Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM, PRILOG II. Uskladiti s ranijim prijedlozima u pogledu pravnih osoba. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Zahjtev za izdavanje parkirališne karte za osobe s invaliditetom mogu podnijeti jedino fiziče osobe. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom moći će I dalje parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva.
2 Jugana Sinovčić PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM, PRILOG II. Smatram da je nužno da parkirna karta sadrži hologramsku zaštitu te da u Prilogu II. bude prikazana (iz prikaza nije razvidno da li je riječ o hologramu, pa ukoliko jest, zanemarite). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM, PRILOG I. Za obrazac Zahtjeva za izdavanje parkirališne karte predlažemo obvezu objavljivanja istog u formatu koji će biti pristupačan za osobe s invaliditetom svih vrsta oštećenja (word formatu). Obrazloženje: Uvažavanjem ovog prijedloga osigurati će se pristupačnost i mogućnost samostalnog ispunjavanja obrasca svim osobama s invaliditetom. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
4 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM, PRILOG I. Uskladiti s ranijim prijedlozima u pogledu pravnih osoba. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Zahjtev za izdavanje parkirališne karte za osobe s invaliditetom mogu podnijeti jedino fiziče osobe. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom moći će I dalje parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva.
5 Jugana Sinovčić PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM, PRILOG I. U Prilogu I. predlažem i za zakonskog zastupnika dodati "broj mobilnog telefona/e-mail adresa". Neke OSI koje imaju zakonskog zastupnika možda nemaju mobitel jer ga nisu u mogućnosti koristiti te je potrebno ove podatke imati od zakonskog zastupnika ukoliko ih OSI nema. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
6 Tomislav Dvorski PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM, PRILOG I. U skladu s načelom "samo jednom" (Once-Only Policy) iz Akcijskog plana EU-a za e-upravu 2016.-2020. (COM(2016), 179 final, Bruxelles, 19. travnja 2016.), dijelove Zahtjeva definirane Prilogom 1., konkretno: a) Ime i prezime, b) Datum rođenja, c) Adresu prebivališta, d) Poštanski broj, e) Rješenje nadležnog suda/Centra za socijalnu srkb, f) Rodni list djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja (za maloljetno dijete) trebala bi upravna tijela u županijama nadležna za promet, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za promet, pribavljati po službenoj dužnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Primorsko-goranska županija PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 24. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a primjena započinje kada se uspostavi IS POSI naveden u članku 22. stavak 1. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Slažemo se s prethodnim prijedlozima da trenutno važeće parkirališne karte vrijede do njihovog isteka. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. U svrhu sprječavanja korištenja falsifikata parkirališnih karata/znakova pristupačnosti i učinkovite kontrole, potrebno je ubrzano pristupiti novom sustavu izdavanja parkirališnih karata za osobe s invaliditetom. Pravilikom je definirano prijelazno razdoblje od godinu dana od njegova stupanja na snagu, što je adekvatan vremenski period za prilagodbu.
9 Primorsko-goranska županija PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. (2) Parkirališne karte izdane na ime osoba s invaliditetom prije stupanja na snagu ovog Pravilnika važe do isteka postojeće karte. (3) Parkirališne karte izdane na ime udruga osoba s invaliditetom prije stupanja na snagu ovog Pravilnika važe do isteka postojeće karte. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. U svrhu sprječavanja korištenja falsifikata parkirališnih karata/znakova pristupačnosti i učinkovite kontrole, potrebno je ubrzano pristupiti novom sustavu izdavanja parkirališnih karata za osobe s invaliditetom. Pravilikom je definirano prijelazno razdoblje od godinu dana od njegova stupanja na snagu, što je adekvatan vremenski period za prilagodbu. Parkirališne karte će se izdaviti isključivo na ime fizičkih osoba.
10 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Obzirom na broj do sada izdanih znakova, prijelazno razdoblje od godinu dana je prekratko. Službe zadužene za provedbu postupka i izdavanje neće stizati izdavati tako veliki broj parkirališnih karata. Već izdani znakovi pristupačnosti trebali bi vrijediti do isteka. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. U svrhu sprječavanja korištenja falsifikata parkirališnih karata/znakova pristupačnosti i učinkovite kontrole, potrebno je ubrzano pristupiti novom sustavu izdavanja parkirališnih karata za osobe s invaliditetom. Pravilikom je definirano prijelazno razdoblje od godinu dana od njegova stupanja na snagu, što je adekvatan vremenski period za prilagodbu.
11 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Subjekti ovlašteni za provedbu kontrole, Članak 21. U stavku 1. predlažemo skraćenicu ''IS POSI'' promijeniti u ''ISP OSI'' Obrazloženje: Navedeno kod prijedloga u članku 2. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
12 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Subjekti ovlašteni za provedbu kontrole, Članak 21. Predlažemo u stavku 1. ovog članka dodati da nadzor i kontrolu korištenja parkirališne karte, uz tijelo JLS, odnosno pravnu osobu koju je za tu svrhu osnovala JLS, obavljaju i policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. Obrazloženje: S obzirom da je ovlast policijskih službenika za ovom vrstom nadzora propisana odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, mišljenja smo da je navedeno potrebno izričito navesti i u Pravilniku. Napominjemo kako su se upravo nadzor policijskih službenika i akcije policijskih uprava pokazali kao najučinkovitiji način sprječavanja zlouporabe ove javne isprave, te smatramo kako Pravilnikom trebaju biti navedeni svi ovlaštenici za provedbu nadzora i kontrole korištenja iste. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
13 Primorsko-goranska županija Subjekti ovlašteni za provedbu kontrole, Članak 21. Potrebno je dodatno razraditi sustav kontrole i obveza u stavku 3. obavijesti i prema Ministarstvu Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Sustav kontrole i obavijesti prema nadležnom ministarstvu će biti učinkovit, a pravilnkom je dovoljno detaljno razrađen.
14 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Provjera statusa, Članak 19. Predlažemo propisati obvezu/mogućnost provjere podataka u državnim maticama (činjenice o smrti), a na temelju koje će se moći automatski poništiti parkirališna karta u slučaju smrti nositelja. Obrazloženje: Ovu mogućnost i obvezu provjere smatramo nužnom obzirom na učestale zlouporabe ove javne isprave od strane članova obitelji/kućanstva, čak i nakon smrti nositelja. (Pre)često se znak pristupačnosti smatra obiteljskim pravom kojim se služe svi članovi obitelji bez obzira tko je nositelj prava. S obzirom da je vođenje državnih matica također u nadležnosti upravnih tijela županija, mišljenja smo da je ovu vrstu provjere jednostavno omogućiti i realizirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Istarska županija - Regione Istriana Provjera statusa, Članak 19. Zašto se onda karta ne izdaje automatizmom na zahtjev stranke i to trajno odmah po utvrđivanju invaliditete/uvjeta u HROI? Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Članak 19. odnosi se na periodičku provjeru statusa nositelja prava. Ako sustav utvrdi promjenu podataka koji utječu na ostvarivanje prava, automatski se poništava parkirališna karta. Izdavatelj parkirališne karte ne može bez zahtjeva podnositelja pokrenuti upravni postupak.
16 Primorsko-goranska županija Provjera statusa, Članak 19. Smatramo da provjera mora biti kontinuirana, a o svakoj promjeni podataka mora biti obaviješteno nadležno tijelo Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Periodičke provjere će biti kontinuirane, a o svakoj promjeni podataka obavještava se nadežno tijelo.
17 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom INFORMACIJSKI SUSTAV, Članak 18. U stavku 1. predlažemo skraćenicu ''IS POSI'' promijeniti u ''ISP OSI'' Obrazloženje: Navedeno kod prijedloga u članku 2. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
18 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PONIŠTAVANJE I ODUZIMANJE, Članak 17. U slučaju prihvaćanja prijedloga iznesenog kod članka 4. predmetnog e-Savjetovanja (obveza vraćanja javne isprave nakon smrti nositelja), potrebno je u članku 17. kao razlog za poništavanje dodati i to. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 Primorsko-goranska županija PONIŠTAVANJE I ODUZIMANJE, Članak 17. NIje dovoljno precizirano - određeno što znači "u odgovarajućem postupku" i tko provodi taj postupak jer to ne može biti nadležno tijelo iz članka 2. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Odnosi se na odgovarajući prekršajni ili kazneni postupak. Pokreću ga subjekti nadležni za provođenje kontrole.
