Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Biljana Kuhar Članak 16., Članak 5. Poštovani, slažem s donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lp. Biljana Kuhar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
2 Ingrid Trninić Članak 16., Članak 5. Poštovani, slažem se s donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav, Ingrid Trninić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
3 Sanja Tirić Članak 16., Članak 5. Poštovani, slažem s donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Srdačan pozdrav, Sanja Tirić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
4 Pravobranitelj za djecu RH Članak 16., UGOVOR O SURADNJI Naprijed navedeno uz članak 7. Nacrta Pravilnika i obrazac Ugovora o praktičnoj nastavi i vježbama, predlažemo na odgovarajući način uvrstiti i u ugovor o suradnji koji zaključuje više poslodavaca. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Ovim pravilnikom nije moguće propisati odredbe koje ne sadrži Zakon na temelju kojega se ovaj Pravilnik donosi. Vaš prijedlog bit će uzet u razmatranje prilikom izmjene zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
5 Marija Dlesk Članak 16., RASKID UGOVORA O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI Podržavam formulaciju Raskida ugovora i mišljenja sam da posljednja opaska treba ostati (suprotno mišljenju Pravobraniteljice za djecu) i da potpisom s obje strane nema više nikakvih potraživanja, bilo prema poduzetniku, bilo prema polazniku praktične nastave. Eventualne nedoumice treba riješiti prije raskida ugovora, a stavljanjem potpisa na Raskid, prestaju bilo kakve obaveze. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
6 Pravobranitelj za djecu RH Članak 16., RASKID UGOVORA O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI Nadalje, u obrascu raskida ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi koji je prilog Nacrta Pravilnika smatramo potrebnim brisati odredbu kojom se utvrđuje da obje strane svojim potpisom potvrđuju da nemaju potraživanja prema drugoj ugovornoj strani po osnovi tog ugovora. Naime, do raskida ugovora može doći i iz razloga koji su na strani poslodavca te potraživanja prema poslodavcu mogu postojati i nakon raskida ugovora, primjerice potraživanje koje se odnosi na isplatu nagrade učeniku ili naknadu kakve štete koju je učenik pretrpio, a što poslodavac možda neće htjeti ili biti u mogućnosti podmiriti do trenutka raskida ugovora. Stoga uvjetovati raskid ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi potpisom učenika, odnosno roditelja/skrbnika kojim potvrđuje da nema nikakvog potraživanja prema poslodavcu smatramo neprimjerenim i nepoštenim imajući u vidu obveznopravnu odgovornost poslodavca koja može proisteći iz ugovornog odnosa, kao i zaštitu najboljeg djetetovog interesa. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) propisan je nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca.
7 Bernardica Šušak Članak 16., Članak 14. Poštovani, podržavam nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama jer će omogućiti uspješnije izvođenje praktičnog dijela kurikuluma. Međutim, i dalje ostaje problem organiziranja i izvođenja kurikuluma u manjim mjestima s obzirom na broj poslodavaca i učenika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
8 Pravobranitelj za djecu RH Članak 16., Članak 11. U članku 11. Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi predlažemo dodati naprijed navedene razloge za raskid ugovora uz članak 8. Nacrta Pravilnika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Ovim pravilnikom nije moguće propisati odredbe koje ne sadrži Zakon na temelju kojega se ovaj Pravilnik donosi. Vaš prijedlog bit će uzet u razmatranje prilikom izmjene zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
9 HOK Članak 16., Članak 8. Članak 8. Kod obaveze osiguranja strojeva i alata navesti da je to obaveza poslodavca (ako isto nije navedeno u ugovoru o obavljanju praktične nastave). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Isto je propisano člankom 9. Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi koji je sastavni dio ovoga pravilnika.
10 Elda Karadža Članak 16., Članak 7. Poštovani, podržavam čl.7. Pravilnika, a posebno dio koji se odnosi na isplatu novčane naknade učenicima za obavljeni posao od strane poslodavca. Isto tako, predlažem da se pronađe modus kako omogućiti učenicima zainteresiranim za rad ljeti da ga odrade na radilištima zdravstvenih ustanova uz odgovarajuću plaću. Naime, velik broj naših učenika nakon obavljenih Zdravstvenih vježbi (medicinske sestre/medicinski tehničari) i Strukovne ljetne prakse odluče se zaposliti preko student servisa i u razgovoru s njima saznala sam da bi radije nastavili raditi u svojoj struci, nego prali stakla automobila na benzinskim pumpama, punili police po supermarketima ili čistili apartmane. U trenutku kada u zdravstvenom sustavu nedostaje zdravstvenih radnika mislim da bi ovaj iskorak u velikoj mjeri pomogao poslodavcu jer ne samo da bi dobio radnika ljeti, nego bi dobio zainteresiranog i zahvalnog radnika spremnog učiti i raditi. Lijepi pozdrav, Elda Karadža Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru. Predmetni pravilnik propisuje provedbu praktične nastave u okviru 40 tjedana tijekom nastavne godine. Sezonski rad polaznika nije predmetom ovoga pravilnika.
11 Pravobranitelj za djecu RH Članak 16., Članak 7. U članak 7. Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi predlažemo dodati novu alineju koja glasi: - „provoditi periodične provjere pravomoćne osuđivanosti mentora i drugih osoba koje dolaze u kontakt s učenicima i o tome obavještavati ustanovu za strukovno obrazovanje.“ Nije prihvaćen Zahvaljujemo na prijedlogu. Ovim pravilnikom nije moguće propisati odredbe koje ne sadrži Zakon na temelju kojega se ovaj Pravilnik donosi. Vaš prijedlog bit će uzet u razmatranje prilikom izmjene zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
12 IRENA EISENKOHL NOVAKOVIĆ Članak 16., Članak 7. Poštovani, podržavam ovaj Pravilnik jer vidim napredak i ide se u dodrom smjeru ali nisu obuhvaćene sve specifičnosti posebno za učenike iz sektora zdravstva i to medicinske sestre opće njege/medicinske tehničare opće njege koji jedini u RH imaju petogodišnje obrazovanje (2 općeobrazovne i 3 strukovne godine). S obzirom na složenost poslova koje obavljaju i manjak sestara/tehničata na tržištu rada trebalo bi se razmišljti ne samo o nagrađivanju / plaćanju učenika nego i priznavanju radnog staža jer učenici kroz tri strukovne godine odrade veliki broj sati vježbi na različitim nastavnim bazama. Trebalo bi i definirati koje su ustanove obvezne primiti učenike i što trebaju osigurati za provođenje vježbi. Lijepi pozdrav, Irena Eisenkohl Novaković Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašoj podršci i prijedlogu. Vaš prijedlog vezan uz priznavanje radnoga staža polaznicima bit će razmotren prilikom izmjena i dopuna zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
13 Suzana Ribarić Članak 16., Članak 7. Poštovani, vidljiv je napredak u pravilniku ali nije dorečen za učenike iz sektora zdravstva. S obzirom na složenost posla i deficitarnost preporučam da se definira koje su zdravstvene ustanove obavezne primiti učenike i što su dužne osigurati za provođenje vježbi. Predlažem i osiguravanje novčane naknade učenicima kao dodatnu motivaciju. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Okruženje za učenje i uvjeti za provedbu kliničke nastave propisani za kvalifikaciju medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege definirani su istoimenim strukovnim kurikulumom. Nagrađivanje učenika propisano je člankom 31. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
14 Doroteja Vojedilov Članak 16., Članak 7. Poštovani, podržavam navedeni Članak 7. budući da je nužno odrediti koje su dužnosti poslodavca. Iz vlastitog iskustva učenice strukovne škole mogu reći da mi je žao što tijekom praktične nastave nisam stekla veća znanja i sposobnosti jer na žalost poslodavci nisu imali vremena baviti se nama učenicima. Mislim da je kvalitetna praktična nastava u strukovnim školama od izuzetne važnosti kako za učenike, a tako i za njihove buduće poslodavce koji će očekivati da im zaposlenici imaju već određeno znanje, koje će se naravno nadograđivati tijekom rada i stjecanja iskustva. S poštovanjem, Doroteja Vojedilov Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
15 Violeta Grilec Članak 16., Članak 7. Poštovani, Podržavam ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Nadam se da će nove izmjene pogodovati svim sudionicima nastavnog procesa. Iznimno važnim smatram članak 7. kao i provjeru provođenja istog. Najbitnija stavka je osigurati mentora učeniku/ci tijekom pohađanja praktične nastave i vježbi.Vrlo često se na praktičnoj nastavi događa da učenik radi svašta ili ništa ,te ne savladava vještine i znanja koja bi trebao. Mentori učenika/ca bi trebali biti licencirani ,te imati položeno psihološko-pedagoško obrazovanje kako bi znali pravilno pristupiti učeniku, te ga isto tako pravilno podučavati i eventualno ocjenjivati.Učenici su vrlo često prepušteni sami sebi. U sklopu radnog vremena mentoru nije osigurano vrijeme kako bi se posvetio učeniku,što je nužno i što bi isto tako trebalo propisati. S poštovanjem,lijepi pozdrav Violeta Grilec,prof.savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i prijedlogu. Vaš prijedlog bit će uzet u razmatranje prilikom izmjene zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
16 Marina Hurtiš-Međugorac Članak 16., Članak 6. Poštovani, mislim da svatko treba biti plaćen za svoj rad pa tako i učenici na praktičnoj nastavi. Međutim, iznosi koji se navode u ovom članku su za male i srednje poduzetnike veliko opterećenje, a posebice za one u malim gradovima gdje cijeli razred obavlja praksu kod malog broja poduzetnika. Taj problem bi se mogao riješiti na dva načina: 1. subvencioniranje nagrade iz državnog proračuna (bar 50% iznosa) ili 2. određivanje mjesečne nagrade u rasponu, npr. 1. godina 5%-7%, 2. godina 8%-10%, 3. godina 11%-15%, 4. godina 16%-20%. Na taj način se poslodavcu financijski olakšava stavka, a ima prostora za nagrađivanje izvrsnih. Mjesečne nagrade bi trebale biti oslobođene svih obveza prema državi. Također se slažem s komentarima da treba točno definirati tko vodi evidenciju i kontrolira isplaćivanje mjesečnih nagrada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
17 Marija Dlesk Članak 16., Članak 6. Slažem se s dolje navedenim komentarima, no članak 6. je dobro formuliran, bar kada je riječ o zakonodavnom okviru plaćanja rada polaznika praktične nastave. No, ostaje da za stol napokon sjednu legitimni predstavnici MZO-a, Ministarstva financija, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ASOO-a, HOK-a, HUP-a i Udruge ravnatelja te dogovore model koji će biti dobar, s jedne strane za poduzentike, s druge strane za polaznike i odgojno obrazovne ustanove. Naša praktična nastava, kontrolni mehanizmi usvojenosti ishoda učenja i financiranja rada polaznika nisu primjeri dobre prakse i to treba promijeniti. S promjenom ovog Pravilnika koji je na snazi o 2009. godine došlo je vrijeme za promjene i u ovom području koji je vrući krumpir već godinama svim vladama. Treba razumjeti poduzetnike, no i polaznike, njihove roditelje te ustanove koje ih upućuju na praktični rad. Sve strane trebaju imati koristi, a ponajviše koristi treba imati Republika Hrvatska i njeno gospodarstvo jer kratkoročne ciljeve trebamo pretočiti u one dugoročne, a to su: zadržati te mlade ljude ovdje i ojačati radni potencijal Hrvatske, demografski obnavljati, korak po korak, naše stanovništvo, gospodarski rasti i smanjivati jaz u odnosu na ostale države EU. Zvuči kao politička proklamacija, no kroz različite mjere i instrumente fiskalne i monetarne politike moguće je stimulirati poduzetnike da aktivno sudjeluju u kreiranju i provedbi obrazovne politike, na zadovoljstvo svih. Zbog toga je važno napokon na jednom mjestu okupiti sve i izraditi strategije po tom pitanju, a potom vjerojatno više nećemo morati govoriti o situacijama u kojima poduzetnici teško primaju na mentoriranje polaznike, a još teže ih plaćaju. Mislim da je svima u interesu imati mladog, motiviranog, vještog čovjeka koji će stvarati za sebe, svog poslodavca, svoju obitelj ovdje, u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. U izradu zakona i podzakonskih akata uključuju se svi dionici strukovnog obrazovanja.
18 Mirela Dobutović Članak 16., Članak 6. Poštovani, slažem se da bi poslodavac trebao isplaćivati mjesečnu nagradu polazniku praktične nastave i vježbi, ali znamo da se to u većini slučajeva ne događa i neće se događati. Taj dio prvo mora biti dogovoren između Države i poslodavaca koji primaju učenike na praksu a onda bi se to trebalo regulirati ovim pravilnikom. S poštovanjem, Mirela Dobutović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
19 vivijana lovrinić-đaković Članak 16., Članak 6. Poštovani, budući da sam dugi niz godina bila u kontaktu s poslodavcima kod kojih su učenici smjera cvjećar obavljali praktičnu nastavu, većina njih je tražila da se iz ugovora briše članak o obaveznom nagrađivanju. U članku 6. Ugovora o praktičnoj nastavi trebalo bi brisati prvi dio i ostaviti samo „Poslodavac može nagraditi polaznika za izniman doprinos radu tijekom provedbe praktične nastave i vježbi“ Srdačan pozdrav, Vivijana Lovrinić-Đaković Primljeno na znanje Zakvaljujemo na komentaru. Predmetne izmjene i dopune pravilnika usklađene su s člankom 31. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
20 Marija Dlesk Članak 16., Članak 4. Podržavam preciziranje vremena u kojem polaznici mogu ostvarivati dogovorene ishode učenja - od 6 do 22 sata, no ne razumijem formulaciju "vodeći računa o svom radnom vremenu". Mislim da tu ostaje prazni prostor koji se može drugačije tumačiti i ja bih taj dio članka izbrisala i ostavila samo ...od 6 do 22 sata, ali ne duže od 8 sati dnevno, odnosno 40 sati tjedno. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Predmetni pravilnik usklađen je s temeljnim zakonom kojim se regulira strukovno obrazovanje, a isti je usklađen sa Zakonom o radu, poglavito u dijelu koji se odnosi na rad maloljetnika.
