Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Članak 5. Članak 5. stavak 1. Pravilnika propisuje obvezu PU/PP u čijoj je nadležnosti donošenje rješenja u vezi s povratkom, uručiti državljaninu treće zemlje (u daljnjem tekstu: DTZ) Obavijest o besplatnoj pravnoj pomoći (u daljnjem tekstu: Obavijest), dok stavak 2. predviđa da će se od njega/nje zatražiti potvrda primitka potpisom same Obavijesti. Stavak 5. Pravilnika obvezuje Ministarstvo osigurati tiskanje Obrasca 1, odnosno Obavijesti na najmanje 5 jezika koje najčešće razumiju DTZ u postupku povratka. U ispitnom postupku provedenom u prihvatnom centru za strance utvrdili smo kako stranci s kojima smo razgovarali nisu bili upoznati s pravom na besplatnu pravnu pomoć. Primjerci Obavijesti koje su bile izdane pri donošenju rješenja u vezi s povratkom su se, naime, nalazili među spisima njihovih predmeta, međutim nisu bili uručeni i njima osobno. Obavijesti su bile na hrvatskom jeziku koji oni nisu razumijeli. Čak i uz mogućnost da su im tijekom donošenja rješenja u vezi s povratkom Obavijesti bile usmeno prevedene, upitno je u kojoj mjeri su ih uspjeli razumijeti i zapamtiti obzirom da, između ostalog, sadrže kontakt podatke pružatelja pravne pomoći (brojevi telefona i sl.). Iako Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 57/18) koji je trenutno na snazi predviđa uručivanje Obavijesti DTZ, očito se u praksi smatra da je ta obveza ispunjena i kada se ne uruči DTZ osobno već preda prihvatnom centru za strance koji je onda umetne u spis predmeta. Naime, navedena praksa obrazlaže se učestalim gubljenjem Obavijesti od strane DTZ te činjenicom da pružatelji BPP mogu naplatiti svoje usluge samo ako imaju original Obrasca. Stoga pozdravljamo donošenje ovog Pravilnika koji bi trebao pomoći i upoznati DTZ s pravom na besplatnu pravnu pomoć. Pri tome smatramo da je u tekst Pravilnika nužno izrijekom navesti da se primjerci Obrasca trebaju uručiti DTZ osobno te da ga imaju pravo držati kod sebe. Nadalje, kako odredbe Pravilnika predviđaju tiskanje Obavijesti na najmanje 5 jezika koje DTZ u postupku povratka razumiju, no kako je moguće je da konkretni DTZ ne razumije niti jedan od tih jezika smatramo da je u takvim slučajevima potrebno osigurati prevođenje sadržaja Obavijesti. CPT je, naime, naglasio kako je samo po sebi jasno da su prava osoba lišenih slobode od malog značaja, ukoliko osoba nije svjesna njihovog postojanja . Djelomično prihvaćen Članak 5. stavak 1. Prijedloga Pravilnika se mijenja da glasi: (1) Policijska uprava odnosno policijska postaja u čijoj je nadležnosti donošenje rješenja u vezi s povratkom (u daljnjem tekstu: nadležna PU/PP) daje na upoznavanje državljaninu treće zemlje obrazac Obavijesti o besplatnoj pravnoj pomoći (Obrazac 1) koji je tiskan na jeziku koji državljanin treće razumije razumije. U članku 5. Prijedloga Pravilnika, iza stavka 1. ovoga članka dodaje se novi stavak 2. koji glasi: “Obavijest iz stavka 1. ovoga članka daje se na upoznavanje državljaninu treće zemlje tijekom postupka donošenja rješenja u vezi s povratkom, a najkasnije odmah nakon uručenja rješenja u vezi s povratkom.” U članku 5. Prijedloga Pravilnika briše se stavak 5. Tijekom provođenja postupka državljaninu treće zemlje daje se na upoznavanje pisana informacija o ostvarivanju besplatne pravne pomoći u postupku povratka, što potvrđuje svojim potpisom na tom dokumentu. Nakon toga, navedeni dokument njemu više nije potreban. Međutim, državljanin treće zemlje dobija ovjereni popis pružatelja pravne pomoći s kojeg može angažirati pružatelja po svom izboru. Popis ostaje kod njega te ga kasnije predaje pružatelju kojeg je angažirao, kako bi pružatelj radi naplate troškova mogao dokazati da je pružio pravnu pomoć.
