Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ozračenju i procjenjivanju osobnog ozračenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 17. V. DOZIMETRIJSKI NADZOR IZLOŽENIH RADNIKA NE TREBA BRISATI. Obveza provođenja osobnog dozimetrijskog nadzora Članak 20. (1) Nositelj odobrenja mora osigurati sustavno praćenje ozračenja svojih ili vanjskih izloženih radnika kategorije A, sukladno analizi rizika propisanoj posebnim propisom, na temelju pojedinačnog mjerenja osobnog ozračenja koje provodi dozimetrijski servis. (2) Nositelj odobrenja mora osigurati praćenje ozračenja svojih ili vanjskih izloženih radnika kategorije B na način koje će nedvosmisleno dokazati da su ispravno kategorizirani. Nije prihvaćen Nadzor izloženosti ne provodi se isključivo putem dozimetrije.
2 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 13. st.1 (1) Referentne razine za situacije postojećeg ozračenja koje su navedene u Prilogu V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika odredit će ravnatelj Zavoda za svaki slučaj posebno, ovisno o vrsti situacije, u rasponu između 1 mSv i 20 mSv efektivne doze koju u godini dana primi reprezentativna osoba. ZAŠTO JE PROMJENJENO u rasponu između 1 mSv i 20 mSv efektivne doze koju u godini dana primi reprezentativna osoba U ODNOSU NA RANIJI PRAVILNIK?? Primljeno na znanje Usklađivanje sa zahtjevima Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom.
3 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 2. Ministra MUPa nemože biti nadležan za ovako važnu stvar. Prvo njegov mandat je kraći od 5 g, a nerjetko i manji. A u svakom slučaju prije bi to bila odluka npr za ministra zdravstva. Nije prihvaćen Sukladno članku 7. stavku 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) Ministarstvo unutarnjih poslova je tijelo državne uprave nadležno za radiološku i nuklearnu sigurnost u Republici Hrvatskoj.
4 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA Preporučeno je nešto što je dobro i poželjno jer zbog svojeg učinka ima pozitivan utjecaj na osobu. Preporučeno dozno ozračenje nije nešto što bi želio, tako da preporučujem i procjenjujem da je svakako najbolje da ga nema. Nije prihvaćen Odbijen.
5 Mario Medvedec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 19. (1) “unutarnjeg ozračenja” umjesto “osobnog unutarnjeg ozračenja” Nije prihvaćen Nije predmet izmjena i dopuna pravilnika.
6 Mario Medvedec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 16. (3) “efektivne doze ili ekvivalentnih doza “ umjesto “efektivne ili ekvivalentne doze” Prihvaćen Prihvaćen.
7 Mario Medvedec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 8. (6) “izraženog kao efektivna doza” umjesto “u smislu efektivne doze”; “procjenu doza od vanjskog ozračenja” umjesto “procjenu izloženosti od vanjskog ozračenja” (v. članak 3 7.) Prihvaćen Prihvaćen.
8 Mario Medvedec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 5. (2) “efektivnu dozu kao granicu ozračenja” umjesto “granicu ozračenja za efektivnu dozu” Nije prihvaćen Postoji više granica ozračenja.
9 Mario Medvedec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 4. (5) “efektivne doze ili ekvivalentnih doza “ umjesto “efektivne ili ekvivalentnih doza” Prihvaćen Prihvaćen.
10 Mario Medvedec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 2. (4) “može odobriti višu efektivnu dozu kao granicu ozračenja“ umjesto “može odobriti višu granicu ozračenja za efektivnu dozu”; “pod uvjetom da prosječna godišnja efektivna doza tijekom pet uzastopnih godina, uključujući i godine u kojoj je granica ozračenja navedena u stavku 1. ovoga članka prekoračena, ne bude viša od 20 mSv.” umjesto “pod uvjetom da prosječno godišnje ozračenje tijekom pet uzastopnih godina, uključujući i godine u kojoj je granica ozračenja navedena u stavku 1. ovoga članka prekoračena, ne bude više od 20 mSv.” (5) “efektivne doze ili ekvivalentnih doza “ umjesto “efektivne ili ekvivalentnih doza” Djelomično prihvaćen Komentar na stavak 4. je odbijen, a na stavak 5. se prihvaća.
