Murter-Kornati Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
59 Općina Vižinada-Visinada   Poštovani, Općina Vižinada-Visinada prema indeksu razvijenosti spada u VII. skupinu po čemu svi OPG-ovi s područja općine ne mogu konkurirati za razvoj usluga pružanja smještaja na poljoprivrednom gospodarstvu iz operacija 6.4.1. i 6.2.1. Prema svim turističkim pokazateljima područje općine Vižinada-Visinada predstavlja turistički nerazvijeno područje, nema izlaz na more i u potpunosti je ruralna sredina. Nadalje, područje je poznato po izvrsnim vinima i maslinovim uljima te pršutu za koje naši OPG-ovi dobivaju prestižna priznanja u zemlji i inozemstvu. Upravo su takva gospodarstva vidjela mogućnost da na svom imanju ponude i uslugu smještaja te time diverzificiraju ponudu, ali i zaokruže priču kako bi gost dobio cjelovitu uslugu i potpuni doživljaj. Lokalne strategije razvoja usmjerene su upravo poticanju ruralnog turizma, odnosno stvaranju dodatne ponude na poljoprivrednom gospodarstvu, te smatramo krajnje neprimjerenim da se takvim OPG-ovima ne da mogućnost razvoja i apliciranja za bespovratna sredstva koje se nude u sklopu ovih operacija. Mišljenja smo da bi svi trebali imati jednake uvjete, odnosno jednaku mogućnost za uspjeh, bez obzira na indekse razvijenosti jer oni ne pokazuju realno stanje na terenu. Stoga, predlažemo da se u NACRTU NATJEČAJA ZA PROVEDBU PODMJERE 6.4. »ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI« – PROVEDBA TIPA OPERACIJE 6.4.1. »RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. u Prilogu 1. "Uvjeti prihvatljivosti" izbriše točka 37. "U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 9. natječaja." te da se povezano s time izbriše i Prilog 9. natječaja. DAJTE JEDNAKU MOGUĆNOST SVIMA, NEMOJTE PRAVITI RAZLIKE U DRUŠTVU KOJE JE VEĆ DUBOKO PODIJELJENO! DAJTE PRILIKU MALOM ČOVJEKU DA ŽIVI I RAZVIJA SE, NEMOJTE GA OGRANIČAVATI BEZVEZNIM INDEKSIMA RAZVIJENOSTI. S poštovanjem, Marko Ferenac Načelnik Općine Vižinada-Visinada Prihvaćen Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
60 Općina Vižinada-Visinada  , 17. POPIS PRILOGA Poštovani, Općina Vižinada-Visinada prema indeksu razvijenosti spada u VII. skupinu po čemu svi OPG-ovi s područja općine ne mogu konkurirati za razvoj usluga pružanja smještaja na poljoprivrednom gospodarstvu iz operacija 6.4.1. i 6.2.1. Prema svim turističkim pokazateljima područje općine Vižinada-Visinada predstavlja turistički nerazvijeno područje, nema izlaz na more i u potpunosti je ruralna sredina. Nadalje, područje je poznato po izvrsnim vinima i maslinovim uljima te pršutu za koje naši OPG-ovi dobivaju prestižna priznanja u zemlji i inozemstvu. Upravo su takva gospodarstva vidjela mogućnost da na svom imanju ponude i uslugu smještaja te time diverzificiraju ponudu, ali i zaokruže priču kako bi gost dobio cjelovitu uslugu i potpuni doživljaj. Lokalne strategije razvoja usmjerene su upravo poticanju ruralnog turizma, odnosno stvaranju dodatne ponude na poljoprivrednom gospodarstvu, te smatramo krajnje neprimjerenim da se takvim OPG-ovima ne da mogućnost razvoja i apliciranja za bespovratna sredstva koje se nude u sklopu ovih operacija. Mišljenja smo da bi svi trebali imati jednake uvjete, odnosno jednaku mogućnost za uspjeh, bez obzira na indekse razvijenosti jer oni ne pokazuju realno stanje na terenu. Stoga, predlažemo da se u NACRTU NATJEČAJA ZA PROVEDBU PODMJERE 6.4. »ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI« – PROVEDBA TIPA OPERACIJE 6.4.1. »RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. u Prilogu 1. "Uvjeti prihvatljivosti" izbriše točka 37. "U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 9. natječaja." te da se povezano s time izbriše i Prilog 9. natječaja. DAJTE JEDNAKU MOGUĆNOST SVIMA, NEMOJTE PRAVITI RAZLIKE U DRUŠTVU KOJE JE VEĆ DUBOKO PODIJELJENO! DAJTE PRILIKU MALOM ČOVJEKU DA ŽIVI I RAZVIJA SE, NEMOJTE GA OGRANIČAVATI BEZVEZNIM INDEKSIMA RAZVIJENOSTI. S poštovanjem, Marko Ferenac Načelnik Općine Vižinada-Visinada Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
61 OPG DARIJO SAJKO   Postovani nije mi jasno zasto stoji članak 5 pravilnika natječaja 5. Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na esavjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.A u daljnem tekstu stoji ako je korisnik mjere 6.2.1 zavrsio moze se javit na mjeru 6.4.1. A ugovori prvi mejer 6.2.1 su potpisani u drugome mjesecu ali sa clankom 5 nemoze jer se nebavi godinu dana tom djelatnosti. te me zanima sta ako nekome fali dvadeset dana do godinu dana do nacrta objave natječaja, da se bavi djelatnosti a korisnik je mjere 6.2.1 i zavrsio ju je. Te smatram da to nije dobra stavka natječaja i da bi ju trebalo promjeniti i maknuti tih godinu dana samo za korisnike mjere 6,2,1. Naravno koji su podnijeli zahtjev za isplatu zadnje rate,a ima prihod od usluga pet puta veci od onih 75,000kn.a zeljeli bih razvijati dalje djelatnost. Prihvaćen Uvjet da korisnik mora biti registriran i baviti se djelatnošću koju razvija u trenutku objave nacrta natječaja na javnom savjetovanju vrijedi za sve korisnike. Ovaj uvjet ćemo promijeniti na način: korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na e-savjetovanju.
62 Rawna d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore LJUBICA ŠOLIĆ Ne slažemo se s Vašim prijedlogom udaljenosti od obale/centra grada jer udaljenost od mora ili centra grada ne pokazuje turističku razvijenost određenog područja. Primljeno na znanje Komentar nije namijenjen Ministarstvu poljoprivrede.