2 PGP Sisak PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Članak 5. Čl. 5 st. 1 treba glasiti: (1)Policijska uprava odnosno policijska postaja u čijoj je nadležnosti donošenje rješenja u vezi s povratkom (u daljnjem tekstu : nadležna PU/PP) uručuje državljaninu treće zemlje obrazac Obavijesti o besplatnoj pravnoj pomoći (Obrazac 1), tiskan na jeziku koji državljanin treće zemlje razumije. Naime, nije precizno definiran pojam: najčešće razumije. U protivnom ako državljanin treće zemlje ne razumije jezika na kojem je tiskan Obrazac 1, istom bi se trebao osigurati prevoditelj. Prihvaćen Članak 5. stavak 1. Prijedloga Pravilnika se mijenja da glasi: (1) Policijska uprava odnosno policijska postaja u čijoj je nadležnosti donošenje rješenja u vezi s povratkom (u daljnjem tekstu: nadležna PU/PP) daje na upoznavanje državljaninu treće zemlje obrazac Obavijesti o besplatnoj pravnoj pomoći (Obrazac 1) koji je tiskan na jeziku koji državljanin treće razumije razumije. Članak 5. stavak 5. Prijedloga Pravilnika se briše.
3 PGP Sisak PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Članak 4. Čl. 4 st. 3 potrebito je izmijeniti te isti glasi: 3) Ako se na objavljeni ponovljeni javni poziv ne prijavi dovoljan broj kandidata sa sjedištem na području upravnog suda za koji je objavljen javni poziv, prednost pri izboru imat će kandidati sa sjedištem koje je teritorijalno bliže sjedištu upravnog suda za koji je objavljen javni poziv. Nije prihvaćen Za prijavu kandidata se objavljuje više javnih poziva, prema sjedištima upravnih sudova. Kandidati koji žele pružati pomoć na području nekoliko ili svih upravnih sudova, trebaju se prijaviti na sve javne pozive za koje su zainteresirani. Kandidati koji ne žele pružati pomoć na području određenih upravnih sudova, zbog prostorne udaljenost ili bilo kojeg drugog razloga, ne trebaju se prijavljivati na takve javne pozive. U slučaju da se na pojedini javni poziv ne prijavi niti jedan kandidat, javni poziv se mora ponoviti imajući u vidu potrebe za pružanjem pomoći na području tog upravnog suda, jer se smatra da kandidati koji su se prijavili na ostale javne pozive ne žele pružati pomoć na području tog upravnog suda.
4 PGP Sisak PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Članak 3. PGP Sisak je mišljenja kako bi se u sljedećim izmjenama i dopunama ZOS vezano za čl. 198 st. 1 istoimenog Zakona, opseg besplatne pravne pomoći mogao proširiti i na pružanje opće pravne informacije kao oblika primarne pravne pomoći sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Naime, OPI (opća pravna informacija) kao oblik primarne pravne pomoći sadrži opću i načelnu uputu te shodno tomu nuzno je provesti korisnika bpp-a kroz postupak provedbe pravnog postupanja od strane samog zastupnika/opunomoćenika. Primljeno na znanje Prijedlog se odnosi na izmjene Zakona o strancima te će se uzeti u razmatranje prilikom idućih izmjena Zakona o strancima.
5 Ivana Canjuga PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Članak 11. U čl.11.st.4. navedeno je da će se dokazima o pruženom pravnom savjetu i troškovima pravnog savjeta smatrati ovjereni original popisa pružatelja pravne pomoći koji je državljanin treće zemlje predao odvjetniku. Obzirom pravnu pomoć u postupku povratka pružaju i pravnici iz udruga registriranih za obavljanje pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa i uprave, ova odredba je nepotpuna. Treba stajati". Dokazi o pruženom pravnom savjetu i troškovima pravnog savjeta su: ovjereni original popisa pružatelja pravne pomoći koji je državljanin treće zemlje predao pružatelju pravne pomoći i račun sa specifikacijom troškova." Primljeno na znanje Prijedlog je već ugrađen u članak 11. stavak 4. Prijedloga Pravilnika.
6 Ivana Canjuga PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Članak 8. Iz čl.8.st.3. u slučaju državljanina treće zemlje kojeg će se smjestiti u prihvatni centar za strance nije jasno kada će mu se uručiti popis pružatelja pravne pomoći. Smatram da bi uručenje trebalo biti odmah (isti dan) po smještaju u prihvatni centar za strance. Iz čl.8.st.5. nije jasno u kojem stadiju upravnog postupka povratka će državljaninu treće zemlje biti uručena pisana obavijest o bitnim dijelovima rješenja iz st.1.i 2. tog članka. Prihvaćen U članku 8. Prijedloga Pravilnika, iza stavka 3. ovoga članka dodaje se novi stavak 3. koji glasi: “Popis iz stavka 3. uručuje se državljaninu treće zemlje odmah nakon što je potpisao obavijest iz članka 5. ovoga Pravilnika”. U članku 8. Prijedloga Pravilnika, iza novog stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: “Pisana obavijest iz stavka 6. ovoga članka daje se na upoznavanje državljaninu treće zemlje zajedno s rješenjem iz stavka 1. i 2. ovoga članka.”