21 Pravobranitelj za djecu RH Članak 16., UGOVOR O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI Navedene obveze, koje predlažemo uz članke 7. Nacrta Pravilnika predlažemo uvrstiti u obrazac Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi, tako da se, primjerice, propiše nova odredba: „Poslodavac jamči da mentor učenika i druge osobe koje dolaze u kontakt s učenikom nisu pravomoćno osuđivane za kaznena djela iz Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji. Ustanova za strukovno obrazovanje i poslodavac suglasni su da će poslodavac periodično (__________________definirati vremenski period, npr. svaka tri ili svakih šest mjeseci) provoditi provjeru pravomoćne osuđivanosti mentora i drugih osoba koje dolaze u kontakt s učenikom na izvedbi praktične nastave, vježbi/stručne prakse i o tome dostavljati obavijest ustanovi za strukovno obrazovanje.“ Također, u članak 7. Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi predlažemo dodati novu alineju koja glasi: - „provoditi periodične provjere pravomoćne osuđivanosti mentora i drugih osoba koje dolaze u kontakt s učenicima i o tome obavještavati ustanovu za strukovno obrazovanje.“ Naprijed navedeno predlažemo na odgovarajući način uvrstiti i u ugovor o suradnji koji zaključuje više poslodavaca. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na prijedlogu. Ovim pravilnikom nije moguće propisati odredbe koje ne sadrži Zakon na temelju kojega se ovaj Pravilnik donosi. Vaš prijedlog bit će uzet u razmatranje prilikom izmjene zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
22 Tamara Sapanjoš Članak 16., UGOVOR O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI Poštovani, znam da je Ugovor osnova izvođenja praktične nastave i vježbi i da su svi potrebni podaci za svako zanimanje u Mapi praktične nastave i vježbi. Međutim, poslodavci traže često neki oblik uputnice kada učenici krenu na praktičnu nastavu u kojoj su navedeni podaci o učeniku, podaci o gospodarskom subjektu, vrijeme trajanja praktične nastave, dinamika pohađanja iste, broj sati koje učenik treba odraditi i kontakt osobe zadužene za učenika. Ovakve uputnice izdajem sama-na zahtjev poslodavca (često) ali mogli biste i vi odrediti obrazac koji bi škole, odnosno voditelji praktične nastave popunili, a učenik predao poslodavcu prvoga dana praktične nastave. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (Narodne novine, broj 47/2017, 41/2019 i 76/2019) Mapa praktične nastave i vježbi te njezine sastavnice propisana je kao pedagoška dokumentacija i evidencija koja se obvezno vodi u školskim ustanovama. Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 94/2010) propisane su obveze nastavnika koji prati izvođenje praktične nastave izvan srednjoškolske ustanove te isto nije potrebno dvostruko regulirati.
23 Marica Celjak Članak 16., UGOVOR O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI Nemam primjedbi na ugovor -samo mogu zahvaliti što sam dio ovog savjetovanja i što imam uvid u dokument koji je važan kako za moje dijete tako i za sve učenike strukovnih škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
24 Marija Dlesk PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 11. Nadovezujem se na komentar HOK-a i samo bih preformulirala njihov prijedlog da u članku 13. stavku 2. treba na kraju precizirati: " te mentor polaznika kod poduzetnika / poslodavca"." Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Vaš prijedlog bit će razmotren i u skladu s istim predložene izmjene navedenog podstavka.
25 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 11. Članak 13. stavak 2 dodati na kraju …te mentor polaznika poslodavac.“ Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Vaš prijedlog bit će razmotren i u skladu s istim predložene izmjene navedenog podstavka.
26 Marija Dlesk PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 10. Podržavam promjenu i smatram da samo zajednički, mentor kod poduzetnika i nastavnik mogu zajednički procijeniti stupanj usvojenosti ishoda učenja. Jedino bih voljela dodati da bi trebalo detaljno precizirati vrijeme dogovorenih kriterija ocjenjivanja (kada se dogovaraju kriteriji) i da se precizira tko to dogovara kriterije praćenja i ocjenjivanja (da li je to relacija poduzetnik - mentor kod poslovnog subjekta - nastavnik; poduzetnik - nastavnik ili pak mentor kod poslovnog subjekta - nastavnik). Što se tiče stavka 4. odnosno liste vrednovanja usvojenosti ishoda, ja osobno ne bih brisala ovaj stavak već bih dodala da se lista vrednovanja, sukladno dogovorenim kriterijima praćenja i ocjenjivanja vještina i stručnih kompetencija, zajednički izrađuje u trenutku definiranja kriterija i postaje sastavnim dijelom radne mape ili radnog portfolia. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 94/2010) propisane su obveze nastavnika koji prati izvođenje praktične nastave izvan srednjoškolske ustanove te isto nije potrebno dvostruko regulirati. Načini, postupci i elementi vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi propisani su Pravilnikom o načinima i postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020) te strukovnim kurikulumima. Predložene izmjene i dopune Pravilnika obuhvaćaju i dio vezan uz suradnju nastavnika i mentora kod poslodavca u ocjenjivanju polaznikovih postignuća.
27 Marija Dlesk PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 9. Apsolutno podržavam promjene u smislu koordinacije nastavnika i mentora kod poslodavca prilikom izrade plana i programa i prilikom procjene razine usvojenosti vještina i navika te razvoj strukovnih kompetencija, no nadodala bih da i prilikom planiranja posjeta ne bi bilo loše izvršiti koordinaciju tako da poslodavac također ima plan posjeta nastavnika. Gledajući iz perspektive poduzetnika, njima je također važna organiziranost i zajednički usvojen plan posjeta polaznicima praktične nastave će im također biti od koristi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Predložene izmjene i dopune Pravilnika obuhvaćaju i dio vezan uz zajedničku suradnju nastavnika i mentora kod poslodavca u izradi izvedbenog plana i programa. Također, propisano je i da nastavnik isti dostavlja poslodavcu s kojim ustanova za strukovno obrazovanje i polaznik imaju zaključen ugovor o provedbi praktične nastave i vježbi.
28 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 9. U članku 11. stavku 2. – 7. podstavak: pod obavezu nastavnika dodati i organizaciju i sudjelovanje u održavanju naučničkih ispita odnosno predviđenih kontrolnih ispita i sudjelovanja u povjerenstvima za navedene ispite 8. podstavak izmijeniti u „kao mentor iz ustanove, polaznika prati pri izradi završnog rada koji se izvodi kod poslodavca" (dodati iz ustanove da se ne misli na mentora poslodavca) Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Organizacija i provedba naučničkih ispita, kao ni kontrolnih ispita nije predmet ovog pravilnika. Predmetnim pravilnikom je, između ostaloga, uređen postupak i način provedbe ispita provjere znanja i vještina stečenih kod poslodavca, a Zapisnik o ispitu provjere znanja i vještina sastavni je dio ovoga pravilnika. Vaš prijedlog vezan uz dodatne izmjene postavka 8. bit će razmotren prihvaćene i u skladu s istim predložene izmjene navedenog podstavka.
29 Tamara Sapanjoš PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 9. Poštovani, opće podatke u mapi praktične popunjava učenik pod vodstvom nastavnika - u školi prije početka praktične nastave (svake godine) jer ima puno mjesta na koje se upisuju različiti podatci što zbunjuje mentora na praktičnoj nastavi. Njihovo najčešće pitanje je - gdje moram potpisati, gdje moram pečatirati, gdje moram staviti ocjenu. Mapu praktične nastave popunjava učenik bilježenjem sati svojega rada, upisivanjem naziva i opisa vježbi koje izvodi. Smatram da mentor učenika ovjerava mapu praktične nastave svojim potpisom i pečatom te brojčano vrednuje učenikov rad (ovo se odnosi na šestu natuknicu Članka 9.) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Predložene izmjene i dopune Pravilnika obuhvaćaju i dio vezan uz pružanje pedagoške i metodičke pomoći mentoru kod podlodavca od strane nastavnika.
30 LJUBICA SAVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 8. Poštovani, vezano uz članak koji opisuje slučajeve u kojima dolazi do raskidanja ugovora, smatram da bi trebalo dodati podstavak koji propisuje obvezu poslodavca da učeniku isplati neisplaćene mjesečne nagrade/naknade. Ukoliko se to ne napravi i ne doda u ovaj pravilnik, na taj način zapravo učimo i navikavamo djecu da je neisplata naknade za obavljen rad uobičajena praksa u RH. Lijep pozdrav, Ljubica Savić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
31 SUNČICA REMENAR PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 8. Poštovani, nemam rješenje, ali smatram da bi se nekako trebalo regulirati tko provjerava isplaćuje li poslodavac mjesečnu nagradu učeniku. Možda bi obveza predavanja potvrde o isplati poslodavca učeniku bilo nešto što se provjerava od strane određene institucije (oluja ideja: FINA, HGK, HOK), a koja nije nužno škola. Iako roditelji (skrbnici) mogu prekinuti ugovor radi neisplaćivanja mjesečne nagrade, oni to najčešće ne čine zbog toga što u pojedinim strukama nemaju veliki izbor licenciranih poslodavaca koji su spremni uzeti učenika te time riskiraju da im dijete "ostane bez prakse". Na taj način ucijenjeni situacijom, roditelji šute, a djeca za svoj rad ne dobivaju ni minimum koji je propisan. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
32 Marija Dlesk PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 8. U ovom članku se potkrala tehnička pogreška u stavku 5. U tom stavku i 1. podstavku formulacija treba glasiti: " ako je poslodavcu nakon pravomoćnosti odluke nadležnog suda o oduzimanju dozvole oduzeta dozvola za izvođenje praktične nastave i vježbi. Također se slažem da je potrebno osigurati mehanizam kontrole ostvarivanja ishoda učenja i isplate mjesečne naknade. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Izmjene i dopune ovoga pravilnika bit će usklađene s vašim prijedlogom. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
33 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 8. U članku 8. kojim se mijenja članak 10. Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama, smatramo potrebnim propisati, kao i uvrstiti u obrazac Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi, mogućnost raskida tog ugovora od strane ustanove za strukovno obrazovanje, učenika ili roditelja/skrbnika i u slučajevima da poslodavac ne ispunjava obvezu periodične provjere osuđivanosti mentora i osoba koje dolaze u kontakt s učenicima te ako mentor učenika ne udovoljava uvjetima u pogledu kvalifikacija za izvođenje praktične nastave i vježbi/stručne prakse, pedagoških kompetencija i uvjetu pravomoćne neosuđivanosti za kaznena djela navedena Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji. U članku 11. Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi predlažemo dodati naprijed navedene razloge za raskid ugovora. Tijekom izvedbe praktične nastave može doći do promjene uvjeta koji nisu samo „nemogućnost ispunjavanja ugovornih obveza“ od strane poslodavca, može se naime raditi i o, primjerice, skrivljenom ponašanju poslodavca, pa smatramo potrebnim predvidjeti i mogućnost raskida ugovora ako poslodavac ne ispunjava i ostale obveze koje proizlaze iz propisa koji se odnose na organizaciju i provedbu praktične nastave i stručne prakse. Nadalje, predlažemo ovdje uvrstiti odredbu članka 32. stavka 2. Zakona o strukovnom obrazovanju da poslodavac mora pisano obrazložiti svoju odluku o raskidu ugovora učeniku i roditelju/skrbniku, kako bi o ovoj obvezi poslodavca već prilikom zaključenja ugovora bili informirani i sam poslodavac te učenik i njegov roditelj/skrbnik. U članku 10. stavku 4. Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama predlažemo umjesto riječi: “zbog nemogućnosti ispunjavanja ugovornih obveza poslodavca“, uvrstiti riječi: „zbog razloga na strani poslodavca“. Smatramo da se obveza ustanove za strukovno obrazovanje da pronađe novog poslodavca za izvođenje praktične nastave i vježbi i stručne prakse, mora odnositi na sve slučajeve raskida ugovora do kojih je došlo zbog razloga koji se javljaju na strani poslodavca, ne samo u slučaju da poslodavac nije u mogućnosti ispunjavati obveze iz ugovora. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na prijedlogu. Ovim pravilnikom nije moguće propisati odredbe koje ne sadrži Zakon na temelju kojeg se ovaj Pravilnik donosi. Vaš prijedlog bit će uzet u razmatranje prilikom izmjene zakona kojim se regulira strukovna obrazovanje. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
34 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 8. U članku 10. stavku 3. Poslodavac može raskinuti ugovor o provedbi praktične nastave i u situaciji – dodati „Ako se poslodavcu promijeni status (npr. zatvori obrt ili poduzeće). Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Izmjene i dopune ovoga pravilnika bit će usklađene s vašim prijedlogom.
35 Tamara Sapanjoš PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 8. Poštovani, već 28 godina vodim praktičnu nastavu u trogodišnjoj strukovnoj školi. Većina poslodavaca ne želi uzeti učenike na praktičnu nastavu najvećim dijelom zbog plaćanja iste. Oni koji plaćaju su veliki trgovački lanci odnosno trgovačka društva i jaki obrtnici. Mali i mikro gospodarski subjekti obično se pravdaju da si ne mogu priuštiti plaćanje prakse učeniku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama. Ako navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, ustanova za strukovno obrazovanje ne može izvoditi obrazovani program/strukovni kurikulum za kojega ne postoji dovoljan broj poslodavaca za provedbu praktične nastave. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
36 Jasna Hrstić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 8. Poštovani, podržavam NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA i drago mi je da se naglašava važnost vježbi u nastavi strukovnih predmeta jer na vježbama učenici razvijaju potrebne vještine za rad uz teorijske osnove. Srdačno, Jasna Hrstić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
37 Sanda Šutalo PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 8. Poštovani, u članku 8. navodi se da polaznik, odnosno roditelj ili skrbnik mogu raskinuti ugovor ako poslodavac polazniku ne isplaćuje mjesečnu nagradu. Mislim da treba jasno definirati tko provjerava isplaćuje li poslodavac polazniku nagradu ili ne. Polazniku će, zbog njegove pozicije to biti teško prijaviti, a mislim da takav posao nije u nadležnosti nastavnika koji prati učenika/cu. Srdačno, Sanda Šutalo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
38 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 7. Predlažemo u članku 7. predmetnog Nacrta Pravilnika kojim se mijenja članak 8. Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama dodati: - obvezu ustanove za strukovno obrazovanje da s poslodavcem dogovori provjeru prethodne pravomoćne osuđivanosti osoba koje s učenikom dolaze u kontakt na praktičnoj nastavi, vježbama istručnoj praksi - obvezu poslodavca da provodi periodičnu provjeru pravomoćne osuđivanosti mentora i drugih osoba koje dolaze u kontakt s učenicima na praktičnoj nastavi, vježbama i stručnoj praksi za kaznena djela iz članka 13. stavka 4. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na prijedlogu. Ovim pravilnikom nije moguće propisati odredbe koje ne sadrži Zakon na temelju kojeg se ovaj Pravilnik donosi. Vaš prijedlog bit će uzet u razmatranje prilikom izmjene zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
39 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 5. Članak 5. u vezi obaveze osposobljavanja iz područja zaštite na radu naglasiti da će se provjera sadržaja iz zaštite na radu održavati u ustanovi (strukovnoj školi) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Ovim je pravilnikom predviđeno je da se sadržaji zaštite na radu održavaju u srednjoškolskoj ustanovi.
40 LJILJANA ZVONAREK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 4. Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Potrebno je što više učenike poticati za upis u strukovna zanimanja jer nam nedostaju kvalitetni stručni radnici. Danas je teško pronaći keramičara, soboslikara, pekara, bravara i sl. (ne želim nikoga posebno isticati, ali ovo mi je prvo palo na pamet). Svakako će im novčana naknada za obavljanje stručne prakse biti dobar poticaj za bolji rad i privući više djece u strukovne škole. Srdačan pozdrav, Ljiljana Zvonarek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
41 SANDRA BAČIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 4. Poštovani, u potpunosti se slažem sa nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Srdačan pozdrav. Sandra Bačić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
42 Dragica Šalković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 4. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama.Smatram da je predloženi model tjedan dana teorijske nastave te tjedan dana praktične nastave najpogodniji i za učenike i za učitelje, ali i za poslodavca kod kojeg učenik obavlja praktičan dio nastave. Naime, taj model osigurava kontinuitet usvajanja te lakše i svrsishodnije planiranje teorijskih sadržaja, ali i kontinuitet u svadavanju zadataka vezanih uz praktičan dio nastave. Mišljenja sam da bi taj model morao biti prioritetan, a predloženi model dan za dan ( ili eventualno mjesec na mjesec) kao alternativa ukoliko model tjedan za tjedan nikako nije moguće provesti. Srdačan pozdrav. Dragica Šalković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
43 Melita Ivanac PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 4. Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama Srdačan pozdrav Melita Ivanac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
44 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 4. Članak 4: smatramo model 1 tjedan prakse, 1 tjedan teorijske nastave boljim iz razloga što omogućuje kontinuitet u obradi i savladavanju praktičnih i teorijskih sadržaja. Dan prakse pa dan teorije neće omogućiti kontinuitet te ishodi učenja neće biti zadovoljavajući, pa bi se stoga mogla dati preporuka ustanovama u tom smjeru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Predmetnim izmjenama i dopunama pravilnika predviđeno je više modela te izbor istoga ovisi o pojedinoj kvalifikaciji i o specifičnostima određenog obrazovnog sektora.
