Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o gospodarenju otpadnim tekstilom i obućom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM TEKSTILOM I OBUĆOM, PRILOG I. Ovdje se govori o Tehničkom tekstilu, dok se u članku 2. govori o 'industrijskom tekstilu'. Potrebno je unificirati terminologiju kako bi se jasno znalo na koji se tekstil Pravilnik odnosi. Nije prihvaćen U članku 2. se ne govori o industrijskom tekstilu već o tekstilu koji se koristi u nekoj djelatnosti između ostaloga u industriji.
2 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj III. INFORMIRANJE, VOĐENJE EVIDENCIJE I IZVJEŠTAVANJE, Članak 9. Ovaj članak jasno govori kako se obveze odnose samo na tekstil i obuću iz komunalnog otpada. Ne govori se o tekstilu i obući iz industrijskih procesa. Na koji će se način postupati s tom vrstom otpada? Primljeno na znanje Članak 7. stavak 1. ovoga pravilnika propisuje obvezu za pravne osobe. Ukoliko se radi o otpadnom tekstilu koji nastaje u proizvodnom procesu on je proizvodni otpad i podliježe obvezama iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnika o gospodarenju otpadom.
3 HGK III. INFORMIRANJE, VOĐENJE EVIDENCIJE I IZVJEŠTAVANJE, Članak 9. U odnosu na odredbu stavka 2. članice Zajednice za zaštitu okoliša u gopodarstvu pri HGK ističu kako se ključni broj 20 01 10 odnosi samo na komunalni otpad. Postavlja se pitanje što je s otpadnim vlaknima iz industrijskih procesa, npr. 04 02 22 i 04 02 09, i na koji način će se voditi ti Očevidnici. Ukoliko je sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, naše članice predlažu da se navedeno naznači i u ovome Pravilniku. Nije prihvaćen Vođenje očevidnika propisano je pravilnikom o gospodarenju otpadom i u ovom Pravilniku nije potrebno ponavljati odredbe.
4 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj III. INFORMIRANJE, VOĐENJE EVIDENCIJE I IZVJEŠTAVANJE, Članak 8. Potrebno je jasno naznačiti jesu li navedene obveze vezane samo uz trgovce, ili se odnose i na proizvođače (onih koji nisu i trgovci). Ujedno nije jasno tko će preuzeti troškove formiranja sustava prikupljanja otpadnog tekstila i obuće Primljeno na znanje Troškovi sustava odnosno uvjeti i način preuzimanja otpadnog tekstila uključujući i spremnike određuju se ugovornim odnosima između proizvođača, prodavatelja i sakupljača odnosno oporabitelja.
5 HGK III. INFORMIRANJE, VOĐENJE EVIDENCIJE I IZVJEŠTAVANJE, Članak 8. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gopodarstvu pri HGK, kao i u komentaru na članak 5. , smatraju kako je potrebno naznačiti da se odredba stavka 2. odnosi na trgovca, a ne na proizvođača. Ujedno je potrebno precizirati tko će preuzeti troškove formiranja sustava prikupljanja otpadnog tekstila. Primljeno na znanje Obveza se odnosi na proizvođača i prodavatelja.
6 HGK II. GOSPODARENJE OTPADNIM TEKSTILOM I OBUĆOM, Članak 7. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gopodarstvu pri HGK smatraju da iz odredaba članka 7. nije jasno koji su postupci dopušteni za tekstil uzevši u obzir definicije postupaka. Npr. iz stavka 3. proizlazi da je dopušten postupak 'D10 spaljivanje na tlu', što naše članice drže neprimjerenim te predlažu u tom smislu izmijeniti odredbu stavka 3. Nije prihvaćen Termička obrada je prihvatljiva.
7 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj II. GOSPODARENJE OTPADNIM TEKSTILOM I OBUĆOM, Članak 5. U ovom članku potrebno je jasno razlučiti koje su obveze 'proizvođača', a koje 'trgovca'. Odredbe članka 5. sada ne predviđa različite obveze za pojedinu od navedenih kategorija obveznika, što bi u poteškoće moglo dovesti one proizvođače koji nisu i trgovci. Stoga predlažemo da se i u definicijama i u tekstu pravilnika jasno razdijele navedeni pojmovi kao i obveze za svaku od navedenih kategorija obveznika, kako bi svaki od dionika mogao zadovoljiti obveze iz ovog Pravilnika. Prihvaćen Članak 5. je izmijenjen sukladno primjedbama.
