Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Sočo Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu Čl.3. (1) Trebalo bi dozvoliti korištenje vaučera za više putovanja manje vrijednosti od izvornog. Kao prvo, putnici koji su uplatili putovanja više vrijednosti, npr. daleke destinacije postojećim tekstom bi bili ograničeni na kupnju vrlo malog broja putovanja. Kao drugo, epidemiološka situacija u drugim državama odredištima putovanja može se drastično razlikovati od domaće epidemiološke situacije tako da nije moguće predvidjeti kada će agencija biti u mogućnosti ponuditi putovanja jednake ili veće vrijednosti u odnosu na izvorna putovanja. Kao treće, sa strane epidemiološke situacije u RH, poželjno bi bilo putnike koji su uplatili veća sredstva potaknuti na kraća putovanja u zemlje sa boljom epidemiološkom situacijom umjesto dugotrajnih putovanja u destinacije na kojima je veća vjerojatnost zaraze. Omogući li se putnicima mogućnost odabira više putovanja ili izleta manje vrijednosti raste i vjerojatnost da će veći broj putnika koji su odabrali inozemna putovanja odabirati lokalna, hrvatska putovanja kao zamjenska i istovremeno raste vjerojatnost da ljudi koji su odabrali putovanja manje vrijednosti neće kao zamjensko birati putovanje više vrijednosti u inozemstvu. Prihvaćen Člankom 3. propisano da se vaučer može iskoristiti za sklapanje ugovora o zamjenskom putovanju u paket-aranžmanu jednake, veće ili niže vrijednosti i/ili kvalitete, izlet ili drugu uslugu putovanja, po dogovoru s putnikom.
2 Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu, Članak 4. Sukladno čl. 38a Zakona o izmjena i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, st. 2 predviđeno je pravo putnika NA POVRAT sredstava. Predloženim čl. 4 ovog pravilnika MIJEŠA SE pravo na izdavanje vaučera s pravom na POVRAT sredstava. Izdavanje vaučera nije i ne može biti povrat sredstava, jer putnik ima svoja prava kao potrošač, posebice obzirom da je do situacije došlo ne krivnjom putnika. Osim navedenog čl. 38a govori o pravu na povrat u roku od 14 dana nakon isteka 180 dana od prestanka okolnosti, a čl. 4 govori o najkasnijem roku od 90 dana od dana u kojem je putovanje trebalo započeti. Stoga je potpuno nejasno, a Pravilnik u tom dijelu nesuklađen sa Zakonom, radi li se u sluačju zahtjeva za povrat - o povratu putem vaučera (što nikako ne bi smjelo biti jer je protivno temeljnim ugovornim pravima i načelima), ili opciji prava putnika na vaučer ili povrat uplaćenih sredstava, u kojem slučaju su nejasni rokovi podnošenja zahtjeva (bilo za vaučer, bilo za povrat sredstava) jer se vaučer izdaje najkasnije 90 dana od kad je putovanje trebalo započeti (po ovom pravilniku), a povrat se može zatražiti u roku od 14 dana po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti. Ovo je posebno bitno jer su već samim donošenjem izmjena i dopuna zakona i to čl. 38a prekršena sva prava putnika kao potrošača i jedne ugovorne. Primjena instituta rebus sic stantibus znači da se ugovor može održati jedino ako druga strana pristane na izmijenjene uvjete, a istoj se ti uvjeti ne smiju nametati, pa niti ovim zakonom. Nije prihvaćen Ne može se prihvatiti da je zakonodavac odredbama članka 38.a Zakona o pružanju usluga u turizmu pomiješao pravo putnika na povrat uplaćenog i pravo organizatora na izdavanje vaučera. Ujedno primjedba se odnosi na navedeni Zakon, a ne na ovaj Pravilnik.