7 Ivana Canjuga PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Članak 7. Iz čl.7.st.1. nije jasno kada će se državljaninu treće zemlje koji odmah nakon primljene obavijesti ne podnese zahtjev za pravno zastupanje, uručiti popis pružatelja pravne pomoći Naime, državljanin treće zemlje ne mora odmah podnijeti zahtjev za odobrenje pravnog zastupanja, odnosno isti dan kada mu je uručena Obavijest, već to može učiniti i nakon nekoliko dana, pa se postavlja pitanje kada će mu se uručiti popis pružatelja da bi mogao ostvariti pravo na pravno savjetovanje. Prihvaćen U članku 7. Prijedloga Pravilnika, iza stavka 2. ovoga članka dodaje se novi stavak 3. koji glasi: “Popis iz stavka 1. i 2. uručuje se državljaninu treće zemlje odmah nakon što je potpisao obavijest iz članka 5. ovoga Pravilnika”.
8 Ivana Canjuga PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Članak 5. U čl.5.st.1. navedeno je da PU tj. PP u čijoj je nadležnosti donošenje rješenja u vezi s povratkom uručuje državljaninu treće zemlje obrazac Obavijesti o besplatnoj pravnoj pomoći (Obrazac 1). U navedenom stavku nije navedeno da taj Obrazac 1 koji se uručuje mora biti tiskan na jeziku koji državljanin treće zemlje razumije. U protivnom bi se moglo smatrati da bi nadležna PU/PP ispunila svoju obvezu uručenja obrasca i uručivanjem tog Obrasca 1 koji je tiskan npr. na hrvatskom jeziku koji državljanin treće zemlje ne razumije. Također, Obrazac 1 bi se trebao izdavati u 2 primjerka: 1 za državljanina treće zemlje i 1 za nadležnu PU/PP. Iz čl.5.st.2. proizlazi da će se od državljanina treće zemlje zatražiti da potvrdi primitak obavijesti na način da potpiše Obrazac 1. Za pretpostaviti je da taj potpisani Obrazac 1 zadržava nadležna PU/PP, a nije jasno koji primjerak dobiva državljanin treće zemlje. Nadalje, ukazuje se da nije određeno kada će se državljaninu treće zemlje uručiti taj obrazac. Smatram da bi u ovoj odredbi trebalo stajati da će mu se taj obrazac uručiti odmah na početku upravnog postupka, odnosno bez odgode. Djelomično prihvaćen Članak 5. stavak 1. Prijedloga Pravilnika se mijenja da glasi: (1) Policijska uprava odnosno policijska postaja u čijoj je nadležnosti donošenje rješenja u vezi s povratkom (u daljnjem tekstu: nadležna PU/PP) daje na upoznavanje državljaninu treće zemlje obrazac Obavijesti o besplatnoj pravnoj pomoći (Obrazac 1) koji je tiskan na jeziku koji državljanin treće razumije razumije. U članku 5. Prijedloga Pravilnika, iza stavka 1. ovoga članka dodaje se novi stavak 2. koji glasi: “Obavijest iz stavka 1. ovoga članka daje se na upoznavanje državljaninu treće zemlje tijekom postupka donošenja rješenja u vezi s povratkom, a najkasnije odmah nakon uručenja rješenja u vezi s povratkom.” U članku 5. Prijedloga Pravilnika briše se stavak 5. Tijekom provođenja postupka državljaninu treće zemlje daje se na upoznavanje pisana informacija o ostvarivanju besplatne pravne pomoći u postupku povratka, što potvrđuje svojim potpisom na tom dokumentu. Nakon toga, navedeni dokument njemu više nije potreban. Međutim, državljanin treće zemlje dobija ovjereni popis pružatelja pravne pomoći s kojeg može angažirati pružatelja po svom izboru. Popis ostaje kod njega te ga kasnije predaje pružatelju kojeg je angažirao, kako bi pružatelj radi naplate troškova mogao dokazati da je pružio pravnu pomoć.