20 Primorsko-goranska županija Nadomještanje parkirališne karte, Članak 15. Potrebno priložiti dokaz o prethodnoj objavi u "Narodnim novinama" Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Prilaganje dokaza o prethodnoj objavi u “Narodnim novinama” predstavljao bi nepotrebno administrativno opterećenje.
21 Istarska županija - Regione Istriana Obnavljanje parkirališne karte, Članak 14. Ovaj rok je predug, primjereni rok je 30 dana. Nije prihvatljivo da stranka može čekati 90 dana na kartu. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Rok se odnosi na podnošenje zahtjeva za obnavljanje, a ne na izdavanje parkirališne karte.
22 Sonja Juričić Cvitan OBNAVLJANJE, NADOMJEŠTANJE I ZAMJENA PARKIRALIŠNE KARTE, Članak 13. Centar UP2DATE dostavlja sljedeći prijedlog: Predlaže se urediti da se naknada za uslugu izdavanja parkirališne karte i ostali troškovi ne naplaćuju kod obnavljanja, nadomještanja i zamjene parkirališne karte. U svakom slučaju, ne bi bilo pravično da se naplaćuje isti iznos, kao kod izdavanja. Primjerice za izdavanje prometne dozvole upravna pristojbe je 15,00, a za produljenje 5,00 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Istarska županija - Regione Istriana OBNAVLJANJE, NADOMJEŠTANJE I ZAMJENA PARKIRALIŠNE KARTE, Članak 13. Razmotriti mogućnost da se znak izdaje trajno. Nepotrebno će se gomilati predmeti Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, rok je skraćen s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave.
24 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Opis i sadržaj parkirališne karte, Članak 12. Predlažemo u članku 12. dodati odredbe koje će osigurati izradu parkirališne karte od kvalitetnijeg/otpornijeg materijala (npr. deblji papirnati/kartonski materijal, plastifikacija ili neki drugi odgovarajući način). Obrazloženje: Iskustva dosadašnjih nositelja znaka pristupačnosti potvrđuju potrebu za kvalitetnijim materijalom od kojega će se izrađivati parkirališna karta, odnosno zaštitom u obliku plastificiranog omota, obzirom na izloženost ove javne isprave suncu i oštećenja koja proizlaze iz rukovanja istom. Napominjemo, kako smo stekli dojam da je to bio i jedan od ciljeva predstavljenih na početku rada radne skupine za izradu novog Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Istarska županija - Regione Istriana Opis i sadržaj parkirališne karte, Članak 12. Što predstavlja QR kod? fotografija je nepotrebna. Onaj tko ima ovlasti provjeravati zloupotrebu karte može to učiniti isključivo kada je osoba u/kod vozila i u tom slučaju identifikacija osobe vrši se npr. uvidom u osobnu iskaznicu koja ima fotografiju. Uputnije je da sadržava OIB koji na poleđini (i time nevidljiv kad je karta istaknuta). Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. QR kod je kratica za „brzi odgovor“ (eng. Quick Response). Riječ je o tipu matričnog barkoda (dvodimenzionalnog koda) čija je svrha olakšati kontrolu valjanosti parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Fotografija je potrebna radi lakše identifikacije.
26 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Opis i sadržaj parkirališne karte, Članak 12. Uskladiti s podacima za pravne osobe u čl. 12. st. 3. Pravilnika. Lijevi dio poleđine sadrži: - fotografiju nositelja parkirališne karte, - ime nositelja parkirališne karte, - prezime nositelja parkirališne karte, - potpis nositelja parkirališne karte, - naziv i sjedište nositelja parkirališne karte (za pravne osobe) Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Nositelji parkirališne karte za OSI su isključivo fizičke osobe.
27 Lidija Bonačić-Krešić Opis i sadržaj parkirališne karte, Članak 12. Ukoliko se nositelj prava nije u mogućnosti potpisati na poleđini parkirališne karte, potpisuje je zakonski zastupnik ili ostaje nepotpisana (kao i osobne iskaznice osoba koje se ne mogu/ne znaju potpisati). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Opis i sadržaj parkirališne karte, Članak 12. Uz sve navedene elemente parkirališna karta trebala bi sadržavati barkod ili neki drugi element čije bi očitavanje tijelu/osobi ovlaštenoj za nadzor i kontrolu korištenja parkirališne karte omogućio jednostavniju kontrolu. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Parkirališna karta za OSI će sadržavati QR kod koji će ovlaštenim osobama olakšati nadzor i kontrolu korištenja parkirališne karte.
29 Jugana Sinovčić Opis i sadržaj parkirališne karte, Članak 12. U starom Pravilniku sigurnosna zaštita, iako nije bila na samom znaku, bila je tekstualno navedena: "Znak pristupačnosti izrađuje se od odgovarajućeg debljeg papirnatog materijala koji mora imati određenu zaštitu". Predlažem da se temeljem toga u članku 12. (3), među onim što sadrži PK, i ovaj put tekstualno navede sigurnosna zaštita - hologram. Smatram da je također nužno da u Prilogu II. bude prikazana hologramska zaštita (iz prikaza nije razvidno da li je, pa ukoliko jest, zanemarite). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Istarska županija - Regione Istriana Preuzimanje parkirališne karte, Članak 11. Isključivi uvjet osobnog preuzimanja u uredu nadležnog tijela nije prihvatljiv. Treba ostaviti kako je bilo, uz mogućnost osobnog preuzimanja. Pravilo treba biti dostava na adresu iz zahtjeva. Napominjemo da se radi o korisnicima koji su slabo pokretni, nepokretni i bolesni. Kako će netko iz Lanišća tko je slabo pokretan dolaziti u Pazin po znak. stavak.3. poništiti rješenjem? Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Pravilnikom je, uz osobno preuzimanje, propisana i mogućnost dostave na adresu iz zahtjeva.
31 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Naknada za uslugu izdavanja parkirališne karte i ostali troškovi, Članak 10. Predlažemo brisanje odredbi članka 10., odnosno predlažemo osiguranje izdavanja i dostave (tamo gdje je potrebno) parkirališne karte bez troškova za osobe s invaliditetom. Obrazloženje: Pravo na parkiranje na mjesta uređena i označena za vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom omogućuje pristup i mobilnost osobama kojima je zbog prepreka u okolini otežano obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti. Ista je povlastica istovremeno i supstitucija za pristupačni odgovarajući javni prijevoz koji ne postoji u mnogim životnim sredinama. Mišljenja smo da propisivanje dodatnih troškova za osobe s invaliditetom prilikom ostvarivanja prava kojima se omogućuje život u zajednici na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima, nije u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Također, napominjemo kako veliki broj osobe s invaliditetom i njihovih obitelji, upravo zbog troškova života koji su uzrokovani invaliditetom, žive na granici siromaštva, zbog čega smatramo da je obveza društva prilikom određivanja svake vrste troška uzimati to u obzir. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ovim pravilnikom maksimalno će se administrativno rasteretiti podnositelji zahtjeva. Naknada za izdavanje parkirališne karte jednokratna je naknada koja pokriva troškove izrade kartice. Budući da će proces izdavanja biti digitaliziran, zahtjev će moći biti podnesen elektronski, nestati će troškovi poput biljega, fotografije, slanja zahtjeva i sl.. Osobe s invaliditetom koje osobno preuzmu parkirališnu kartu ne plaćaju troškove dostave. Valja napomenuti da je to praksa koja se veže i uz druga prava koja ostvaruju osobe s invaliditetom, npr. izdavanje smart kartice kod ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja cestarine.