3 Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu, Članak 3. Ugovor o putovanju često uključuje dodatna plaćanja (npr. osiguranje), kao i mogućnost kartičnog plaćanja. U ovoj situaciju organizatori putovanja često odbijaju otkazati daljnju naplatu rata kod kartičnih kuća, te time oštećuju putnike za daljnji iznos iako je sasvim izvjesno i kouminicirano da se putovanje neće održati (te time financiraju svoj hladni pogon na teret samih putnika koji su izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu već oštećeni jer nemaju mogućnost do daljnjeg zatražiti povrat sredstava, koji su često također ovime došli u lošu financijsku situaciju, a neizvjesno je kada će uopće nastupiti početak roka od 180 dana). Stoga, kao što Ministasrtvo turizma vodi računa o turističkim agencijama i organizatorima turističkih putovanja, dužno je na jednaki način voditi računa i zaštiti prava KORISNIKA turističkih usluga. SLijedom navedenog predlažu se dopune kao što je navedeno u drugom komentaru. Nije prihvaćen Sadržaj prijedloga nije problematika koja se može urediti ovim Pravilnikom.
4 Kristina Delfin Kanceljak, odvjetnica Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu, Članak 3. čl. 3 st. 2 Vrijednost vaučera mora biti najmanje jednakovrijedna uplaćenom iznosu za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu UVEĆANOM ZA IZNOS PRIPADAJUĆIH ZAKONSKIH KAMATA TEKUĆIH OD DANA KADA JE UGOVOR O PUTOVANJU U PAKET-ARANŽMANU TREBAO BITI IZVRŠEN DO DANA IZDAVANJA VAUČERA, a prema evidenciji organizatora putovanja na dan izdavanja vaučera. novi čl. 3 st.4 Ukoliko je ugovoreno obročno plaćanje, a organizator putovanja nije odmah po nastanku okolnosti otkazao daljnju naplatu nedospjelih iznosa, pod uplaćenim dijelom cijene smatra se cjelokupni iznos paket-aranžmana. novi čl. 3.st.5 Ukoliko je putnik prilikom zaključenja ugovora o putovanju u paket - aranžmanu s organizatorom ili prodavateljem (ako postoji) platio ujedno i ugovor o osiguranju od otkaza putovanja ili drugi odgovarajući ugovor o osiguranju povezan s paket aranžmanom, kojem je organizator putovanja ili prodavatelj (ako ima) ugovaratelj, a putnik osigurana osoba, organizator putovanja dužan je o svom trošku zaključiti za novo putovanje isti takav ugovor o osiguranju, ili, po izboru putnika, prilikom izdavanja vaučera, uvećati iznos istog za iznos plaćene premije osiguranja. Nije prihvaćen Moguće daljnje obveze organizatora vezano uz plaćanje zateznih kamata i troškova ponovnog osiguranja stvar su dogovora između organizatora i putnika. Pravilnikom se propisuje da vrijednost vaučera mora biti najmanje jednakovrijedna uplaćenom iznosu za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, a prema evidenciji organizatora putovanja na dan izdavanja vaučera te nema zapreke da organizator izda vaučer i na veći iznos od uplaćenog.
