Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ognjen Solomun PRAVILNIK , Članak 1. "pravokutnog oblika veličine 85,6 x 53,98 mm" ne odgovara opisu usubne iskaznice pošto ista ima blago zaobljene uglove a pravokutnik ima sve uglove pod 90 stupnjeva. Nije prihvaćen Formulacija da je obrazac pravokutnog oblika ne znači nužno da se definira kao pravokutnik.
2 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK Poštovani, u nastavku Vam šaljem prijedloge za poboljšanje pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica. I. Predlažem da se u članku 1. stavku 2. kojim se dodaje stavak 1. riječi: »je pravokutnog oblika« zamijene riječima: »pravokutnog je oblika«. II.a Predlažem da se u članku 1. stavku 2. kojim se dodaje stavak 1. riječi: »koji sadrži podatke koji se nalaze na prednjoj strani i poleđini Obrasca 1, osim slike, vlastoručnog potpisa i podataka za strojno čitanje, jedan ili dva privatna ključa i certifikata, CA certifikat, aktivacijske podatke i podatke aplikacije« brišu. II.b Predlažem da se u članku 1. iza stavka 7. kojim se dodaje stavak 6. dodaje stavak 8. kojim se dodaje stavak 7. koji glasi: »Elektronički čip iz stavka 1. ovoga članka sadrži: jedan ili dva privatna ključa i certifikata, CA certifikat, aktivacijske podatke, podatke aplikacije te podatke iz stavaka 5. i 6. ovoga članka, osim slike potpisa osobe i podataka za strojno čitanje.«. III. Predlažem da se u članku 1. stavku 3. kojim se dodaje stavak 2. iza riječi: »članka« dodaje zarez. IV. Predlažem da se u članku 1. stavku 4. kojim se dodaje stavak 3. iza riječi: »članka« dodaje zarez. V. Predlažem da se u članku 1. stavku 6. kojim se dodaje stavak 5. iza riječi: »iskaznice« briše zarez. VI. Predlažem da se u članku 1. stavku 7. kojim se dodaje stavak 6. iza riječi: »sadrži« dodaje dvotočka. VII. Predlažem da se u članku 1. stavku 7. kojim se dodaje stavak 6. iza riječi: »ispravu« briše zarez. VIII. Predlažem da se u članku 1. stavku 7. kojim se dodaje stavak 6. iza riječi: »uprave« briše zarez. IX. Predlažem da se u članku 1. stavci 8. i 9. kojima se dodaju stavci 7. i 8. brišu. X. Predlažem da se u članku 3. stavku 2. kojim se dodaje stavak 1. riječi: »ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen« zamijene riječima: »iz članka 11. stavka 3. Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine« broj 62/15, 42/20 i 144/20, u daljnjem tekstu: Zakon)«. XI. Predlažem da se članak 4. briše. XII. Predlažem da se u članku 5. stavku 1. riječi: »podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji« zamijene riječima: »točke 2. dodaje se točka 3. koja«. XIII. Predlažem da se u članku 6. stavku 2. kojim se dodaje stavak 3. iza riječi: »Direktive 1999/93/EZ« dodaju riječi: »(»Narodne novine« broj 62/17, u daljnjem tekstu: Zakon o provedbi Uredbe)«. XIV. Predlažem da se u članku 6. stavku 2. kojim se dodaje stavak 3. riječ: »Pravilnika« zamijeni riječi: »pravilnika«. XV. Predlažem da se u članku 6. stavku 3. kojim se dodaje stavak 4. riječi: »biti evidentirana na popisu pružatelja usluga povjerenja iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 910/2014 kao pružatelj usluga povjerenja koji obavlja usluge izdavanja kvalificiranih certifikata za kvalificirani elektronički potpis« zamijene riječima: »udovoljavati zahtjeve iz članka 14. stavka 7. Zakona«. XVI. Predlažem da se u članku 7. stavku 2. kojim se dodaje stavak 1. riječi: »o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20)« brišu. XVII. Predlažem da se u članku 7. stavku 3. kojim se dodaje stavak 2. riječi: »preuzima iz baze podataka osobnih iskaznica« zamijene riječima: »iz baze podataka osobnih iskaznica preuzima«. XVIII. Predlažem da se u članku 7. stavku 3. kojim se dodaje stavak 2. riječ: »spol i« zamijeni riječi: »spol,«. XIX. Predlažem da se u članku 7. stavku 3. kojim se dodaje stavak 2. riječ: »iskaznice i« zamijeni riječi: »iskaznice,«. XX. Predlažem da se u članku 7. stavku 3. kojim se dodaje stavak 2. iza riječi: »isteka« briše zarez. XXI. Predlažem da se u članku 7. stavku 4. kojim se dodaje stavak 3. riječ: »Ukoliko« zamijeni riječi: »Ako«. XXII. Predlažem da se u članku 7. stavku 5. kojim se dodaje stavak 4. riječ: »iskaznice, ukoliko« zamijeni riječi: »iskaznice ako«. XXIII. Predlažem da se u članku 7. stavku 6. kojim se dodaje stavak 5. riječ: »Ukoliko« zamijeni riječi: »Ako«. XXIV. Predlažem da se u članku 7. stavku 8. kojim se dodaje stavak 7. riječ: »ishođen, ukoliko« zamijeni riječi: »ishođen ako«. XXV. Predlažem da se u članku 7. stavku 9. kojim se dodaje stavak 8. riječ: »ukoliko« zamijeni riječi: »ako«. XXVI. Predlažem da se u članku 7. stavku 9. kojim se dodaje stavak 8. iza