32 Sonja Juričić Cvitan Naknada za uslugu izdavanja parkirališne karte i ostali troškovi, Članak 10. Centar UP2DATE dostavlja sljedeći prijedlog: Predlaže se brisati članak 10., a troškove izdavanja parkirališne karte regulirati Uredbom o tarifi upravnih pristojbi, koju donosi Vlada RH, kao i do sada. Temeljem Zakona o upravnim pristojbama, iste se plaćaju za pismena i radnje pred tijelima javne vlasti. Slijedom navedenog, nije jasno zašto se za ova pismena i ove radnje cijena određuje posebnom odlukom ministra, a ne tarifom upravnih pristojbi koju donosi Vlada RH, te zašto se tim troškovima pokrivaju troškovi dokumentacije, troškovi izrade i uspostave te održavanja informacijskog sustava te, troškovi dostave, kao da su ti troškovi nešto izvanredno u radu upravnih tijela, u odnosu na druge slične radnje i postupke te osobito iz razloga što digitalizacija javne uprave treba biti obveza javne uprave i time na njen trošak, a ne trošak osoba s invaliditetom. Osim toga, iz ovih odredbi nije jasno da li će kategorije osoba koje su Zakonom o upravnim pristojbama bile oslobođene plaćanja pristojbe, i koji su inače oslobođeni troškova za pismena ili radnja tijela javne vlasti, biti oslobođene plaćanja ove cijene ili neće. Slijedom navedenog, predlaže se upravnu pristojbu regulirati Uredbom o tarifi upravnih pristojbi, koju donosi Vlada RH, odnosno, ako bi ova odredba ostala, uskladiti je u odnosu na druge slične postupke i radnje, kako se ne bi dogodilo da se odlukom ministra propiše cijena, koja bi bila nesrazmjerna (previsoka) u odnosu na upravne pristojbe za druge slične radnje i postupke ili za koju ne postoje oslobođenja od troškova koji inače postoje. Primjerice za izdavanje prometne dozvole upravna pristojbe je 15,00. Ukoliko se ne prihvati ovaj prijedlog, molimo obrazloženje za ovu promjenu u načinu podmirenja troškova rada tijela javne vlasti, odnosno iz kojih razloga bi se trebala plaćati posebna cijena koju određuje ministar, a ne upravne pristojbe koju određuje Vlada RH. Ukoliko ne bi bilo prihvaćeno, predlaže se dodati stavak 4. koji glasi: „(4) Cijenu izdavanja parkirališne karte i troškove dostave nije dužna plaćati osoba koja je oslobođena plaćanja upravnih pristojbi.“ U svakom slučaju, cijena izdavanja parkirališne karte ne bi smjela biti nesrazmjerna (previsoka) u odnosu na upravne pristojbe za druge slične radnje i postupke koje postoje u Tarifi upravnih pristojbi (npr. izdavanje prometne dozvole). Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ovim pravilnikom maksimalno će se administrativno rasteretiti podnositelji zahtjeva. Naknada za izdavanje parkirališne karte jednokratna je naknada koja pokriva troškove izrade kartice. Budući da će proces izdavanja biti digitaliziran, zahtjev će moći biti podnesen elektronski, nestati će troškovi poput biljega, fotografije, slanja zahtjeva i sl.. Osobe s invaliditetom koje osobno preuzmu parkirališnu kartu ne plaćaju troškove dostave. Valja napomenuti da je to praksa koja se veže i uz druga prava koja ostvaruju osobe s invaliditetom, npr. izdavanje smart kartice kod ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja cestarine. Uredbom o tarifi upravnih pristojbi propisane su opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi, te ih je potrebno razlikovati od naknade za izdavanje parkirališne karte koja pokriva troškove izrade kartice. Svi zahtjevi podneseni putem sustava e-građani oslobođeni su plaćanje upravne pristojbe, kako je to propisano u prilogu I., tar.br.1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
33 Istarska županija - Regione Istriana Naknada za uslugu izdavanja parkirališne karte i ostali troškovi, Članak 10. Treba definirati što su to troškovi dostave. Na koji način će se plaćati Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
34 Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život'' Naknada za uslugu izdavanja parkirališne karte i ostali troškovi, Članak 10. Predlažemo brisanje članka 10., odnosno da Parkirališnu kartu, nositelj prava, osoba s invaliditetom, dobije bez plaćanja naknade za uslugu i bez plaćanja troškova dostave. Time se u čl. 9. st. 5 briše posljednji redak. Sama činjenica da je osobama s invaliditetom vožnja automobilom i prikladno parkiranje istog, jedna od prilagodbi koje im omugućavaju lakši pristup ravnopravnijem životu u zajednici, smatramo da ista treba biti pružena bez financijskog troška za nositelja prava. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Financijski trošak za izradu i dostavu parkirališne karte je minimalan. Dodatno, podnošenjem zahtjeva putem sustava e-građani maksimalno se administrativno rasterećuje upravni postupak, a podnositelji zahtjeva oslobođeni su plaćanja upravne pristojbe.
35 Istarska županija - Regione Istriana Obrada zahtjeva, Članak 9. Članak 9. st. 4. i 6. te će se u tom slučaju odbaciti? stavak 9. Umjesto pojma odluke, trebalo bi stajati rješenje. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Zahtjev će se odbiti. Rješenje je odluka o upravnoj stvari, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.
36 Istarska županija - Regione Istriana Obrada zahtjeva, Članak 9. Razrađena je obrada zahtjeva, ali nije razrađeno izdavanje karte. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Člancima 7. i 11. propisano je izdavanje i preuzimanje parkirališne karte. Člankom 8. propisano je podnošenje zahtjeva.
37 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Obrada zahtjeva, Članak 9. Podaci za pravne osobe mogu se dobiti jednostavnim uvidom u odgovarajući registar. To je ustvari pokriveno odredbom čl. 9. st. 2. ovoga Pravilnika. Potrebno je samo napraviti manje korekcije ovoga članka. (1) Službenici nadležnog tijela provjeravaju identitet podnositelja zahtjeva iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika i provjeravaju ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete iz članka 3. ovoga Pravilnika. (3) Postupak provjere ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika provodi se putem HROI-a, odnosno uvidom u odgovarajući registar pravnih osoba. (5) Nadležna tijela nisu u mogućnosti na temelju rješenja ili mišljenja tijela vještačenja izdati parkirališnu kartu. Nadležno tijelo će od podnositelja zahtjeva zahtijevati dopunu ili ispravak dokumentacije ako provjera identiteta ili provjera prava nije uspješno provedena. Nadležno tijelo će od podnositelja zahtjeva zahtijevati dopunu ili ispravak dokumentacije zbog sljedećih razloga: - obrazac nije ispravno popunjen ili autoriziran, - identitet fizičke osobe nije uspješno potvrđen, - podaci navedeni u obrascu nisu istovjetni podacima iz registra pravnih osoba, - nije izvršena uplata naknade za izdavanje i ostalih troškova. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Zahjtev za izdavanje parkirališne karte za osobe s invaliditetom mogu podnijeti jedino fiziče osobe. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom moći će I dalje parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva.
38 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Podnošenje zahtjeva, Članak 8. U stavku 5. predlažemo skraćenicu ''IS POSI'' promijeniti u ''ISP OSI'' Obrazloženje: Navedeno s istim obrazloženjem kao kod prijedloga u članku 2. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
39 Sonja Juričić Cvitan Podnošenje zahtjeva, Članak 8. Centar UP2DATE dostavlja sljedeći prijedlog: U članku 8. stavku 1. predlaže se brisati „ili zakonski zastupnik“ jer zakonski zastupnik nije i ne bi trebao biti stranka u postupku, već je to osoba s invaliditetom. Ako osoba nema poslovnu sposobnost, onda sukladno čl. 33. Zakona o općem upravnom postupku (ZUP), nju zastupa zakonski zastupnik i to ne treba posebno navoditi u ovom Pravilniku. U svakom slučaju odredba ne bi trebala biti postavljene alternativno (ili-ili), jer takva situacija po zakonu ne može postojati, već supsidijarno. Stoga, ako se ne prihvati brisanje tog dijela odredbe onda se predlaže izmijeniti odredbu u skladu sa ZUP-om tako da glasi: „Zahtjev za izdavanje parkirališne karte podnosi osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika, a ako nema postupovnu sposobnost, za nju zahtjev podnosi njezin zakonski zastupnik." Također, predlaže se izmijeniti zadnju rečenicu u stavku 6., tako da glasi: „Popunjen obrazac autorizira podnositelj zahtjeva. Ako za osobu s invaliditetom zahtjev podnosi zakonski zastupnik mora priložiti dokaz o tome.“ Podnositelj zahtjeva je stranka (osoba s invaliditetom), a ne zakonski zastupnik, što je vidljivo i iz obrasca zahtjeva. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
40 Istarska županija - Regione Istriana Podnošenje zahtjeva, Članak 8. članak 9. stavak 6. Ove dokaze treba jasno navesti. Da li je to izvod iz matice rođenih ili rješenje centra za socijalnu skrb itd Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Istarska županija - Regione Istriana Podnošenje zahtjeva, Članak 8. Članak 9. stavak 3. Ne spominje se obvezna dostava fotografije. Na koji način će se zaprimati fotografija ukoliko se zahtjev podnosi putem e-građani. Da li fotografija mora biti ovjerena pečatom? Koje tijelo će pečatirati? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Fotografije će se preuzimati iz registra MUP-a i neće ih biti potrebno dostavljati. Bit će omogućeno dodavanje fotografije onim osbama koje u MUP-ovom registru neće imati fotografiju.
