Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za 2021. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SILVIJE CVJETKO Ažurirani prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave , *** Poštovani, koji su razlozi za daljnje odgode pripreme konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu i njegovog usvajanja na Vladi u upućivanja u Sabor u drugo čitanje? Primljeno na znanje Na 16. sjednici Hrvatskog sabora, dana 7. travnja 2020. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu te je planiran rad na izradi nacrta Konačnog prijedloga ovog Zakona. S obzirom na činjenicu da zakonski prijedlog nije prošao cjelovitu saborsku proceduru prije raspuštanja 9. saziva Hrvatskog sabora, potrebno je pristupiti izradi novog zakonskog prijedloga, s prijedlogom donošenja po hitnom postupku. Izrada novog zakonskog prijedloga i njegovo upućivanje u proceduru Vlade planirani su za I. tromjesečje ove godine.
2 Pravobranitelj za djecu RH AŽURIRANI PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU Temeljem odredbi čl. 9. i 10. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17), predlažemo da se Ažurirani prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za 2021. godinu dopuni na način da se njime predvide izmjene i dopune Zakona o udrugama (74/14, 70/17 i 98/19). Koristimo i ovu priliku istaknuti zabrinutost zbog manjkavosti odredbi Zakona o udrugama, koje ne predviđaju zaštitu prava i interesa djece jer ostavljaju mogućnost da osuđeni seksualni zlostavljači, ali i osobe za koje postoji sumnja da su počinitelji najtežih kaznenih djela na štetu djece, u okviru rada udruga dođu u kontakt s djecom. Podsjećamo da je zaštita djece obaveza države, a na podizanje standarda zaštite i na sprečavanje osuđenih počinitelja kaznenih djela da budu u izravnom i redovitom doticaju s djecom obvezuje nas Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (u daljnjem tekstu Konvencija VE), te Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP. Stoga i ovom prilikom, a u skladu s inicijativom koju smo uputili Ministarstvu pravosuđa i uprave u studenom o.g. predlažemo da revidirate Ažurirani prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu te preporučamo da čim prije poduzmete aktivnosti radi dopune Zakona o udrugama. Nije prihvaćen Smatramo da se ova problematika ne može riješiti izmjenama i/ili dopunama Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19) kojim je uređeno osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe, te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, već se rješenje toga pitanja treba tražiti u mogućim izmjenama drugih propisa koji uređuju obavljanje pojedinih djelatnosti, a u obavljanju kojih ne samo osnivači, osobe ovlaštene za zastupanje, već i članovi udruga mogu doći u kontakt s djecom. Naime, temeljna svrha odredaba Zakona o udrugama nije ograničavanje ustavne slobode udruživanja, već, naprotiv, pravno uređenje udruga građana radi njihovog nesmetanog djelovanja. Eventualna ograničenja slobode udruživanja mogu se propisati posebnim propisima u kojima se uređuje obavljanje djelatnosti udruga kojima se pružaju usluge djeci, a kojima će se postići ravnoteža između prava na slobodu udruživanja i zaštite prava drugih, posebno djece.
3 Marina Krajnović AŽURIRANI PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU Predlažem da se Ažurirani prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za 2021. godinu dopuni na način da se njime planira izmjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19). OBRAZLOŽENJE: Do 2011. godine protiv rješenja koja donosi pročelnik upravnog tijela ili službena osoba zadužena za kadrovske poslove mogla se izjaviti žalba općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu. Protiv rješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, kojima se odlučuje o pravima i obvezama pročelnika nije se mogla izjaviti žalba, ali se mogao pokrenuti upravni spor. Godine 2011. Zakon je noveliran, te je propisano da se protiv svih rješenja (pa tako i onih koje donosi pročelnik) može pokrenuti upravni spor. Podnaslov iznad trenutno važećeg članka 6. glasi: „Žalba protiv rješenja“. Propisuje se da se žalba može izjaviti, ako istim zakonom nije drukčije određeno, a u stavku 3. članka 6. (čija izmjena se predlaže) negira se mogućnost žalbe, te se upućuje na upravni spor kao pravnu zaštitu u svim slučajevima. Predlaže se izmjena navedenog zakona tako da se: - protiv rješenja pročelnika može izjaviti žalba lokalnom čelniku - protiv rješenja lokalnog čelnika može pokrenuti upravni spor PRIJEDLOG: Predlaže se izmjena članka 6. Zakona tako da glasi: „Žalba protiv rješenja Članak 6. Protiv rješenja iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona može se izjaviti žalba općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dužan je odlučiti o žalbi u roku 30 dana od primitka žalbe.“ Primljeno na znanje Izmjenom članka 6. Zakona o službenicima namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2011. godine, u dotadašnjem članku 6. stavku 2. brisana je druga rečenica („Rješenje o žalbi je konačno.“), dok je ostala prva rečenica („Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dužan je odlučiti o žalbi u roku 30 dana od primitka žalbe.“). Stoga odredba stavka 3. istoga članka ne isključuje mogućnost žalbe protiv rješenja pročelnika, nego samo mogućnost žalbe protiv rješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana kojim je odlučeno o žalbi protiv rješenja pročelnika. S obzirom da formulacija navedenih odredbi može dovesti do dvojbi u primjeni Zakona vezano uz pravnu zaštitu službenika i namještenika, na koju se ukazuje u provedenom savjetovanju, navedeni prijedlog izmjene članka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uzet ćemo u obzir kod sljedećih izmjena i dopuna toga Zakona.