Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnobilježničkim uredima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA , Članak 2. Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH pozdravlja dodavanje novoga stavka 4. u članku 4. Pravilnika o javnobilježničkim uredima koji glasi: „Javnobilježničkom uredu mora biti osiguran nesmetan pristup te kretanje, boravak i rad osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti u skladu s posebnim propisima.“ Naglašavamo da, sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine 78/2013) pristupačnost jest rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj razini kao i ostalim osobama. Prema navedenom Pravilniku koji se primjenjuje, među ostalim i na građevine upravne i slične namjene „pristupačna građevina, njezin dio ili oprema (rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, komunikacije, WC, kupaonica, kuhinja, soba, učionica, radni prostor, stan/apartman, kavana, restoran, kabina za presvlačenje, tuš kabina, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, mjesto u gledalištu, telefon, tekstofon, faks, bankomat, električne instalacije, kvake na vratima i prozorima, pult, induktivna petlja ili transmisijski obruč, oglasni pano, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto, javna pješačka površina, semafor, pješački prijelaz, pješački otok i raskrižje) jest ona građevina, dio građevine ili oprema koja osigurava ispunjavanje obveznih elemenata pristupačnosti propisanih ovim Pravilnikom.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 JOŽICA MATKO-RUŽDJAK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA , Članak 1. Predlažem u članku 1. kojim se mijenja članak 3. Pravilnika brisati ograničenja površina pojedinih prostorija u uredu. Člankom 3. bez propisivanja površine prostorije za arhivu i propisivanja površine radne sobe drugog javnog bilježnika u zajedničkom uredu dovoljno je određeno kakav treba biti javnobilježnički ured i koje prostorije mora imati. Da li ured kao jedinstvena cjelina odgovara kriterijima propisanim Pravilnikom utvrđuje nadležno ministarstvo. Kad je riječ o arhivi jasno je da javni bilježnik takvu prostoriju mora imati, a kako je dobrom intervencijom u članak 7. Pravilnika propisano da uz dopuštenje ministarstva može osigurati i dodatni prostor za pohranu odnosno povjeriti usluge pohrane i zaštite ovlaštenom pružatelju usluga tim više nije potrebno propisivati minimalnu površinu i za prostor arhiva. Posebno kad su javni bilježnici kao stvaratelji arhivske građe u nadležnosti i pod kontrolom Državnog arhiva koji također u svojim pregledima upozorava i traži eventualne korekcije od javnog bilježnika. Nije prihvaćen Propisivanje kvadrature prostorije za arhiv nužno je radi osiguranja smještaja dokumentarnog i arhivskog gradiva javnobilježničkih ureda.