Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Poslovniku o izmjenama i dopunama Poslovnika Povjerenika za informiranje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HP-Hrvatska pošta d.d. Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Povjerenika za informiranje, Članak 8. Prijedlog članka 21. nema temelja u odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) te se predlaže se da se prijedlog izmjene članka 21. Poslovnika o Povjereniku za informiranje izostavi u daljnjem postupku donošenja izmjena i dopuna toga poslovnika jer se mogućnost objave takvog popisa, kriterija za njegovo utvrđivanje i način objave mogu propisati samo odredbama na zakonskoj razini. Nije prihvaćen Pravni temelj za izvješćivanje i informiranje javnosti o tijelima javne vlasti koja nezakonito postupaju u provedbi Zakona je članak 35. Zakona o pravu na pristup informacijama. Člankom 35. Zakona je propisano da Povjerenik za informiranje štiti, prati i promiče pravo na pristup informacijama, između ostalog, praćenjem provedbe Zakona i propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama, izvješćivanjem javnosti o provedbi Zakona, kao i informiranjem javnosti o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacijama. Slijedom toga, praćenje izvršavanja/neizvršavanja naloga i rješenja Povjerenika za informiranje čini jedan od temeljnih segmenata praćenja i izvješćivanja o provedbi Zakona i informiranja javnosti o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacijama. U skladu s navedenim, predloženom odredbom razrađuje se zakonska ovlast praćenja i izvješćivanja o provedbi Zakona odnosno informiranja javnosti o ostvarivanju prava korisnika putem Liste/popisa tijela javne vlasti koja se kontinunirano oglušuju o rješenja i naloge Povjerenika za informiranje. Konkretno, radi se o razradi načina izvješćivanja javnosti o tijelima koja ignoriraju pravomoćna rješenja i naloge Povjerenika, vezano uz ostvarivanje prava korisnika na informaciju. Nadalje, sukladno članku 40. Zakona, Poslovnikom Povjerenika za informiranje između ostalog utvrđuje se način planiranja i obavljanja poslova te druga pitanja od važnosti za obavljanje poslova Povjerenika. Predloženom odredbom članka 8. izmjena i dopuna Poslovnika razrađuje se način rada Povjerenika sukladno Zakonu, a ne radi se o propisivanju zakonske materije Poslovnikom. Radi veće preciznosti i jasnoće odredbe, izmjenit će se odredba stavka 3, tako da glasi: “Sadržaj i način vođenja Liste iz stavka 2.ovog članka, propisat će Odlukom povjerenik.”