45 Mirela Dobutović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 4. Poštovani, slažem se s kolegicom Snježanom Štefanić Hoefel, mislim da je nužno dopustiti i naglasiti održavanje praktične i teorijske nastave ne samo po modelu dan za dan, tjedan za tjedan već i po modelu mjesec za mjesec. S poštovanjem, Mirela Dobutović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Predmetnim izmjenama i dopunama pravilnika predviđeno je više modela te izbor istoga ovisi o pojedinoj kvalifikaciji i o specifičnostima određenog obrazovnog sektora.
46 Gordana Katarina PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 4. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Naročito mi je drago što se naglašava važnost vježbi u nastavi strukovnih predmeta kao i povezanost praktične nastave i teorije. Mislim da je dobro što je navedena mogućnost sezonskog modela odvijanja praktične nastave jer na taj način možemo pratiti zbivanja u realnom sektoru i prilagoditi vježbe potrebama poslodavaca. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
47 Marina Pavičić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 4. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
48 Snježana Štefanić Hoefel PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 4. Poštovani, slažem se s predloženim nacrtom izmjena. Predlažem da se u članku 4. osim "dan za dan" ili "tjedan za tjedan" proširi i na "mjesec za mjesec" što bi omogućilo veću slobodu prilagodbe i odabira u ovisnosti o zadanim programima, pogotovo cjelinama. Pozdrav, Snježana Štefanić Hoefel Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Predmetnim izmjenama i dopunama pravilnika predviđeno je više modela te izbor istoga ovisi o pojedinoj kvalifikaciji i o specifičnostima određenog obrazovnog sektora.
49 Katica Nekić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 4. Poštovani, Slažem se s donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav, Katica Nekić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
50 SUNČICA REMENAR PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 3. Poštovani, slažem se da je prije početka izvođenja praktičnog dijela kurikuluma potrebno definirati ishode učenja, ali bi se trebalo i provjeravati ostvarenost tih ishoda tijekom školske godine te nastavnik (nakon komunikacije s mentorom polaznika kod poslodavca) o tome voditi jasne bilješke u imeniku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Predmetnim pravilnikom je, između ostaloga, uređen postupak i način provedbe ispita provjere znanja i vještina stečenih kod poslodavca, a Zapisnik o ispitu provjere znanja i vještina sastavni je dio ovoga pravilnika.
51 Branko Pleadin PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 2. Poštovani, smatram kako bi u Članku 2, stavku 3. trebalo izbaciti dio "istoga obrazovnog sektora" budući da mnogo strukovnih škola zbog smanjenja broja učenika i variranja interesa za pojedinim obrazovnim programima kombinira u razrednim odjelima obrazovne programe iz različitih sektora. U većini takvih slučajeva opće-obrazovni dio kurikuluma se može provoditi s cijelim razrednim odjelom, tj. s učenicima koji su upisali programe iz različitih sektora. Za strukovni dio kurikuluma nastava se ionako u većem dijelu provodi odvojeno, čak i u slučaju kurikuluma iz istog obrazovnog sektora. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i prijedlogu. Stavak 3. Članka 2. Pravilnika izmijenit će se na način da se u jednom razrednom odjelu mogu ostvarivati zajednički skupovi ishoda učenja najviše tri strukovna kurikuluma u pravilu istoga obrazovnog sektora koji traju od jedne do tri godine, odnosno dva strukovna kurikuluma istoga obrazovnog sektora koji traju četiri godine.
52 Mirela Dobutović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 2. Poštovani, smatram da Članak 2. stavak 3. treba glasiti "U jednom razrednom odjelu mogu se ostvarivati zajednički skupovi ishoda učenja u pravilu najviše DVA strukovna kurikuluma istog obrazovnog sektora koji traju od jedne do tri godine ... razlozi za takav prijedlog su: organiziranje nastave (jako je teško složiti rasporede za razredne odjele s tri strukovna kurikuluma, znamo da je veliki postotak djece koja upisuju strukovna zanimanja upravo putnici. Razredni odjeli su sve manji u velikom broju županija pa nam se događa da predmete koje učenici slušaju odvojeno, dakle svaki strukovni kurikulum zasebno, bude samo dva ili tri učenika u učionici. Zbog razvijanja Mreža škola i Regionalnih centara kompetentnosti, bilo bi bolje upisivati više učenika u ona zanimanja u kojima se škola ističe (i odlično je opremljena) i ona koja su traženija u toj županiji ili regiji. Veliki broj strukovnih srednjih škola rade u dvije smjene. S poštovanjem, Mirela Dobutović Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru I prijedlogu. Stavak 3. članka 2. Pravilnika izmijenit će se na način da se u jednom razrednom odjelu mogu ostvarivati zajednički skupovi ishoda učenja najviše tri strukovna kurikuluma u pravilu istoga obrazovnog sektora koji traju od jedne do tri godine, odnosno dva strukovna kurikuluma istoga obrazovnog sektora koji traju četiri godine.
53 Tamara Sapanjoš PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 2. Poštovani, sektor Ekonomija, trgovina i poslovna administracija ima samo jedno trogodišnje zanimanje-prodavač, a odaziv učenika u navedeno zanimanje je sve manji. Obično se u JMO modelu obrazovanja spajao sa ugostiteljstvom i turizmom - zanimanje kuhar i konobar (kojih također ima malo) kako bi se mogao kreirati razredni odjel. Vjerojatno ima još takvih slučajeva za slične sektore na teritoriju RH. Zaključujem da na temelju navedenog isto više neće biti moguće. Imam li pravo? Hvala na odgovoru. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Člankom 4. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) utvrđen je broj učenika u rezrednom odjelu, te je ovaj pravilnik usklađen s istim.
54 Mirta Lulić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 2. Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Sve pohvale za novčano nagrađivanje učenika strukovnih škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
55 Milivoj Crvak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 1. Poštovani! Svakako je za pohvaliti dio Pravilnika koji uvodi mjesečne nagrade za ostvarene sate praktične nastave kao i što poslodavac može dodatno nagraditi polaznike za izniman doprinos radu tijekom provedbe praktične nastave i vježbi čime se postavlja visoka ljestvica „biti najbolji“ odnosno izvrstan u obavljanju svog zanimanja i biti spreman za stalno ulaganje u cjeloživotno učenje. S poštovanjem, Milivoj Crvak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
56 REBEKA KALAZIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 1. Poštovani, donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama smatram velikim korakom naprijed. Izmjene su potrebne, vjerujem da će ovaj Pravilnik doprinijeti poboljšanju uvjeta i kvaliteti izvođenja nastave u strukovnim školama. Mjesečna nagrada sigurno je dobar poticaj i motivacija budućim srednjoškolcima za izbor strukovnih zanimanja. Iz pozicije nastavnika koji godinama radi u gimnaziji mislim da bi mnogi učenici bili sretniji upisom u strukovnu školu te ih treba pravilno usmjeriti i motivirati. Veliki pozdrav, Rebeka Kalazić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
57 Jelena Bujas-Grubar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Nadam se da će on doprinijeti većem broju učenika u strukovnim školama. Srdačan pozdrav, Jelena Bujas-Grubar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
58 Martina Mikulaš PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 1. Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Smatram da je učinjen iskorak prema pozitivnim promjenama koje bi mogle motivirati učenike na odabir strukovnih škola. Srdačan pozdrav! Martina Mikulaš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
59 Melita Šimić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 1. Poštovani, slažem se u potpunosti s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Smatram da je jako dobro što je naglasak na vježbama, jer to je ono što našim učenicima nedostaje, i da za svoj rad budu adekvatno nagrađeni, što će ih sigurno dodatno motivirati da budu što bolji. Jedino se bojim da to ne stvori otpor kod poslodavaca za primanje učenika na praktičnu nastavu. U našoj školi imamo zanimanje prodavač i jako teško je pronaći prodavaonice koje žele primiti učenike za obavljanje praktične nastave. lp Melita Šimić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama. Ako navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, ustanova za strukovno obrazovanje ne može izvoditi obrazovani program/strukovni kurikulum za kojega ne postoji dovoljan broj poslodavaca za provedbu praktične nastave.
60 Irina Marić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s Nacrtom Pravilnika i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Pohvalno je novčano nagrađivanje učenika strukovnih škola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
61 OLIVER HIP PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 1. Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Izvrsno je što se napokon regulira plaćanje nagrade učenicima kako bi imali dodatnu motivaciju za upis u strukovnu školu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
62 Doris Belušić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Doris Belušić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
63 SANJA ČURKO PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Smatram da je hvale vrijedno to što učenik može odraditi svoju praktičnu nastavu i biti adekvatno nagrađen za svoj rad. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
64 Melanija Miodrag PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, Članak 1. Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama, lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
65 Karla Golja Milevoj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, Slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama, koji bi trebao pridonijeti većem interesu učenika za strukovna zanimanja. Novčana nagrada je zasigurno jedan od poticaja. Lijep pozdrav, Karla Golja Milevoj Primljeno na znanje Zahvaljujemo na odgovoru.
66 Jasminka Prstec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Potrebno je naglasiti da će upravo mjesečne nagrade polaznicima praktičnih vještina i vježbi, uz stjecanje vještina biti velika motivacija pri pohađanju praktične nastave. Srdačno! Jasminka Prstec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
67 Suzana Maranić Bošnjak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama , posebno dio koji se odnosi na mjesečnu nagradu učenicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
68 Milivoj Crvak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani! Slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama koji je još jedan od doprinosa da se promovira sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Posebno se to odnosi na ovaj pravilnik kojim se podiže kvaliteta praktične nastave ,povećava interes učenika za strukovna zanimanja i motivira polaznike da se pripremaju za zanimanja u realnom svijetu rada. S poštovanjem, Milivoj Crvak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
69 ANDRIJANA POLJAK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Smatram da treba promovirati sustav strukovnog obrazovanja, te raditi na povećanju motivacije učenika za odabir strukovnih zanimanja. Srdačan pozdrav, Andrijana Poljak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
70 LIDIJA PEJDO PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama, jer smatram da će učenicima omogućiti kvalitetnije obrazovanje i potaknuti interes za upis u strukovne škole. S poštovanjem, Lidija Pejdo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
71 Sandra Šutalo PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Nadam se da će promjene dovesti do upisa većeg broja učenika koji će dobiti kvalitetno obrazovanje. Posebno podržavam dio da se učenici mogu novčano nagraditi za vrijeme prakse što će ih svakako dodatno motivirati. Srdačan pozdrav, Sandra Šutalo Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
72 Mirjana Pavičić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani /e Podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovin školama . Osobito mislim da treba dodati neke elemente kod : - naknade učenicima ako ih želimo motivirati da upisuju strukovna zanimanja - naknada osobito treba biti veća u zadnjoj godini školovanja nekada je bila 30% , smanjena je na 25% ako poslodavci žele zadržati učenike kao buduće zaposlenike -osim visine naknade bitna je njena redovitost što je nekada veliki problem , naknada bi trebala biti isplaćena do 15 u mjesecu, kao i plaća za zaposlenike -često puta poslodavci isplaćuju mizerne naknade, mislim trebala bi biti određena minimalna satnica da spriječimo manipulacije -poslodavci trebaju osigurati određena zaštitna sredstva sukladno zaštiti na radu osobito sada u vrijeme pandemije -obrana završnog rada ne mora biti striktno kod poslodavca, često puta se događa da ne postoji adekvatan prostor za obavljanje obrane završnog rada , problem organizacije nastavnik ima više razreda, obrana može biti i dalje u ustanovi za strukovno obrazovanje , ali jedan član komisije iz kategorije poslodavaca . -mentor učenika od strane poslodavca mora biti kompetentna osoba , ali mora postojati kontinuirana komunikacija s nastavnikom, roditeljem pravodobna evidencija i obavijesti provoditi najmanje jednput mjesečno . S poštovanjem Mirjana Pavičić,prof. mentor Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Visina naknade za učenike u strukovnom obrazovanju propisana je člankom 31. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) i nije predmet ovoga pravilnika. U Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. dane su upute za zaštitu učenika na praktičnoj nastavi za vrijeme epidemije. Provedba završnoga rada nije predmet ovoga pravilnika, već je ista propisana Pravilnikom o izradbi i obrani završnoga rada (Narodne novine, broj 118/2009). Budući da je u pripremi Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada pozivamo Vas da se uključite tijekom e-savjetovanja i predložite potrebna unaprjeđenja.