42 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Podnošenje zahtjeva, Članak 8. Potrebno uskladiti navedeni članak s prijedlozima, odnosno ovlaštenicima iz članka 3. ovoga Pravilnika. (1) Zahtjev za izdavanje parkirališne karte podnose fizičke osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika ili zakonski zastupnici osoba s invaliditetom, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje pravnih osoba iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Zahtjev mogu podnijeti samo fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima iz pravilnika.
43 Primorsko-goranska županija Podnošenje zahtjeva, Članak 8. Za udruge i ustanove registrirane za pružanje socijalnih usluga potrebno je priložiti izvod iz Registra Potrebno priložiti fotografiju korisnika uz zahtjev Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen.Zahjtev za izdavanje parkirališne karte za osobe s invaliditetom mogu podnijeti jedino fiziče osobe. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom moći će I dalje parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva.
44 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Ovlaštenje za izdavanje, obradu i evidenciju, Članak 7. U stavku 3. predlažemo skraćenicu ''IS POSI'' promijeniti u ''ISP OSI'' Obrazloženje: Navedeno s istim obrazloženjem kao kod prijedloga u članku 2. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
45 Istarska županija - Regione Istriana Ovlaštenje za izdavanje, obradu i evidenciju, Članak 7. Način izdavanja parkirališne karte treba izmijeniti u cijelosti. Predloženi način je kompliciran i otežavati će izdavanje. Predloženo rješenje o izdavanju parkirališne karte po kojemu će raditi dva tijela (županije i ministarstvo) nije prihvatljivo, već to treba raditi jedno tijelo, a pri tome nije važno koje. Napominjemo da je svrha preuzimanja poslova državne uprave od strane županija bila približiti usluge građanima, na ovaj način svrha propada. A što je u vrlo kratkom roku ustrojeno. Korisnici su naučeni u roku od jedan do dva dana od podnošenja zahtjeva dobiti znak, a na ovaj način će postupak trajati znatno duže. U svakom slučaju ovaj članak treba razraditi, na način i da jasno stoji da se u tim predmetima rješava u upravnom postupku. Treba odrediti koje će tijelo otvarati upravni predmet, da li oba tijela otvaraju upravni predmet, kako će se zatvoriti upravni predmet u županiji kad županija ne donosi rješenje o izdavanju karte. Da li će ministarstvo donositi rješenje o izdavanju parkirališne karte, da li je protiv rješenja dopuštena žalba ili se pokreće upravni spor. Ovaj dio nije usklađen sa člankom 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim je propisano da se izdaje rješenje, a protiv tog rješenja je dopuštena žalba ministarstvu. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Izdavatelj parkirališne karte je Ministarstvo nadležno za poslove prometa, dok će se zahtjevi za izdavanje parkirališne karte zaprimati i obrađivati od strane upravnih tijela u županijama nadležnih za promet, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za promet. Također, zahtjevi će se zaprimati putem sustava e-građani. Protiv rješenja će biti dopuštena žalba, dovoljno je da je to propisano zakonom.
46 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Rok važenja parkirališne karte, Članak  6. Predlažemo da rok važenja parkirališne karte bude kao što je to sadašnjim propisima uređeno – pet (5) godina. Obrazloženje: Mišljenja smo kako će se skraćivanjem roka važenja parkirališne karte osobe s invaliditetom dodatno opteretiti administrativnim procedurama i troškovima izrade iste, a vjerujemo da se poboljšanjem sustava kontrole može ostvariti jednaki učinak ukoliko je predlagatelj određivanjem kraćeg roka važenja želio ostvariti efikasniju kontrolu postupka izdavanja. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, skraćen je rok s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave. Administrativne procedure su ovim pravilnikom maksimalno rasterećene.
47 Invalidski odbojkaški klub "Zagreb" Rok važenja parkirališne karte, Članak  6. Rok važenja parkirališne karte za osobe s invaliditetom je četiri godine od utvrđivanja prava na korištenje parkirališne karte nositelju prava. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, skraćen je rok s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave.
48 Istarska županija - Regione Istriana Rok važenja parkirališne karte, Članak  6. Rok važenja treba ostati kao i prije, dakle 5 godina ili treba uvesti izdavanje za trajno. Tko je jednom invalid, uvijek je invalid. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, skraćen je rok s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave.
49 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Rok važenja parkirališne karte, Članak  6. Slažemo se s prethodnim prijedlozima da se rok produži na 5 godina. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, skraćen je rok s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave.
50 Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život'' Rok važenja parkirališne karte, Članak  6. Slažemo se s prijedlogom Primorsko-goranske županije: Smatramo da je i dalje primjeren rok od 5 godina, uz iznimku da osobama sa trajnim oštećenjima (slijepe osobe, 100% invalidi) treba omogućiti dobivanje znaka trajno. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, skraćen je rok s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave.
51 Primorsko-goranska županija Rok važenja parkirališne karte, Članak  6. Smatramo da je i dalje primjeren rok od 5 godina, uz iznimku da osobama sa trajnim oštećenjima (slijepe osobe, 100% invalidi) treba omogućiti dobivanje znaka trajno. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, skraćen je rok s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave.
52 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Rok važenja parkirališne karte, Članak  6. Rok valjanosti parkirališne karte za osobe s invaliditetom je pet (5) godine od utvrđivanja prava na korištenje parkirališne karte nositelju prava. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, skraćen je rok s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave.
53 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Rok važenja parkirališne karte, Članak  6. Rok valjanosti parkirne karte je prekratak. Predlaže se rok valjanosti od 5 godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, skraćen je rok s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave.
54 Gordana Hosni Hrvatin Rok važenja parkirališne karte, Članak  6. Razlog tako kratkog roka ili roka uopće? Hoće li ijedna osoba s invaliditetom to prestati biti nakon 3 godine? Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, skraćen je rok s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave.
55 Istarska županija - Regione Istriana Parkiranje vozila, Članak 5. Da li je na taj način riješen problem doma za starije, dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju i sl. pa onda komentar u članku 3., st. 2. nije potreban ili je npr. moguće da postoji udruga/ustanova koja vozi invalida, koji nema parkirališnu kartu? Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Pravo na izdavanje parkirališne karte imaju samo fizičke osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, a koje imaju regulirano prebivalište u Republici Hrvatskoj. Propisani stupanj tjelesnog oštećenja mora im biti utvrđen provjerom u HROI. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva.
56 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Parkiranje vozila, Članak 5. Podržavamo prethodne komentare na ovaj članak u pogledu važenja parkirališne karte za sva parkirna mjesta, a ne samo za označena. U tom smislu bi bilo potrebno izmijeniti čl. 5. st. 1. na odgovarajući način. U skladu s našim ranije spomenutim prijedlogom da se udruge OSI i druge pružatelje socijalnih usluga za OSI uvrsti u čl. 3. kao nositelje prava na parkirališnu kartu, trebalo bi izbrisati st. 4. ovoga članka kao suvišan. (1) Parkirališna karta omogućava parkiranje vozila na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno označena, bez naplate i vremenskog ograničenja parkiranja, a na ostalim parkirališnim mjestima bez naplate s primjerenim vremenskim ograničenjem koje propisuje nadležno tijelo, odnosno bez vremenskog ograničenja ukoliko je vozilo parkirano u blizini prebivališta nositelja prava. (2) Mjesto rezervirano za parkiranje vozila osoba s invaliditetom iz članka 3. ovoga Pravilnika mora imati na kolniku ucrtane rubne crte žute boje sukladno važećim propisima koji uređuju karakteristike i postavljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, te znak pristupačnosti koji označava parkirališno mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom. (3) Mjesto iz stavka 2. ovoga članka mora biti obilježeno i znakom „parkirališta“ s dopunskom pločom na kojoj je znak pristupačnosti koji označava parkirališno mjesto rezervirano za osobe s invaliditetom. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Važenje parkirališne karte za sva parkirna mjesta onemogućilo bi kvalitetnu i učinkovitu kontrolu izdanih parkirališnih karata.