9 Ivana Canjuga PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Članak 4. U čl.4.st.3. navodi se da će se u slučaju nedovoljnog odaziva kandidata sa sjedištem na području upravnog suda za koji je objavljen javni poziv, objaviti novi javni poziv. Smatram da je u sada važećem Pravilniku u čl.3.st.2. bolje riješena takva situacija: "prednost pri izboru imat će kandidati sa sjedištem koje je teritorijalno bliže sjedištu upravnog suda". Naime, u slučaju nedovoljnog broja kandidata ( nigdje nije određeno koji broj prijavljenih kandidata će se smatrati nedovoljnim odazivom ) bilo sa sjedištem na području upravnog suda za koji je objavljen javni poziv bilo kandidata sa sjedištem izvan tog područja ( a na popisu pružatelja koji vrijedi u trenutku objave javnog poziva nema dovoljno pružatelja )n ponavljati javni poziv znači ostaviti državljane trećih zemalja bez pružatelja pravne pomoći, odnosno bez pristupa besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka. Ponavljanje javnog poziva ima smisla jedino ako se nitko ne javi na javni poziv prema sjedištu upravnog suda. Nije prihvaćen Za prijavu kandidata se objavljuje više javnih poziva, prema sjedištima upravnih sudova. Kandidati koji žele pružati pomoć na području nekoliko ili svih upravnih sudova, trebaju se prijaviti na sve javne pozive za koje su zainteresirani. Kandidati koji ne žele pružati pomoć na području određenih upravnih sudova, zbog prostorne udaljenost ili bilo kojeg drugog razloga, ne trebaju se prijavljivati na takve javne pozive. U slučaju da se na pojedini javni poziv ne prijavi niti jedan kandidat, javni poziv se mora ponoviti imajući u vidu potrebe za pružanjem pomoći na području tog upravnog suda, jer se smatra da kandidati koji su se prijavili na ostale javne pozive ne žele pružati pomoć na području tog upravnog suda.
10 Centar za mirovne studije PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Obrazac 1 Obrazac 1 nije u skladu s Zakonom o strancima, kao ni s intencijom Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom te ga je na adekvatan način nužno uskladiti s navedenim propisima. Primarno, intencija Direktive 2008/115/EZ jasno je proklamirana u njezinom uvodnom paragrafu 11: „Osobama koje nemaju dovoljna sredstva trebalo bi osigurati potrebnu pravu pomoć. Države bi članice u svojim nacionalnim zakonodavstvima trebale predvidjeti u kojim se slučajevima pravna pomoć smatra potrebnom.“ Sukladno Direktivi, članak 198. stavak 2. Zakona o strancima propisuje kako državljani trećih zemalja za koje je „pokrenut postupak donošenja rješenja u vezi s povratkom ili za kojeg je doneseno rješenje u vezi s povratkom“ imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, koja sukladno stavku 1. istog članka uključuje: „davanje pravnog savjeta i pomoć u sastavljanju tužbe i zastupanje pred upravnim sudom“. Stoga Zakon o strancima jasno propisuje ove slučajeve kao one u kojima se „pravna pomoć smatra potrebnom“. Slijedom navedenog, Zakon o strancima propisuje kako je u ovim slučajevima besplatna pravna pomoć potrebna, ukoliko ne postoje uvjeti za isključenje iz članka 198. stavka 4., pošto se on odnosi na imovinsko stanje i prethodno korištenje pravne pomoći – što je u skladu s intencijom gore citirane Direktive. No, članak 198. stavak 3. Zakona o strancima odnosi se na ostale državljane trećih zemalja, čije pravo na besplatnu pravnu pomoć nije već propisano u stavku 2. istog članka. Stoga je propisivanje uvjeta navedenih u stavku 3. i za državljane trećih zemalja u postupku povratka promašeno i nezakonito. Nadalje, propisivanje ovakvih uvjeta ne zadovoljava kriterij svrsishodnosti, zbog toga što će mali broj državlnjana trećih zemalja u postupku povratka zadovoljavati propisane uvjete. Navedeno za posljedicu ima da je velikom broju državljana trećih zemalja u postupku povratka koji nemaju materijalnih sredstava za namiriti troškove korištenja pravne pomoći pri sastavljanju tužbe i zastupanja na sudu – ovo pravo u potpunosti uskraćeno. Posljedično, uskrata prava na besplatnu pravnu pomoć u sastavljanju tužbe i zastupanja pred upravnim sudom za posljedicu, osobito za DTZ koji često ne razumiju hrvatski jezik niti pravni poredak, označava i materijalnu uskratu drugih prava koja se u upravnom sporu mogla biti ostvarena. Zaključno, ovakvim