Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje u vezi nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zagrebačka banka d.d. PRAVILNIK Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju HANFI za 2015. (dalje u tekstu: Prijedlog) predložena je, između ostalog, i izmjena čl.7.st.1. tog Pravilnika kojim se uređuju osnovice i visine naknada za pružene brokerske usluge, usluge trgovanja za vlastiti račun te usluge skrbništva koje pružaju kreditne institucije. Navedenim Prijedlogom, kao osnovica za izračun naknada po osnovi trgovanja za vlastiti račun uzima se ostvareni prihod. Smatramo da ovakav način obračuna naknade nije pravičan i adresatima propisa može nanijeti nesrazmjerno veliki teret. Za razliku od osnovica za obračun naknada kod ostalih skrbničkih usluga kod kojih se percipira realna osnovica na temelju koje kreditna institucija ostvaruje dobit iz pruženih investicijskih usluga ili aktivnosti, kod trgovanja za vlastiti račun Prijedlogom se kao osnovica za obračun naknada uzima samo onaj dio transakcije koji je u referentnom obračunskom razdoblju imao pozitivni efekt za kreditnu instituciju, dok se rashodovna strana koja bitno određuje transakciju u cijelosti zanemaruje. Dok se kod npr. brokerskog ili skrbničkog poslovanja pružena investicijska usluga u cijelosti realizira kroz nalog ili pohranu financijskog instrumenta, transakcije koje se sklapaju u okviru usluge trgovanja za vlastiti račun u pravilu se realiziraju kroz dvije transakcije: i) transakcija s klijentom te ii) back-to-back transakcija kojom kreditne institucije, sukladno Zakonu o kreditnim institucijama i regulativi HNB-a, upravljaju izloženošću koja nastaje iz transakcija sklopljenih po osnovi trgovanja za vlastiti račun, te s time povezanim rizicima. Dakle, zatvaranjem pozicija tj sklapanjem kontra transakcija, Banka se štiti od neočekivanih gubitaka ukoliko dođe do bilo kakvih poremećaja na tržištu. Prihod od trgovanja za vlastiti račun predstavlja inicijalnu maržu, jer se u budućnosti pozicije kreću u suprotnim smjerovima i čine nula prihoda. Ilustracije radi na primjeru gdje je to naočigled razvidno, back-to-back transakcije sklapaju se isključivo radi realizacije transakcije s klijentom, te ove dvije transakcije predstavljaju dva elementa proizvoda koji se ugovara s klijentom. Efekti ovih dviju transakcija predstavlja jedinstvenu transakciju odnosno proizvod. Uzimanje za osnovicu za obračun naknade samo na prihodovnoj strani u referentnom razdoblju te zanemarivanje iznimno visoke rashodnove strane u pruženoj usluzi za posljedicu ima nepravičnu naplatu naknade koje u odnosu na ostvarenu dobit može za pojedino referentno razdoblje predstavljati i više od desetaka postotaka ostvarene dobiti, a u slučaju transakacija sklopljenih na duži rok (uobičajeno u poslovanju s izvedenicama) može u cijelosti anulirati korist iz konkretne transakcije pa čak imati i negativne prihodovne efekte. Predloženi način obračuna čini domaće kreditne institucije nekonkuretnima u odnosu na strane banke u trgovanju izvedenicama te u krajnjem slučaju onemogućuje domaće banke u pružanju usluge zaštite od rizika domaćim pravnim osobama. Postoji realna opasnost da sklapanje poslova zaštite od rizika domaće pravne osobe u cjelosti obavljaju u stranim bankama. Posljedično, to će značiti manji broj sklopljenih transakcija, manje prihode i stoga manje naplaćene naknade. Smatramo kako bi način izračuna naknade za trgovanje za vlastiti račun kreditnih institucija trebao biti u skladu s ustavnim načelom proporcionalnosti ograničavanja slobode i prava, te zaštite poduzetničke slobode. Svako ograničenje slobode i prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Naplata naknade koja predstavlja više desetaka postotaka koristi koju poduzetnik ostvari iz konkretne aktivnosti svakako nije proporcionalno umanjenje stečenih prava. Slijedom svega navedenog, predlažemo da se osnovica za izračun naknade od aktivnosti trgovanja za vlastiti račun, računa na neto rezultat od trgovanja odnosno na prihode od trgovanja za vlastiti račun umanjeno za realizirane i nerealizirane gubitke od financijske imovine po FER vrijednosti kroz dobit ili gubitak (stavke izvještaja I.3 umanjeno za stavku III.8). Takav način obračuna bio bi pravičan te utemeljen na stvarnoj koristi od pružene usluge, na kojim načelima se sukladno Pravilniku naplaćuju naknade za preostale investicijske usluge. Nije prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nije u mogućnosti prihvatiti komentar i prijedlog o izmjeni osnovice za obračun naknade od prihoda od vlastitog trgovanja. Naime, sukladno članku 20. Zakona o Hanfi propisano je kako se Hanfa financira iz „naknada od imovine i prihoda subjekata nadzora“. Stoga su Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje naplaćuje Hanfa, za sve subjekte nadzora definirane osnovice koju čine imovina ili prihodi, ovisno o specifičnostima subjekata nadzora, a neovisno o ostvarenom krajnjem neto rezultatu koji subjekt nadzora ostvari svojim poslovanjem. Nastavno na navedeno, promjena osnovice kod izračuna naknade za trgovanje za vlastiti račun kreditnih institucija koju čine prihodi u osnovicu koju bi činio neto rezultat od trgovanja odnosno prihodi od trgovanja za vlastiti račun umanjeno za realizirane i nerealizirane gubitke od financijske imovine po FER vrijednosti kroz dobit ili gubitak, dovela bi u pitanje i pravičnost ovakvog načina definiranja osnovice u odnosu na druge subjekte nadzora. Pritom bismo naglasili kako Hanfa prikazivanje prihoda od trgovanja za vlastiti račun prati odvojeno od rashoda, a ne na neto principu sa ciljem praćenja razine aktivnosti trgovanja za vlastiti račun, a ovim izmjenama je cilj ograničiti visinu naknade koja bi se u budućnosti prema postojećem sustavu obračuna naknada mogla obračunavati u situacijama iznimno visokih prihoda od vlastitog trgovanja na način da se na različite razrede ostvarenih prihoda od vlastitog trgovanja primjenjuju različite (niže) stope.