5 AT-Val j.d.o.o. Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu 1. Ministarstvo turizma treba omogućiti povrat novca u zakonskom roku od 14 dana svima koji uz određene uvjete mogu dokazati da su im uplaćena sredstva neophodno i hitno potrebna (gubitak prihoda, dohotka ili posla) - primjer Njemačka. 2. Ministarstva turizma i financija trebaju obaviti konzultacije sa predstavnicima kreditnih kartičara o mogućnosti da se za vrijeme posebnih mjera ne dozvoli korištenje tzv. 'charge-back' procedure od strane vlasnika kreditnih kartica, a zbog neizvršenja od strane agencija i organizatora putovanja. 3. Ministarstvo turizma / Vlada RH mora po isteku 180 dana garantirati povrat novca svima koji ne prihvate opciju vaučera - primjer Danska, Nizozemska - u slučaju da postojeća jamčevina ne bude dostatna za sve zahtjeve. U protivnom može doći do manipulacije mogućim stečajnim postupcima i povrede prava vjerovnika, obzirom da je iznos povrata potencijalno mogao biti veći sada nego u nekom kasnijem periodu. 4. Poveznica čl. 38a ZOPUT-a - Pravilnik treba točno definirati pojam 'dan prestanka posebnih okolnosti' Nije prihvaćen 1. Članak 38.a Zakona o pružanju usluga u turizmu ne predviđa takvu mogućnost. 2. i 3. Navedena pitanja nisu predmet ovoga Pravilnika. 4. S obzirom da se odredbe članka 38.a Zakona o pružanju usluga u turizmu odnose na posebne okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, a epidemija bolesti COVID-19 proglašena je Odlukom Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske od 11. ožujka 2020. godine, prestankom posebnih okolnosti smatrat će se dan proglašenja prestanka epidemije u Republici Hrvatskoj.
6 OBORD d.o.o. Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu Komentar na Članak 6., Stavak 1. - Voucher mora vrijediti najmanje godinu dana od dana izdavanja. Polica osiguranja jamčevine ugovara se s osiguravajućom kućom na godinu dana. Polica osiguranja jamčevine je pokriće voucheru. Osiguravajuće kuće od početka korona-krize mahom odbijaju sklapanje novih polica putničkim agencijama. Kako će se formalno ispuniti zakonski uvjet izdavanja vouchera ako: 1. u voucher koji treba vrijediti godinu dana/Članak 5./ treba unijeti podatke o jamčevini za Policu koja će ranije isteći 2. istekne Polica jamčevine, a novu ne želi izdati niti jedna osiguravajuća kuća Primljeno na znanje Obveza osiguranja jamčevine za putovanja u paket-aranžmanima uređena je Zakonom o pružanju usluga u turizmu, čijim je zadnjim izmjenama propisano da se jamčevina proteže i na vaučere. Ugovaranje osiguranja za slučaj nesolventnosti nije predmet ovoga pravilnika.
7 OBORD d.o.o. Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu Smatram da ovim Pravilnikom nije u potpunosti obuhvaćeno svako moguće putovanje. Primjerice, naša turistička agencija bavi se isključivo izradom i provedbom terenske nastave za potrebe osnovnih i srednjih škola. Problem br. 1: Formiranje pojedinačne cijene za svakog putnika/ učenika izrađuje se temeljem parametara koji su određeni Javnim pozivom. Ovdje prvenstveno mislim na to kako se ponuda, odnosno i cijena izrađuje na principu "customer made" ponude. Kako se radi o grupnom putovanju u kojemu sudjeluju, osim učenika, nastavnici, a ponekad i asistenti učenika s posebnim potrebama, svako buduće putovanje/ terenska nastava koja bi trebala uslijediti temeljem vouchera dostavljenog svakom putniku - neće biti dovoljna za pokrivanje istih uvijeta. Npr. može se promijeniti broj učenika, temeljem toga i broj nastavnika u pratnji, dijete koje ima ili nema asistenta može ostati bez njega ili ga dobiti... Kako se radi o grupnom putovanju, gdje je bio definiran broj sudionika u neostavrenoj terenskoj nastavi, a za buduće - zamjensko putovanje parametri mogu biti drugačiji, kako se može garantirati iskoristivost uplaćenog iznosa. Ako je primjerice trebalo putovati 40 učenika u pratnji 3 nastavnika, a voucher želi iskoristiti 30 učenika - treba li od svakog roditelja tražiti suglasnost da podmire