se promašenim i nezakonitim tumačenjem u praksi uskraćuje pravo na besplatnu pravnu pomoć u sastavljanju tužbe i zastupanje DTZ u postupku povratka koji nemaju dovoljno sredstava da tu vrstu pravne pomoći plate, čime se na kraju i uskraćuje ovim osobama pristup pravdi. Stoga, nužno je Pravilnik i Obrazac 1 uskladiti s navedenim propisima brisanjem sljedećeg teksta iz tijela Obrasca 1: „Pravno zastupanje pred upravnim sudom može Vam se odobriti ako: - ste rođeni u Republici Hrvatskoj, - boravite u Republici Hrvatskoj neprekidno najmanje jednu godinu, - član Vaše uže obitelji boravi u Republici Hrvatskoj na privremenom boravku, dugotrajnom boravištu, stalnom boravku ili je hrvatski državljanin, - ili ste ranjiva osoba. Ranjivim osobama smatraju se maloljetnici, osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice, članovi jednoroditeljskih obitelji s maloljetnom djecom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve mučenja, silovanja ili drugog oblika psihičkog, fizičkog ili spolnog nasilja kao što su žrtve sakaćenja ženskih spolnih organa, te osobe s duševnim smetnjama.“ Nije prihvaćen Izgled i sadržaj Obrasca 1 iz Prijedloga Pravilnika usklađen je s člankom 198. Zakona o strancima, koji je u potpunosti usklađen s Direktivom o povratku, a što je potvrđeno tijekom schengenske evaluacije u Republici Hrvatskoj te se zbog toga ne smije mijenjati. Također, izgled i sadržaj Obrasca 1 je istovjetan izgledu i sadržaju obrasca koji je propisan na temelju još uvijek važećeg Pravilnika o pružanju besplatne pravne pomoći u postupku povratka, a koji je donesen na temelju Zakona o strancima koji je važio do 31.12.2020. godine. Izgled i sadržaj Obrasca 1 iz Prijedloga Pravilnika usklađen je s člankom 198. Zakona o strancima, koji je u potpunosti usklađen s Direktivom o povratku, a što je potvrđeno tijekom schengenske evaluacije u Republici Hrvatskoj te se zbog toga ne smije mijenjati. Također, izgled i sadržaj Obrasca 1 je istovjetan izgledu i sadržaju obrasca koji je propisan na temelju još uvijek važećeg Pravilnika o pružanju besplatne pravne pomoći u postupku povratka, a koji je donesen na temelju Zakona o strancima koji je važio do 31.12.2020. godine.
11 Centar za mirovne studije PRAVILNIK O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU POVRATKA, Članak 5. Članak 5. stavak 2. treba mijenjati na način da se doda rečenica: „Obrazac 1 tiskan je u 2 primjerka na jeziku koji državljanin treće zemlje razmije, od čega jedan primjerak zadržava državljanin treće zemlje, a jedan nadležna policijska postaja ili uprava“ Radi osiguravanja ostvarivanja i razumijevanja prava državljana trećih zemalja u postupku povratka, nužno je Pravilnikom osigurati da osoba kojoj je Obavijest namijenjena primjerak te obavijesti zaprima. Navedeno iz članka 5. nije jasno i ne ta proizlazi obveza nadležne PP/PU, već samo da potpiše da je takvu obavijest osoba zaprimila. Naglašavamo da većinom državljani trećih zemalja pravnu pomoć zatraže kasnije te je stoga važno da Obavijest imaju sa sobom kada odluče ostavrivati svoja prava na besplatnu pravnu pomoć. Članak 5. stavak 5. treba mijenjati na način da se doda rečenica: „U slučaju da državljanin treće zemlje u postupku povratka ne razumije niti jedan od jezika na kojem je tiskan Obrazac 1, osigurat će mu se prevođenje na jezik kojeg razumije.“ Nužno je Pravilnikom jasnije odrediti situacije u kojima državljani trećih zemalja ne razumiju niti jedan od jezika na kojem je Obrazac 1 tiskan, kako im se ne bi uskratila tako bitna informacija o njihovim pravima. Stoga je nužno odrediti obavezu nadležne PP/PU da osigura prevoditelja u navedenim slučajevima, kao i u slučajevima kada osoba o čijim se pravbima radi nije pismena. Nije prihvaćen Tijekom provođenja postupka državljaninu treće zemlje daje se na upoznavanje pisana informacija o ostvarivanju besplatne pravne pomoći u postupku povratka, što potvrđuje svojim potpisom na tom dokumentu. Nakon toga, navedeni dokument njemu više nije potreban. Međutim, državljanin treće zemlje dobija ovjereni popis pružatelja pravne pomoći s kojeg može angažirati pružatelja po svom izboru. Popis ostaje kod njega te ga kasnije predaje pružatelju kojeg je angažirao, kako bi pružatelj radi naplate troškova mogao dokazati da je pružio pravnu pomoć.