8 HGK II. GOSPODARENJE OTPADNIM TEKSTILOM I OBUĆOM, Članak 5. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gopodarstvu pri HGK vezano na odredbu stavka 1. postavljaju pitanje je li potrebno organizirati skupljanje ukoliko se ne stavlja ništa na tržište RH. Ostaje nejasno kako će ovo pitanje biti riješeno primjerice u situaciji kad proizvođač tekstila ima ostatke tekstila koji nastaju u proizvodnji i njih prodaje nekom obrtu, koji je ujedno i ovlašteni sakupljač i oporabitelj, a ne stavlja proizvode na tržište RH jer sve ide u izvoz. Isto tako, u odnosu na odredbu stavka 2. postavlja se pitanje što ukoliko proizvođač (sukladno danoj definiciji) ne posjeduje prodajni prostor, nego iz svog skladišta isporučuje robu koju proizvede izravno kupcu izvan Republike Hrvatske. Naše članice smatraju da je navedenu mogućnost potrebno jasno definirati kroz definicije i izuzeća. Također, vezano na stavak 3. naše članice smatraju kako je potrebno jasno naznačiti da se ova odredba odnosi isključivo na trgovine i trgovce, a ne proizvođače (prema definiciji iz članka 3. ovoga Pravilnika i proizvođač i trgovac u istoj su skupini te stoga imaju i iste obveze). Stoga predlažemo razdvajanje definicija trgovca i proizvođača. Djelomično prihvaćen Otpadni tekstil koji nastaje u proizvodnom procesu je proizvodni otpad i mora biti zbrinut putem ovlaštene osobe. Obveze proizvođača i prodavatelja su razdvojene.
9 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I. OPĆE ODREDBE  , Članak 4. Ovaj članak potrebno je predefinirati budući da stavlja u nepovoljan položaj ovlaštenog oporabitelja/sakupljača otpadnog tekstila ili obuće u odnosu na organizacije koje se bave humanitarnim radom. Naime, ovlašteni sakupljač/oporabitelj dužan je ishoditi sve potrebne dozvole kako bi obavljao navedenu djelatnost. Ovakav pak tekst humanitarnim organizacijama omogućava čak i prodaju prikupljenog otpadnog tekstila i obuće, bez da je prethodno ishodio navedene dozvole. Nije prihvaćen Iz pravilnika su humanitarne organizacije izuzete samo za slučaj sakupljanja rabljenog tekstila i obuće, a ne otpadnog tekstila i obuće.
10 HGK I. OPĆE ODREDBE  , Članak 4. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gopodarstvu pri HGK predlažu u članku 4. izmjeniti stavak 2. tako da glasi „(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose na sakupljanje rabljenog tekstila i obuće putem donacija i/ili organiziranih akcija humanitarnih organizacija u humanitarne svrhe, kao ni na odvojeno sakupljanje rabljenog tekstila i obuće organiziranog od strane drugih pravnih osoba u humanitarne svrhe.“; i stavak 3. tako da glasi „(3) Sav otpadni tekstil, odnosno obuću koja nije raspodijeljena u humanitarne svrhe, osoba koja je prikupila isto obvezna je predati na zbrinjavanje ovlaštenom sakupljaču, odnosno oporabitelju, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju. Ovako formuliranim odredbama izbjegavaju je malverzacije i nejednak tretman dionika na tržištu. Naime, ovlašteni sakupljač i oporabitelj dužan je ishoditi sve potrebne dozvole kako bi obavljao navedenu djelatnost. Prijašnji tekst stavljao ga je u nepovoljniji položaj u odnosu na organizacije koje se bave humanitarnom djelatnošću i koje bi pribavljeni materijal mogle čak i prodavati bez da ishode potrebne dozvole. Djelomično prihvaćen Članak 4. stavak 2. izmijenjen je sukladno primjedbi. Novi stavak nije dodan jer je isto već propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
11 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I. OPĆE ODREDBE  , Članak 3. U definiciju 'Otpadni tekstil' na kraju dodati: ne odnosi se na industrijski tekstil. Razdvojiti definicije 'Proizvođač tekstila' i 'Trgovac tekstilom' i 'Proizvođač obuće' i 'Trgovac obuće'. Navedeno je potrebno budući da postoje proizvođači koji nisu i trgovci i koji svoje proizvode ne stavljaju na tržište Republike Hrvatske. No ovim se pravilnikom i njih obvezuje (proizvođače) da od krajnjih korisnika preuzimaju otpadni tekstil na lokaciji npr. svojeg proizvodnog pogona. Djelomično prihvaćen Pojam "industrijski tekstil" se ne koristi o ovom pravilniku. Definicije proizvođača i prodavatelja su razdvojene.