63 Rawna d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore Prema prilogu 1 uvjeta prihvatljivosti, točci 37 uvjeta prihvatljivost projekta je navedeno da su „u sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I -VI“, navedenim u Prilogu 9. natječaja. Ovaj uvjet prihvatljivosti smatramo izrazito diskriminatornim jer ograničava ulaganje unutar samo jednog gospodarskog sektora (sektor turizma) u visoko razvijenim JLS (razvrstane u skupine VII i VIII) koja u stvarnosti uopće ne pokazuje razvoj turizma u određenoj JLS. Naime, indeks razvijenosti JLS uključuje veliki broj komponenti na temelju kojih se dolazi do izračuna i ako određena JLS spada u skupinu VIII prema indeksu razvijenosti ne znači da je ista i turistički razvijena, naprotiv, ne mora uopće imati turističku ponudu. Objašnjenje vrijedi i u suprotnom. Konstatacija kao dokaz nelogičnosti ograničavanja ulaganja u smještajne kapacitete na sljedećem prilogu u Zadarskoj županiji: Općina Starigrad Paklenica je jedna od turističkih najrazvijenih JLS i destinacija uopće na području Zadarske županije i spada u skupinu VI prema indeksu razvijenosti JLS te u svojoj turističkoj ponudi ima nekoliko hotela, kampova i veliki broj ugostiteljskih objekata (sukladno turističkim razredima koji su ugašeni početkom ove godine spadala u turistički razred A) i kao takva je prihvatljiva lokacija za ulaganje u sektor turizma – ulaganja u smještajne kapacitete. Naselja Rovanjska i Maslenica kao sastavni dio JLS Općine Jasenice su turistički nerazvijena obzirom na ugostiteljsku i smještajnu ponudu (sukladno turističkim razredima koji su ugašeni početkom ove godine spadala u turistički razred C), međutim prema indeksu razvijenosti JLS spada u VII skupinu te je kao takva neprihvatljiva za ovaj natječaj, ulaganja u smještajne kapacitete. Na prošlom, prvom natječaju, korisnici sa područja JLS Općine Starigrad se nisu mogli javiti na predmetni natječaj - ulaganja u sektor turizma jer su bili na turistički razvijenom području, a korisnici sa područja JLS Općine Jasenice su bili prihvatljivi korisnici i realizirali su 2 projekta ulažući u smještajne kapacitete. Najveći problem u novonastaloj situaciji vidimo u činjenici da su s 01.01.2020.godine ukinuti turistički razredi na razini države koji su se na prošlom natječaju koristili kao ograničavajući faktor ulaganja u sektor turizma na ruralnim područjima što smo podržavali. Mišljenja smo kako ovaj trenutan prijedlog, kao zamjena za turističke razrede, u najmanju ruku nema smisla jer naselje koje se nalazi u sastavu JLS koje je razvijeno prema indeksu razvijenosti ne znači da je i turistički razvijeno. Slijedom svega navedenog predlažemo da se ovaj kriterij prihvatljivosti projekta ukine ili u najmanju ruku ispravi sukladno popisu naselja sa zadnjeg važećeg popisa turističkih razreda ili da se problematika iskomunicira s Ministarstvom turizma i Turističkim zajednicama. Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
64 Rawna d.o.o.  , 17. POPIS PRILOGA Prema prilogu 1 uvjeta prihvatljivosti, točci 37 uvjeta prihvatljivost projekta je navedeno da su „u sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I -VI“, navedenim u Prilogu 9. natječaja. Ovaj uvjet prihvatljivosti smatramo izrazito diskriminatornim jer ograničava ulaganje unutar samo jednog gospodarskog sektora (sektor turizma) u visoko razvijenim JLS (razvrstane u skupine VII i VIII) koja u stvarnosti uopće ne pokazuje razvoj turizma u određenoj JLS. Naime, indeks razvijenosti JLS uključuje veliki broj komponenti na temelju kojih se dolazi do izračuna i ako određena JLS spada u skupinu VIII prema indeksu razvijenosti ne znači da je ista i turistički razvijena, naprotiv, ne mora uopće imati turističku ponudu. Objašnjenje vrijedi i u suprotnom. Konstatacija kao dokaz nelogičnosti ograničavanja ulaganja u smještajne kapacitete na sljedećem prilogu u Zadarskoj županiji: Općina Starigrad Paklenica je jedna od turističkih najrazvijenih JLS i destinacija uopće na području Zadarske županije i spada u skupinu VI prema indeksu razvijenosti JLS te u svojoj turističkoj ponudi ima nekoliko hotela, kampova i veliki broj ugostiteljskih objekata (sukladno turističkim razredima koji su ugašeni početkom ove godine spadala u turistički razred A) i kao takva je prihvatljiva lokacija za ulaganje u sektor turizma – ulaganja u smještajne kapacitete. Naselja Rovanjska i Maslenica kao sastavni dio JLS Općine Jasenice su turistički nerazvijena obzirom na ugostiteljsku i smještajnu ponudu (sukladno turističkim razredima koji su ugašeni početkom ove godine spadala u turistički razred C), međutim prema indeksu razvijenosti JLS spada u VII skupinu te je kao takva neprihvatljiva za ovaj natječaj, ulaganja u smještajne kapacitete. Na prošlom, prvom natječaju, korisnici sa područja JLS Općine Starigrad se nisu mogli javiti na predmetni natječaj - ulaganja u sektor turizma jer su bili na turistički razvijenom području, a korisnici sa područja JLS Općine Jasenice su bili prihvatljivi korisnici i realizirali su 2 projekta ulažući u smještajne kapacitete. Najveći problem u novonastaloj situaciji vidimo u činjenici da su s 01.01.2020.godine ukinuti turistički razredi na razini države koji su se na prošlom natječaju koristili kao ograničavajući faktor ulaganja u sektor turizma na ruralnim područjima što smo podržavali. Mišljenja smo kako ovaj trenutan prijedlog, kao zamjena za turističke razrede, u najmanju ruku nema smisla jer naselje koje se nalazi u sastavu JLS koje je razvijeno prema indeksu razvijenosti ne znači da je i turistički razvijeno. Slijedom svega navedenog predlažemo da se ovaj kriterij prihvatljivosti projekta ukine ili u najmanju ruku ispravi sukladno popisu naselja sa zadnjeg važećeg popisa turističkih razreda ili da se problematika iskomunicira s Ministarstvom turizma i Turističkim zajednicama. Primljeno na znanje Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede NN broj: 122/09, 9/10-isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17) od 1.1.2020. godine nije više na snazi. Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
65 Ružica Visković   Poštovani, Predlažem da se na natječaju povuče prilog 9 te da se izmijeni u smislu da se u obzir prilikom prijave na natječaj gleda razvijenost samog mjesta o odnosu na koji se aplikacija odnosi, a ne cijele općine, odnosno grada. Naime, na većini otoka mjesto koje je sjedište općine, odnosno grada znatno je razvijenije u odnosu na druga mjesta koja potpadaju pod nadležnost te općine/grada. Naime, nema smisla da se zbog razvijenosti sjedišta općine, odnosno grada ne mogu iz europskih fondova pribavljaju sredstva za manja mjesta te iste općine/grada gdje primjerice nema dovoda pitke vode ili električne energije, odnosno gdje je razvijenost znatno manja. Napominjem još jednom kako je u većini općina/gradova upravo takva situacija i da je promjena navedenog priloga bitna za razvoj manjih otočnih mjesta. S nadom da ćete uvažiti ovu primjedbu, srdačno vas pozdravljam. Ruzica Visković Prihvaćen Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
66 Sasa Cikovic   Molimo da se jasnije definira kriterij prilikom prijenosa OPG sa jedne na drugu fizičku osobu da se primjeni pravilo sljedivosti. Do sada smo imali jako velikih problema u definiciji i tumačenju sljedivosti OPG-a jer Ministarstvo prebacuje tumačenje na Agenciju a Agencija na Ministarstvo pa da bi se izbjegle bilo kakve dvojbene situacije molimo da se jasnije definira sljedivost u OPG-ovima. Nije prihvaćen Točkom 8. stavcima 9., 10. i 11. Natječaja propisani su uvjeti promjena nositelja/odgovorne osobe i organizacijskog oblika korisnika. Promjena nositelja/odgovorne osobe dozvoljena je u slučaju više sile i nastupa izvanrednih okolnosti u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te u slučajevima zakonske obveze, uz uvjet da u trenutku nastanka promjene korisnik i dalje ispunjava uvjete prihvatljivosti navedene u Prilogu 1 ovoga Natječaja. Prilikom promjene korisnik mora dokazati pravnu sljedivost, opravdati razloge takve promjene, zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti korisnika u trenutku takve promjene i tražiti odobrenje od Agencije za plaćanja.
67 Sasa Cikovic  , 17. POPIS PRILOGA Cijene izgradnje su drastično porasle u odnosu na vaše referentne iznose po m2. Naime, smatramo da nije došlo do analize cijena na tržištu građevinskih radova te molimo da se revidiraju referenti iznosi za cijenu po kvadratu u izgradnji koje bi trebale pratiti cijene na tržištu građevinsko-obrtničkih radova. Nije prihvaćen Cijene gradnje se redovito prate i ažuriraju.
68 Sasa Cikovic   Prema ovom prijedlogu ne vidimo da se išta bitno promijenilo u odnosu na prošli poziv gdje je veliki broj prijavitelja bio zakinut jer istovremeno imaju Obrt i OPG pod jednim OIB-om. Ministarstvo financija je to objedinilo kroz jedinstveni OIB a Ministarstvo poljoprivrede gleda to kao dva različita entiteta. Molimo da se regulira ovaj statu osoba koje na sebi imaju registriran i obrt i OPG jer pripadaju jednoj fizičkoj osobi. Nije prihvaćen Korisnik je fizička osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i svi uvjeti koje korisnik mora zadovoljiti odnose se na prihvatljivog korisnika.