73 Ivana Ljubimir Dobroslavić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Uspostava nagrađivanja / stipendiranja učenika od strane poslodavaca je također bitna motivacija za upis učenika u strukovne škole. Svaka inicijativa za poboljšanje organizacije praktične nastave je dobrodošla. Lijep pozdrav, Ivana Ljubimir Dobroslavić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
74 BRANKA RIMAC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani,podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama.Učenike treba poticati za strukovna zanimanja, a jedan dobar motiv za izbor zanimanja sigurno je i mjesečna naknada (nagrada) za rad. S poštovanjem, Branka Rimac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
75 MARTINA KIR JAMBREK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Sve je manje zainteresiranih učenika za neka strukovna zanimanja pa ih je potrebno motivirati stipendijom ili zapošljavanjem nakon uspješno završenog školovanja, a potrebno je poboljšati i suradnju između poslodavaca i škole. Provođenje stručne prakse u manjim sredinama s obzirom na broj poslodavaca u odnosu na broj učenika ostaje i dalje veliki problem. S poštovanjem, Martina Kir Jambrek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
76 Nina Posarić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani! Slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. S obzirom na deficit strukovnih zanimanja, važno je nastojati potaknuti interes učenika za upis upravo u strukovna zanimanja. Vjerujem da bi nekim učenicima mogla biti dodatna motivacija za odabir strukovnog zanimanja biti i plaćanje naknade za njihov rad. S poštovanjem, Nina Posarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
77 Snježana Lukač PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam predloženi Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama u nadi da će polučiti većim brojem učenika koji odabiru struku i da će učenici dobiti kvalitetno obrazovanje, a poduzetnici kvalitetne radnike. Lijep pozdrav, Snježana Lukač Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
78 Mirela Petković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja nastave u strukovnim školama i nadam se da će izmjene i dopune navedenog Pravilnika motivirati učenike da upisuju strukovne škole. Srdačan pozdrav, Mirela Petković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
79 Slavica Omazić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s dopunom Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanje uvjeta za početak rada školske ustanove . Srdačan pozdrav, Slavica Omazić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
80 NADA RATKOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam izmjene i dopune iznesene u Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Radim u strukovnoj školi te smatram da posebnu pozornost treba dati zakonskim okvirima za rad maloljetnih učenika i zaštititi ih prema Zakonu o radu. Isto tako podržavam dio u kojem piše da poslodavac može dodatno nagraditi polaznika za izniman doprinos radu tijekom provedbe praktične nastave i vježbi što neki poslodavci sada rade u skladu sa svojim mogućnostima. Plaćanje nagrade učenike dodatno motivira i jedan od važnih čimbenika pri upisu u strukovnu školu. Sa štovanjem, Nada Ratković, prof. mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
81 DRAGAN BODULJAK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Hvale je vrijedno što se nastoji pronaći kvalitetnija rješenja za izvođenje praktičnog dijela nastave. Takvim doživljavam i ove izmjene i dopune. Istaknuo bih ono što smatram da bi trebalo bolje regulirati u organiziranju i izvođenju praktične nastave: kvalitetnija suradnja mentora na poslu s mentorima u školi, kvalitenija ljetna praksa uz bolji nadzor izvođenja tog dijela praktične nastave, nagrađivanje mentora kod poslodavca i nagrađivanje samog poslodavca kako bi se od njih moglo onda zahtijevati da se kvalitetnije uključe u izvođenje praktične nastave. Također ističem važnost edukacije nastavnika u okviru realnog sektora kako bi se kvalitetnije pripremili za izvođenje praktične nastave. Naročito se to odnosi na nastavnike koji izvode praksu u onim zanimanjima kojima je jedini oblik prakse nastava u okviru praktikuma u školi. Takvo zanimanje je primjerice "ekonomist". Ekonomisti nemaju praksu kod poslodavca, nego je njihova isključiva praksa kroz praktikum. Zbog toga bi posebnu pozornost trebalo posvetiti edukaciji nastavnika koji izvode ovakav oblik nastave. Edukacija samih nastavnika u realnom sektoru kod poslodavca također bi se trebala regulirati nekim pravilnikom. Možda ovo posljednje izlazi izvan okvira ovog pravilnika, ali bi se također trebalo regulirati i organizirati. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Nagrađivanje mentora nije predmet ovoga pravilnika, no Vaš ćemo prijedlog razmatrati prilikom izmjene zakonodavnog okvira kojim se regulira strukovno obrazovanje. Stručno usavršavanje natavnika strukovnih predmeta u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
82 Jasna Rep PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lp, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
83 Lada Jurišić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se sa već postavljenim komentarima. Činjenica jest da je navedeni Pravilnik sveobuhvatan i detaljan, ali naša realnost je ipak drugačija. Učenici imaju problem pronaći poslodavca kod kojeg će provoditi stručnu praksu ( mali je broj takvih poslodavaca, a dešavalo se da neki svoje obrte i zatvore tijekom šk. godine i učenici nemaju kamo...). Nadam se da će ovaj Pravilnik otkloniti sve propuste iz prakse i da će svi u sustavu odgovarati za svaki oblik samovolje. Lijep pozdrav, Lada Jurišić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama.
84 Tina Parać PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam sve promjene donesene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Izmjene su bile potrebne i čvrsto vjerujem da će ovaj Pravilnik doprinijeti poboljšanju uvjeta i kvaliteti izvođenja nastave u strukovnim školama. Očekujem da će mjesečna nagrada biti dobar poticaj za buduće srednjoškolce. Lijep pozdrav, Tina Parać Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
85 Nevenka Kokalović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Isplaćivanje mjesečne nagrade polazniku za ostvarivanje praktične nastave i vježbi je vrlo poticajno. U manjim sredinama se javlja problem s obzirom na broj poslodavaca koji imaju dozvolu za izvođenje praktične nastave i vježbi te broja učenika u strukovnim zanimanjima. Budući da se događa da je veći broj učenika od slobodnih mjesta za naukovanje, poslodavci ponekad uvjetuju potpisivanje Ugovora o naukovanju Aneksom ugovora kojim se roditelji (u ime djeteta) odriču prava na mjesečnu nagradu. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama. Ako navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, ustanova za strukovno obrazovanje ne može izvoditi obrazovani program/strukovni kurikulum za kojega ne postoji dovoljan broj poslodavaca za provedbu praktične nastave.
86 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, Sukladno članku 9. i 11. Zakona o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 73/17) dostavljamo mišljenje i prijedloge na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama u postupku e-savjetovanja koji su utemeljeni na našem dosadašnjem praćenju zaštite prava djece na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi kod poslodavca. Prema članku 58. stavku 2. Zakona o obrtu (Narodne novine, broj 143/13, 127/19, 41/20) mentor ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela navedenih stavkom 2. te osoba kojoj je oduzeto pravo primanja učenika na naukovanje. S obzirom na navedene odredbe Zakona o obrtu kojim je regulirano primanje naučnika kod poslodavca u sustavu vezanih obrta, smatramo potrebnim i u Zakonu o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 25/18), primjerice, članku 26. tog zakona, propisati da mentor mora, osim uvjeta u pogledu stručnih kvalifikacija i pedagoških kompetencija, udovoljavati i uvjetu neosuđivanosti za kaznena djela koja bi se mogla precizirati tim Zakonom ili, u nedostatku taksativno navedenih odredbi u tom zakonu, za kaznena djela iz članka 13. stavka 4. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne novine, broj 143/12, 105/15, 32/17). Naime, obrazovne ustanove koje izvode strukovno obrazovanje obavještavaju nas, primjerice, o slučajevima u kojima su njihovi učenici tijekom praktične nastave bili izloženi seksualnom nasilju. Također, saznajemo da škole i poslodavci ne provjeravaju prethodnu osuđivanost osoba koje će doći s djecom u kontakt za vrijeme praktične nastave i vježbi, a sukladno Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, koji u članku 14. stavku 2. pruža takvu mogućnost. Prema odredbama spomenutog zakona poslodavci mogu, uz suglasnost osobe za koju se ti podaci traže, tu činjenicu provjeriti u Kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa. Ovdje podsjećamo da je zaštita djece od seksualnog nasilja obveza države preuzeta potpisivanjem Konvencije o pravima djeteta i Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te su, sukladno tome, država i njezine javne ustanove dužne poduzeti mjere za zaštitu djece. Radi zaštite djece od seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na praktičnoj nastavi/stručnoj praksi, Ministarstvu znanosti i obrazovanja smo u 2019. godini uputili preporuku da upozori školske ustanove na potrebu provjere osuđivanosti osoba koje rade s djecom te je Ministarstvo upozorilo školske ustanove koje provode strukovno obrazovanje da, prije sklapanja ugovora o praktičnoj nastavi s poslodavcem, dogovore provjeru prethodne osuđivanosti osoba koje s učenikom dolaze u kontakt na praktičnoj nastavi/stručnoj praksi. Smatramo stoga, neovisno o naprijed iznesenom prijedlogu za dopunu Zakona o strukovnom obrazovanju, da bi u Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama, trebalo propisati odredbu kojom se osigurava da će školske ustanove, prije sklapanja ugovora o praktičnoj nastavi i vježbama s poslodavcem, dogovoriti s poslodavcem provjeru prethodne osuđivanosti osoba koje s učenikom dolaze u kontakt na praktičnoj nastavi, vježbama i stručnoj praksi. Također, smatramo da bi trebalo uvrstiti i odredbu kojom će se propisati obveza poslodavaca koji primaju učenike na praktičnu nastavu, vježbe i stručnu praksu da periodično provjeravaju pravomoćnu osuđivanost mentora i drugih osoba koje s učenikom na praktičnoj nastavi, vježbama i stručnoj praksi dolaze u kontakt. Nadalje, smatramo važnim istaknuti ovaj uvjet koji mentor i druge osobe koje dolaze u kontakt s učenicima moraju ispunjavati, a poslodavac osigurati, u odredbama ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi te na taj način pojačati obvezu poslodavca da brine za sigurnost i zaštitu učenika na praktičnoj nastavi i vježbama, a istodobno na taj način informirati učenike i roditelje o obvezama poslodavca u odnosu na osobe koje poučavaju učenika na praktičnoj nastavi, vježbama i stručnoj praksi. Radi jasnijeg reguliranja, predlažemo da se u predmetnom Nacrtu Pravilnika propiše da se i za provedbu stručne prakse koja se realizira izvan nastavne godine sklapa ugovor po uzoru na ugovor o provedbi praktične nastave u koji je također potrebno uvrstiti odredbe o: - obvezi školske ustanove koja provodi strukovno obrazovanje da, prije sklapanja ugovora o stručnoj praksi s poslodavcem, dogovori provjeru prethodne osuđivanosti mentora i drugih osoba koje s učenikom dolaze u kontakt na stručnoj praksi; - obvezi poslodavca da provodi periodičnu provjeru pravomoćne osuđivanosti mentora i drugih osoba koje dolaze u kontakt s učenicima. Napominjemo da smo prijedlog za provjeru pravomoćne osuđivanosti i pravomoćnu neosuđivanost kao uvjet za izdavanje dozvole (licencije) za naukovanje naučnika te uvjet za rad s učenicima u sustavu vezanih obrta istaknuli i u postupku e-savjetovanja na Nacrt Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju i Nacrt Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja te je, prema izvješću sa savjetovanja o tim aktima, ministarstvo nadležno za gospodarstvo prihvatilo naše prijedloge (naši prijedlozi na te nacrte pravilnika koji su bili na e-savjetovanju od 24.4.2020.-23.5.2020. i izvješća sa savjetovanja vidljivi su u aplikaciji e-savjetovanje na sljedećoj poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard?page=18). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na prijedlogu. Ovim pravilnikom nije moguće propisati odredbe koje ne sadrži Zakon na temelju kojeg se ovaj Pravilnik donosi. Vaš prijedlog bit će uzet u razmatranje prilikom izmjene zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je na preporuku pravobraniteljice za djecu upozorilo školske ustanove koje provode strukovno obrazovanje da, prije sklapanja ugovora o praktičnoj nastavi s poslodavcem, dogovore provjeru prethodne osuđivanosti osoba koje s učenikom dolaze u kontakt na praktičnoj nastavi/stručnoj praksi.
87 HOK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Podržavamo Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja nastave u strukovnim školama. Smatramo da bi trebala biti osmišljena „poveznica“ između voditelja praktične nastave-nastavnika i majstora-mentora-stručnog učitelja u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi, na način da voditelji praktične nastave-nastavnici svojim redovitim obilascima licenciranog obrta ili pravne osobe prate rad poslodavca-mentora-majstora-stručnog učitelja, a isto tako i poslodavac iz licencirane radionice razmjenjuje iskustva s nastavnikom. Nastavnik vidi mapu praktične nastave kao i mentor u licenciranoj radionici i komunicira s učenikom, te je prema njoj transparentan rad poslodavca, ali poslodavac ne može u potpunosti sagledati rad učenika ako voditelj fizički ne obilazi učenika, a na žalost imamo takvih informacija. Kao što što bi trebala postojati kontrola vezana uz isplatu naknade naučniku (čl. 8) isto tako je potrebno kontrolirati obilaze li voditelji praktične nastave licencirane radionice koliko im je određeno (čl. 9). Navedenu primjedbu dostavljamo potaknuti odnosom koji primjećujemo na relaciji poslodavac (mentor, majstor stručni učitelj) u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi i nastavnik-voditelj praktične nastave u strukovnoj školi, ponekad se čini da umjesto da imaju partnerski odnos oni rješavaju nesuglasice i nedostatak komunikacije preko „leđa“ učenika/naučnika i naglašavamo da su to rijetki slučajevi, ali u manjoj mjeri su prisutni i stvaraju problem u cjelokupnom obrazovanju učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima.
88 JASNA VUJČIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u Strukovnim školama. Konačno pravilnik koji definira praktičnu nastavu u strukovnim predmetima. Učenici će na praktičnoj nastavi razviti vještine i usvojiti specifična znanja karakteristična za njihovu struku. Lijepi pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
89 Danijel Pranić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama pravilnika. Lp Danijel Pranić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
90 Kornelija Tonsa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u Strukovnim školama. Drago mi je što definira praktičnu nastavu u strukovnim predmetima. Učenik u svijetu rada treba započeti nositi odgovornost za sebe, naučiti što će raditi i kako prepoznati dobre rezultate svog rada. Mnogi učenici su u praksi razvili struku specifičnim znanjima i vještinama. Lijepi pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
91 Linda Segarić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
92 SILVANA VULAS PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama, s posebnim osvrtom na kombinaciju nastave po tjednima i dodatak "nastava i vježbe" koji ukazuje na važnost komplemetacije oba dijela nastavnog proces. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
93 Nada Peretić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav, Nada Peretić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
94 Ivana Godec-Vinceković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama jer smatram da se stvaraju bolji uvjeti za stjecanje potrebnih znanja i vještina. Hvala! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
95 Moreno Vinceković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam izmjene i dopune iznesene u nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
96 JASMINKA BEREND PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja izvođenja nastave u strukovnim školama, smatram kao je nužno regulirati navedene članke na način kako bi pratili zahtjeve tržišta i kurikuluma za strukovna zanimanja, nadam se kako će isti doprinijeti i većem interesu za upis u strukovna zanimanja. Vježbe i ishodi učenja svakako su važan dio strukovnih zanimanja (članak 11). S poštovanjem, Jasminka Berend Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
97 Nataša Kletečki PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama smatram kvalitetnim iskorakom u izvođenju nastave. Srdačni pozdravi, Nataša Kletečki. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
98 Suzana Turković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Kao posebno dobro ističem usklađenost terminologije s novim kurikulumom te jasne odrednice o obvezama mentora i poslodavaca tijekom prakse koju učenici obavljaju. Smatram da je nagrađivanje učenika veliki poticaj učenicima za upis u strukovne škole i predlažem da se definira minimalna naknada za učenike na praksi. S poštovanjem, Suzana Turković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
99 Antonija Jagodar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
100 Martina Budimir PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, pohvalno je reguliranje mogućnosti nagrađivanja učenika, ali mislim da se, u podneblju u kojem živimo, ipak polazi od pogrešne paradigme. Pronaći mjesto za naukovanje učenicima strukovnih škola često je nemoguća misija, a učenici koji imaju sreću naći poslodavca (najčešće im ga na koncu pronalazi škola), nerijetko obavljaju tek pomoćne poslove ili ih se šalje ranije kući pod izlikom da smetaju. U našoj je zemlji ključni problem kako motivirati poslodavce da prihvate učenike na stručnu praksu pa bi možda trebalo razmišljati u tome smjeru: Na koji način motivirati poslodavce da uzimaju učenike na stručnu praksu? U razvijenim je zemljama poslodavcu jasno da na taj način sebi obrazuje buduće kvalitetne djelatnike. Nažalost, ta razina svijesti kod nas još ne postoji. Osim toga, nužno je bolje regulirati kontrolu izvođenja programa stručne prakse kako učenici ne bi na praksu odlazili forme radi, nego stvarno i ostvarili ishode zadane strukovnim kurikulumom ili još uvijek nastavnim planom i programom. Nadam se da će se u budućnosti pronaći bolji mehanizmi za rješavanje ova dva problema, a onda će se nagrađivanje učenika nametnuti samo po sebi kao logična posljedica. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama. Ako navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, ustanova za strukovno obrazovanje ne može izvoditi obrazovani program/strukovni kurikulum za kojega ne postoji dovoljan broj poslodavaca za provedbu praktične nastave.
