Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o provedbi Mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, Podmjere 8.6.“ Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobiliziranje i plasiranje na tržište šumarskih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 D.E.T.A. IN d.o.o. I.OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Prijedlog dopune članka 4. - pod stavkom f) je u cilju poboljšanja Marketing funkcije. Tu bi trebalo nadopuniti s ; - IZRADA I ANALIZA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA PLASMANA DRVNIH I NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA - BENCHMARKING; - uporište za tu stavku je što će specijalisti - certificirani konzultanti (recimo HAMAG BICRO) vrlo kvalitetno uputiti korisnike na značajna ino tržišta i dati im smjernice sa svim kvalitetnim podacima bitnim za održivost plasamana i svakako o prisutnoj konkurenciji . Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Definicija predložena Pravilnikom u skladu je sa znanstveno-stručnom definicijom (dr.sc. D. Vuletić, Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko). Operacija 8.6.3. je po naravi investicijska – odnosi se na materijalna ulaganja, a izrada i analiza tržišta za plasman drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda samo su jedan od alata za uspješno ostvarenje pojedinog projekta. Stoga je i predmetni prijedlog uvažen kao prihvatljiv opći trošak sukladno čl. 17. st.1 i 2. Pravilnika (v. odgovor 2.)
2 D.E.T.A. IN d.o.o. V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA, Prihvatljivi opći troškovi U članku 17. (Prihvatljivi opći troškovi) potrebno je pod uvrstiti u jednu od stavki - IZRADA STUDIJE ISTRAŽIVANJA INO I DOMAĆEG TRŽIŠTA; - uporište takvog uključenja se nalazi u analizama uspješnosti , gdje se navodi da su načelno većina izrađenih poslovnih planova manjkava, jer im nedostaje istraživanje tržišta. Takvom su manjkavošću doveli do poteškoća realizacije rada poduzetnika i dobrim dijelom propasti poslovnih ulaganja . Unutar već iznesenog, a u cilju kvalitete i poslovnog uspjeha treba u stavku (2) - pod a1) uvrstiti obavezu izrade i prihvaćanja izrade takve studije u vrijednosti od 25 % vrijednosti poslovnog plana . Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prihvatljivi opći troškovi sukladno članku 17. stavku 1. Pravilnika su: usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući poslovne planove, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu, itd. Opći troškovi sukladno stavku 2 istog članak (kao i stavu Europske komisije) prihvatljivi su u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) . Sukladno naprijed navedenom Izrada studije istraživanja inozemnog i domaćeg tržišta može se smatrati općim troškom koji je prihvatljiv u iznosu od 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.