57 Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život'' Parkiranje vozila, Članak 5. (1) Parkirališna karta omogućava parkiranje vozila na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno označena, bez naplate i vremenskog ograničenja parkiranja, a na ostalim parkirališnim mjestima bez naplate s primjerenim vremenskim ograničenjem koje propisuje nadležno tijelo, odnosno bez vremenskog ograničenja ukoliko je vozilo parkirano u blizini prebivališta nositelja prava.. - „ nadležna tijela “ su upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu nadležna za promet, koja zaprimaju i obrađuju zahtjeve za izdavanje parkirališne karte. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Važenje parkirališne karte za sva parkirna mjesta onemogućilo bi kvalitetnu i učinkovitu kontrolu izdanih parkirališnih karata.
58 Primorsko-goranska županija Parkiranje vozila, Članak 5. uskladiti s prijedlogom iz komentara u članku 2. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Važenje parkirališne karte za sva parkirna mjesta onemogućilo bi kvalitetnu i učinkovitu kontrolu izdanih parkirališnih karata.
59 Gordana Hosni Hrvatin Parkiranje vozila, Članak 5. P. karta ili znak pristupačnosti (nije jasno u tekstu) morala bi omogućiti pristupačnost ŽELJENOJ LOKACIJI a ne lokaciji koju netko/neko nadležno tijelo smatra značajnom za OSI . Osim toga, što ako u istom trenutku više osoba s invaliditetom ima potrebu parkirati npr. kraj doma zdravlja, pošte, tržnice ili kazališta a označena parkirna mjesta su zauzeta? Zaključno: parkirališna karta/znak pristupačnosti treba vrijediti za sva parkirna mjesta, a ne samo za označena. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Važenje parkirališne karte za sva parkirna mjesta onemogućilo bi kvalitetnu i učinkovitu kontrolu izdanih parkirališnih karata.
60 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Uvjeti korištenja parkirališne karte, Članak 4. Predlažemo dodati stavak 7. kojim bi se propisalo sljedeće: Punoljetni član kućanstva preminule osobe koja je imala važeću parkirališnu kartu dužan je nakon smrti nositelja prava istu vratiti nadležnom tijelu zbog poništavanja. Obrazloženje: Pravobranitelj za osobe s invaliditetom upoznat je s brojnim slučajevima zlouporabe znaka pristupačnosti od strane članova obitelji preminule osobe koja je bila nositelj ovog prava. Na ovaj način, obvezom vraćanja znaka, odnosno parkirališne karte, smanjila bi se mogućnost zlouporabe. U slučaju prihvaćanja ovog prijedloga potrebno je dodatno urediti i odrediti sankcije za kršenje obveze. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
61 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Uvjeti korištenja parkirališne karte, Članak 4. Predlažemo čl. 4. st. 6. promijeniti na način da se umjesto oduzimanja parkirališne karte na rok od dvije godine, ista oduzima trajno. Obrazloženje: Zlouporaba znaka, odnosno korištenje istog na nezakonit način uzrokuje brojne probleme i stvara prepreke mobilnosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Smatramo da je na ovaj način moguće i potrebno pooštriti sankcioniranje prekršitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Za navedeno je potrebno izmijeniti Zakon o o sigurnosti prometa na cestama, koji je u ingerenciji Ministarstva unutarnjih poslova.
62 Sonja Juričić Cvitan Uvjeti korištenja parkirališne karte, Članak 4. Centar UP2DATE dostavlja sljedeći prijedlog: Predlaže se u članku 4. brisati stavak 6. ili ga jasnije formulirati. Naime, temeljem članka 2. Prekršajnog zakona prekršaji se mogu propisivati samo zakonom, a ne pravilnikom. S obzirom na to da je člankom 40. stavkom 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisan ovaj prekršaj, nema potrebe isto ponavljati u pravilniku (osobito jer iz teskta uopće nije jasno o kojem se to ponavljajućem prekršaju radi) ili bi trebalo odredbu preformulirati tako da bude jasno da se parkirališna karta oduzima na temelju odredbe članka 40. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a ne na temelju ovog Pravilnika, i zbog čega se oduzima. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
63 Istarska županija - Regione Istriana Uvjeti korištenja parkirališne karte, Članak 4. Članak 4. stavak 6. Kako će to nadležno tijelo utvrđivati i nejasno je zašto stoji dva ili više ako se oduzima nakon druge kazne. Da li je to u suprotnosti sa člankom 17., alineja 2. da će se karta poništiti ukoliko je utvrđeno da osoba koja ju koristi nije nositelj prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Za drugi prekršaj, te za svaki sljedeći prekršaj nakon drugog, parkirališna karta će se oduzimati na dvije godine.
64 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Uvjeti korištenja parkirališne karte, Članak 4. U prethodnim komentarima na ovaj članak, ispravno je prepoznata potreba da se odredbe ovoga članka prošire i na druge praktične slučajeve (parkiranje u blizini prebivališta nositelja prava, obavljanje radnji u korist nositelja prava bez njegovog prisustva itd.). Članak je potrebno uskladiti i s gore predloženom izmjenom čl. 3. ovoga Pravilnika. U tom smislu bi se unutar čl. 4. na odgovarajući način izmijenili st. 1. i st. 2. na način da bi glasili: (1) Parkirališna karta važi samo kada se vozilo koristi za potrebe prijevoza osoba iz članka 3. ovoga Pravilnika. (2) Parkirališnu kartu ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom, osim u slučajevima iz članka 3. stavka 1. i stavka 3. ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Proširenje na druge praktične slučajeve onemogućilo bi kvalitetnu i učinkovitu kontrolu izdanih parkirališnih karata.
65 Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put u život'' Uvjeti korištenja parkirališne karte, Članak 4. (1) Parkirališna karta važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, kada se ta osoba nalazi u vozilu ili kada se vozilo parkira u blizini prebivališta nositelja prava. Kontrola korištenja parkirališne karte može se provesti samo u vremenu dolaska i/ili odlaska s parkirališnog mjesta. U obiteljima u kojima je član osoba s invaliditetom, nositelj prava, često se jedno vozilo koristi za potrebe čitavog kućanstva. Nositelj prava nije uvijek u vozilu koje odlazi s parkirališta ili se na njega vraća. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Svrha ovog pravilnika je promicanje mobilnosti i prava na besplatan parking osoba s invaliditetom koje zadovoljavaju uvjete iz pravilnika, a ne članova njihovih obitelji.
66 Primorsko-goranska županija Uvjeti korištenja parkirališne karte, Članak 4. Dodati alineju (7) - obvezu da se nadležnom tijelu prijavi svaka promjena kod korisnika parkirališne karte Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
67 Tomislav Dvorski Uvjeti korištenja parkirališne karte, Članak 4. U slučaju zakonskih skrbnika (majci, očeva) maloljetne djece s invaliditetom, valjalo bi izmijeniti stavke (1) i (2) širom definicijom korištenja koja bi omogućila korištenje karte prilikom obavljanja radnji u korist osobe s invaliditetom (npr. prilikom podizanja lijekova, podnošenja ovakvih zahtjeva, i drugih radnji bez prisutstva djeteta). Predlažem izmjenu stavka (1) da uključuje: "Parkirališna karta važi i u slučajevima obavljanja radnji u korist osoba s invaliditetom, kad prisutstvo osobe nije potrebno ili moguće." Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Proširenje prava na korištenje parkirališne karte na druge praktične slučajeve onemogućilo bi kvalitetnu i učinkovitu kontrolu izdanih parkirališnih karata.
