Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DOTA NATJEČAJ Vezano za točku. 3. Priloga 1. dodati "izuzev potpora dodjeljenih proizvođačkim organizacijama temeljem operativnog programa za investiciju." Vezano za točku 24. priloga 1. dodatno pojasniti pojam "povezanost". Za manja područja djelovanja nije moguće isključiti sve oblike povezanosti svih članova PO te otkupljivača. Potrebno je definirati radi li se o povezanim poduzećima sukladno članku 3. Priloga I Uredbe KOMISIJE (EU) br. 651/2014. Vezano za točku 32. Priloga I. smatramo diskriminatornim bodovanje organizacija registriranih za proizvoode iz dva ili više različitih sektora, budući da prilikom izrade Operativnog plana PO su morale odabrati jedan od sektora te nije bilo prihvatljivo registrirati istu za više od dva. Djelomično prihvaćen U skladu s člankom 30. stavkom 2. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/891 оd 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011, korisnici mogu ostvariti potporu za istu aktivnost samo u okviru jednog programa. U pojmovnik dodana definicija povezanih poduzeća: „povezana i partnerska poduzeća jesu fizičke i pravne osobe definirane člankom 3. stavcima 2. i 3. Priloga I Uredbe (EU) br. 702/2014“. Kriteriji odabira izrađeni su u skladu s načelima za provedbu ovoga tipa operacije u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, u kojima je navedeno da prednost ostvaruju proizvođačke organizacije priznate/registrirane za proizvodnju proizvoda iz dva ili više različita sektora.