69 Sasa Cikovic   Sukladno objavljenom popisu JLS koja su prihvatljiva za financiranje molimo da se dopune područja koja su svrstana u kategoriju nerazvijenih otočnih skupina i područja s posebnim ograničenjima jer smatramo da bi trebalo poticati razvoj gospodarstva na otocima obzirom da jedino tako se može zaustaviti odlazak ljudi sa otoka. Smatramo da su otoci zasebna skupina koja nema veze sa JLS kojoj pripadaju jer JLS su uglavnom na kopnu a postoji veliki broj otoka koji teritorijalno su jako udaljeni od kopna a pripadaju JLS koje su u 7 i 8 skupini razvijenosti. Smatramo ovo izuzetno lošim primjerom kako poticati opstanak i razvoj života na otocima te smatramo da bi otoci trebali biti zasebna skupina shodno Zakonu o otocima Prihvaćen Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
70 Sasa Cikovic  , 17. POPIS PRILOGA U Prilogu I. definirano je kako je ulaganje u sektor turizma u ruralnim područjima i to ulaganje u smještajne kapacitete prihvatljivo samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 9. natječaja. U Prilogu 2. definiran je kriterij u kojemu se ulaganja na području JLS-a koje pripada VII. skupini boduju sa 6 bodova dok se ulaganja na području JLS-a koje pripada VIII. skupini boduju sa 4 boda. Nije nam jasno kako je moguće da isti kriterij bude primjenjivan i kao kriterij za isključenje i kao kriterij za bodovanje koji nije primjenjiv za sve prijavitelje odnosno jedne prijavitelje stavlja u povoljniji položaj u odnosu na druge. Predlažemo da kriteriji unutar ovog natječaja budu jednaki za sve prijavitelje i djelatnosti, koje su uostalom definirane Pravilnikom, kako ne bi došlo u pitanje načelo objektivnosti i nepristranosti. Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
71 Sasa Cikovic 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova U točki 2.4.3. navedeno je da u slučaju da ulaganje/svi troškovi nisu prihvatljivi zahtjev za potporu biti će odbijen međutim u točki 2.4.4. piše da neprihvatljivi i/ili neodobreni troškovi ne ulaze u izračun potpore što se može protumačiti da jedno pravilo isključuje drugo. Jednako tako, u točki 2.7.2.19. ovog Nacrta piše kako u slučaju da se administrativnom kontrolom utvrdi iznos potpore manji od traženog u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem izvršiti umanjenje iznosa i/ili intenziteta potpore te će razloge obrazložiti u odluci. Molimo uskladiti uvjete i tekst natječaja kroz dokument. Nije prihvaćen Točke 2.4.3. i 2.4.4. su usklađene. Ako svi troškovi nisu prihvatljivi (cjelokupno ulaganje) zahtjev će biti odbijen, dok se pojedinačno neodobreni/neprihvatljivi troškovi isključuju za sufinanciranje.
72 Sasa Cikovic 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Smatramo da je nužno da se svi kriteriji iz Priloga I. koji su definirani da se vrednuju u odnosu na trenutak objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju izmijene na vrednovanje u odnosu na datum objave javnog poziva i/ili u trenutku prijave na natječaj. Naime, cilj eSavjetovanja je javnosti pružiti pravodobne, uravnotežene i objektivne informacije kako bi se olakšalo razumijevanje problema, alternativa i/ili rješenja; dobiti od javnosti povratnu informaciju o predloženom nacrtu ili provedenoj analizi, ponuditi alternativna rješenja i/ili odluke; raditi izravno s javnosti tijekom cijelog procesa kako bi se pitanja i interesi javnosti stalno imali u vidu te ostvariti partnerstvo s javnosti u svakom aspektu odlučivanja, uključujući razvoj alternativnih rješenja i utvrđivanje poželjnih opcija stoga nas brine i nije nam jasno u kojem dijelu je Nacrt ovog natječaja i datum njegove objave na eSavjetovanju obvezujući odnosno mjerodavan kao da je u potpunosti složen po kojem strateškom i zakonodavnom okviru, zakonodavstvu EU te nacionalnom zakonodavstvu prema kojima su oblikovani svi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU da bi on bio polazišna točka za postavljanje 6 kriterija uvjeta prihvatljivosti unutar Priloga 1. ovog javnog poziva. Djelomično prihvaćen U skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/19, 37/20) koji je pravna osnova za raspisivanje ovoga natječaja navedeno je da se: „Promjene uvjeta prihvatljivosti korisnika nastale na strani korisnika nakon objave nacrta natječaja nisu prihvatljive.
73 Sasa Cikovic 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. De Minimis potpora – potpora male vrijednosti Točka 2.1.3.: molimo ispravak na ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom prethodne 2 (dvije) fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini. Navedena potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Nije prihvaćen Točkom 2.1.3 Natječaja tumači se članak 3. stavak 3.Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i ispravno je naveden, istom Uredbom propisuje se da ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta de minimis potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta, međutim pošto smo takva ulaganja isključili u Prilogu 1. Natječaja navedenu odredbu nismo navodili u tekstu natječaja.
74 Sasa Cikovic 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.3. Pitanja i odgovori Predlažemo da prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja te da se odgovori objavljuju na navedeni način u ovom Nacrtu natječaja i to u roku koji ne može biti duži od 7 (sedam) radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Nije prihvaćen Sustav pitanja i odgovora definiran je točkom 1.3. Natječaja. Pitanja se mogu postaviti od objave ovoga Natječaja do najkasnije 10 dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu, a odgovore na postavljena pitanja objavljuje Upravljačko tijelo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.
75 Scala d.o.o. 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prijedlog je da se svi kriteriji vežu uz objavu natječaja i/ili prijavu na natječaj. Predlaže se uvjet prihvatljivosti korisnika: Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku predaje prijave na Natječaj. Djelomično prihvaćen Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja.
76 Stevo Žufić 2.9. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore, 2.9.1. Rokovi za izdavanje odluka Točka 2.9.1. Rokovi za izdavanje odluka predlažem da se doda klauzula da ako Agencija ne donese odluke u roku od 120 dana da se smatra da je odluka donijeta samom činjenicom da je prošao rok od 120 dana a Agencija će na zahtijev korisnika Odluku napisati u roku od 7 kalendarskih dana. Nije prihvaćen Rokovi za izdavanje odluka ne ovise samo o djelatnicima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nego i o pripremljenosti same prijave, potrebi dopune dokumentacije, broju zaprimljenih zahtjeva.
77 Stevo Žufić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.8. Dopuna/obrazloženje Za dopune i/ili obrazloženje predlažemo da se 7 dana pretvori u 7 radnih dana jer je samo u radne dane moguće prikupljati neke dokumente koji nisu vezani za korisnika kao što su dokumenti ponuđača ili sl. Problem nastaje (povećava se) ako su ponuđači iz EU jer, naravno treba više „radnih“ dana. Kalendarski dani tu ne pomažu. Predlažem da se stavak 2. točke 2.8. koji kaže da se korisniku može poslati samo jedan zahtijev za dopunu BRIŠE! Zašto samo jedan kada se u različitim fazama obrade i provedbe projekta može tražiti dopuna ili obrazloženje i to je bila jedna dobra praksa koja je do sada pomagala u provedbi projekata. Zašto to ograničavati kada pomaže i korisniku i samoj Agenciji. Nije prihvaćen Dostava dopune i obrazloženja propisan je člankom 33. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) koji je pravna osnova za raspisivanje natječaja. Rok za dostavu odgovora na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje produžen je s 5 na 7 dana u odnosu na prijašnje natječaje.
78 Stevo Žufić 2.7. Provedba postupka dodjele potpore, 2.7.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Predlažemo objavu privremene (neobvezujuće) rang liste na mrežnim stranicama , u duhu transparentnosti koja je sada ograničena, odmah nakon natječaja i formiranja rang liste u skladu sa stavkom 3 točke 2.7.1. To smatramo izuzetno važnim i od velikog interesa za korisnike kako bi se uopće makar približno mogli orijentirati, kako bi vidjeli koliko ima prijava, koliko su prijave financijski teške i gdje se sam korisnik nalazi u momentu prije same konačne obrade svih predmeta. Takva objava bila bi izuzetno korisna svim korisnicima i drugima a bila bi i veliki korak naprijed u transparentnosti natječaja i njihove obrade što po mom mišljenju sada izostaje. Manje-više i po godinu i više dana nitko ne zna šta se sa nekim natječajem dešava, koliko ima prijava, koliko se novaca traži i kakva je situacija sa prijavom samoga korisnika. U tom slučaju kada nema javnim informacija kruže neformalne, kuloarske i uglavnom pogrešne informacije. Ne vidimo razloga zašto se svi podaci o natječaju odmah po zaključenju natječaja ne bi javno objavili i kasnije u određenim fazama obrade kavo je stanje prijava u smislu rangiranja, odobravanja, iznosa i sl. Pa još je u IPARD-u bilo nekih takvih informacija u javnosti a sada ih nema. Nije prihvaćen U skladu s člankom 25. stavkom 8. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. "Konačnu rang listu zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici – www.apprrr.hr, nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima koji se nakon provedene administrativne kontrole nalaze iznad praga dostatnih sredstava".