12 HGK I. OPĆE ODREDBE  , Članak 3. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gopodarstvu pri HGK vezano na definiciju u stavku 1 . alineja 1. ističu kako se vlakna, niti koje su osnovni sastojci tekstila i papira; tekstilna vlakna dijele na prirodna, dobivena od biljaka (pamuk, lan, konoplja) ili životinja (vuna, dlaka, svila) i kemijska. Vlakna za izradbu papira mogu biti sjemenska (pamuk), likova (lan, konoplja, slama) i libriformna (drvo). Slijedom navedenoga, naše članice predlažu izdvajanje tehničkog tekstila. U stavku 1. u definiciji u alineji 3. potrebno je jasno naznačiti na koju vrstu otpadnog tekstila se navedena definicija odnosi. Nije prihvaćen Tehnički tekstil je vrsta tekstila, a pravilnikom se uspostavlja sustav odvojenog sakupljanja otpadnog tekstila.
13 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I. OPĆE ODREDBE  , Članak 2. Nije posve jasno odnose li se odredbe ovog Pravilnika i na tehnički tekstil? Ovako definirane odredbe Pravilnika nisuu potpunosti primjenjive na gospodarske subjekte koji proizvode tekstilne proizvode i obuću. Potrebno je jesnije propisati odredbe proizvođača, a posebno odredbe trgovca tekstilom i obućom. Ovdje se govori o industrijskom tekstilu, dok se u Prilogu I. govori o 'Tehničkom tekstilu'. Potrebno je unificirati terminologiju kako bi se jasno znalo na koji se tekstil Pravilnik odnosi. Nije prihvaćen U smislu ovog Pravilnika pojam "Tehnički tekstil" se koristi za vrstu tekstila sukladno prilogu 1., a ne u smislu tehničkog tekstila kao proizvodnog otpada. U članku 2. se ne navodi industrijski tekstil već da se pravilnik odnosi na tekstil koji nastaje izmđu ostaloga u industrijskim djelatnostima.
14 HGK I. OPĆE ODREDBE  , Članak 2. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gopodarstvu pri HGK smatraju da tehnički tekstil ne bi trebao biti predmet ovoga Pravilnika budući da odredbe iz ovog akta nisu primjenjive na spomenutu vrstu tekstila te da je članak 2. potrebno izmijeniti u tom smislu. Nije prihvaćen U smislu ovog Pravilnika pojam "Tehnički tekstil" se koristi za vrstu tekstila sukladno prilogu 1., a ne u smislu tehničkog tekstila kao proizvodnog otpada. U članku 2. se ne navodi industrijski tekstil već da se pravilnik odnosi na tekstil koji nastaje između ostaloga u industrijskim djelatnostima.
15 Grad Kaštela PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADNIM TEKSTILOM I OBUĆOM Pimjedbe: U predloženi članak 7. treba ubaciti stavak (4) kojim bi se regulirala oporaba otpadnog tekstila i obuće. PRIJEDLOG: Članak 7. (1) Proizvođač otpadnog tekstila i proizvođač obuće dužan je otpadni tekstil i obuću: koja potječe od pravne osobe predati sakupljaču odnosno oporabitelju otpadnog tekstila i obuće; koja potječe iz kućanstva predati: davatelju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada putem spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog tekstila postavljenog na javnoj površini ili na drugi odgovarajući način ili osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem ili proizvođaču tekstila odnosno proizvođaču obuće sukladno članku 5. ovoga Pravilnika. (2) Sakupljač otpadnog tekstila i obuće dužan je otpadni tekstil i obuću prevoziti odvojeno od ostalih vrsta otpada. (3) Zabranjuje se obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpadnog tekstila i obuće postupcima D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D11 i D12 u skladu s posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom. (4) Zabranjuje se oporaba otpadnog tekstila i obuće postupkom R1 Prihvaćen Članak 7. je izmijenjen sukladno primjedbama.