101 Olivera Stojaković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam izmjene i dopune iznesene u nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
102 ELVIRA VOLF KARAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Smatram da će biti dodatna motivacija budućim generacijama pri izboru strukovnih škola. Na žalost i dalje ostaje pitanje organizacije i provođenja stručne prakse u manjim sredinama s obzirom da broj poslodavaca i broj učenika. S poštovanjem. Elvira Volf-Karan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama. Ako navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, ustanova za strukovno obrazovanje ne može izvoditi obrazovani program/strukovni kurikulum za kojega ne postoji dovoljan broj poslodavaca za provedbu praktične nastave.
103 Jasna Milički PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani! Slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Nagrađivanje učenika bit će poticajno za obavljanje prakse, no predlažem jasnije i konkretnije definiranje članka 6 koji se odnosi na mogućnost nagrađivanja učenika. Treba što bolje osmisliti i uskladiti suradnju strukovnih nastavnika i gospodarstva. Završni radovi bi se trebali realizirati u suradnji s poslodavcem, a učenici bi tijekom prakse mogli kreirati mape svojih radova što bi im kasnije moglo dobro doći kod zapošljavanja. Terminološke izmjene u Pravilniku usklađene su s novim kurikulumom. S poštovanjem! Jasna Milički Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Provedba završnoga rada nije predmet ovoga pravilnika, već je ista propisana Pravilnikom o izradbi i obrani završnoga rada (Narodne novine, broj 118/2009). Budući da je u pripremi Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada pozivamo Vas da se uključite tijekom e-savjetovanja i predložite potrebna unaprjeđenja.
104 Katarina Krnčević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se sa izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organizacije i izvođenju nastave u strukovnim školama. Nadam se da će te izmjene dodatno motivirati učenike za upis u strukovna zanimanja. Puno pozdrava. Katarina Krnčević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
105 Mirela Dobutović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Zaista je nužno uskladiti terminologiju teksta Pravilnika s novim nacionalnim Kurikulumom, te drugim dokumentima kao što je Zakon o radu... S poštovanjem, Mirela Dobutović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
106 Sanja Majkić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, prihvaćam predložene izmjene i dopune Pravilnika, ali istovremeno ukazujem na činjenicu da nema niti jedne izmjene i dopune koja se odnosi na učenike s teškoćama. Učenici s teškoćama su i u postojećem Pravilniku zastupljeni samo u čl. 14. što ne rješava specifične potrebe učenika i probleme sa kojima se susreću. Predlažem da se ovim izmjenama obuhvate i ovi učenici, na način: - članak 4. stavak 1. dopuniti - I SPECIFIČNIM POTREBAMA UČENIKA S TEŠKOĆAMA - članak 9. koji regulira poslove nastavnika dopuniti - PREDLAŽE I KONTROLIRA PRILAGODBU RADNOG MJESTA I RADNIH OPERACIJA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA - UPOZNAJE POSLODAVCA/MENTORA SA OSOBITOSTIMA I SPECIFIČNIM POTREBAMA UČENIKA S TEŠKOĆAMA - članak 10. dodati stavak: - UČENICI S TEŠKOĆAMA VODE PRILAGOĐENE MAPE PRAKTIČNE NASTAVE S poštovanjem, Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama. Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/2015) propisana je provedba programa koji se odnosi i na praktičnu nastavu u slučaju kada se ista odvija redovito, u kući i na daljinu.
107 Dubravka Scharmitzer PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, radim u strukovnoj školi (predajem teorijske predmete struke, praktičnu nastavu u školi kao i evidenciju stručne prakse) te podržavam izmjene i dopune iznesene u nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
108 Jolida Klarić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani! Slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Mišljenja sam kako bi poslodavci doista trebali dati više prostora i povjerenja učenicima te im omogućiti stjecanje svih potrebnih znanja i vještina potrebnih u radu. Nagrada učeniku je izvrstan poticaj i motivacija za osobni profesionalni razvoj. Na taj način se također potiče dobra suradnja škole sa lokalnom zajednicom na obostranu dobrobit. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
109 KRISTINA NAJCER BRAČEVAC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, Podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama jer smatram da se stvaraju bolji uvjeti za stjecanje potrebnih znanja i vještina. Posebno podržavam reguliranje plaćanja nagrade učenicima jer kao što znamo potrebno je učenike motivirati da više upisuju strukovne škole. S poštovanjem, Kristina Najcer Bračevac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
110 Marina Ninković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Izvrsno je i poticajno što će učenici biti novcano nagrađeni za obavljanje prakse. Lp, Marina Ninković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
111 Sanja Cikač PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Nadam se da će ove promjene barem donekle motivirati učenike za upis u strukovna zanimanja. Jedna od promjena je i reguliranje novčanog plaćanja učenicima za praktičnu nastavu što smatram prvim pozitivnim iskorakom. Srdačan pozdrav, Sanja Cikač Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
112 Ana Lipošćak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Srdačan pozdrav. Ana Lipošćak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
113 Biljana Horvat PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Jedino smatram da zbog malog broja poslodavaca koji su voljni uzeti učenike na praktični dio nastave i provođenje stručne prakse, trebalo bi poslodavcima ostaviti izbor hoće li učeniku platiti naknadu za rad ili ne. Većini poslodavaca je nažalost, opterećenje imati učenika na praksi, a neki od njih teško plaćaju i ostale obveze. Tako da smatram da kod učenika treba razvijati osjećaj da im je znanje plaća, a razmisliti o mogućnosti priznavanja radnog staža za odrađene mjesece praktične nastave. S poštovanjem, Biljana Horvat Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama.
114 Melita Rabak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u cijelosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Pohvalno je što se napokon regulira plaćanje nagrade učenicima kako bi imali dodatnu motivaciju za upis u strukovnu školu. Držim da bi ishodi iz strukovnog dijela kurikulma što hitnije trebali imati vanjsko vrednovanje. S poštovanjem Melita Rabak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentarima. Postupak vanjskog vrednovanja ishoda učenja nije predmet ovoga pravilnika, a za isto je nadležan Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
115 JELENA DOMINIKOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti se slažem sa Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Sve informacije koje su napisane u Nacrtu su jasne i precizne. Posebno važnim smatram i članak 6. gdje se poslodavac obavezuje da će tijekom ostvarivanja praktične nastave i vježbi polazniku isplaćivati mjesečnu nagradu za ostvarene sate praktične nastave i vježbi. Vjerujem da će navedeno djelovati kao dodatni motiv učenicima koji će na taj način osjetiti vrijednost svog praktičnog rada i vježbi. Srdačan pozdrav, Jelena Dominiković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
116 Ivana Smolčić Padjen PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u cijelosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Kvalitetno izvođenje praktične nastave i vježbi važna je sastavnica strukovnoga obrazovanja i snažan preduvjet konkurentnosti učenika – budućih zaposlenika na tržištu rada. Smatram da će, temeljem Članka 6. Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi, u kojem stoji da "poslodavac može dodatno nagraditi polaznika za izniman doprinos radu tijekom provedbe praktične nastave i vježbi", barem dijelom biti potaknut veći interes učenika za strukovna zanimanja. Kao bivša razrednica u strukovnoj i sadašnja u osnovnoj školi nerijetko sam svjedočila minimalnom interesu učenika za izbor strukovnih zanimanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
117 Irena Samardžija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Smatram da je potrebno naći ravnotežu između općeobrazovnih i stručnih predmeta, kao i posebnu pozornost posvetiti organizaciji i provođenju kvalitetne stručne prakse, što često prestavlja problem, pogotovo u malim sredinama kao što je ona iz koje dolazim. S poštovanjem, Irena Samardžija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
118 Ivana Petričević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Nadam se da će Pravilnik učenicima omogućiti stjecanje znanja i vještina koje će biti temelj njihova cjeloživotnoga učenja kojim će graditi put prema ostvarenju vrhunske profesionalne ekspertize. S poštovanjem, Ivana Petričević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
119 IVANA PUZAK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama je uvelike poboljšao suradnju škole i poslodavca. Ipak u stvarnom životu to ne izgleda tako idealno kako je Pravilnikom predviđeno. Ne smije se zaboraviti da je učenik polaznik redovne nastave koja se dobrim dijela odvija u školi. Poslodavac također mora imati stručne kompetencije u radu s učenikom kako bi se došlo do krajnjeg rezultata u nastavnom procesu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Napominjemo da su način stjecanja znanja i vještina u školi i kod poslodavca, kao i dužnosti poslodavca te obveze polaznika propisane Zakonom o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
120 NENSI LUČIĆ KINKELA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se sa nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Posebno podržavam Članak 6. Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi, gdje se poslodavac obavezuje da će tijekom ostvarivanja praktične nastave i vježbi polazniku isplaćivati mjesečnu nagradu. Smatram da je to motivirajuće za učenike. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
121 SUZANA ANIĆ-ANTIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Pozdravljam definiranje dužnosti poslodavaca u članku 7. Time su naglašene i obveze poslodavaca. U članku 8. bi trebalo definirati tko provjerava isplatu mjesečne naknade i mjere u slučaju neisplaćivanja. Srdačno, Suzana Anić-Antić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem prijedlogu. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
122 Violeta Odorčić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, Kao učiteljica osnovne škole, razrednica 8. razreda, slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnom školama. Također se kao roditelj bivšeg srednjoškolca strukovne škole slažem s komentarom Josipa Milote, Ljiljane Vidović, Vesne Šukan te Miljenke Vujeve. S poštovanjem, Violeta Odorčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
123 Ornela Malogorski PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt novog Pravilnika. Posebno dobrim ističem usklađivanje terminologije s novim kurikulumom, prijedlog ugovora o suradnji i jasnije prijedloge o ulozi nastavnika, poslodavca, učenika. Predlažem jasnije i konkretnije definiranje članka 6 koji se odnosi na mogućnost nagrađivanja učenika. S poštovanjem, Ornela Malogorski Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašoj podršci i prijedlogu. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38., a nagrađivanje učenika člankom 31. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
124 Marica Celjak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani ,kao nastavnik ali i kao roditelj učenika strukovne škole vrlo sam zadovoljna s navedenim u Pravilniku, smatram da su izvrsno definirane mnoge odrednice važne za organizaciju i izvođenje nastave u strukovnim školama,a napose dio koji se odnosi na praktičnu nastavu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
125 Irina Marić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Veselim se novim izazovima u novoj školskoj godini. Sretno svima! Lijep pozdrav. Irina Marić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
126 Dubravka Toldi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
127 Sunčica Sabljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s nacrtom pravilnika te izmjene i dopune vidim kao korak u pravome smjeru. Nadam se jedino da će biti provediv u stvarnosti s obzirom na različite situacije i mogućnosti u pojedinim strukovnim školama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
128 Đurđevka Pecikozić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s nacrtom pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Mišljenja sam da će nagrađivanje učenika bitivrlo poticajno za njih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
129 Vedrana Kasalo PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se sa nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama Mislim kako bi se poslodavci morali više posvetiti učenicima i omogućiti im stjecanje svih potrebnih znanja i vještina. Pravilnikom je sve lijepo definirano ali hoće li to tako sve biti u praksi? Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
130 Ana Graša PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnom školama. Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
131 Anastazia Milardović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, kao nastavnica strukovnih predmeta u potpunosti se slažem i podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. S poštovanjem, Anastazia Milardović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
132 JOSIP MIOTA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, želio bih obrazložiti svoj stav o organiziranju i ostvarivanju sadržaja strukovnog obrazovanja. Činjenica je da oko 70% učenika srednjih škola upisuje strukovne programe u oko 280 strukovnih programa i 300 ustanova u RH. Preduvjet za modernizaciju i povećanje učinkovitosti sustava je definiranje racionalne mreže ustanova i programa. Strukovni programi su skupi zbog nužne opreme za njihovu kvalitetnu realizaciju. Za to nisu dovoljni samo PPT prezentacije i pokoji video o proizvodnim procesima, gledanje „starih i novih tehnologija“, konstruiranja i dizajniranja proizvoda i projektiranja tehnoloških procesa. Manji broj ustanova, prema novoj mreži strukovnih škola, mora biti opremljen adekvatnim strojevima, uređajima i nastavnim sredstvima i pomagalima. Sve drugo dovodi do didaktičkog formalizma u strukovnom obrazovanju. Strukovni programi najmanje su potpomognuti adekvatnim udžbenicima i pomoćnim nastavnim sredstvima. Zbog toga treba sustavno poticati i materijalno stimulirati sve zainteresirane stručnjake za izradu i izdavanje udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava, jer je relativno mala naklada neprofitabilna za izdavače. Učenje na temelju rada mora biti jasna poveznica škola i gospodarstva. Kao i svaki kurikulum, sadržaji praktične nastave, stručne prakse, vježbi itd. mora imati definirane značajke: što i zašto, kako, kada, tko i gdje. Pri tome se ne smije ispustiti definiranje značaja školskih (radionica) praktikuma. Njihova uloga je nezamjenjiva u stjecanju temeljnih strukovnih znanja i vještina. Trenutno stanje je neodrživo, jer uglavnom školske radionice ( praktikumi ) ispunjavaju minimum odgojno-obrazovnih ciljeva i zadataka ili očekivanih ishoda učenja. Naprotiv, može se zaključiti da su gotovo svi programi koji se ostvaruju u školskim radionicama ( praktikumima ), uglavnom demotivirajući i kontraproduktivni za strukovno obrazovanje zbog pogrešno određenih sadržaja, metoda i oblika rada, neopremljenosti strojevima, alatima, mjernim uređajima i lošom kadrovskom strukturom stručnih učitelja. .Moraju se definirati kadrovski uvjeti za nastavnika, stručnog učitelja i suradnika u nastavi. Praksa pokazuje, a prosvjetna inspekcija čak potiče, da strukovni nastavnik može biti svatko tko se javi ili ne javi na raspisani natječaj. Ako se ne javi nastavnik s propisanim uvjetima, može se postaviti tko god želi primati plaću u školi. U takvim uvjetima nema smisla govoriti o bilo kakvom ostvarivanju očekivanih ishoda učenja. Nastavnici moraju biti stručno, pedagoški, metodički, psihologijski, informatički i društveno kompetentni za obavljanje svog poziva. Stručno usavršavanje nastavnika ima cilj i zadaću dopunu ranije stečenih znanja i vještina tijekom redovitog školovanja, studiranja i tijekom radnog iskustva. Stoga im je nužno stručno usavršavanje u navedenim područjima kao i razvijanje kompetencija za cjeloživotno učenje. Bez