79 Stevo Žufić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.7. Provedba postupka dodjele potpore Molimo izbaciti faze postupka dodjele jer do sada je taj postupak trajao beskonačno a sa tim fazama bojim se da će trajati još više. Čemu te faze uopće služe osim dodatnim kompliciranjema natječaja. Nije prihvaćen Faze postupka dodjele potpore definirane su Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) koji je pravna osnova za raspisivanje natječaja. Novi sustav objedinjuje prvi i drugi dio zahtjeva za potporu iz prijašnjeg Natječaja te ubrzava postupak dodjele potpore. Korisnik podnosi jedan zahtjev, a Agencija za plaćanja će sve faze prihvatljivosti propisane Natječajem kontrolirati u jednom procesu.
80 Stevo Žufić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.5. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu Vezano za postupak prikupljanja ponuda preko portala ponuda obvezuje se korisnika da se mora dobiti najmanje dvije valjane ponude. I to kako je već prije pojašnjeno bez da se te ponude na kraju zaključe ugovorom i da krene posao već je sve neizvjesno i biti će možda nekada u budućnosti. No problem je da se tom odredbom sugerira korisniku da mimo samoga Portala ponuda i postupka javne nabave pregovara (makar fiktivno) sa nekim ponuđačima koje će nagovarati da se jave sa ponudom na portal ponuda samo da bi se zadovoljio kriterij obaveze dvije ponude. Nije uopće jasno kome može pasti na pamet da u jednom javno otvorenom postupku prikupljanja ponuda sugerira korisniku da već unaprijed pregovara sa ponuditeljima mimo javne objave. Molim izbrisati tu odredbu jer nije prihvatljiva i krši institut javnog prikupljanja ponuda. Još bolje izbrisati cijeli postupak nabave kao obvezu prije prijave na natječaj jer je cijeli postupak nekorektan a sama nabava fiktivna jer se ne donosi odluka o izboru najpovoljnije ponude i ne daje se izjava o prihvaćanju ponude, ne zaključuje se ugovor a nije poznato (što je jedan od ključnim elemenata) kada će radovi (ili roba) po toj nabavi početi. Dakle ponuđač bi trebao dati ponudu za neke radove koja se neće zaključiti ugovorom a nitko ne zna da li će se ti radovi uopće izvoditi a još se manje zna ako se slučajno budu izvodili kada će to biti. To poslovno (a vjerojatno ni pravno) nije prihvatljivo. Nije prihvaćen Javnom objavom poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR poštuje se načelo transparentnosti na način da je osigurana vidljivost i javnost podataka o postupku nabave te je navedeno dostupno svim zainteresiranim stranama. Dakle, svi ponuditelji imaju ista prava i mogućnosti učitavati svoje ponude. Javna objava poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR ne znači aktivno sudjelovanje korisnika u istraživanju tržišta već je samo jedan od alata. Da bi korisnika potaknuli na istraživanje tržišta Agencija je stavila odredbu da je korisnik dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te da je na zahtjev dužan dostaviti dokaz da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave. Navedenim nije prekršeno načelo jednakog postupanja koje podrazumijeva pravo dostavljanja i pregleda i ocjene ponude na jednaki način, kao i pravo da ponuda bude odabrana bez diskriminacije jer će svaka dostavljena ponuda biti provjerena i pregledana na isti način od strane Agencije za plaćanja.
81 Stevo Žufić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova Kod općih troškova za pripremu poslovnog plana predlažemo 2% a za pripremu dokumentacije (u fazi prijave projekta i u fazi provedbe projekta šta sve skupa traje najmanje 3 godine) 3%. Takvi postoci bi onda odgovarali i iznosima koji se predlažu kao gornji limit prihvatljivosti i to 37.500 kn i 75.000 kn. Nije prihvaćen Postotak ne odražava izračun za apsolutni iznos. Agencija ne može povećati postotak za pripremu dokumentacije, jer su dogovoreni s Europskom komisijom.
82 Stevo Žufić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.5. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu Uvođenje novoga načina prijavljivanja projekta sa obaveznim postupkom nabave nije uopće korektno i dodatno komplicira stvari svima osim posredničkom tijelu. Naime, u situaciji u kojoj nema građevinske operative prisiljava se korisnika da provede postupak nabave ali da ga ne dovrši do kraja. Naime, predviđeno je da taj postupak nabave obuhvati sve faze postupka ali ne i ugovaranje. To već samo po sebi nije regularno i nije prihvatljivo ni za korisnika ni za ponuđače. I onda ide prijava na ntaječaj i obrada prijava koja po dosadašnjim iskustvima traje godinu i više dana i ako projekt prođe korisnik mora pripremiti financijsku konstrukciju da bi mogao provesti projekt (metoda nadoknade) i tek nakon možda dvije godine taj bi se korisnik javio ponovno onom ponuđaču koji je dao ponudu sa zahtijevom da se zaključi ugovor i otpočne sa izgradnjom na temelju one ponude od prije dvije godine. To jednostavno nije ni poslovno, nije korektno prema nikom i jednostavno unaprijed se zna da ne može funkcionirati. Postupak nabave mora biti, kako je to uvijek bilo kod svih natječaja, dio provedbe projekta a ne dio pripreme projekta za prijavu na natječaj. Nije prihvaćen Korisnik ne mora čekati sklapanje ugovora o financiranju i smije s odabranim ponuditeljima sklapati obvezujuće odnose nakon podnošenja zahtjeva za potporu na vlastitu odgovornost. U prijašnjem Natječaju kada se postupak provodio nakon sklapanja ugovora o financiranju, a prije podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu, Korisnik je također morao proći administrativnu kontrolu drugog dijela zahtjeva za potporu. U prijašnjem natječaju korisnik je također mogao sklopiti obvezujuće odnose s ponuditeljima na vlastitu odgovornost, a prije Odluke o dodjeli sredstava nakon završene administrativne kontrole
83 Stevo Žufić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Najveći problem natječaja smatram da je izbacivanje Uvjeta prihvatljivosti, najprije iz pravilnika u natječaj a sada iz natječaja u neki prilog (kojega nema u javnoj raspravi) a koji i inače nije čitljiv jer je u nekom čudnom formatu excel tabele (u drugim natječajima) a još je manje razumljiv jer u excel tabeli ni ne mogu biti detaljno pojašnjeni i obrazloženi. Smatramo ključnim pitanjem vraćanje UUVJETA PRIHVATLJIVOSTI sa što boljim i detaljnijim obrazloženjem svakoga uvjeta u sam natječaj a ne da je to kao neko nevažno pitanje u nekom prilogu. To je jedan od par ključnih elemenata natječaja i svako izbacivanje u neki dokument koji je prilog po meni nije prihvatljivo. Taj Prilog I. je uopće nepotreban i samo buni korisnike, a ako je kao interni dokument potreban posredničkom tijelu ne treba se sa njime opterećivati korisnike. Nije prihvaćen Smatramo da je prilog 1 natječaja transparentan gdje su navedeni svi uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekta i troškova na jednom mjestu za sve faze obrade zahtjeva.
84 Stevo Žufić 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. De Minimis potpora – potpora male vrijednosti Zašto potpora male vrijednosti samo za nepoljoprivredne djelatnosti u poljoprivrednom gospodarstvu. Trebalo bi se tretirati poljoprivredno gospodarstvo po istim kriterijima za sve natječaje iz programa ruralnog razvoja. Nije prihvaćen Uredbe Europske komisije i Program ruralnog razvoja definiraju koje mjere/tipovi operacije se provode pod kojim pravilima.