68 Tomislav Dvorski Uvjeti korištenja parkirališne karte, Članak 4. S obzirom da je karta "parkirališna", prilikom korištenja usluge parkiranja vozilo je statično i nitko njime ne upravlja. Predlažem izmjenu stavka (1) u: "Parkirališna karta važi samo prilikom prijevoza osoba s invaliditetom iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Pravo na parkirališnu kartu, Članak 3. Potrebno je nomotehnički uskladiti nazive ROI i HROI, odnosno uskladiti naziv određen odredbom članka 2. s tekstom u članku 3. st. 2. Obrazloženje: Potrebno usklađivanje kako bi se u cjelokupnom Pravilniku koristio identičan skraćeni naziv za Hrvatski registar o osobama s invaliditetom. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
70 Invalidski odbojkaški klub "Zagreb" Pravo na parkirališnu kartu, Članak 3. Potrebno je promijeniti stavak 1. ovog članka budući da ovom definicijom nisu obuhvaćene osobe čija bolest za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više posto, te nisu obuhvaćene osobe čija su stanja dovela do djelomične ili potpune ovisnosti o pomoći druge osobe. Stavak bi glasio: „Pravo na parkirališnu kartu imaju osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, imaju utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više posto te osobe čija su stanja dovela do djelomične ili potpune ovisnosti o pomoći druge osobe“. Napominjemo kako definicije u članku 3. stavak 1. nisu u suglasju s Uredbom o metodologijama vještačenja (NN 67/2017) te bi se pravo trebalo dodjeljivati po definicijama iz navedene Uredbe kao što čine i druge zemlje EU koje imaju informatičke sustave na ovom području. Pravo ne smije ovisiti o interpretaciji već mora proizlaziti iz jasne pravne regulative. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
71 Invalidski odbojkaški klub "Zagreb" Pravo na parkirališnu kartu, Članak 3. (1) Pravo na parkirališnu kartu imaju osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, imaju utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više posto te osobe čija su stanja dovela do djelomične ili potpune ovisnosti o pomoći druge osobe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
72 Istarska županija - Regione Istriana Pravo na parkirališnu kartu, Članak 3. Ovo rješenje ne udovoljava suvremenim potrebama. Pravo na izdavanje parkirališne karte trebaju imati fizičke osobe koje imaju regulirano prebivalište u Republici Hrvatskoj i kojima je propisani stupanj tjelesnog oštećenja, udruge i ustanove koje brinu o osobama s tjelesnim oštećenjima. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Pravo na izdavanje parkirališne karte imaju samo fizičke osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, a koje imaju regulirano prebivalište u Republici Hrvatskoj. Propisani stupanj tjelesnog oštećenja mora im biti utvrđen provjerom u HROI. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva.
73 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Pravo na parkirališnu kartu, Članak 3. Uredba o metodologijama vještačenja (NN 67/17, 56/18) određuje vrste oštećenja kao: tjelesna, osjetilna, intelektualna, mentalna te poremećaje autističnog spektra (čl. 22. st. 3. toč. 3. Uredbe). Pravo na parkirališnu kartu imaju samo fizičke osobe s tjelesnim oštećenjima pod uvjetima iz čl. 3. ovoga Pravilnika, dok je jasno da osobe s drugim vrstama oštećenja zbog same prirode tih oštećenja u pravilu ne mogu upravljati vozilom pa tako niti ostvariti pravo na parkirališnu kartu. Zato bi bilo potrebno dodati nove kategorije nositelja prava. To bi prije svega bile fizičke osobe koje koriste svoja vozila za potrebe osoba s invaliditetom: njihovi roditelji, skrbnici ili druge osobe zadužene za njihovu brigu (npr. osobni asistenti). Pritom bi bili dužni priložiti isprave kojima dokazuju to svojstvo (npr. rodni list, rješenje o skrbništvu, ugovor o pružanju usluge osobne asistencije i sl.). S druge strane, čl. 5. st. 4. ovoga Pravilnika određuje kako udruge OSI i drugi pružatelji socijalnih usluga za OSI mogu parkirati svoja vozila pod uvjetom da prevoze OSI koje ostvaruju pravo na parkirališnu kartu temeljem čl. 3. ovoga Pravilnika. Iz navedenog proizlazi kako udruge OSI i drugi pružatelji socijalnih usluga za OSI ne bi mogli parkirati svoja vozila na posebna parkirališna mjesta, ako prevoze osobe s drugim vrstama oštećenja, što bi u konačnici bilo nepravedno rješenje. Iz tog razloga bi bilo najprikladnije da udruge OSI i drugi pružatelji socijalnih usluga za OSI također budu nositelji prava na parkirališnu kartu. Time bi i čl. 5. st. 4. ovoga Pravilnika postao suvišan te bi ga bilo potrebno brisati. (1) Pravo na parkirališnu kartu imaju osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto te roditelji, skrbnici ili druge osobe zadužene za brigu o osobi s invaliditetom koja zbog naravi oštećenja ne može upravljati vozilom, neovisno o vrsti invaliditeta. (2) Pravo na izdavanje parkirališne karte imaju samo fizičke osobe koje imaju regulirano prebivalište u Republici Hrvatskoj i kojima je propisani stupanj tjelesnog oštećenja iz stavka 1. ovoga članka, utvrđen provjerom u ROI, odnosno druge fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka koje mogu dokazati svoje svojstvo odgovarajućim dokumentima. (3) Pravo na parkirališnu kartu imaju i udruge osoba s invaliditetom, odnosno druge pravne osobe koje pružaju socijalne usluge osobama s invaliditetom u slučajevima kada prevoze osobe s invaliditetom, neovisno o vrsti invaliditeta. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Proširenjem prava na roditelje, skrbnike i druge osobe zadužene za brigu osoba s invaliditeom ne bi se postigla svrha ovog pravilnika, a to je osiguranje mobilnosti osoba s najtežim invaliditetom. Treba uzeti u obzir da je broj parkirališnih mjesta za osobe s invalidetom ograničen.
74 Primorsko-goranska županija Pravo na parkirališnu kartu, Članak 3. Uskladiti nazive ROI i HROI Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
75 Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pravo na parkirališnu kartu, Članak 3. (3) Pravo na parkirališnu kartu imaju udruge i ostale pravne osobe koje pružaju uslugu prijevoza osobama s invaliditetom i koje u svom vlasništvu imaju motorno vozilo s posebnom prilagodbom, tj. motorno vozilo koje je prilagođeno na način da u njega invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Pravo na izdavanje parkirališne karte imaju samo fizičke osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, a koje imaju regulirano prebivalište u Republici Hrvatskoj. Propisani stupanj tjelesnog oštećenja mora im biti utvrđen provjerom u ROI. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva.
76 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Objašnjenje pojmova, Članak 2. U članku 2., st. 1., točka h) predlažemo skraćenicu ''IS POSI'' promijeniti u ''ISP OSI''. Obrazloženje: Ured pravobraniteljice zaprimio je brojne prijedloge udruga i pojedinaca, osoba s invaliditetom, koji ukazuju na činjenicu da ih skraćenica POSI asocira na institut pravobranitelja za osobe s invaliditetom (također isti naziv nosi domena službene stranice i službenih e-mail adresa Pravobranitelja za osobe s invaliditetom). Smatraju da bi informacijski sustav dodijeljenih prava osobama s invaliditetom u području mobilnosti i pristupačnosti trebao imati skraćeni naziv koji će biti prepoznatljiv i neće se povezivati s drugim institutom. Predlažemo da skraćeni naziv ovog sustava bude ISP OSI. Predmetni prijedlog odnosi se na članak 2., ali i sve ostale odredbe članaka u daljnjem tekstu prijedloga Pravilnika u kojima se koristi skraćeni naziv. Prihvaćen Prijedlog prihvaćen.
77 Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama Objašnjenje pojmova, Članak 2. Određene pravne osobe bi također trebalo smatrati nositeljima prava, a u čl. 3. Pravilnika (pravo na parkirališnu kartu) bilo bi detaljnije precizirano o kojim fizičkim i pravnim osobama je riječ. U tom smislu bi se izmijenio čl. 2. st. 1. toč. e) ovoga Pravilnika na slijedeći način: „ nositelj prava “ je fizička ili pravna osoba kojoj je tijekom postupka utvrđeno pravo na korištenje parkirališne karte. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Pravo na parkirališnu kartu mogu ostvariti isključivo fizičke osobe s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske kojima je utvrđeno pravo na korištenje parkirališne karte.
78 Primorsko-goranska županija Objašnjenje pojmova, Članak 2. točku e) se predlaže dopuniti riječima "i udruge i ustanove registrirane za pružanje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom", te prilagoditi u svim ostalim člancima. točka f) - osigurati da se temeljem provjere u HROI, Nacionalnom registru invalidnih osoba, može "otvoriti" kategorija invalida na koje se odnose uvjeti iz Pravilnika (60 % donjih ekstremiteta ili 80 % tjelesnog oštećenja). Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Provjerom u HROI-u bit će vidljivo ostvaruje li osoba s invaliditetom preduvjete za izdavanje parkirališne karte ili ne.