spremnosti na cjeloživotno učenje, strukovni nastavnik može samo nazadovati u svom pozivu. Tematika seminara za stručno usavršavanje strukovnih nastavnika mora biti bazirana na metodici nastave strukovnih predmeta. Sada su najčešći seminari s tematikom primarne edukacije ili nastavnih predmeta koji nisu ni u kakvoj vezi s metodikom nastave strojarstva, elektrotehnike, računalstva, graditeljstva, ekonomije, zdravstva, prometa, poljoprivrede itd. Nužno je osmisliti i programirati suradnju strukovnih nastavnika i gospodarstva. Bez konkretnog rada i rješavanja projekata u gospodarstvu, kompetencije strukovnih nastavnika su „ nejasne, lebdeće, fluidne“. Ta suradnja mora se početi ostvarivati kroz izradu završnih radova kod poslodavaca, na konkretnim zadacima u konkretnim uvjetima. Također se i natjecanja učenika iz definiranih disciplina trebaju održati u realnim uvjetima na realnim zadacima, a pripremu za ta natjecanja obavljali bi učenici i nastavnici u realnim uvjetima. Za upoznavanje novih tehnologija ili novih inženjerskih alata, nastavnici trebaju posjećivati sajmove, stručne seminare i simpozije. Trebaju biti povezani sa strukovnim komorama i tvrtkama koje su nositelji razvoja novih tehnologija, jer oni organiziraju seminare. Samo tako pristup strukovnoj nastavi može biti znanstven i suvremen. Treba razmisliti o uvođenju vanjskog vrednovanja postignutih ishoda učenja u strukovnim programima. Tako se mogu ujednačiti i standardizirati ishodi učenja u strukovnom obrazovanju. Ako ne postoji standardizirano mjerilo, ne može se mjeriti, u ovom slučaju, postignuća ishoda učenja. Mobilnost učenika preduvjet je za optimiziranje mreže škola i programa. Dakle, subvencije prijevoza, prehrane i smještaja učenika nužne su da bi se ukinula neracionalna praksa da na polumjeru od 50 km djeluje 12 srednjih škola koje realiziraju istovrsne programe u strukovnom sektoru. Jasno je da te škole ne mogu biti centri izvrsnosti ili centri kompetencija u ostvarivanju strukovnih programa. Posebno treba istaknuti nužnost razvijanja potrebe cjeloživotnog učenja u strukovnim programima, jer: „Razvoj tehnike nas sili da bismo danas učenike u školama trebali pripremati za poslove koji uopće ne postoje i za tehnologije koje još ne postoje sa ciljem da rješavaju probleme za koje mi ne znamo niti da postoje. „ Predloženi pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama ne obuhvaća sve što je potrebno za učinkovito ostvarivanje strukovnih programa. Ovdje su samo obuhvaćena prava i obveze poslodavaca i učenika te nagrađivanje učenika na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi kod poslodavaca. Taj segment je riješen još prije 50 godina kad su učenici dobivali nagradu od 10, 20 i 30 % prosječne plaće za naukovanje u tvrtkama, a roditelji ( staratelji ) su potpisivali ugovore s poslodavcima. Josip Miota, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pitanje mreže programa, udžbenika, opremljenosti ustanova za strukovno obrazovanje, sadržaja strukovnih kurikuluma/obrazovnih programa, stručnog usavršavanja nastavnika, natjecanja te mobilnosti učenika, kao i vanjskog vrednovanja postignuća nije predmet ovoga pravilnika. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama. Isto tako, stručno usavršavanje natavnika strukovnih predmeta te natjecanja učenika i modernizacija strukovnih kurikuluma u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Postupak vanjskog vrednovanja ishoda učenja nije predmet ovoga pravilnika, a za isto je nadležan Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
133 Margarita Martinović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam u potpunosti Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Nadam se boljoj suradnji škole i poslodavca kako bi se ostvarilo bolje obrazovanje i motiviralo učenike za školovanje u strukovnim školama. Lijep pozdrav. Margarita Martinović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
134 SILVANA KOPAJTIĆ-ZURAK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, niz godina radim u osnovnoj školi, nisam u direktnom doticaju sa strukovnim školama. Smatram, iz pozicije profesora hrvatskoga jezika, da je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama u potpunosti korektan te ga stoga podržavam. S poštovanjem! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
135 Ankica Živić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
136 Melita Todorović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, radim u strukovnoj školi te podržavam izmjene i dopune iznesene u nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
137 LOREDANA RASPOR-RAMIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, postojeći Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama je detaljno razrađen, a ove izmjene i dopune Pravilnika doprinijeti će njegovom jasnijem tumačenju. Moj komentar odnosi se na Članak 6. Ugovora o provedbi praktične nastave koji nije obuhvaćen izmjenama i dopunama gdje se navodi obaveza poslodavca o isplaćivanju mjesečne nagrade u određenim postocima za ostvarene sate praktične nastave. Iako je to pozitivno i motivirajuće za mlade, iz iskustva znam da se poslodavci ne pridržavaju uvijek te odredbe, osobito ne na mjesečnoj razini već povremeno nagrađuju učenike. Određeni broj poslodavaca i ne želi zbog te odredbe primiti učenike na praktičnu nastavu. Budući da je broj poslodavaca koji mogu omogućiti izvođenje praktične nastave i vježbi određene struke ograničen, učenici nekada nemaju izbora i odrađuju praktičnu nastavu bez spomenute nagrade. Iako poslodavci imaju potporu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te postoji mogućnost poreznog oslobođenja, kao da nisu dovoljno informirani o tome. Podržavam prijedlog kolega koji su predložili priznavanje ostvarenih sati praktične nastave kod poslodavca kao radni staž premda navedeni propisi nisu u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Na taj način bi privukli više učenika u strukovna zanimanja. S poštovanjem, Loredana Raspor - Ramić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Nadzor nad isplatom naknada, kao i priznavanje radnoga staža polaznicima nije predmet ovoga pravilnika. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018). Vaš prijedlog vezan uz priznavanje radnoga staža polaznicima bit će razmotren prilikom izmjena i dopuna zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama. Ako navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, ustanova za strukovno obrazovanje ne može izvoditi obrazovani program/strukovni kurikulum za kojega ne postoji dovoljan broj poslodavaca za provedbu praktične nastave.
138 Ljiljana Vidović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, novi pravilnik je neophodan i hitan. Niz godina uočavam osipanje učenika u strukovnim zanimanjima pa i njihovo gašenje. Problem je mali broj poslodavaca koji su spremni primiti učenike i koji ispunjavaju uvjete. Oni su na kraju i apsolutno nemotivirani i nenagrađeni. Ovaj se problem sustavno zanemaruje i mora se rješavati kako aktom tako i na razini lokalnih zajednica. Neophodan je sustav nagrađivanja poslodavaca, stipendiranje učenika, edukacija roditelja ali i sustav cjeloživotnog obrazovanja kao u zapadnim zemljama. Tek sustavno osmišljen pristup dat će dugoročne rezultate. Novi pravilnik prema ovom nacrtu biti će u skladu s ishodima po novim kurikulima. srdačan pozdrav, Ljiljana Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama. Ako navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, ustanova za strukovno obrazovanje ne može izvoditi obrazovani program/strukovni kurikulum za kojega ne postoji dovoljan broj poslodavaca za provedbu praktične nastave. Vaš prijedlog vezan uz nagrađivanje bit će razmotren prilikom izmjena i dopuna zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
139 KARMEN KOKOT PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama i nadam se boljoj suradnji poslodavaca i škole kako bi se učenicima strukovnih škola pružilo kvalitetnije obrazovanje i uvažavanje u društvu, kakvo i zaslužuju. Lijep pozdrav, Karmen Kokot Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
140 Marcella Vidmar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Budući je sve manje zainteresiranih učenika za strukovna zanimanja potrebno je redovito raditi na poboljšanju uvjeta kako bi ih motivirali i potakli na školovanje u strukovnim školama. Smatram da su odnos i suradnja nastavnika i mentora kod poslodavca u članku 9. i članku 10. kvalitetno razrađeni i kako će opisani način praćenja učenika pozitivno utjecati na kvalitetu praktične nastave. Izmjene u terminologiji u Pravilniku dobro su usklađene s novim kurikulumom. Lijep pozdrav, Marcella Vidmar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
141 Anela Prkić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Kako radim u osnovnoj školi kao razrednik uočavam nezainteresiranost naših učenika za strukovna zanimanja. Učenike 7. i 8. razreda trebalo bi motivirati i educirati kao i njihove roditelje. Učenike bi trebalo potaknuti stipendijom ili mogućnostima zapošljavanja nakon uspješno završenog školovanja. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru. Sveobuhvatna reforma strukovnog obrazovanja ima za cilj razvoj relevantnog strukovnog obrazovanja koje će polaznicima omogućiti stjecanje kompetencija za tržište rada.
142 Diana Capić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. S poštovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
143 Nikolina Mišić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Iako ne radim u strukovnoj školi znam kako se nastavnici i učenici suočavaju s velikim problemima u novonastaloj epidemiološkoj situaciji. Srdačan pozdrav, Nikolina Mišić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
144 SANDRA SAMOŠĆANEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama jer i ja radim u strukovnoj školi i znam kakvi nas problemi čekaju. Lijepi pozdrav Sandra Samošćanec u potpunosti podržavam Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
145 KSENIJA ŠKORIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, kao nastavnik strukovnih predmeta u sektoru Turizam i ugostiteljstvo podržavam donošene Nacrta, ali u potpunosti podržavam i komentar kolegice Ivane Meštrić. Obavljanje stručne prakse u manjim sredinama u trajanju 182 sata je veliki problem zbog izuzetno malog broja poslodavaca. Događa se da pojedini poslodavci imaju na praksi i preko 100 učenika različitih zanimanja i nije čudno da traže roditelje da potpišu aneks koji kolegica navodi. U manjim sredinama mali je broj roditelja koji se odlučuju svoje dijete poslati van mjesta boravka na mjesec dana na obavljanje stručne prakse. Pronaći mogućnost da se veći broj učenika uz pratnju nastavnika organizirano uputi na stručnu praksu je postala gotovo nemoguća misija, problemi se javljaju vezano uz organizaciju smještaja učenika i nastavnika, uz prehranu za koju poslodavci nude na lokacijama vrlo udaljenima od mjesta rada, plaćanje, prijevoz da ne govorim. Mislim da bi trebalo razdvojiti detalje koji se odnose na praktičnu nastavu i stručnu praksu. Također smatram da bi bilo dobro da se učenicima stvarno odrađena praktična nastava i stručna praksa (uz obveznu evidenciju, nadzor i kontrolu od strane mentora i voditelja) prizna u staž - mirovinsko. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašim komentarima i prijedlozima. Vaši prijedlozi vezani uz organizaciju stručne prakse i priznavanje radnoga staža polaznicima bit će razmotreni prilikom izmjena i dopuna zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
146 Suzana Mihelčić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. S poštovanjem, Suzana Mihelčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
147 Irena Kiss PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Problem do kojeg nerijetko dolazi je neusklađenost praktičnog i teorijskog dijela nastave, zbog čega bi trebalo pojačati komunikaciju između strukovnih škola i poslodavaca. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru. Suradnja ustanova za strukovno obrazovanje i dionika s kojima ustanova surađuje je u nadležnosti njezine uprave.
148 VESNA ŠUKAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Kao dugogodišnja razrednica u strukovnoj školi nerijetko sam svjedočila nezadovoljstvu učenika i roditelja organizacijom praktične nastave i reguliranjem iste a posebice odnosa poslodavaca prema učenicima na praksi . Najčešće primjedbe odnosile su se na neusklađenost teorijske i praktične nastave (neusklađenost kurikuluma i prakse) pa bi se učenici na praksi umjesto stjecanja kompetencija predviđenih kurikulumom često koristili samo metlom i krpom za čišćenje. Ne trebam spomenuti da o naknadi ili nagradi koja se spominje u članku 6.Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi nije bilo govora. Stoga predlažem da se isti članak nadopuni iznosom minimalne naknade koju bi poslodavac mjesečno morao isplatiti učeniku na praktičnoj nastavi. Pozdravljam dio članka u kojem se navodi da poslodavac može shodno trudu i zalaganju učenika dodatno nagraditi . Poslodavac bi isto tako trebao imati na umu (što se naravno ne da propisati) da će korektnim odnosom prema učeniku na praksi i poštivanjem Pravilnika te svih članaka Ugovora po završetku školovanja dobiti kvalitetnijeg i kompetentnijeg zaposlenika. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru. Nagrađivanje učenika propisano je člankom 31. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018). Sveobuhvatna reforma strukovnog obrazovanja ima za cilj razvoj relevantnog strukovnog obrazovanja koje će polaznicima omogućiti stjecanje kompetencija za tržište rada.
149 Olgica Nikolić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
150 Palma Tolić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Pošto radim u jednoj strukovnoj školi (opći predmet) godinama, uočavam postupnu nezainteresiranost učenika za strukovna zanimanja pa su razredi poluprazni. Tijekom 7. i 8. razreda osim učenika trebalo bi educirati i roditelje jer su i oni bitni u cijelom procesu. Učenike bi trebalo motivirati i nekom vrstom stipendije. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašoj podršci, komentaru i prijedlogu. Vaš prijedlog vezan uz stipendiranje polaznika bit će razmotren prilikom izmjena i dopuna zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
151 Ksenija Bakran Kovačević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, Podržavam izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Nadam se da će izmjene motivirati učenike za upis u strukovne škole. Lijep pozdrav Ksenija Bakran Kovačević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
152 Danijel Mustafa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
153 Anita-Davorka Kružičević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt novog pravilnika. Radim dijelom u Osnovnoj školi, a dijelom satnice u srednjoj strukovnoj školi. Potrebno je motivirati učenike za upis u strukovne srednje škole. Smatram da bi u Ugovoru o provedbi praktične nastave i vježbi, točnije članka 6 trebalo precizno definirati nagrađivanje učenika za njihov rad. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru. Nagrađivanje učenika propisano je člankom 31. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
154 Marica Andričević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, Podržavam izmjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav, Marica Andričević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
155 Zdenka Marton PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam izmjene Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Članak 6. Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi naše poslodavce, koji se bore za opstanak na tržištu i prije situacije s koronavirusom, je često i do sada demotivirala za uzimanje učenika na praktičnu nastavu i vježbe. To je dovelo do toga da su roditelji podnosili aneks ugovora u kojemu to izričito ne zahtijevaju od poslodavca samo da bi učenik mogao realizirati praktičnu nastavu. Usporene gospodarske aktivnosti i cjelokupna sitacija neće, na žalost, omogućiti učenicima zasluženu mjesečnu nagradu koju oni uvelike zaslužuju. Dobro je što sada stoji da poslodavac može dodatno nagraditi polaznika za izniman doprinos radu tijekom provedbe praktične nastave i vježbi i to su neki i do sada radili u skladu s financijskim mogućnostima. Također, posebnu pozornost treba dati zakonskim okvirima za rad maloljetnika. S poštovanjem, Zdenka Marton, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018). Predmetni pravilnik usklađen je s temeljnim zakonom kojim se regulira strukovno obrazovanje, a isti je usklađen sa Zakonom o radu, poglavito u dijelu koji se odnosi na rad maloljetnika.