85 Stevo Žufić 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.3. Pitanja i odgovori Pitanja i odgovori – cijelo poglavlje je nepotrebno, samo dodatno komplicira sve skupa. Pogotovo zato što se u stavku 3 navodi da se na ključna pitanja koja najviše zanimaju korisnike ne mogu davati odgovori. Primljeno na znanje U navedenom stavku jasno se navodi da djelatnici Upravljačkog tijela i Agencije za plaćanja ne mogu davati svoje pojedinačno mišljenje o prihvatljivosti pojedinog korisnika, projekta ili troška.
86 Stevo Žufić  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Generalno, ovaj nacrt natječaja ne daje odgovore na ključna pitanja prihvatljivosti korisnika jer su ti uvjeti izbačeni iz natječaja i biti će tek u samom natječaju vidljivi u prilogu 1. Napominjemo da su najveći problemi u prošlom natječaju bili vezani upravo za neprecizne i nejasne uvjete prihvatljivosti. Npr. projekt našega klijenta je odbijen jer je on bio zaposlen u svom ugostiteljskom obrtu koji posluje a nije bio zaposlen u OPG-u u dopunskoj djelatnosti turizmu a sve je to isto jer se radi o fizičkoj osobi i njenom poslovanju, dakle jednom subjektu a ne pravnoj osobi. Intenzitet potpore 40%, samo se stvara zbrka i nove komplikacije zbog neprecizne definicije i različitog tumačenja a to nije potrebno jer se nikada do sada u nijednom natječaju to nije razdvajalo. Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekta i troškova jasno su navedeni u prilogu 1. natječaja za svaku pojedinu fazu postupka dodjele potpore. Prilog 1 natječaja također je objavljen na savjetovanju. Uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekta, troškova te intenzitet potpore jasno je naveden. Upravljačko tijelo ima obvezu propisati uvjete u skladu sa EU i nacionalnim zakonodavstvom.
87 Stjepan Sajković   Poštovani, smatram da nikako nije u redu da eliminirate pojedine općine iz natječaja. Konkretno u mojem slučaju radi se o općini Sesvete u koju moje naselje spada , a nalazimo se u malom mjestu, točnije selu Planina Donja koja je idealna za razvoj turizma u ovom dijelu naselja. Naše mjesto i selo izumire baš zbog takvih stvari jer ne dozvoljavate i ne želite pomoći ljudima koji žele nešto pokrenuti i raditi ,te zapošljavati ljude u našem malom mjestu. Ogromna sredstva uložili smo u legalizaciju objekata koja se nalaze na zemljištu gdje smo mislili pokrenuti turističju djelatnost i svakako bi nam svaka potpora dobro došla, ali nema se sluha za obične ljude. Već dvije godine čekam da se raspiše taj natječaj i sada vidim da moje naselje tu ne stoji na popisu . Naselja 5 km udaljena od Planine Donje su na popisu , a nalaze se na lošijoj poziciji za razvoj turizma. Naše mjesto je na samoj granici parka prirode Medvednice zbog kojeg bi taj turistički sadržaj jako podogao naše mjesto na turističkoj karti grada Zagreba. Uz pomoć sredstava iz navedenog konkretnog natječaja otvorili bi nekoliko radnih mjesta. Mislim da bi sva mjesta trebala imati jednako pravo prijave na natječaj u mjeri 6 a ne da postoje diskiminacije po određenim općinama. Kada su u pitanju bilo kakva davanja za grad Zagreb (komunalije , legalizacija i sve drugo) uvijek spadamo u kateroriju koja mora plaćati kao da smo u strogom centru Zagreba, a sda ka treba nama nešto pomoći u razvoji u OPG-a i našeg mjesta sada se naše selo diskriminira. Molim da ljudi koji rade u nacrtu natječaja maknu prvenstveno taj kriterij po općinama. Naše mjesto je čisti ruralni kaj nadomak Zagreba i turistička djelatnost bi pomogla razvoju našeg kraja baš zbog toga što je Zagreb u blizini (20 km) zbog dolaska turista. Prihvaćen Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
88 SVETLANA PRANJIĆ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovana gđo. Šolić, mi koji se bavimo uslugama u poljoprivredi i šumarstvu, da imamo prihod od tih usluga najmanje 100.000,00 eur godišnje svakako ne bi ni trebali ovakvu subvenciju! Stavljanjem ovog uvjeta pogodovalo bi se samo velikima, a mali OPGovi koji se bave ovim uslugama bi opet ostali bez potpore. Primljeno na znanje Upit nije namijenjen Ministarstvu poljoprivrede.
89 SVETLANA PRANJIĆ  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Ako je intenzitet potpore 70% za sve, onda treba biti i za one koji se bave uslugama u poljoprivredi i šumarstvu i koji za to kupuju strojeve, priključke i alate jer im je to osnovno sredstvo za obavljanje djelatnosti (a ne 40% kako je navedeno u nacrtu). Radije uvedite minimalni prihod koji moraju ostvariti obavljanjem djelatnosti na godišnjoj razini ukoliko nabavljaju ovakve strojeve. Nije prihvaćen U smjernicama Europske komisije za izradu tipa operacije 6.4.1. navedeno je da intenzitet potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije u svrhu pružanja usluga, kroz tip operacije 6.4.1. mora biti jednak ili manji u odnosu na intenzitet potpore za isto ulaganje u tipu operacije 4.1.1. gdje iznosi 50%.
90 SVETLANA PRANJIĆ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Poštovani, vezano uz kriterij koji propisuje da se korisnik mora baviti nepoljoprivrednom djelatnošću najmanje godinu dana prije objave nacrta natječaja na portalu e-savjetovanja smatram da se ovaj dio od godinu treba mijenjati na način da se propisuje obveza bavljenja nepoljoprivrednom djelatnošću prije objave nacrta natječaja ali bez navođenja vremenskog okvira jer se na ovaj način diskriminiraju brojna poljoprivredna gospodarstva. Mnoga poljoprivredna gospodarstva nisu bila dovoljno informirana o mogućnostima bavljenja uslugama, što se promijenilo objavom prvih natječaja za mjere 6.2.1 i 6.4.1 i edukacijama koje su nakon toga provedene. Tu su još i ona gospodarstva koja su dobila potporu na mjeri 6.2.1. i koja bi se mogla javiti na 6.4.1, ali ih ovaj uvjet ograničava jer su ugovore dobili tek u veljači i ožujku prošle godine, pa ste ih ovim uvjetom sve automatski isključili iz natjecanja. To je po meni jedna velika nelogičnost jer ih s jedne strane potičete da krenu u investicije, a s druge strane demotivirate ovakvim isključenjem. Umjetno stvaranje uvjeta isključiti će se propisivanjem uvjeta: bavljenje nepoljoprivrednom djelatnošću prije dana objave nacrta natječaja na portalu e-savjetovanja. Tu su još i dodatni kriteriji tipa vrijednost isporuka, računi itd. kojim se obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti dokazuje koji opet ne dozvoljava stvaranje umjetnih uvjeta. Prihvaćen Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja. Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje prije objave natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na e-savjetovanju.
91 THOR   U Prilogu 1. - Uvjeti prihvatljivosti korisnika – pod brojem 5. stoji sljedeće: "Korisnik mora biti registriran za DJELATNOST ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju I BAVITI SE DJELATNOŠĆU ili uslugom KOJU RAZVIJA u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju" - kriterij se primjenjuje u postupku dodjele potpore, posljedica neispunjavanja propisanog kriterija: Zahtjev se odbija. Smatramo da je potrebno bolje definirati predmetni uvjet prihvatljivosti korisnika broj 5 s obzirom da je ili nejasan ili u suprotnosti s: točkom 4 uvjeta prih.kor.:"U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ZA BILO KOJU DJELATNOST unutar SEKTORA kojeg razvija i baviti se TOM DJELATNOŠĆU" i točkom 9 uvjeta prih.kor.: "Ako korisnik RAZVIJA NOVU DJELATNOST unutar SEKTORA ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za koju NIJE registriran, korisnik mora biti registriran za tu djelatnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu" Primljeno na znanje Niti jedan uvjet prihvatljivosti nije u suprotnosti, npr. u sektoru ruralnog turizma u trenutku objave nacrta natječaja na javnom savjetovanju korisnik mora biti registriran i baviti se bilo kojom djelatnosti unutar tog sektora, a ako želi razvijati drugu djelatnost unutar sektora turizma prilikom konačne isplate i pet godina nakon mora imati rješenje i baviti se tom drugom djelatnošću.
