Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA U odnosu na točku 5.1. Grupacija za toplinarsku djelatnost HGK sljedećeg je mišljenja: Utvrđivanje gospodarskih učinaka bit će neznatno za sljedeće (DA): 5.1.5. Cijena roba i usluga 5.1.16. Mikro i mali poduzetnici i/ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva i/ili zadruge 5.1.17. Srednji i veliki poduzetnici 5.1.20. Pružatelji uslužnih djelatnosti u pojedinoj gospodarskoj grani i/ili potrošači 5.1.24. Središnja tijela državne uprave, druga državna tijela, pravosudna tijela, javne ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima 5.1.25. Trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Utvrđivanje gospodarskih učinaka će imati mali učinak na sljedeće (DA): 5.1.10. Trošak investicija vezano za poslovanje gospodarskih subjekata 5.1.11. Trošak proizvodnje, osobito nabave materijala, tehnologije i energije 5.1.18. Građani i/ili obitelji i/ili kućanstva 5.1.19. Radnici i/ili umirovljenici 5.1.23. Udruge i/ili zaklade Grupacija smatra da će točka 5.1.28. Rezultati prethodne procjene gospodarskih učinaka imati mali izravan učinak na male adresante (DA) U odnosu na točku 5.3. Grupacija je sljedećeg mišljenja: Utvrđivane socijalnih učinaka odnosno mjerilo učinka će biti malo za (DA): 5.3.4. Zaštita osjetljivih skupina i skupina s posebnim interesima i potrebama 5.3.11. Građani i/ili obitelji i/ili kućanstva 5.3.12. Radnici i/ili umirovljenici Dok će mjerilo učinka biti neznatno za (DA): 5.3.9. Mikro i mali poduzetnici i/ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva i/ili zadruge 5.3.15. Manjine i/ili socijalne skupine s posebnim interesima i potrebama Grupacija za toplinarsku djelatnost HGK mišljenja je da postoji potencijalno mali učinak na sljedeće (DA): 5.5.1. Utjecaj na klimu 5.5.2. Kvaliteta i korištenje zraka, vode, tla 5.5.3. Korištenje energije 5.5.4. Korištenje obnovljivih i neobnovljivih izvora energije Razlog: smanjenim korištenjem grijanja preko CTS-a (odlaskom postojećih korisnika uslijed nezadovoljstva) potencijalno se dovodi u pitanje održivost daljinskog grijanja, a propast daljinskog grijanja realno negativno utječe na okoliš (jer će se većina urbanog stanovništva umjesto toplinom iz obnovljivog izvora ili kogeneracije grijati na fosilna goriva ili kućne peći na drva koje stvara onečišćenje zraka mikročesticama). Grupacija smatra kako će točka 5.5.24. Rezultati prethodne procjene učinaka na zaštitu okoliša imati mali izravan učinak na velike adresante (DA). Nema odgovora
2 HGK PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA U odnosu na točku 4.1. Grupacija za toplinarsku djelatnost HGK smatra kako je potrebno sljedeće: 1) Uklanjanje članka 45 stavak 1 - mogućnosti Izdvajanja krajnjeg kupca-pojedinca iz zajedničkog toplinskog sustava 2) Unaprjeđenje načina raspodjele troškova toplinske energije sukladno pravilima struke (izmjena/dopuna Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju) Nema odgovora
3 HGK PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Grupacija za toplinarsku djelatnost HGK je mišljenja kako novi Zakon mora obuhvatiti sljedeće: U odnosu na točku 3.1. Pravedniju raspodjelu toplinske energije unutar zgrade odnosno krajnjih korisnika. Tu se u obzir treba uzeti raspodjela prema pravilima struke, utjecaj jednog stana na drugi, a ne samo impulsi na razdjelnicima. Obračun se treba raditi prema razdjelnicima samo u zgradama gdje svi korisnici imaju ugrađene razdjelnike. U odnosu na točku 3.2. Grupacija daje sljedeće mišljenje: „Ishod je transparentna i poštena raspodjela troškova toplinske energije (stavak 32 direktive) što će rezultirati manjim brojem pritužbi i sudskih sporova te većim zadovoljstvom korisnika.“ Nema odgovora
4 HGK PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Grupacija za toplinarsku djelatnost HGK mišljenja je kako se novim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije trebaju svakako riješiti poteškoće koje su uzrokovane pojedinačnim izdvajanjem korisnika iz centraliziranih toplinskih sustava. Prijedlog je potpuno onemogućiti izdvajanje pojedinih korisnika s obzirom da druge zemlje u okruženju nemaju praksu pojedinačnog izdvajanja. Također treba riješiti probleme zamjene razdjelnika topline istekom njihovog roka trajanja. Postojeće stanje nije zadovoljavajuće, ne primjenjuje se članak 45. Kupac se izuzima i iz varijabilnih i fiksnih troškova ne plaćajući ništa na teret drugih krajnjih kupaca. Točka 2.1. Problem je nejasnost primjene pojedinih postojećih propisa, izostanak provođenja mjera energetske učinkovitosti te u određenim uvjetima nepoštena raspodjela potrošene toplinske energije. Iako je u svojim osnovnim postavkama dobar, postojeći ZTTE je u nekim bitnim elementima nejasan (npr. čl.45-što korisnik plaća nakon izdvajanja), zatim u bitnim se elementima ne primjenjuje zbog izostanka primjene zakonski predviđenih kaznenih odredbi (npr. obvezna ugradnja mjerenja i regulacije potrošnje toplinske energije). Također, propisani način raspodjele troška toplinske energije (osobito kod razdjelnika) ima u određenim uvjetima nedostatke odnosno rezultira nepoštenom raspodjelom. Također, Grupacija daje sljedeće mišljenje na točku 2.2. Analiza postojećeg stanja: Zbog navedenog pod točkom 2.1 u praksi dolazi do nepravedne i netransparentne raspodjele potrošene toplinske energije čime se narušava zadovoljstvo i povjerenje korisnika u toplinarstvo kao djelatnost i time ugrožava budućnost toplinarstva koje već jest (Zagreb, Osijek, Sisak) ili će postati (Rijeka, Karlovac, Vukovar, Slavonski Brod, …) bitnim elementom energetskog sustava države. Nema odgovora