11 Mario Medvedec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA Članak 3. 1. dozimetrijski servis je definiran vrlo slobodno spram izvornika “(24) "dosimetry service" means a body or an individual competent to calibrate, read or interpret individual monitoring devices, or to measure radioactivity in the human body or in biological samples, or to assess doses, whose capacity to act in this respect is recognised by the competent authority”; “za procjenu vanjskog ozračenja osoba i/ili za procjenu unutarnjeg ozračenja osoba” umjesto “za procjenu vanjskog ozračenja osoba i/ili za procjenu osobnog unutarnjeg ozračenja osoba” 6.“highly exposed individuals” = pojedini stanovnici “koji primaju najveću dozu”? [(89) "representative person" means an individual receiving a dose that is representative of the more highly exposed individuals in the population, excluding those individuals having extreme or rare habits] 7. “Exposures za” umjesto “Exposuresza”; “unutarnjeg ozračenja” umjesto “unutrašnjeg ozračenja” Nije prihvaćen Nije predmet izmjena i dopuna Pravilnika.
12 Mario Medvedec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 1. - “dijagnostičkog, intervencijskog ili terapijskog postupka” umjesto “dijagnostičkog intervencijskog ili terapijskog postupka” - “terapijskim istraživačkim” umjesto “terapijskim, istraživačkim” Nije prihvaćen Nije predmet izmjena i dopuna Pravilnika.
13 Mario Medvedec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA Zašto se e-savjetovanja (Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ozračenju i procjenjivanju osobnog ozračenja, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja) otvaraju bez ikakvog opisa savjetovanja? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Lovro Barišić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 13. Nije moje primarno područje, ali suosjećam sa komentarom "zašto je promijenjeno?" Primljeno na znanje Primljen na znanje.
15 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 30. Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 38/18 izmijeniti članak 36. Pravilnika 38/18 na način da se doda stavak (4): „(4) Podaci iz stavka 1. ovog članka nalaze se u sustavu s jedinstvenom bazom podataka Ministarstva te je svakom izloženom radniku pristupom u sustav omogućen uvid u vlastite podatke o osobnim dozama.“ OBRAZLOŽENJE: Predlažemo osnivanje digitalnog sustava s jedinstvenom bazom podataka o osobnim dozama svakog izloženog radnika (na sličan način kako je organiziran sustav Dopunske izobrazbe i obnova znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti putem portala e-učenje)ꓸ Svaki izloženi radnik bi imao mogućnost uvida u svoje podatke o osobnim dozama putem prijave u svoj korisnički račun u sustavu u kojem bi se nalazila jedinstvena baza podataka o osobnim dozama, pomoću dodijeljenog mu jedinstvenog korisničkog imena i lozinkeꓸ Smatramo da bi ovakav sustav bio višestruko koristan svima, a podatke o dozama Ministarstvo ionako dobiva od ovlaštenih stručno tehničkih servisaꓸ Osim uvida u osobnu dozu u bilo kojem trenutku, dozimetrijska povijest podataka bila bi dostupna izloženom radniku neovisno o promjeni poslodavca te bi mu ti podaci bili dostupni za različite potrebe (primjerice, prilikom provjere zdravstvene sposobnosti izloženih radnika)ꓸ Također, uz posebno odobrenje administratora za pristup u takvu bazu podataka, osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja nositelja odobrenja bi lakše i brže mogla pratiti osobne doze svojih izloženih radnika. Također, uz ovakav digitalni sustav s jedinstvenom bazom podataka, nestala bi i potreba za čuvanjem i skladištenjem papirnatih dozimetrijskih izvješća. Srdačan pozdrav HDMF Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna.
16 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 20. Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 38/18 izmijeniti članak 22. stavak 7. Pravilnika 38/18 na način: „(7) Nositelj odobrenja ili dozimetrijski servis obvezan je najkasnije 30 dana po dostavi izvješća o procjeni osobnog ozračenja iz stavka 6. ovoga članka u Očevidnik o stupnju ozračenosti izloženih radnika koji vodi Zavod dostaviti podatke o ozračenju svakog izloženog radnika ili vanjskog izloženog radnika koji je prijavljen na osobni dozimetrijski nadzor zajedno s podacima, propisanim u Prilogu III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.“. OBRAZLOŽENJE: Zahtjev da nositelj odobrenja mora dostavljati dozimetrijske podatke nije u skladu sa zahtjevima danim u članku 24. stavku 2. i članku 33. stavku 2. Pravilnika 38/18. Uz navedeno, u praksi bi takva odredba bila neprovediva, a i nije se provodila, već je podatke dostavljao dozimetrijski servis. Predlažemo ostaviti mogućnost nositelju odobrenja i dozimetrijskom servisu da međusobnim ugovorom definiraju tko će podatke dostavljati u središnji registar (a kako je to predviđeno i člankom 24. stavkom 2 i člankom 33. stavkom 2. Pravilnika 38/18). Posebice obzirom da se podaci moraju dostavljati u elektroničkom obliku u posebnom formatu što zahtijeva višu razinu informatičke pismenosti koju velika većina nositelja odobrenja ne posjeduje. Srdačan Ppozdrav HDMF Prihvaćen Prihvaćen.