92 Udruga "Kurnatari"   Poštovani, Udruga "Kurnatari" broji preko 150 članova. Ovakvim prijedlogom natječaja naši članovi - otočni poljoprivrednici (maslinari, ovčari i pčelari) koji djeluju na području NP Kornata (općina Murter-Kornati) ostaju zakinuti za mogućnost dobivanja sredstava iz mjera 6.4.1 i 6.2.1. jer njihova matična općina Murter- Kornati pripada VII razredu razvijenosti. Mnogi od njih marljivo su pripremali dokumentaciju ne bi li putem ovim mjera dobili/uložili sredstva u obnovu starih robizonskih smještajnih kapaciteta (ribarsko/težačke kuće) i na taj način proširili djelatnost. Ovi poljoprivrednici nadali su se da će njihovi posjedi na udaljenim, linijski nepovezanim, otocima biti svrstani u kategoriju onih prihvatljivih za ulaganja u ovom drugom krugu mjera 6.4.1 i 6.2.1. Naši prijedlozi su : 1.) da svi udaljeni hrvatski otoci (udaljenost pet i više nautičkih milja od kopna) koji nisu prometno povezani sa kopnom (most ili javna brodska linija) bez obzira na index razvijenosti općine kojoj pripadaju, a na kojima se odvija poljoprivredna djelatnost (prijavljena poljoprivredna gospodarstva / ARKOD posjedi) budu uvršteni kao područja prihvatljiva za ulaganje u sklopu mjera 6.4.1 i 6.2.1 2.) da područja svih Nacionalni parkova i Parkova prirode bez obzira na stupanj razvijenosti općine kojoj pripadaju budu na listi prihvatljivih područja za ulaganje u sklopu mjera 6.2.1 i 6.4.1 Naime, ova područja su pod direktnom jurisdikcijom centralne države/županije, sa posebnim režimom zaštite prirode, te svaka poljoprivredna i turistička djelatnost unutar ovim područja podliježe rigoroznoj kontroli, ograničenjenjima i vrlo velikim dodatnim troškovima u provedbi koji nisu na snazi u ostatku matične općine koji nije dio zaštičenog područja Nacionalnog parka ili Parka prirode. Nadamo se da će te naše primjedbe uvažiti. S poštovanjem, Mate Skračić Udruga KURNATARI Djelomično prihvaćen Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
93 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 1, točka 7. Sukladno izmjenama Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koji je stupio na snagu 01.srpnja 2019.godine te je u istom definiran detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u i uvedena dopunska djelatnost 3.7 (3.7. pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima i/ili alatima prema drugim poljoprivrednim gospodarstvima koje obuhvaćaju: 3.7.1. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u obradi zemljišta, prije i nakon sjetve/sadnje, 3.7.2. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima radi njege i održavanja usjeva i/ili nasada, 3.7.3. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u sjetvenim, žetvenim i poslije žetvenim radovima, 3.7.4. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u berbi, 3.7.5. rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima, opremom, uređajima i/ili alatima u prijevozu uroda i plodova te 3.7.6. ostale usluge povezane s djelatnostima iz ove oznake), veliki broj OPG-a do tada nije imao mogućnost upisati dopunsku djelatnost kako bi u trenutku objave nacrta Natječaja zadovoljavao uvjet od najmanje godinu dana. Predlažemo da za sve korisnike bude kriterij da dopunska djelatnost mora biti registrirana u prethodnoj financijskoj godini. Djelomično prihvaćen Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja. Dopunske djelatnosti do stupanja na snagu novog Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava korisnik je mogao upisati u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji je tada bio važeći.
94 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4 - u obaveznoj dokumentaciji propisano je da se dostavlja pravomoćna građevinska dozvola u trenutku dostavljanja zahtjeva za potporu (ovisno o vrsti ulaganja). Molimo da razmotrite da se dokument kojim se odobrava građenje može dostaviti i uz zahtjev za isplatu predujma ili prve rate te na taj način omogući prijava korisnicima koji su dostavili potrebnu projektnu dokumentaciju (Glavni projekt/tipski projekt/trškovnike) ali čekaju na izdavanje građevinske dozvole. Nije prihvaćen Agencija za plaćanja je ostavila primjeren rok za ishođenje građevinske dozvole. Natječaj će biti otvoren minimalno 2 mjeseca te za građevinsku dozvolu postoji mogućnost dopune.
95 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.5. Postupci nabave prije podnošenja zahtjeva za potporu Korisnik nikako ne može biti odgovoran za prikupljanje valjanih ponuda. Korisnik samo može adekvatno pripremiti poziv na dostavu ponuda, a u pravilu ne može i ne smije utjecati na sadržaj zaprimljenih ponuda! Nacrtom natječaja propisano je da korisnik mora zaprimiti dvije valjane ponude. Pri tome riječ je i o građevinskim radovima i ogromnim troškovnicima koji se ne ispunjavaju u jednom danu. Da ne spominjemo da se radi o ponudama koje se u velikom broju slučajeva neće ni odabrati u narednih godinu dana dok korisnici ne dobiju ugovore o financiranju (do tada te ponude neće biti ni valjane). Izbaciti obaveznu prikupljanja dvije valjane ponude. Ukoliko će se inzistirati da se prikupe dvije valjane ponude onda treba izbaciti javno prikupljanje ponuda putem Portala ponuda jer se time gubi sav smisao! Nije prihvaćen Javnom objavom poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR poštuje se načelo transparentnosti na način da je osigurana vidljivost i javnost podataka o postupku nabave te je dostupna svim zainteresiranim stranama. Javna objava Poziva preko mrežne stranice APPRRR korisniku služi kao jedan od alata da istraži tržište i prikupi više ponuda. Agencija je stavila odredbu da je korisnik dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te da je na zahtjev dužan dostaviti dokaz da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave. Na taj način korisnik aktivno sudjeluje u istraživanju tržišta za prikupljanje više ponuda različitih ponuditelja i proizvođača. Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave propisane su smjernice za izradu specifikacija, kriterija i odabir ponuda. Korisnik tijekom trajanja poziva za dostavu ponuda ima uvid u dostavljene ponude i može obavijestiti ponuditelja da ponuda ne odgovora tehničkoj specifikaciji, a ponuditelj može učitati ponudu dok god traje poziv za dostavu ponuda. Ako korisnik u postupku prikupljanja ponuda ne prikupi 2 valjane ponude koje ispunjavaju uvjete iz tražene tehničke specifikacije/troškovnika i Poziva za dostavu ponuda, može iz tog razloga ponoviti postupak prikupljanja ponuda prije podnošenja zahtjeva za potporu. Agencija za plaćanja ostavila je primjeren rok za postupak nabave preko mrežnih stranica APPRRR te će natječaj biti otvoren minimalno 2 mjeseca.
96 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.4. Uvjeti prihvatljivosti troškova U sektoru pružanja usluga poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom/strojevima i opremom propisano je kako korisnik mora imati prihod od usluga najmanje 75.000 HRK u trenutku objave nacrta Natječaja. Ne razumijemo razlog zašto se propisuje visina prihoda od pružanja usluga u trenutku prijave, kada navedeno nije uvjet u ni jednom drugom sektoru ulaganja? Također ista visina prihoda propisuje se i u razdoblju od 5 godina od konačne isplate sredstava, što nema puno smisla budući da se radi o ulaganju u razvoj djelatnosti. Predlažemo da se u potpunosti eliminira uvjet visine prihoda ili da se barem smanji propisani iznos prihoda od usluga u trenutku objave nacrta natječaja. Djelomično prihvaćen Navedeni uvjet mijenja se i glasi: U slučaju kupovine poljoprivredne i šumske mehanizacije/strojeva i opreme (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) u sektoru pružanja usluga korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK i nije dozvoljeno pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju iz tipa operacije 6.2.1. i tipa operacije 6.4.1.