79 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Predlaže se u cijelom tekstu Pravilnika kraticu informacijskog sustava „IS POSI“ promijeniti tako da ona glasi „ISP OSI“. Predložena kratica je prikladnija obzirom da kraticu „POSI“ koristi Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Čl.2.: u definiciju „nositelja prava“ predlaže se uz fizičku osobu uključiti i udruge osoba s invaliditetom koje pružaju socijalnu uslugu prijevoza. Čl. 3.: predlaže se u stavku 1. pravo na parkirališnu kartu priznati udruzi osoba s invaliditetom koja pruža socijalnu uslugu prijevoza i propisati uvjete koje mora ispunjavati. U stavku 2. potrebno je umjesto „ROI“ upisati ispravnu kraticu „HROI“, sukladno kratici u čl. 2. Predlaže se kao uvjet ostvarivanja prava na parkirališnu kartu propisati i uvjet da je osoba upisana u HROI. Obrazloženje ovog prijedloga nalazi se u komentaru na članak 9. vezan za obradu zahtjeva. Čl. 4.: predlaže se adekvatno sankcionirati postupanje u slučaju kada osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika kojoj je rješenjem oduzeta parkirališna karta na rok od dvije godine bude ponovno pravomoćno kažnjena zbog prekršaja iz članka 40. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa. Za navedeni slučaj predlaže se propisati strožu kaznu nadležnog tijela na način da se parkirališna karta rješenjem oduzme na rok koji je dulji od dvije godine. Predlaže se izmjena članaka 6. na način da isti glasi: „Rok važenja parkirališne karte za osobe s invaliditetom je pet godina od utvrđivanja prava na korištenje parkirališne karte nositelju prava.“ Predlaže se dopuna članka 7. na način da se iza stavka 1. uvrsti novi stavak 2. koji glasi: “ Nadležna tijela dužna su izdati parkirališnu kartu najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.“ Sukladno predloženoj izmjeni čl. 2. da nositelj prava bude i udruga osoba s invaliditetom, predlaže su dopuna stavka 1. čl. 8. kojom se određuje da zahtjev podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge koja pruža socijalnu uslugu prijevoza te da se utvrdi sadržaj zahtjeva i uvjeti za stjecanje prava na parkirališnu kartu za udruge osoba s invaliditetom. Važno je osigurati da zahtjev za izdavanje parkirališne karte koji se podnosi na propisanom obrascu, kao i elektroničkim putem udovoljava zahtjevima pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Zaključak vezan za članak 9.: obzirom da iz stavka 4. koji glasi: „Ako se podnositelj zahtjeva ne nalazi u navedenim registrima zahtjev nije moguće obraditi“ nije razvidno na koji način će zahtjev riješiti ukoliko se tijekom obrade zahtjeva utvrdi da osoba nije upisana u HROI, u komentaru na čl. 3 predloženo je da se kao uvjet za ostvarivanje prava na parkirališnu kartu za fizičku osobu propiše i uvjet da je osoba upisana u HROI (uz uvjet propisanog stupnja tjelesnog oštećenja i reguliranog prebivališta na području RH). Navedeno će doprinijeti rješavanju samog zahtjeva sukladno propisima odnosno ukoliko osoba ne ispunjava uvjet da se vodi u HROI, to je osnova po kojoj će zahtjev biti odbijen. Čl.10. – upitan sustav takve naplate, a posebice troška dostave. Čl. 12.: u pogledu izrade same parkirališne karte potrebno je voditi računa o osiguranju kvalitete parkirališne karte, kako bi se podaci i QR sačuvali od oštećenja i smanjila potreba za provedbom postupaka nadomještanja parkirališne karte zbog nečitljivosti podataka uslijed izblijeđenosti ili oštećenja. U skladu s predloženom izmjenom čl. 2 u pogledu nositelja prava na način da isti obuhvaća i udruge osoba s invaliditetom, u članak 12. predlaže se uvrstiti i podatke o pravnoj osobi nositelju prava. Čl. 15: u okviru stavka 4. podržava se utvrđivanje obveze nositelja prava bez odgode prijaviti gubitak, sumnju u zlouporabu ili krađu parkirališne karte nadležnom tijelu, bez obveze prilaganja dokaza o prethodnoj objavi u „Narodnim novinama“. Predlaže se povezati članke 17. i 19. te uvesti obvezu provjere podataka o činjenici smrti nositelja prava na način da se elektronski povežu sustavi matičnih evidencija umrlih sa sustavom ISP OSI kako bi se u slučaju smrti nositelja prava fizičke osobe automatski poništilo parkirališnu kartu. Čl. 21.: predlaže se obavezno izrijekom uvrstiti u stavak 1. da nadzor i kontrolu korištenja parkirališne karte obavljaju i policijski službenici. Čl. 22: predlaže se da znakovi pristupačnosti izdani u ranijem postupku prije stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijede do njihova isteka, kao što je bio slučaj da su ranije svi znakovi pristupačnosti izdani do 30. lipnja 2013. godine tj. do dana ulaska Hrvatske u Europsku uniju prestali važiti istekom roka za koji su izdani. Djelomično prihvaćen Prijedlog prihvaćen, vezano za promjenu kratice u "ISP OSI". Prijedlog nije prihvaćen, vezano za izmjenu definicije "nositelja prava". Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Prijedlog prihvaćen, vezano za upis kratice "HROI". Prijedlog nije prihvaćen, vezano za članak 4. u kojem se predlaže propisivanje strože kazne u slučaju prekršaja. Nije predmet ovog pravilnika. Za navedeno je potrebno izmijeniti Zakon o o sigurnosti prometa na cestama, koji je u ingerenciji Ministarstva unutarnjih poslova. Izmjenama navedenog zakona postoji mogućnost usklađivanja s pravilnikom. Prijedlog nije prihvaćen, vezano za izmjenu članka 6. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, rok je skraćen s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave. Prijedlog nije prihvaćen, vezano za dopunu članka 7. Rokovi za rješavanje definirani su Zakonom o općem upravnom postupku. Prijedlog nije prihvaćen, vezano za dopunu članka 8. stavka 1. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Primljeno na znanje, vezano za udovoljavanje obrasca zahtjevima pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Prijedlog prihvaćen, vezano za članak 9. stavak 4. Primljeno na znanje, vezano za članak 10. Primljeno na znanje, vezano za članak 12. Prijedlog nije prihvaćen, vezano za izmjenu članka 2. i 12. u koje bi se uvrstili podaci o pravnoj osobi nositelja prava. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Primljeno na znanje, vezano za komentar na članak 15. stavak 4. Primljeno na znanje, vezano za povezivanje članaka 17. i 19. i obvezu provjere podataka o činjenici smrti nositelja prava. Prijedlog prihvaćen, vezano za nadzor i kontrolu od strane policijskih službenika. Prijedlog nije prihvaćen, vezano za članak 22. i važenja znakova pristupačnosti izdanih u ranijem postupku. U svrhu sprječavanja korištenja falsifikata parkirališnih karata/znakova pristupačnosti i učinkovite kontrole, potrebno je ubrzano pristupiti novom sustavu izdavanja parkirališnih karata za osobe s invaliditetom. Pravilikom je definirano prijelazno razdoblje od godinu dana od njegova stupanja na snagu.
80 SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE - SDDH PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Zaključak vezan za čl. 3.: predlaže se u stavku 1. pravo na parkirališnu kartu priznati udruzi osoba s invaliditetom koja pruža socijalnu uslugu prijevoza i propisati uvjete koje mora ispunjavati. Zaključak vezan za čl. 6: predlaže se izmjena članaka 6. na način da isti glasi: „Rok važenja parkirališne karte za osobe s invaliditetom je pet godina od utvrđivanja prava na korištenje parkirališne karte nositelju prava.“ Zaključak vezan za čl. 8.: sukladno predloženoj izmjeni čl. 2. da nositelj prava bude i udruga osoba s invaliditetom, predlaže su dopuna stavka 1. čl. 8. kojom se određuje da zahtjev podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge koja pruža socijalnu uslugu prijevoza te da se utvrdi sadržaj zahtjeva i uvjeti za stjecanje prava na parkirališnu kartu za udruge osoba s invaliditetom. Zaključak vezan za čl. 17. i članak 19.: predlaže se povezati članke 17. i 19. te uvesti obvezu provjere podataka o činjenici smrti nositelja prava na način da se elektronski povežu sustavi matičnih evidencija umrlih sa sustavom ISP OSI kako bi se u slučaju smrti nositelja prava fizičke osobe automatski poništilo parkirališnu kartu. Zaključak vezan za čl. 22: predlaže se da znakovi pristupačnosti izdani u ranijem postupku prije stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijede do njihova isteka, kao što je bio slučaj da su ranije svi znakovi pristupačnosti izdani do 30. lipnja 2013. godine tj. do dana ulaska Hrvatske u Europsku uniju prestali važiti istekom roka za koji su izdani. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen, vezano za prijedlog izmjena članka 3. stavka 1. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Prijedlog nije prihvaćen, vezano za izmjenu članka 6. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, rok je skraćen s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave. Prijedlog nije prihvaćen, vezano za prijedlog dopune članka 8. stavka 1. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Primljeno na znanje, vezano za provjeru podataka o činjenici smrti nositelja prava. Prijedlog nije prihvaćen, vezano za članak 22. o prestanku veženja znakova pristupačnosti izdanih u ranijem postupku. U svrhu sprječavanja korištenja falsifikata parkirališnih karata/znakova pristupačnosti i učinkovite kontrole, potrebno je ubrzano pristupiti novom sustavu izdavanja parkirališnih karata za osobe s invaliditetom. Pravilikom je definirano prijelazno razdoblje od godinu dana od njegova stupanja na snagu.