17 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 20. Skrećemo pozornost na to da je prijedlogom izmjene članka 22. Pravilnika 38/18 u stavku 7. ostala riječ „Zavod“ (umjesto „Ministarstvo“). Srdačan pozdrav HDMF Prihvaćen Prihvaćen.
18 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 20. Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 38/18 izmijeniti članak 22. stavak 5. Pravilnika 38/18 na način: „(5) Nositelj odobrenja i korisnik mora najkasnije petnaest dana poslije isteka prethodnog mjernog razdoblja dostaviti osobne dozimetre dozimetrijskom servisu.“. OBRAZLOŽENJE: Poslovi i zadaće osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja pobrojani su u članku 36. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18). Među ostalima, tu je i skrb o uporabi uređaja za mjerenje osobnoga ozračenja izloženih radnika. Nadalje, iz članka 84. Direktive 2013/59/EUARTOM vidljivo je da uloga osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja savjetodavnog karaktera i ta bi osoba trebala pružati podršku nositelju odobrenja/korisniku u cilju ispunjavanja svih propisima zadanih uvjeta u cilju provedbe mjera radiološke sigurnosti. Mišljenja smo da bi obvezivanjem osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja na slanje dozimetara u ovlašteni stručni tehnički servis učinili od nje svojevrsnog poštara koji cijelu prvu polovicu kalendarskog mjeseca obilazi pojedine ustrojstvene jedinice skupljajući dozimetre. Mišljenja smo da je obveza nositelja odobrenja/korisnika da dozimetri budu vraćeni do roka koji propisuje pravilnik, a da nositelju odobrenja/korisniku ostaje organizirati način podjele, prikupljanja i slanja dozimetara na što je moguće učinkovitiji način. Uz navedeno, svodeći odgovornost za vraćanje dozimetara dozimetrijskom servisu na jednu osobu, zahtjev u praksi postaje gotovo neprovediv. Srdačan pozdrav HDMF Djelomično prihvaćen Riječi „i korisnik“ nisu prihvaćene sukladno definiciji korisnika u točki 32. članka 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18).
19 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 18. Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 38/18 izmijeniti članak 20. Pravilnika 38/18 na način da se doda stavak 3.: „(3) Izloženi radnici kojima je nositelj odobrenja osigurao sustavno praćenje ozračenja na temelju osobnih dozimetara obvezni su koristiti dozimetre na način i u trajanju propisanim ovim Pravilnikom.“ OBRAZLOŽENJE: Mišljenja smo da obveza izloženog radnika da mora nositi dozimetre koje mu je osigurao poslodavac nije nigdje izrijekom dana, uključujući i tekst članka 35. Zakona. Srdačan pozdrav HDMF Nije prihvaćen Nije predmet izmjena i dopuna Pravilnika. Sukladno članku 33. stavku 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18), nositelj odobrenja obvezan je osigurati praćenje osobnoga ozračenja izloženih radnika i dostupnost podataka izloženom radniku o rezultatima praćenja, a obvezu nošenja osobnog dozimetra za izloženog radnika nositelj odobrenja može propisati u točki 5. Akta o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ne sadrži kaznenu odredbu temeljem koje se može kazniti izloženog radnika koji ne nosi osobni dozimetar koji mu je osigurao nositelj odobrenja, već je predviđeno isključivo kažnjavanje nositelja odobrenja sukladno članku 93. stavku 1. točki 12. Zakona.
20 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 16. Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 38/18 izmijeniti članak 19. stavak 3. Pravilnika 38/18 na način: „(3) Prilikom provedbe kategorizacije pojedinog izloženog radnika ili izloženih radnika na istim ili sličnim poslovima iz stavka 1. ovoga članka potrebno je uzeti u obzir najmanje sljedeće: a. vrijednosti ukupne efektivne ili ekvivalentne doze u prethodnih 12 mjeseci za pojedinog izloženog radnika ili izložene radnike na istim ili sličnim poslovima b. procijenjene vrijednosti efektivne ili ekvivalentne doze iz mjerenja u sklopu radiološkog nadzora mjesta rada sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, uzimajući u obzir sve poslove koje obavlja pojedini izloženi radnik ili izloženi radnici na istim ili sličnim poslovima te pripadno radno opterećenje. c. moguće ozračenje.“. OBRAZLOŽENJE: Kategorizacija svakog pojedinog radnika na istim poslovima je nepotrebna i stvara neopravdano financijsko opterećenje zdravstvenim ustanovama. Mišljenja smo da se treba ostaviti mogućnost kategorizacije za skupinu izloženih radnika koji obavljaju iste ili slične poslove. Dodatno, ako se praćenje ozračenja na osnovu kojega se vrši kategorizacija može provoditi na temelju rezultata radiološkog nadzora mjesta rada (prema članku 21. Pravilnika 38/18) onda je jasno da je kategorizacija povezana s uvjetima rada koji bi trebali biti jednaki za sve radnike koji obavljaju iste poslove. U slučajevima kada postoji različito radno opterećenje treba se napraviti pojedinačna kategorizacija. Srdačan pozdrav HDMF Nije prihvaćen Kategorizacija se provodi za svakog izloženog radnika, neovisno o izvoru podataka na temelju kojih je provedena procjena izloženosti, uzimajući u obzir individualne uvjete rada i radno opterećenje.