razliku... Problem br 2: Agencija koja će provesti terensku nastavu bira se odabirom roditelja među pristiglim ponudama. Za konkretan uzrast, destinaciju, datum... Jednom izglasana agencija koja je ponudila roditeljima najpovoljniju ponudu - treba li dobiti posao za neku buduću terensku nastavu bez javnog natječaja. Naime, moguće je da bi za neku buduću terensku nastavu / drugi uzrast, destinacija, datum... roditelji odabrali neku drugu agenciju. Problem br. 3: Moraju li škole provesti nove javne pozive za buduće terenske nastave / jer u ovoj šk. godini nisu realizirane/ obzirom da se radi o potpuno novom programu. Ako je to tako, to bi značilo da svi ugovoreni poslovi neće biti realizirani, već će agencije svim roditeljima trebati vratiti uplatu. Ako je to tako, voucheri nemaju smisla u ovim slučajevima. Problem br. 4: Ako se voucheri mogu prenosti na druge osobe, kako to riješiti unutar zatvorenih skupina kao što su učenička putovanja... Znači li to da roditelj djeteta koje neće putovati može voucher prosijediti za svoje drugo dijete ili bilo koga, odnosno poslati na terensku nastavu drugu osobu, npr. baku... Problem br. 5: Što će se događati s poslovima koji su dogovoreni, a ugovori se nisu stigli potpisati jer su škole prešle na on line nastavu. Da pojasnim, na roditeljskim sastancima glasanjem je odabrana agencija koja će realizirati terensku nastavu. Agencija je dobila tu informaciju telefonskim pozivom ili emailom. Ugovori i uplatnice se nisu fizički stigli pripremiti jer za finalnu izradu ugovora i uplatnica trebaju popisi učenika, nastavnika u pratnji i asistenata. Kako škole nisu stigle pripremiti i dostaviti tražene podatke, ne postoje ugovori ni sa školom ni s roditeljima. Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom propisuje se način korištenja vaučera kojeg izdaju organizatori putovanja za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020. godine, a nisu izvršeni zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19. Ukoliko se terenska nastava organizira putem turističke agencije onda se radi o putovanju u paket aranžmanu te se i na organizaciju terenske nastave odnose kako odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu koja se odnose na paket aranžman tako i ovog Pravilnika. Agencija treba ponuditi najmanje jednako vrijedno putovanje (koje ne mora biti terenska nastava već može biti putovanje i u neku drugu svrhu, npr. ljetovanje) ili vratiti novac po isteku rokova.
8 OBORD d.o.o. Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu, Članak 5. točka 10. - podatke o jamčevini iz članka 50. stavka 5. Zakona o turizmu, inače bi to bilo logično, no: Banke ne izdaju garancije za slučajeve pojedinačnih jednodnevnih izleta, malih iznosa i slično. To nisu nikada niti izdavale, već garancije u vidu javnih natječaja većih vrijednosti. Osiguravajuće kuće NE IZDAJU OSIGURANJE JAMČEVINE. Mi smo u situacji da nam je polica istekla u travnju, i od prije isteka police ne možemo naći NITI JEDNU osiguravajuću kuću koja bi izdala policu osiguranja jamčevine. Kažu da je tako zbog toga što se domaći osiguravajuće kuće oslanjaju na vanjske, a vanjske smatraju da je to sada preveliki rizik! Valjalo bi naći neko drugo riješenje ili da Ministarstvo turizma dogovori s oiguravajućim kućama - kako se može propisati kao uvjet nešto što nije ostvarivo? Primljeno na znanje Obveza osiguranja jamčevine za putovanja u paket-aranžmanima uređena je Zakonom o pružanju usluga u turizmu te se ne uvodi ovim pravilnikom. Ugovaranje osiguranja za slučaj nesolventnosti nije predmet ovoga pravilnika.
9 Etnotrend d.o.o. Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu Mislim da je ok. Bilo bi super kada bi i za usluge smještaja dobili sličan propis jer ovim pravilnikom su obuhvaćeni samo paket aranžmani. Znači radi se o predujmovima za apartmane, brodove, kampove i slične pojedninačne usluge što čini najveći dio ponude. Zoran Primljeno na znanje Navedena problematika nije predmet pravilnika ali će se razmotriti.