81 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Donošenjem Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom kojim se zamjenjuje važeći Pravilnik o znaku pristupačnosti (Narodne novine, br. 78/08 i 87/14) nije se pristupilo potrebnom suštinskom rješavanju problema korištenja prava na parkiranje na mjesta označena za vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom, odnosno prije donošenja novog Pravilnika nije se pristupilo izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima bi se kriteriji i uvjeti za ostvarivanje prava na znak pristupačnosti/parkirališnu kartu uskladili s važećom Uredbom o metodologijama vještačenja. Ponavljamo da je samo na taj način moguće osigurati pravednije ostvarivanje prava na parkiranje vozila na mjestima označenim za vozila osoba s invaliditetom i postrožiti sankcioniranje zlouporabe ovog prava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
82 SILVIJA MULAČEK PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Mladen Pucarić - osoba s invaliditetom, kreće se pomoću invalidskih kolica, samostalno upravlja vozilom: Vlasnik sam dva vozila. Na oba vozila imam ugrađene ručne komande budući vozilima upravljam samostalno. Posjedovati dva vozila za mene nije luksuz već neophodna potreba. Kombi koristim za dulja putovanja kako bih mogao prevesti dvoja invalidskih kolica, standardna i elektromotorna invalidska, dok se vozilom koristim za kraće relacije kada samostalno u vozilo ukrcavam standardna invalidska kolica, po svim vremenskim uvjetima. Kao što sam već naveo, vozilima upravljam samostalno i mogu se koristiti isključivo mjestima označenim za osobne automobile kojima se prevoze osobe s invaliditetom budući su većih gabarita upravo iz razloga što je potreban veći prostor radi potpunog otvaranja vrata vozila kako bi se invalidska kolica u isto smjestila. Kada je riječ o kombiju, također je s bočne strane potreban veći prostor radi otvaranja hidraulične rampe. Kako ne bih bio u prekršaju, ovim Vam putem predlažem da se u pravilnik uvrsti i odredba kako se osobama s invaliditetom koje vozilom upravljaju samostalno i na ručne komande i kreću se pomoću invalidskih kolica, omogućava izdavanje duplikata parkrališne karte. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Parkirališna karta za osobe s invaliditetom je prijenosna kartica i vezana je za osobu koja ostvaruje uvjete za izdavanje takve parkirališne karte.
83 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Uočava se niz dobrih i konstruktivnih prijedloga od neposredno od strane građana OSI, pravnih osoba i tijela koja zastupaju interese OSI i na koje se izmjene propisa neposredno odnose. Vjerujem kako će predlagatelj pažljivo i objektivno razmotriti i konačnici sukladno argumentima unijeti u propis. Hvala na pažnji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod "Loco-Moto" PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U članku 5. stavak 4 piše "Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na parkirališna mjesta iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu emeljem članka 3. ovog Pravilnika, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe koja se u istom prevozi na način kako je to propisano člankom 4. stavkom 3. ovog Pravilnika." Ovakav način je vrlo nepraktičan. Neke od osoba s invaliditeotm koje se prevoze kombijem nikada ne izvade Parkirališnu kartu, neke ju zaborave ponijeti, neke se usput povezu i nemaju kartu uz sebe. Smatramo da bi kombi vozila u vlasništvu udruga osoba s invaliditetom trebala, kao i do sada, dobiti parkirališnu kartu na ime udruge. Pogotovo što je tim kombijima za parkiranje potrebno više mjesta i isključivo prevoze osobe s invaliditetom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Udruge osoba s invaliditetom odnosno drugi pružatelji socijalnih usluga za osobe s invaliditetom mogu parkirati svoja vozila na posebno označena parkirališna mjesta pod uvjetom da prevoze osobu s invaliditetom koja ostvaruje pravo na parkirališnu kartu, uz obvezu isticanja parkirališne karte osobe s invaliditetom u donjem lijevom kutu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila na način da je cjelokupna prednja strana parkirališne karte vidljiva. Odredbama novog pravilnika maksimalno se štiti pravo osobe s invaliditetom koja ispunjava uvjete za izdavanje parkirališne karte na besplatno parkiranje i mobilnost. Udruge i druge socijalne ustanove koje prevoze osobe s invaliditetom koje posjeduju parkirališnu kartu, mogu bez prekršajnih sankcija parkirati na za to predviđena mjesta
85 Vlatko Vulić PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Imam 80 % invalidnost, rješenje HZMO i znak pristupačnosti ali nitko me nije upisao u taj registar HROI po službenoj dužnosti. Postavio sam zamolbu mojoj dr. opće prakse ali ona neće to da radi, kaže da nikada nije radila itd. HZMO koji je donio rješenje isto tako to nije napravio pa je to pitanje potrebito regulirati (netko mora biti obvezan to uraditi temeljem pisanog zahtjeva i rješenja). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Člancima 15. i 16. Zakona o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom ("Narodne novine", broj 64/01) propisan je način prikupljanja podataka i tko je obvezan unositi podatke u registar.
86 UDRUGA INVALIDA RADA ZAGREBA PRAVILNIK O UPORABI PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Poštovani, pored Znaka Pristupačnosti, koji je ispunjavao funkciju Parkirališne karte za osobe s invaliditetom, ne vidimo svrhovitost u predlozenim zakonodavnim izmjenama. Naime, obim prava ostaje jednak. Također, izmjenom vizualnog oblika Znaka Pristupačnosti nameće se pitanje što će biti s korisnicima Znaka pristupačnosti koji su ga nedavno obnovili, a Znak se izdaje na 5 godina. Hoće li isti ljudi nanovo morati mijenjati svoj Znak za novu verziju ili će postojeći važeći Znakovi i dalje ostati valjan do njihova isteka. Valjanost Znaka pristupačnosti je 5 godina dok je vrijednost parkirne karte određena na 3 godine. Stoga smatramo da bi bilo dobro da se ta kategorija ujednači, odnosno da se za njezinu valjanost odredi trajanje od 5 godina. Također, pohvalno je da se zahtjevi mogu predati putem sustava E-građanin, no važno je pritom imati na umu da je svaka izmjena dokumentacije zahtjevna za osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi te da ih se treba očuvati od stresa takvih radnji, gdje je i kad je god to moguće. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Jedan od temeljnih zahtjeva krovnih organizacija i udruga osoba s invaliditetom bila je učinkovita kontrola i sprječavanje falsificiranja izdanih znakova pristupačnosti. Uzimajući u obzir najbolje prakse u EU državama članicama, rok je skraćen s 5 godina na 3 godine iz razloga što se nakon treće godine gubi kvaliteta materijala iz kojeg je izrađen znak pristupačnosti/parkirališna karta pa ga je stoga teže evidentirati/kontrolirati. Napominjemo kako je upravo dosadašnja dužina trajanja isprave koja za posljedicu ima nečitkost podataka bila uzrok zlouporaba. Iz istih razloga i druge zemlje su skratile rok trajanja isprave. Parkirališne karte izdane na ime osoba s invaliditetom prije stupanja na snagu ovog Pravilnika važit će do isteka prijelaznog razdoblja od godine dana. Podnošenje zahtjeva putem sustava e-građani olakšat će podnošenje zahtjeva i ukinuti prikupljanje potrebne dokumentacije u papirnatom obliku.