21 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA Predlažemo ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika 38/18 izmijeniti i članak 32 Pravilnika 38/18 na način da se ukine obveza nositelja odobrenja ili vanjskih izvođača da moraju čuvati sve podatke iz evidencije iz članka 31. Pravilnika 38/18 za svakog od svojih izloženih radnika do godine kad se očekuje navršavanje 75. godine starosti izloženog radnika, ali nikako ne kraće od 30 godina od dana prestanka rada izloženog radnika u području izloženosti. OBRAZLOŽENJE: Ako su nositelji odobrenja dužni slati dozimetrijska izvješća u MUP nejasno je zašto onda moraju skladištiti velike količine papira 30 godina nakon prestanka rada izloženog radnika ili do godine kad se očekuje navršavanje njegove 75. godine starosti; to praktički znači da se nikad ništa ne smije baciti jer će uvijek na nekom izvješću biti netko kome još nije prošlo tih 30 godina. Svaka ustanova bi trebala imati posebnu prostoriju samo za skladištenje dozimetrijskih izvješća. Nadalje, članak 43. stavak 3. Direktive 2013/59/EURATOM koji propisuje rok čuvanja podataka o ozračenju izloženih radnika ne propisuje da te podatke moraju čuvati nositelji odobrenja ili vanjski izvođači, već navodi samo da se ti podaci moraju čuvati do navedenog roka. Mišljenja smo da je pravilno i dovoljno čuvanje tih podataka samo u središnjem registru pri tijelu državne uprave nadležnom za radiološku sigurnost. Srdačan pozdrav HDMF Nije prihvaćen Podaci se ne moraju čuvati u papirnatom obliku.
22 Davor Kožuh PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA  O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA, Članak 16. Stavak 2. i Stavak 3 točka a., su u koliziji. Ako izloženi radnik tek po prvi puta počinje raditi u zoni ionizirajućeg zračenja kako ćemo uzeti u obzir najmanje sljedeće: a. vrijednosti ukupne efektivne ili ekvivalentne doze u prethodnih 12 mjeseci, kad tih 12 mjeseci nije bilo? Isto tako, ako nositelj odobrenja prvi puta traži odobrenje za djelatnost ili rješenje o registraciji nema niti drugih radnika na sličnim poslovima sa kojima bi se mogao usporediti. Najjednostavnije je da se izbaci riječ najmanje iz Stavka 3, te da stoji izričaj - uzimajući u obzir slijedeće: Stavak 4. i Stavak 5. su u koliziji. Nositelj odobrenja po stavku 4. mora preispitivati kategorizaciju svojih izloženih radnika, a stavak 5 propisuje da se moraju kategorizirati samo oni kod kojih je došlo do promjene. Ako se vrši preispitivanje svih izloženih radnika (po stavku 4.) onda to netko (nositelj odobrenja i stručnjak za zaštitu od zračenja) treba odraditi i dokumentirati da je takovo preispitivanje svih izloženih radnika i provedeno. To za odraditi ispada isto što i kategorizacija(nema razlike između prispitivanja i kategorizacije). Prijedlog izmjene stavka 5: Potrebno je izraditi zapis o provedenom preispitivanju svih izloženih radnika nositelja odobrenja, a dodatno je potrebno izraditi i poseban zapis za one izložene radnike kod kojih je došlo do promjene kategorije i razlog za isto. Nije prihvaćen U slučajevima kada se radi o novim nositeljima odobrenja za kategorizaciju izloženih radnika mogu se koristiti podaci iz analize rizika tog novog nositelja odobrenja koji se obično temelje na podaci procjene izloženosti radnika koji rade na sličnim radnim mjestima drugih nositelja odobrenja za obavljanje iste djelatnosti. Preispitivanje kategorizacije ne znači nužno novu kategorizaciju već isključivo analizu je li došlo do promjena u izloženosti radnika koje bi zahtijevale novu kategorizaciju. O provedenoj analizi potrebno je sačiniti zapis koji ne mora biti zaseban dokument za svakog radnika, a nova kategorizacija je nužna samo za one izložene radnike kod kojih je došlo do promjene kategorizacije.