97 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ   Registracija djelatnosti - uvidom u nacrt natječaja mjera 6.4. i 6.2. dolazimo do zaključka da veliki broj potencijalnih prijavitelja koji su registrirani za obavljanje djelatnosti (npr. posjeduju rješenje o kategorizaciji objekata) ali ne obavljaju navedenu djelatnost i nisu je upisali kao dopunsku djelatnost u Upisnik poljoprivrednika (u sljučaju OPG-a) nisu prihvatljivi ni na jednoj od ovih mjera. To se prvenstveno odnosi na privatne iznajmljivače koji obavljaju djelatnost kao fizičke osobe a ne putem PG-a te su na ovaj način onemogućeni da se prijave na mjeru 6.2. jer su kao fizičke osobe registrirani za djelatnost unutar sektora turizma a ni na mjeru 6.4. gdje je propisano da dopunska djelatnost mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana (tj. ako je obrt u pitanju u obrtnom registru ili ako je pravna osoba u sudskom registru). Na lanjskom natječaju, osoba koja je privatni iznajmljivač i ujedno vlasnik OPG-a bila je prihvatljiva ako OPG nije registrirao dopunsku djelatnost u Upisnik poljoprivrednika, ali s obzirom na novi uvjet o povezanim poduzećima te fizičkim osobama u svojstvu nositelja/članova OPG-a ispada da to neće biti prihvatljivo na ovim natječajima Primljeno na znanje Zaključak je točan. Potporama za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu (tip operacije 6.2.1) ili razvojem postojeće nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu (tip operacije 6.4.1) Ministarstvo poljoprivrede omogućuje poljoprivrednim gospodarstvima stvaranje dodatnog prihoda od nepoljoprivrednih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta ili stvaranje novih radnih mjesta na ruralnim područjima. Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4 Natječaja.
98 UDRUGA KONZULTANATA ZA RURALNI RAZVOJ   Radi velikog nesrazmjera između razvijenosti pojedinih naselja na područjima Jedinica lokalne samouprave, predlaže se dodatno omogućavanje prijave korisnicima čija su ulaganja u smještajne objekte u naseljima koja su svrstana u turističke razrede C i D na području Jedinica lokalne samouprave VII. i VIII. skupine po indeksu razvijenosti. Primljeno na znanje Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede NN broj: 122/09, 9/10-isp., 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-isp., 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17 i 78/17) od 1.1.2020. godine nije više na snazi. Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
99 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 2 - Kriterij odabira Projektom se doprinosi očuvanju/stvaranju novih radnih mjesta Prevelika razlika u bodovima za navedeni kriterij. Treba imati u vidu da zbog trenutnog stanja u Hrvatskoj gdje je problem radne snage u sektoru poljoprivrede, korisnicima se otvara mogućnost prikazivanja povećanja radne snage za 2 osobe a u vrijeme konačnog zahtjeva za isplatu kada neće biti u mogućnosti zaposliti novu radnu snagu te će isto obrazložiti nepostojanjem radne snage na tržištu. Na ovakav način će se dovesti u nepovoljan položaj svi oni koji su svjesni situacije na tržištu rada. Prijedlog: smanjiti broj bodova između minimuma i maksimuma. Nije prihvaćen Načela za utvrđivanje kriterija odabira definirana su u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a sami kriteriji dobili su pozitivno mišljenje članova Odbora za praćenje provedbe programa.
100 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 2 - Kriterij odabira VELIČINA GOSPODARSTVA SO (eura) Ne postojanje bodova za gospodarstva preko 30.000 eura nije u skladu sa drugim ekonomskim kriterijima. Ako se najveći broj bodova dodjeljuje gospodarstvima koja zaposle najveći broj radnika i koja posluju najduže onda bi logično bilo da se nastavi istim slijedom. Činjenica da gospodarstva preko 30.000 eura nisu u kategoriji srednjih i velikih poduzeća su gospodarstva koja imaju najveće prihode a samim time mogu osigurati i najveći broj novo zaposlenih. Prijedlog: Gospodarstvima preko 30.000 eura dodijeliti najveći broj bodova. Nije prihvaćen Načela za utvrđivanje kriterija odabira definirana su u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a sami kriteriji dobili su pozitivno mišljenje članova Odbora za praćenje provedbe programa.
101 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 2 - Kriteriji odabira KRITERIJ LOKACIJE ULAGANJA Nejasna diskriminacija JLS koje se nalaze u VII i VIII skupini razvijenosti. Ovakvim bodovanjem se i ovako korisnicima iz razvijenih krajeva onemogućava prikupljanje i minimalnog broja bodova koji je potreban za prijavu. Ukoliko u startu nekom korisniku damo 20 bodova a nekom 4 boda razlika je 16 bodova. Prevelika razlika u bodovanju između kategorija razvijenosti JLS. Korisnicima u razvijenim JLS je onemogućeno je sakupljanje i minimalnog broja bodova potrebnog za prijavu na natječaj. Prijedlog da se gradacija bodovanja ide od 10 do 1, kao u mjeri 4.1.1. i 4.2.1. te da se napravi manja razlika i omogući i projektima iz razvijenih JLS da se mogu nadati prolazu ili barem sakupiti minimalan broj bodova. Nije prihvaćen Načela za utvrđivanje kriterija odabira definirana su u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a sami kriteriji dobili su pozitivno mišljenje članova Odbora za praćenje provedbe programa.
102 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilogom 10. definiran je maksimalan iznos od 113.246,00 kn za gospodarsko vozilo za prijevoz putnika. S obzirom da je to prosječna tržišna cijena 4-5 godina starih vozila, predlažemo da se maksimalan iznos poveća. Nije prihvaćen Djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; Služba za tehničke analize napravila je metodologiju za izračun maksimalno prihvatljivog iznosa za vozila.
103 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. De Minimis potpora – potpora male vrijednosti Osim što je uredbom br. 1407/2013, definirana gornja granica de minimis potpore u iznosu od 200.000 Eura, predlažemo da se maksimalan iznos potpore dodatno ograniči na način da vrijednost potpore nije veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, osim ako korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ne dostavi obvezujuće pismo namjere banke. Nije prihvaćen Potpora u ovom tipu operacije dodjeljuje se kao de minimis potpora – potpora male vrijednosti u skladu s Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.
104 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1, točka 58. Građenje (izgradnja/rekonstrukcija) i/ili opremanje iste građevine ne može biti djelomično financirana iz drugih mjera/podmjera/tipova operacija Programa ruralnog razvoja i/ili drugih Fondova Europske unije ili Financijskim instrumentima bilo kojeg ESI fonda. Predlažemo da se korigira kriterij na način da je prihvatljivo financiranje izgradnje/rekonstrukcije iste građevine, ukoliko se ne radi o istim troškovima. U tom slučaju nema dvostrukog financiranja, stoga je nelogično da isti objekt koji ima više „cjelina“, primjerice u prizemlju kušaona/vinotočje, a na katu smještajni kapaciteti, nije prihvatljiv. Nije prihvaćen Budući da nije logično da se troškovi jednog troškovnika financiraju iz više izvora financiranja, a provjera dvostrukog financiranja predstavlja veliko administrativno opterećenje za sustav, a posljedično time i za korisnike koji duže vremena no što je potrebno čekaju rezultate obrade zahtjeva za potporu, ova odredba upravo ima za cilj bržu obradu zahtjeva za potporu
105 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1, točka 37. U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 9. natječaja. Smatramo da ovaj kriterij nije prihvatljiv jer je cilj razvoj ruralnog turizma u jedinicama lokalne samouprave u kojima turizam nije razvijen. Ukoliko ovaj kriterij ostane, cilj razvoja neće biti ispunjen jer postoji mnogo jedinica lokalne samouprave u 7. i 8. skupini u kojima ruralni turizam nije razvijen, a s druge strane u mnogim jedinicama od prve do šeste skupine indeksa razvijenosti, turizam je poprilično razvijen. Isto tako, u kriterijima odabira napravljena je velika razlika u bodovanju prve i osme skupine pa nema smisla dodatno isključivati sedmu i osmu skupinu po indeksu razvijenosti. Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more.