156 Marijana Ivošević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Posebice dio gdje se regulira plaćanje nagrade učenicima kako bi imali dodatnu motivaciju za upis u strukovnu školu. Lijep pozdrav, Marijana Ivošević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
157 Miljenka Vujeva PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, smatram da je svaka promjena u korist struke i samog obrazovanja dobro došla i podržavam promjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Ujedno dajem prijedlog da se malo bolje specificira radno vrijeme polaznika prakse jer ipak se radi o maloljetnim učenicima (osim završnih razreda). Potrebno je zaštiti učenike maloljetnike prema Zakonu o radu. Željela bih ujedno reći da su mentori sretni ukoliko dobiju učenika koji je spreman raditi i učiti i prema mom mišljenju praksa bi trebala biti nagrađena novčanom nagradom u zadnjim godinama školovanja (kada učenik pokaže volju, interes i određenu odgovornost) ili da se bolje definiraju određeni uvjeti koji su potrebni da učenik dobije novčanu nagradu kao daljnju motivaciju. Nadam se da postoji mehanizam u kojem poslodavac i mentor imaju neke olakšice ili financijske potpore od strane državnih institucija za suradnju sa školom i našim učenicima. Srdačan pozdrav, Miljenka Vujeva Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i prijedlogu. Predmetni pravilnik usklađen je s temeljnim zakonom kojim se regulira strukovno obrazovanje, a isti je usklađen sa Zakonom o radu, poglavito u dijelu koji se odnosi na rad maloljetnika. Vaš prijedlog vezan uz financijske potpore poslodavcima i mentorima kod poslodavaca uzet će se u razmatranje prilikom izmjena i dopuna zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
158 Renata Lisac PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, čitam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organizacije i izvođenju nastave u strukovnim školama. Radim u osnovnoj školi kao stručna suradnica i surađujem s razrednicima 8. razreda, roditeljima, i djecom. Učenici većinom rjeđe biraju strukovne škole. Zapravo mislim da su nedovoljno motivirani, iako su one za djecu koja nisu sklona „knjiškom“ učenju odlično rješenje te u pravilu postižu uspjeh, čak nastavljaju obrazovanje na višim stupnjevima obrazovanja. Drago mi je da ih potičete stalnim revidiranjima Pravilnika (prilagođavanjima) kako bi češće birali strukovna zanimanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
159 RENATA MIHALJEVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt novog pravilnika i nadam se da će poboljšanje uvjeta pozitivno utjecati i na motivaciju učenika za strukovna zanimanja. Srdačan pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
160 Helena Voda PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, Slažem se s donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav, Helena Voda Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
161 Zrinka Fišer PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt novog pravilnika te u nadi da će doprinijeti motivaciji učenika za upis u strukovne srednje škole predlažem bolje definiranje Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi, točnije članka 6 u kojem stoji da "poslodavac može dodatno nagraditi polaznika za izniman doprinos radu tijekom provedbe praktične nastave i vježbi". Naime, ako u pravilnicima nije navedeno da se nešto 'treba/mora' i umjesto toga se navodi da se 'može', općenito je praksa da se to onda uglavnom i ne dogodi. Budući da bi novčano/materijalno nagrađivanje moglo pozitivno djelovati na motivaciju učenika za upis u strukovne škole, navedeni članak bi s mogao proširiti dodatnim uputama glede uvjeta u kojima se takve nagrade mogu ostvariti. S poštovanjem, dr. sc. Zrinka Fišer Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Nagrađivanje učenika propisano je člankom 31. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
162 STJEPAN ŠALKOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Dobro bi bilo navesti posebne zakonske odredbe vezane za rad maloljetnika u ugovoru. O njima svakako treba voditi brigu i kod planiranja kurikuluma. Dakle, puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika ne smije biti duže od 7 sati dnevno i 35 tjedno. Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika koji je navršio 15 godina može biti osam sati dnevno i 40 tjedno. Zabranjen je noćni rad maloljetnicima u vremenu od 20 sati navečer i 6 sati prije podne. Maloljetni redovni učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta ima pravo na odmor od najmanje 30 minuta, između dva uzastopna radna dana ima pravo na dnevni odmor od najmanje 14 sati neprekidno i ima pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje 48 sati neprekidno. Ove odredbe se često zaboravljaju kod kurikuluma i ponekad prešutno krše. Osim toga tu je još nekoliko zabrana koje se uglavnom poštuju (posebni uvjeti rada, poslovi iznad sposobnosti, i sl). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Predmetni pravilnik usklađen je s temeljnim zakonom kojim se regulira strukovno obrazovanje, a isti je usklađen sa Zakonom o radu, poglavito u dijelu koji se odnosi na rad maloljetnika.
163 Jasminka Vrban PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani! Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organizacije i izvođenju nastave u strukovnim školama u ovoj je inačici potpuno jasan i detaljno razrađen. Razvidna je detaljnost u svim segmentima tog dijela nastave te optimistično vjerujem kako će se primjera projicirati na zadovoljstvo i nastavnika i učenika i poslodavca. Jasminka Vrban Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
164 MIRJANA ČERNEKA MIKULIČIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, iako radim u osnovnoj školi (a ne strukovnoj) , radim puno na profesionalnom informiranju učenika osmog razreda. Također surađujem s Obrtničkom komorom (PGŽ) pri predstavljanju strukovnih zanimanja u našoj školi Nedostaju mi znanja i iskustvo organiziranja nastave u strukovnim školama, ali podržavam ove izmjene prvenstveno zbog toga jer je jasno razrađena uloga svih dionika: poslodavaca, nastavnika i učenika. Srdačan pozdrav, Mirjana Černeka Mikuličić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
165 Boris Banić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt novog pravilnika i vjerujem da će se na ovaj način osigurati bolji uvjeti za stjecanje potrebnih znanja i vještina, a na taj način i utjecati na motivaciju učenika za strukovna zanimanja. Srdačan pozdrav, Boris Banić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
166 ANITA DONĐIVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Smatram da će ove izmjene Pravilnika svim sudionicima nastavnoga procesa poboljšati kvalitetu rada te time učenike potaknuti na brojniji upis u strukovne škole, a pozdravljam i onaj dio gdje se regulira plaćanje nagrade učenicima kako bi imali dodatnu motivaciju za upis u strukovnu školu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
167 Natalija Rikanovic PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Smatram nužnim da se terminologija teksta Pravilnika uskladila s novim nacionalnim Kurikulumom. Također, možda će mjesečna nagrada za učenike koja se navodi u članku 6 Ugovora, ukoliko u praksi bude poštovana, biti i dodatni motiv učenicima za odgovoran rad. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Predmetni pravilnik terminološki je usklađen s temeljnim zakonom kojim se regulira strukovno obrazovanje.
168 NEVA STRIZREP PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organizacije i izvođenju nastave u strukovnim školama. Kao razrednik 8. razreda i ove godine, primijetila sam kako se jako mali broj učenika odlučuje za upis u strukovne škole, poglavito oni s boljim uspjehom.Iz razgovora s učenicima iz roditeljima proizlazi da su jako nezadovoljni zbog neusklađenosti teorijskoga i praktičnoga dijela nastave. Roditelji koji imaju stariju djecu u strukovnim školama iznose svoje nezadovoljstvo izvođenjem praktične nastave. Mislim da će ove izmjene Pravilnika svim sudionicima nastavnoga procesa poboljšati kvalitetu rada te time učenike potaknuti na brojniji upis u strukovne škole. Neva Strizrep Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci. Razvoj strukovnih kurikuluma u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
169 Eva Jurčić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
170 Ivana Meštrić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, radim u strukovnoj školi u kojoj je za određena zanimanja predviđena STRUČNA PRAKSA, a ne praktična nastava (sektor Ekonomije, trgovine i poslovne administracije). Stručna praksa traje 40, odnosno 80 sati godišnje, u pravilu se obavlja tijekom zimskih praznika i naravno da nije zastupljena u istom omjeru kao i praktična nastava, ali je tim učenicima ona neophodna za uspješan završetak školske godine te prvi i jedini kontakt s budućim zaposlenjem. Zbog iznimne važnosti za njezinim provođenjem, a kako bi učenici stekli barem nekakvo radno iskustvo i realni doticaj s radnom okolinom, provođenju stručne prakse osobno dajem veliku pažnju. Međutim, ona se spominje samo u čl. 12., st. 5. Pravilnika koji glasi: „U programima u kojima je predviđena stručna praksa, a koja se realizira izvan nastavne godine podaci o ostvarenju upisuju se u pedagošku dokumentaciju polaznika.“ Nigdje nije propisano odnosi li se ovaj Pravilnik i na stručnu praksu (iako ona zapravo i jest praktična nastava), a u postojećim okvirnim planovima, odnosno kurikulumima zanimanja, stručna praksa često nije ni razrađena. Ugovor koji se nalazi u privitku ovog Pravilnika nije pogodan za obavljanje stručne prakse jer poslodavac za provođenje stručne prakse ne želi isplaćivati nagradu učenicima zbog čega se trebao izrađivati aneks ugovora kako bi se poništio čl. 6. i dio čl. 7. priloženog Ugovora koji se odnosi na nagrade učenicima. Naime, poslodavci ne žele uzimati učenike na stručnu praksu ako će im morati isplatiti novčanu nagradu za rad. U izradi novih ugovora za stručnu praksu pomogao nam je Trgovački sud kao jedan od poslodavaca koji je ukazao na pogreške u dosadašnjem ugovoru u kojem navedene stavke nije mogao ispoštovati prilikom provedbe stručne prakse (državne i javne institucije ne žele isplaćivati nagrade učenicima). Ovime želim reći kako podržavam izmjene Pravilnika, međutim moram skrenuti pažnju na izostavljanje načina provedbe i organizacije stručne prakse koja je propisana za određena zanimanja, ali nigdje nije temeljno razrađeni način njezine provedbe, barem koliko je meni poznato. Ja kao voditelj stručne prakse za oko 80 do 100 učenika (3 do 4 razredna odjela) svake godine moram pripremiti i učenicima podijeliti ugovore za provedbu stručne prakse u 4 primjerka, uputnice i potvrde o provedbi stručne prakse, izraditi plan i program prakse, prikupiti potpisane ugovore i provjeriti ispravnost potpisa sve 4 ugovorne strane, sve to evidentirati i priložiti u dosje učenika i u e-dnevnik; nakon provedbe stručne prakse moram prikupiti dnevnike prakse, detaljno ih pročitati i provjeriti njihov sadržaj te razinu ostvarenosti planiranih ishoda, individualno s učenicima porazgovarati o provedenoj stručnoj praksi kako bih provjerila u kojoj mjeri su stvarno ostvareni očekivani ishodi (javna je tajna kako često poslodavci izbjegavaju učenicima davati zadatke koji su navedeni u planu i programu prakse) te sve to na nekoliko mjesta administrativno voditi u e-dnevniku i priložiti u dosje učenika. Voditelj stručne prakse ima jako puno posla u realizaciji stručne prakse koja se ne tretira na pravilan način (nema predviđeni sat u rasporedu niti novčanu naknadu za ove poslove, već samo godišnje zaduženje koje nije ni blizu realnom omjeru u odnosu na količinu obavljenog posla), a za diskusiju i konzultacije o provedi stručne prakse opterećuje satove iz drugih stručnih predmeta koje predaje tim učenicima, a sve kako bi stručna praksa imala smisao i naravno kako bi se provjerila ostvarenost ishoda i motiviralo učenike za stjecanje novih radnih iskustava u vlastitoj struci. Možda ovo nije tema Pravilnika ali je potrebno skrenuti pozornost na obavljanje stručne prakse učenika kod poslodavca te načine vrednovanja rada voditelja stručne prakse. Isto smatram kako je potrebno terminologiju stručne prakse uvrstiti u ovaj pravilnik jer je i to oblik izvođenja praktične nastave u organizaciji škole koja se izvodi kod poslodavca, a u ovom pravilniku nije prepoznata zbog čega postoji nedoumica odnosi li se ovaj pravilnik i na obavljanje stručne prakse te kako tretirati nagrade učenicima i sva ostala pitanja prilikom obavljanja stručne prakse. S poštovanjem, Ivana Meštrić, mag. oec. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Ugovori iz ovoga Pravilnika ne odnose se na polaznike kojima je programom obrazovanja za određeno zanimanje propisana obveza obavljanja stručne (ljetne) prakse. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
171 ANDREJA VINCEK EVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, smatram da je u Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama napravljen iskorak ka pozitivnim promjenama koje bi mogle više motivirati učenike na upisivanje strukovnih škola. Predlažem da se u Nacrtu jasno istakne tko će biti nadležan za definiranje ishoda za praktičan dio kurikuluma i u kojem omjeru ih trebaju dogovoriti poslodavac i nastavnik. S poštovanjem, Andreja Vincek Ević Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 94/2010) propisane su obveze nastavnika koji prati izvođenje praktične nastave izvan srednjoškolske ustanove te isto nije potrebno dvostruko regulirati.
172 SANJA ŠKRABIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Pošto i sama radim u strukovnoj školi,smatram da je donošenje ovog Pravilnika važno, te da će nove izmjene olakšati svim sudionicima nastavnog procesa. S poštovanjem Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
173 Martina Sesar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam sve promjene donesene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama.One su bile nužne te ih je potrebno redovito ažurirati zbog poboljšanja rada u strukovnim zanimanjima te većeg interesa učenika da se za iste odlučuju.Što su bolji uvjeti veća je zainteresiranost,te da su u skladu sa suvremenim vremenom ,a najbitnije da su provodljivi i da se u stvarnosti provode.Možda bi trebalo pokušati pronaći način da se i poslodavca motivira da poštuje odredbe navedenog Pravilnika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
174 Sanja Papišta PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Slažem se sa nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav, Sanja Papišta Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
175 Nensi Araminčić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Posebno pozitivno ocjenjujem Ugovor o suradnji koji uključuje i drugog poslodavca, što je važno u medicinsko-laboratorijskoj dijagnostici i djelatnosti, u slučajevima kad jedan poslodavac nema i ne koristi neke tehnologije i metode, a drugi to posjeduje i izvodi dotične laboratorijske pretrage. Srdačan pozdrav, Nensi Araminčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
176 LEONA KOŽUH PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Boljom definicijom uvjeta organiziranja i izvođenja praktične nastave kod poslodavca omogućit će se i bolja kvaliteta te veća zainteresiranost i motiviranost učenika za strukovna zanimanja. Srdačan pozdrav Leona Kožuh Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
177 Snježana Marić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani! Slažem se sa nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Lijep pozdrav, Snježana Marić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
178 Tatjana Tuđa PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Nadam se da će se HOK i poslodavci puno više baviti naučnicima koje primaju u svoje radionice jer im to kasnije mogu biti njihovi zaposlenici. Pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
179 Lorana Antunac PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se sa nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
180 JASMINA SUKALIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Mislim da će se povećati motivacija učenika za upisom u strukovna zanimanja i dati na važnosti strukovnom obrazovanju kao stjecanju vještina važnih za postizanje konkurentnosti na tržištu rada. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
181 EDITA POSZER PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama koji revidira, terminološki usklađuje i daje potrebne Obrasce. U Čl. 2. jasno se naglašava važnost održavanja nastave općeobrazovnog i strukovnog dijela strukovnog kurikuluma. Kada učenici žele studirati, ishodi stečeni iz općeobrazovnih predmeta provjeravaju se na državnoj maturi. Držim da bi i ishodi iz strukovnog dijela kurikulma također trebali imati vanjsko vrednovanje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru. Postupak vanjskog vrednovanja ishoda učenja nije pedmet ovoga pravilnika, a za isto je nadležan Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
182 Tamara Banović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, nadam se da će olakšati svim sudionicima nastavnog procesa i potaknuti veći broj kvalitetnih učenika na izbor strukovnih zanimanja. Tamara Banović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
183 Olivera Tadić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Mišljenja sam, da bi još temeljitije trebalo poraditi na motivaciji i približavanju strukovnih zanimanja učenicima, te se nadam da će nove izmjene pogodovati svim sudionicima nastavnog procesa. Srdačan pozdrav Olivera Tadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
184 Jasminka Kuzle PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama jer su jasno i detaljno navedene obveze i dužnosti poslodavca, polaznika i nastavnika u provedbi praktične nastave i vježbi kod poslodavca. Srdačan pozdrav Jasminka Kuzle Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci i komentaru.
