Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Marković PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IMENOVANJE DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA, Članak 7. Smatram da ova odredba članka 7, nacrta Pravilnika, koji predstavlja provedbeni akt Uredbe Vijeća EU broj 2017/1939 („Uredba“), nije u skladu s Uredbom. Utvrđujući opće kriterije imenovanja europskog tužitelja i delegiranog europskog tužitelja, Uredba radi jasnu distinkciju između kvalifikacija kojim mora udovoljavati europski tužitelj, u odnosu na one za delegiranog europskog tužitelja. Kvalifikacije potrebne za europskog tužitelja propisane su člankom 16.1. c) Uredbe, kako slijedi: „kvalifikacije potrebne za imenovanje na visoku tužiteljsku ili pravosudnu dužnost u svojim državama članicama te koji imaju odgovarajuće praktično iskustvo stečeno u nacionalnim pravnim sustavima, financijskim istragama i međunarodnoj pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima.“ Kvalifikacije potrebne za delegiranog europskog tužitelja propisane su člankom 17.1. Uredbe, kako slijedi: „da moraju posjedovati potrebne kvalifikacije i relevantno praktično iskustvo stečeno u svojim nacionalnim pravnim sustavima.“ Evidentno je stoga da Uredba u odredbama koje se odnose na kvalifikacije kandidata, propisuje značajno strože kriterije za europskog tužitelja u odnosu na delegiranog europskog tužitelja. Kandidati za europske tužitelje moraju imati kvalifikacije potrebne za imenovanje na visoku tužiteljsku ili pravosudnu dužnost u svojim državama članicama, dok je za europske delegirane tužitelje dovoljno da imaju potrebno relevantno iskustvo i kvalifikacije. Predloženom odredbom Pravilnika ova distinkcija ne bi bila implementirana u hrvatsko zakonodavstvo. Naime, kvalifikacije za imenovanje europskog tužitelja, propisane člankom Prijedloga Pravilnika o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja, („obnašati pravosudnu dužnost najmanje 10 godina i biti aktivni pravosudni dužnosnik u trenutku prijave (državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika ili sudac)“ istovjetne su kvalifikacijama utvrđenim predloženom odredbom članka 7. st.1. Pravilnika. Po mojem mišljenju, izjednačavanje uvjeta imenovanja europskog tužitelja i delegiranog europskog tužitelja bilo bi izravno protivno Uredbi, kao aktu sa direktnom primjenom u državama članicama, koja kao sekundarni izvor europskog prava ima supremaciju nad nacionalnim pravom. Djelomično prihvaćen Propisani uvjet dužnosničkog staža u državnom odvjetništvu za delegiranog europskog tužitelja smanjuje se s deset na osam godina, čime se pravi distinkcija u odnosu na uvjet propisan za europskog tužitelja. S obzirom na važnost praktičnog iskustva u radu na kaznenim predmetima potrebno je propisati navedeni uvjet isključivo u odnosu na dužnosnički staž.
2 Vedrana Perišin PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IMENOVANJE DELEGIRANIH EUROPSKIH TUŽITELJA Iz sadržaja ove odredbe uvjeti potrebnog staža za kandidata za delegiranog europskog tužitelja su nejasni jer je nerazumljivo odnose li se na stručni staž nakon polaganja pravosudnog ispita ili na trajanje obnašanja državnoodvjetničke dužnosti. Ako je namjera da uvjet za kandidata za delegiranog europskog tužitelja bude obnašanje dužnosti državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika u trajanju od najmanje 10 godina, smatram da ovo nije sukladno odredbama Uredbe Vijeća EU 2017/1939 i nije u skladu sa načelom lojalne suradnje predviđenim u članku 4. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije. Naime, provedbeni akti poput ovo ovog Pravilnika trebaju biti u skladu sa smislom i svrhom same Uredbe. Međutim ovakva odredba Pravilnika nije u skladu sa smislom i svrhom Uredbe, jer efektivno izjednačava uvjete za imenovanje europskog tužitelja i europskih delegiranih tužitelja, suprotno samim odredbama Uredbe. Ovdje je potrebno ukazati da Uredba predviđa distinkciju između uvjeta za imenovanje europskih tužitelja i delegiranih europskih tužitelja na način da izričito predviđa strože (više) uvjete za kandidata za europskog tužitelja u odnosu na uvjete za kandidata za delegiranog europskog tužitelja. Ovo se očituje u činjenici da je odredbom članka 16. stavak 1. Uredbe predviđeno da je jedan od kriterija koje kandidati za europskog tužitelja moraju ispunjavati da imaju kvalifikacije potrebne za imenovanje na visoku tužiteljsku ili pravosudnu dužnost u svojim državama članicama te da imaju odgovarajuće praktično iskustvo stečeno u nacionalnim pravnim sustavima, financijskim istragama i međunarodnoj pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima. Nasuprot tome, odredbom članka 17. stavak 2. Uredbe predviđeni su kriteriji koje kandidati za delegiranog europskog tužitelja moraju ispunjavati, pa se tako, u pogledu uvjeta obnašanja pravosudne dužnosti predviđa da su od trenutka svojeg imenovanja za delegirane europske tužitelje pa sve do razrješenja dužnosti aktivni članovi javnog tužiteljstva ili pravosudnih tijela država članica koje su ih predložile. Stoga je očita distinkcija među ovim odredbama, a koja se odnosi na trajanje obnašanja pravosudne dužnosti kandidata. Jasno je da kandidati za europske tužitelje moraju imati kvalifikacije potrebne za imenovanje na visoku tužiteljsku ili pravosudnu dužnost u svojim državama članicama, dok je u odnosu na kandidate za delegirane europske tužitelje, u pogledu trajanja obnašanja pravosudne dužnosti, potrebno samo da budu aktivni članovi javnog tužiteljstva ili pravosudnih tijela država članica koje su ih predložile. Ovdje valja ukazati da iz sadržaja javnog natječaja za izbor kandidata Republike Hrvatske za europskog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja, a koji je natječaj proveden te europski tužitelj izabran, člankom 1. točkom 1. kao uvjet kojeg podnositelj prijave mora ispunjavati predviđeno da obnaša pravosudnu dužnost najmanje 10 godina i da je aktivni pravosudni dužnosnik u trenutku prijave (državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika ili sudac). Dakle, ovaj uvjet je identičan uvjetu koji je predviđen odredbom članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika. Kako sama Uredba predviđa distinkciju u pogledu uvjeta obnašanja i trajanja pravosudne dužnosti između kandidata za europskog tužitelja i kandidata za delegiranog europskog tužitelja, a ovakvom odredbom Pravilnika ta distinkcija se efektivno ukida, očito je da ovakvo postavljanje uvjeta nije u skladu sa obvezom da se vjerno prenosi i tumači smisao odredbi Uredbe, te je utoliko u suprotnosti sa Uredbom. Međutim, ukoliko je namjera da kao uvjet bude obavljanje odgovarajućih stručnih poslova u državnom odvjetništvu u trajanju od 10 godina nakon polaganja pravosudnog ispita, tada se to odnosi i na staž savjetnika u državnom odvjetništvu koji također obavljaju državnoodvjetničke poslove i prije samog imenovanja na dužnost zamjenika državnih odvjetnika odnosno državnih odvjetnika. Valja napomenuti da je uvjet za imenovanje za zamjenika državnog odvjetnika u općinskom državnom odvjetništvu upravo najmanje dvije godine obavljanja poslova državnoodvjetničkih savjetnika. Stoga smatram da je u smislu ove odredbe Pravilnika, a u skladu sa navedenim odredbama Uredbe, potrebno uzimati u obzir i radni staž proveden na poslovima državnoodvjetničkih savjetnika, zbog čega je potrebno na odgovarajući način izmijeniti i ovu odredbu Pravilnika. Navedena odredba Pravilnika mogla bi glasiti: „u trenutku podnošenja prijave obnašati dužnost državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika koji je nakon položenog pravosudnog ispita proveo na radu najmanje deset godina kao državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika ili savjetnik u državnom odvjetništvu“, jer bi tada bila u suglasju sa odredbama Uredbe Vijeća EU 2017/1939. Djelomično prihvaćen Propisani uvjet dužnosničkog staža u državnom odvjetništvu za delegiranog europskog tužitelja smanjuje se s deset na osam godina, čime se pravi distinkcija u odnosu na uvjet propisan za europskog tužitelja. S obzirom na važnost praktičnog iskustva u radu na kaznenim predmetima potrebno je propisati navedeni uvjet isključivo u odnosu na dužnosnički staž.