Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Financijska agencija PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis, Članak 1. Predlažemo dopuniti odredbu članka 2. stavka 2. Pravilnika u dijelu u kojem se navodi s kojim je sve sustavima povezan sustav eSpis na način da se ista dopuni i sustavom Financijske agencije. Sustav eSpis i sustav Financijske agencije već su povezani u svrhu dostave isprava u stečajnom i predstečajnom postupku sukladno odredbi čl. 12. Stečajnog zakona kao i u postupku stečaja potrošača sukladno odredbama članaka 79.d, 79.g i 23. Zakona o stečaju potrošača pa predlažemo uskladiti i ovu odredbu pravilnika s navedenim zakonskim odredbama i stvarnim stanjem. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Grga K. PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis Trenutno eSpis nije potpuno funkcionalan kod pojedinih sudova tj. rad pisarnica je blago rečeno "neuredan". Dok u Zagrebu svi imaju uvid u spise, neovisno o načinu dostve, osobno, poštom ili elekronički (suci, odvjetnici, stranke) u Splitu je vidljivo samo kretanje predmeta... Primljeno na znanje Prima se na znanje. Prava pristupa su u eSpisu ujednačena u svim sudovima iste vrste. Dozvole pojedinim korisnicima određuje administrator u sudu upisom u posebnu aplikaciju za administriranje eSpisa sukladno Godišnjem rasporedu poslova. Ukoliko postoje konkretna pitanja vezana uz upise uloga s pripadajućim pravima na pojedinim sudovima, administratori na sudu se mogu obratiti centralnom administratoru eSpis aplikacije za pomoć.
3 Hrvatski pravni centar PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis Ovaj prijedlog se odnosi na unaprjeđenje praćenja zločina iz mržnje kroz sustav eSpis. Hrvatski pravni centar (HPC) je koordinator projekta “IRIS – Unapređenje borbe protiv nesnošljivosti kroz istraživanje, izradu preporuka i obuku” u okviru kojeg je provedeno empirijsko istraživanje predmeta zločina iz mržnje u razdoblju od 2013. do 2018. godine. U procesu prikupljanja podataka utvrdili smo da se u sustavu eSpis kao zločin iz mržnje ne označavaju svi pravomoćno riješeni predmeti u kojima se mržnja pojavljuje kao kvalifikatorna ili otegotna okolnost. Takva obveza jasno proizlazi iz čl. 9. Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje prema kojem pravosudna tijela imaju obvezu posebno označavati predmete vezano uz zločine iz mržnje (st. 1.) te voditi evidencije o njima i dostavljati ih Ministarstvu pravosuđa (st. 2.). Međutim, takva obveza nije izrijekom sadržana u Pravilniku o radu u sustavu eSpis, pa predlažemo dopunu Pravilnika na način da se doda čl. 132 a. koji bi glasio: “U spisima koji se odnose na zločine iz mržnje u sustav eSpis upisat će se činjenica da je riječ o zločinu iz mržnje te podatak o kojoj se skupini iz čl. 87. st. 21. Kaznenog zakona radi.” Uvidom u računalne baze podataka, tj. obrasce u kojima se računalno upisuju podaci o predmetu, uočeno je kako i sada postoji rubrika u kojoj se kvačicom može označiti da se radi o djelu “Iz mržnje”, no kontrolna pretraga predmeta pokazala je da se ta mogućnost ne koristi dosljedno. Kvalitetno i sustavno praćenje i evidentiranje pravomoćno okončanih predmeta zločina iz mržnje tehnički se može osigurati na više načina, no smatramo da bi apostrofiranje obveze praćenja ovih predmeta u Pravilniku rezultiralo unaprjeđenjem prakse. Jedno od mogućih tehničkih rješenja je da se programiranje relevantnih obrazaca izmijeni na način da odgovor na pitanje radi li se o djelu “iz mržnje” postane obvezno (preduvjet za nastavak rada u sustavu eSpis). Neovisno o tome tko de facto unosi podatke o predmetu u sustav eSpis, prema čl. 93. st. 2. Zakona o sudovima sudac je dužan nadzirati pravodoban i potpun unos podataka u informatički sustav, a smatramo kako takva obveza nije ispunjena onda kada nije zabilježen podatak da se radi o zločinu iz mržnje. Nadalje, s obzirom na obvezu izvještavanja Ministarstva pravosuđa koja obuhvaća i navođenje o kojoj se zaštićenoj osobini (skupini) iz definicije zločina iz mržnje u Kaznenom zakonu radi, predlažemo da se u obrascu doda padajući izbornik sa svim kategorijama. Prihvaćen Prihvaća se.
4 ZDENKA MONTERISI PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis, Članak 23. u čl. 23 se postojeće riječi se mijenjaju nepostojećim tijelima i funkcijama jer u RH ne postoji "ministar za poslove pravosuđa" niti "ministarstvo za poslove pravosuđa". Možda se htjelo napisati: "ministar za poslove pravosuđa i uprave" i "ministarstvo za poslove pravosuđa i uprave". Zdenka Monterisi Nije prihvaćen Navedeni izraz koristi se u opisnom smislu i već se upotrebljava u propisima u pravosuđu (npr. Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Zakon o javnom bilježništvu i dr.).