185 Dubravka Štiglić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, pozitivnim ocjenjujem NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, uz jedan prijedlog. U Nacrtu je istaknuto kako će uvjet za izvođenje biti definiranje skupine ishoda potrebnih za izvršenje praktičnog dijela kurikuluma, a ti ishodi bit će sadržani u izvedbenom planu i programu kojeg izrađuje nastavnik u suradnji s mentorom kod poslodavca. U Nacrtu nije jasno istaknuto tko će biti nadležan za definiranje ishoda i u kojem će omjeru ti ishodi biti prijedlog/odluka poslodavca, a u kojem nastavnika. Smatram da je to važno istaknuti iz razloga što su ishodi direktno povezani s očekivanjima o usvajanju kompetencija učenika, a ta očekivanja mogu biti različita jer dvije strane navedene u Nacrtu (nastavnik u ime obrazovne institucije te mentor kod poslodavca u ime poslodavca) realno mogu imati upravo različita ili dodana očekivanja od učenika. Srdačan pozdrav, Dubravka Štiglić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 94/2010) propisane su obveze nastavnika koji prati izvođenje praktične nastave izvan srednjoškolske ustanove te isto nije potrebno dvostruko regulirati. Ovim pravilnikom propisano je kako je poslodavac dužan osigurati mentora polazniku tijekom pohađanja praktične nastave i vježbi te će za praćenje i vrednovanje postignuća polaznika uz nastavnika, u skladu s predmetnim izmjenama pravilnika, biti odgovoran i mentor kod poslodavca.
186 Marija Jurišić Šarlija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, slažem s donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Smatram da treba više poraditi na motivaciji učenika za strukovne škole. Dobro su razrađeni Čl. 9. stavak 2. i Čl. 10. stavak 2. jer je vidljivo da i nastavnik kao mentor mora biti prisutan i pratiti realizaciju plana i programa, pružati pedagošku i metodičku pomoć, provoditi praktične vježbe u ustanovi, planirati i obilazit učenike (polaznike) kod poslodavca i dr. Također zaista je vidljiva suradnja nastavnika i mentora polaznika kod poslodavca. U nadležnosti nastavnik koji prati učenike na praksi je da kontrolira ostvarenost ishoda, ali ne i financijski aspekt. Srdačan pozdrav, Marija Jurišić Šarlija Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Pravilnikom o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine, broj 94/2010) propisane su obveze nastavnika koji prati izvođenje praktične nastave izvan srednjoškolske ustanove te isto nije potrebno dvostruko regulirati.
187 REGINA VUKASOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani,pročitala sam NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNOM ŠKOLAMA i mislim da je dobar svaki pomak,makar bio minimalan.U strukovnim školama praksa je vrlo važna,praktična znanja su osnova za budućeg dobrog strukovnjaka. Ima dosta primjera gdje učenik na praksi stvarno nešto nauči i pripremi s e za budući rad,ali ima i drugačijih primjera.Osobno sam jednom čula u jednom ugostiteljskom objektu poslodavca koji je naučniku na pitanje što treba raditi,poslodavac rekao "Ne pojavljivati se ovdje".Dakle kontrola je tu vrlo bitna. Osim toga trebalo bi više promovirati i prezentirati strukovna zanimanja i razvijati kod učenika u osnovnim školama interes za strukovna zanimanja. To je moje mišljenje,hvala. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
188 Lidija Zonjić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA i nadam se da će pomoći da se ipak više učenika odluči za školovanje u strukovnim školama, s obzirom da pravilnik temeljito predlaže način školovanje u školi i kod poslodavaca. Također, nadam se da će učenici na ovaj način steći i praktična znanja kod poslodavaca na korist poslodavca, ali i samih i u obrazovnom i materijalnom obliku. S obzirom na situaciju u društvu, nužan nam je obrazovani kadar različitih majstora,pa se nadam da će ovaj pravilnik pomoći na tom tragu. Lijepi pozdrav Lidija Zonjić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru.
189 Mario Nosić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam nacrt novog pravilnika jer se poslodavci trebaju početi puno više baviti učenicima koji su, npr. 256 sati tijekom školske godine kod njih na praksi. Slažem se s kolegom Jurićem. Isto tako bi pojedina strukovna zanimanja trebalo zakonom zaštititi jer npr. konobar danas svatko može biti bez obzira koju je srednju školu završio zbog čega su jako slabi upisi na taj smjer. U članku 2 je jasno naglašena važnost održavanja i općeobrazovnog i strukovnog dijela strukovnog kurikuluma u ustanovama za strukovno obrazovanje u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašoj podršci i komentaru. Pitanje reguliranih profesija nije predmet ovoga pravilnika.
190 Anto Jurić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, podržavam NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA, ali sve ove više ili manje jezično usklađene forme sa novim kurikulumima neće dati rezultate, dok se HOK i poslodavci puno više ne budu bavili naučnicima koje primaju u svoje radionice, a ne samo sve prebacivati na škole. Ako dva naučnika rade kod istog poslodavca, uvijek za boljeg je zaslužan poslodavac, a za "lošijeg" je kriva škola, takav odnos se treba promijeniti. S poštovanjem, Anto Jurić, dipl.ing.stroj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
191 Ljiljana Štingl PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti se slažem s donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama. Mišljenja sam, da bi još temeljitije trebalo poraditi na motivaciji i približavanju strukovnih zanimanja učenicima. Već niz godina slabi interes djece za upis u strukovna zanimanja, pa za par godina nećemo imati kvalitetnog majstora, kuhara, trgovca....... Srdačan pozdrav, Ljiljana Štingl Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
192 Sanja Lovrić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Podržavam ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Nadam se da će nove izmjene pogodovati svim sudionicima nastavnog procesa. Pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
193 NATAŠA VUKOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Nataša V. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
194 VESNA PEREKOVIĆ BUČAR PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama radi se pomak, možda samo "kozmetički", ali i takav pomak je potreban. Sve izmjene su vrlo jasne i odlično izgledaju na papiru, puno veći problem je upisati više učenika u strukovne škole. Moje iskustvo je dvojako, od izuzetno ugodno do izuzetno neugodno. Postoje učenici, pa tako i poslodavci koji izuzetno cijene rad, osobnu zainteresiranost i koji se drže dogovorenog bilo ono na papiru ili samo kao izgovorena riječ. Takvi poslodavci i učenici ne bježe od svojih obaveza, već ih ispunjavaju bez ikakvih problema; učenik odradi svoje, vrlo često i više nego što je potrebno, a poslodavac ima sluha i takav rad učenika nagrađuje i po završetku obrazovanja učenik postaje budući zaposlenik. Naravno, postoji i ona druga strana, gdje nitko ne želi ispunjavati svoje obaveze, svi akteri jedva čekaju završetak školske godine, a u svemu je relativno je mala mogućnost kontrole. U svemu možda je najveći problem kontrole isplaćuje li poslodavac naknadu učeniku. Možda postoji mogućnost nagrade za poštene poslodavce, u vidu nekih olakšica ili beneficija. Za same učenike možda bi neka vrsta stimulacije bila mogućnost ne samo dobivanja naknade za odrađeni praktični dio, nego i neka mogućnost priznavanja u staž (mirovinsko). Možda kada bi učenik po završetku školovanja i "naukovanja" uz stečenu kvalifikaciju imao i 4,6,ili 8 mjeseci priznatog staža bio poticaj za veći upis u strukovno obrazovanje. S poštovanjem, srdačan pozdrav! Vesna Pereković Bučar, dipl. ing. agr. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i prijedlogu. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018). Vaš prijedlog vezan uz priznavanje radnoga staža polaznicima bit će razmotren prilikom izmjena i dopuna zakona kojim se regulira strukovno obrazovanje.
195 Alta Pavin Banović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Pohvalno je što se postojeći Pravilnik revidira, nadopunjuje terminologijom i potrebnim Obrascima s naglaskom na srednje strukovne škole. Čl. 2. jasno naglašava važnost održavanja nastave općeobrazovnog i strukovnog dijela strukovnog kurikuluma u ustanovi za strukovno obrazovanje u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama, kao i praktični dio kurikuluma te ostvarivanje ishoda učenja, što se podrazumijeva za odgojno-obrazovni sustav u RH. Podrazumijeva se povezanost strukovnog kurikula koji se realizira u odgojno-obrazovnoj ustanovi i kod poslodavca jer se znanje mora povezati sa vještinama koje je potrebno steći i usavršavati tijekom srednjoškolskog strukovnog obrazovanja. Čl. 4. stavak 1. bi se trebao detaljnije razraditi prema strukovnim programima i kurikulima za sva strukovna usmjerenja koja su specifična, svaka na svoj način. Čl. 9. stavak 2. je dobro razrađen jer je vidljivo da i nastavnik kao mentor mora biti prisutan i pratiti realizaciju plana i programa, pružati pedagošku i metodičku pomoć, provodi praktične vježbe u ustanovi, planira i obilazi učenike (polaznike) kod poslodavca i dr. U Čl. 10. stavak 2. doista je vidljiva suradnja nastavnika i mentora polaznika kod poslodavca. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Predmetnim pravilnikom je predviđeno da se model provedbe ukupnog godišnjeg broja sati svih sastavnica strukovnog kurikuluma planira ovisno o kvalifikaciji i specifičnostima određenog obrazovnog sektora.
196 Sanja Vargić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, smatram da bi u članku 8. trebalo definirati tko će kontrolirati je li poslodavac isplatio polazniku naknadu ili ne. Nastavnik koji prati učenika/cu na praksi može kontrolirati ostvarenost ishoda, ali ne i financijski aspekt, to nije u njegovoj nadležnosti. Srdačan pozdrav Sanja Vargić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Nadzor nad provođenjem praktične nastave i vježbi kod poslodavca propisan je člankom 38. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018).
197 Mirjana Malarić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovanje! Podržavam ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
198 Danijela Valenta PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, terminologija se čini primjerenom i usklađena je s novim kurikulumom. Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: „(5) Polaznik , odnosno roditelj ili skrbnik mogu raskinuti ugovor ako: – je poslodavac (ispraviti „poslodavcu") nakon pravomoćnosti odluke nadležnog suda o oduzimanju dozvole oduzeta dozvola za izvođenje praktične nastave i vježbi. Najčešće učenici nemaju mentora nego rade sve pomoćne poslove koje bilo koji zaposlenik od njih može tražiti. Nerijetko učenici zbog obavljanja svakodnevnih pomoćnih poslova ne steknu znanja i vještine predviđene izvedbenim planom i kurikulumom. Svi članci Ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi su jasno koncipirani i pokrivaju sve ključne elemente za provedbu praktične nastave i vježbi. Ovim Pravilnikom učenici će biti zaštićeni od izrabljivanja i neplaćenog rada. Nagrada za praktičnu nastavu i vježbe kod poslodavca je primjerena dobi i funkciji učenika, no bojim se da u praksi neće biti tako. Ovim Pravilnikom poslodavac se obvezuje na puno toga, no iz prakse gledano bojim se da će u rijetkim slučajevima tako biti. Svi ponuđeni obrasci ugovora i raskida ugovora su jasni i u redu. Je li moguće ostvariti kontrolu ugovornih odnosa učenik-poslodavac s ciljem da provedba ovog Pravilnika bude pravilo, a ne iznimka i da učenik zaista stekne očekivane vještine i da poslodavac u njega ima povjerenja da bi ga po završetku školovanja poželio zaposliti? Radim u strukovnoj školi, komuniciram s kolegama koji rade u strukovnim školama i zaključili smo da je stanje sa strukovnim zanimanjima na nacionalnoj osnovi zabrinjavajuće. Mali broj učenika bira strukovna zanimanja, a onda mali dio tog malog broja zaista radi i voli svoj posao. Jako često još u tijeku školovanja učenici jasno izriču svoj plan da, čim završe školovanje, odu raditi u inozemstvo. To je zabrinjavajuće - učenici imaju pravo na besplatno školovanje i recimo tek su na pola puta, a već govore da idu vani. Trebali bismo kao država biti konkurentni i znati kako zadržati kvalitetan stručni kadar unutar svojih granica. Upravo zbog nedostatka stručnjaka, jako ih je teško naći, a njihove usluge su posljedično tomu jako skupe. Konkurentnost bismo mogli postići višim plaćama ili manjim porezima u slučaju da stručnjak ima vlastiti obrt ili firmu. Sve se to odražava na cjelokupnu ekonomiju i zaista puno toga ovisi već od samog izbora škole i zanimanja. Čula sam za puno slučajeva kada su se osmaši pri upisu prijavili za npr. mesare, ali kako ih nije bilo dovoljno, razred nije formiran, a nesuđeni mesari su postali nešto drugo. Zar je bolje imati nula mesara ili tri mesara? Ako je upis malog broja učenika dozvoljen na područjima od posebne državne skrbi, zašto ne bi mogao biti u cijeloj državi? Zašto praviti razlike? Ta politika dodatno odbija učenike za takva zanimanja. I kada se jedne godine ne formira strukovni razred, uglavnom se sljedeće godine više i ne nađe na upisima i tako gubimo konkretna i važna zanimanja. Zato su svi gimnazijski razredi puni. Zar će svi naši mladi biti menadžeri, odvjetnici, liječnici? Pa će u izvjesnom trenutku otići raditi vani. Tko će nam pripremiti meso, uzgojiti povrće i voće, prodati nešto u dućanu, staviti pločice u kupaonici, napraviti unikatni drveni stol...? Razmišljam dugoročno. Drago mi je da se radi na reformi strukovnog obrazovanja, ali potrebno je puno više, truda, rada, razumijevanja svih strana, poticaja i slobode. Srdačan pozdrav, Danijela Valenta, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašem komentaru i prijedlogu. Izmjene i dopune ovoga pravilnika bit će usklađene s vašim prijedlogom. Napominjemo kako je u skladu s člankom 22. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009, 24/2010, 22/2013 i 25/2018) osnivač u suradnji s ustanovom za strukovno obrazovanje i dionicima svake godine, šest mjeseci prije početka iduće školske godine, dužan osigurati slobodna radna mjesta za izvođenje praktične nastve i vježbi koja se obavlja kod poslodavca, vodeći računa o prilagođenim radnim mjestima za polaznike s teškoćama. Ako navedeni uvjeti nisu zadovoljeni, ustanova za strukovno obrazovanje ne može izvoditi obrazovani program/strukovni kurikulum za kojega ne postoji dovoljan broj poslodavaca za provedbu praktične nastave.
199 Nikša Kondić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama. Pošto i sam radim u strukovnoj školi veoma dobro sam upoznat s problemima rada u takvim školama, te stoga smatram kako je donošenje ovog Pravilnika kvalitetan iskorak u izvođenju nastave. S poštovanjem, Nikša Kondić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.