106 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1, točka 20. Fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. U prošlom je natječaju bilo definirano da „prilikom podnošenja zahtjeva za potporu“ fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Ovakve značajne izmjene kriterija nisu korektne, a naročito prema OPG-ovima gdje su nositelj i član umirovljenici. Predlažemo da se kriterij preformulira na sljedeći način: Fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu Ili Fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu u trenutku službene objave natječaja. Prihvaćen Uvjet da korisnik mora imati zaposlenu osobu prilikom objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju briše se, ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada
107 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1, točka 8. Djelatnost iz točke 4. mora biti registrirana u jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS. Djelatnosti navedene pod točkom 4. Priloga 1., (ruralni turizam, sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektor tradicijskih i umjetničkih obrta) su u nepovoljnom položaju u odnosu na pružatelje usluga. Primjerice, postojeći objekt za servis mehanizacije ne mora biti registriran u JLS gdje je sjedište poljoprivrednog gospodarstva (ili susjednoj), a pogon za preradu proizvoda mora. Predlažemo da se jednako postupa prema svim sektorima. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti iz točke 8. odnosi se na sve sektore.
108 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1, točka 7. Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. OPG mora razvijati nepoljoprivrednu djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“, broj 62/19). Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar. Velik broj korisnika (OPG) imao je problem pri upisu dopunske djelatnosti u prethodnoj godini zbog promjene Zakona o OPG-u. Pojedini regionalni uredi odgađali su upis dopunskih djelatnosti do uspostave novog zakonodavnog okvira. Iz tog razloga, predlažemo da za sve korisnike (OPG, obrti, pravne osobe), bude zajednički kriterij: Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u prethodnoj financijskog godini. Prihvaćen Navedeni uvjet izmijeniti ćemo na način: korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja. Dopunske djelatnosti do stupanja na snagu novog Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava korisnik je mogao upisati u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji je tada bio važeći.
109 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1, točka 6. U sektoru pružanja usluga poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom/strojevima i opremom (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za radove) korisnik mora imati prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK (bez pružanja usluga među povezanim i partnerskim poduzećima) u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. S obzirom da nije jasno definirano na koji sektor usluga se ovaj kriterij odnosi (poljoprivredne, građevinske, komunalne, šumarske…) te nije definirano za koji period je potrebno dokazati prihode od 75.000,00 HRK. Predlažemo da se ovaj kriterij definira na sljedeći način: U sektoru pružanja „poljoprivrednih“ usluga poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom/strojevima i opremom (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za radove) korisnik mora imati prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK (bez pružanja usluga među povezanim i partnerskim poduzećima) „u prethodnoj financijskog godini“ Ili sektor pružanja „poljoprivrednih“ usluga poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom/strojevima i opremom nije prihvatljiv sektor ulaganja na ovom natječaju. Djelomično prihvaćen Navedeni uvjet mijenja se i glasi: u slučaju kupovine poljoprivredne i šumske mehanizacije/strojeva i opreme (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) u sektoru pružanja usluga korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK i nije dozvoljeno pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju iz tipa operacije 6.2.1. i tipa operacije 6.4.1.
110 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1, točka 5. Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Prilogom 4. natječaja, definirano je da korisnik mora biti registriran za obavljanje djelatnosti najmanje godinu dana, a dokazati da je obavljao djelatnost do objave nacrta Natječaja na e-savjetovanje, zaključak je da su prihvatljivi svi korisnici koji su započeli obavljanje djelatnosti u veljači 2020., a oni koji su se registrirali i započeli djelatnost primjerice u lipnju 2019. nisu prihvatljivi korisnici ni za mjeru 6.4. ni mjeru 6.2. Predlažemo da se ovaj kriterij promjeni na slijedeći način: Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u prethodnoj financijskog godini. Prihvaćen Navedeni uvjet izmijenit ćemo na načina da korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju, a ne godinu dana kako je bilo u Nacrtu natječaja, odnosno imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata, što dokazuje na način propisan Prilogom 4. ovoga natječaja.
111 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore U Pravilniku o provedbi mjera programa ruralnog razvoja, članak 8., stavak (4) i (5), navedeno je sljedeće: (4) Korisnik mora ispunjavati uvjete prihvatljivosti u trenutku objave natječaja, osim ako natječajem nije drugačije propisano. (5) Promjene uvjeta prihvatljivosti korisnika nastale na strani korisnika nakon objave nacrta natječaja u skladu s člankom 18. stavkom 4. ovoga Pravilnika nisu prihvatljive, osim ako natječajem nije drugačije propisano. S obzirom na nejasan vremenski rok od objave natječaja na e-savjetovanju i službene objave natječaja te s obzirom da su određeni kriteriji prihvatljivosti dosta izmijenjeni u odnosu na prethodni natječaj, predlažemo da se natječajem definira da „korisnik mora ispunjavati uvjete prihvatljivosti u trenutku objave natječaja, a ne objave nacrta natječaja“. Djelomično prihvaćen Uvjete prihvatljivosti kod kojih nije moguće umjetno stvoriti uvjete korisnik će morati dokazati u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.
112 Zlatko Šugić   Poštovani, Nastavno na gotovo sve komentare koji se odnose na prilog 1 uvjete prihvatljivosti a koji se odnose na točku 37. Smatram kako je gotovo diskriminatorno po trenutnom ustroju JLS-a odrediti “sudbinu“ svih naselja unutar JLS koje su ovom odlukom zahvaćena iako turizma u tim naseljima uopće nema kao i u JLS koje može biti razvijeno temeljem neke druge grane gospodarstva. Krajnje je diskutabilno u natječaju kojemu je cilj razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti neku nepoljoprivrednu djelatnost zabraniti ako je JLS razvijen. Sustav bodovanja je taj koji daje prednost određenim djelatnostima. Primjera radi; ukoliko svi prijavljeni projekti budu turistički i iz nerazvijenih krajeva, razvijeni krajevi nemaju gotovo nikakve šanse da dobiju sredstva. Dakle takvi projekti iz razvijenih JLS imaju priliku proći samo ako ne bude dovoljan broj projekata što je po mojem mišljenju dovoljno. Mislim da je svima u interesu povući što veći broj bespovratnih sredstava po proračunskom razdoblju 2014-2020. Sustav turističkih razreda iako ukinut s razlogom, u mjerama 6.2. i 6.4. bio je odličan korektiv za upravo ovakve situacije. Moj prijedlog je da se nikako ne zabranjuje razvoj smještajnih kapaciteta u VII i VIII skupini JLS nego da se tim područjima u PRILOGU 2 kriterij bodovanja u kriteriju LOKACIJE ULAGANJA ukoliko ulažu u smještajne kapacitete dodijeli 2 boda (najmanje bodova) kao što se BRDSKO PLANINSKIM PODRUČJIMA I OTOCIMA dodjeljuje više bodova zbog nepovoljnog geografskog položaja i specifičnosti područja. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Prilog 9 Nacrta natječaja izmijenit će se na način da ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru ruralnog turizma neće biti prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more (ne uključujući otoke). Odnosno, navedena ulaganja bit će prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika na otocima i svim drugim naseljima koja nemaju izlaz na more. Načela za utvrđivanje kriterija odabira definirana su u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a sami kriteriji dobili u pozitivno mišljenje članova Odbora za praćenje provedbe programa.
113 ŽELJKO FRANJA 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.2. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore U uvjetima prihvatljivosti za top 6.2.1. navodi se da korisnik niti njegova povezana poduzeća ne smiju biti registrirani za nijednu djelatnost unutar sektora za koji se traži potpora. Ista analogije ne primjenjuje se za top 6.4.1. gdje se od korisnika zahtjev da djelatnost za koju se traži potpora mora imati upisanu u nadležni registar najmanje godinu dana prije objave Natječaja na e-savjetovanju neuvažavajući njegova povezana poduzeća. Potrebno je u top-u 6.4.1. dozvoliti prijavu korisniku koji djelatnost za koju traži potporu ima pokrenutu/upisanu u nadležni registar za povezano poduzeće. U suprotno korisnika se diskriminira i onemogućuje mu se prihvatljivost zbog različitog postupanja u natječajima koji bi po svome sadržaju trebali biti komplementarni. Nije prihvaćen Zaključak je točan. Potporama za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu (tip operacije 6.2.1) ili razvojem postojeće nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu (tip operacije 6.4.1) Ministarstvo poljoprivrede omogućuje poljoprivrednim gospodarstvima stvaranje dodatnog prihoda od nepoljoprivrednih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta ili stvaranje novih radnih mjesta na ruralnim područjima.