riječi: »odnosno« briše zarez. XXVII. Predlažem da se u članku 8. stavku 1. riječ: »podstavak« zamijeni riječi: »točka«. XXVIII. Predlažem da se u članku 9. stavku 1. riječ: »podstavak« zamijeni riječi: »točka«. XXIX. Predlažem da se u članku 9. stavku 2. riječ: »Podstavak« zamijeni riječi: »Točka«. XXX. Predlažem da se u članku 9. stavku 3. riječ: »Podstavak« zamijeni riječi: »Točka«. XXXI. Predlažem da se u članku 9. stavku 3. kojim se dodaje točka 8. riječi: »(EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. godine o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ« brišu. XXXII. Predlažem da se u članku 9. stavku 4. riječ: »podstavka« zamijeni riječi: »točke«. XXXIII. Predlažem da se u članku 9. stavku 4. riječi: »novi podstavci 11. i 12. koji« zamijeni riječima: »nove točke 11. i 12. koje«. Obrazloženje: I. Mišljenja sam da je ovakav poredak u rečenici primjereniji za ovakvu vrstu teksta (administrativni stil). II.a Mišljenja sam da bi ova odredba bila jasnija kad bi se definirala u novom stavku te izmijenio poredak riječi. II.b Mišljenja sam da bi ova odredba bila jasnija kad bi se definirala u novom stavku te izmijenio poredak riječi. III. Mišljenja sam da je ovdje potreban zarez, s obzirom na poredak riječi u rečenici. IV. Mišljenja sam da je ovdje potreban zarez, s obzirom na poredak riječi u rečenici. V. Budući da se zarez ispred veznika »te« piše samo kada se tim veznikom izriče odnos uzrok – posljedica, smatram da je zarez potrebno brisati. VI. Budući da se dvotočka piše ispred nabrajanja, smatram da je ovdje potrebno upotrijebiti dvotočku. VII. Budući da se zarez ispred veznika »te« piše samo kada se tim veznikom izriče odnos uzrok – posljedica, smatram da je zarez potrebno brisati. VIII. Budući da je formulacija: »policijska uprava odnosno policijska postaja« propisana Zakonom o osobnoj iskaznici (»Narodne novine« broj 62/15, 42/20 i 144/20), smatram da je i ovdje potrebno upotrijebiti navedenu formulaciju. IX. Mišljenja sam da Obrazac 1 ne mora sadržavati matični broj osigurane osobe jer Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje može izmijeniti propis kojim se dokazuje status osigurane osobe tako da dopusti korištenje osobne iskaznice za dokazivanje statusa, odnosno da se podatak o matičnom broju osigurane osobe iz članka 4. stavka 2. točke 1. podtočke d) Odluke o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 66/17 i 24/20) na temelju OIB-a preuzima iz informacijskog sustava. X. Budući da je navedena situacija propisana člankom 11. stavkom 3. Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine« broj 62/15, 42/20 i 144/20), smatram da nije potrebno ponovno navoditi takvu situaciju. XI. Budući da osobna iskaznica ne sadržava matični broj osigurane osobe (ako se prijedlog IX. prihvati), smatram da Ministarstvo ne mora voditi podatak o matičnom broju osigurane osobe. XII. Budući da se podstavak označuje crticom, a točka arapskim brojem, smatram da je potrebno upotrijebiti ispravan naziv. XIII. Budući da se zakon navodi, smatram da je potrebno navesti naziv i broj službenog glasila u kojem je zakon objavljen. XIV. Budući da nije naveden konkretan pravilnik, smatram da je potrebno poopćiti pozivanje. XV. Budući da je navedena obveza propisana člankom 14. stavkom 7. Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine« broj 62/15, 42/20 i 144/20), smatram da nije potrebno ponovno navoditi takvu obvezu. XVI. Budući da je člankom 3. stavkom 2. kojim se dodaje stavak 1. definiran Zakon, smatram da nije potrebno ponovno navoditi taj Zakon. XVII. Mišljenja sam da je ovakav poredak u rečenici primjereniji za ovakvu vrstu teksta (administrativni stil). XVIII. Budući da je ovdje riječ o nabrajanju, smatram da je veznik »i« potrebno upotrijebiti na kraju. XIX. Budući da je ovdje riječ o nabrajanju, smatram da je veznik »i« potrebno upotrijebiti na kraju. XX. Budući da se zarez ispred veznika »te« piše samo kada se tim veznikom izriče odnos uzrok – posljedica, smatram da je zarez potrebno brisati. XXI. Mišljenja sam da bi ovaj stavak bio jasniji kad bi se upotrijebila navedena formulacija. XXII. Mišljenja sam da bi ovaj stavak bio jasniji kad bi se upotrijebila navedena formulacija. XXIII. Mišljenja sam da bi ovaj stavak bio jasniji kad bi se upotrijebila navedena formulacija. XXIV. Mišljenja sam da bi ovaj stavak bio jasniji kad bi se upotrijebila navedena formulacija. XXV. Mišljenja sam da bi ovaj stavak bio jasniji kad bi se upotrijebila navedena formulacija. XXVI. Mišljenja sam da bi ovaj stavak bio jasniji kad bi se upotrijebila navedena formulacija. XXVII. Budući da se podstavak označuje crticom, a točka arapskim brojem, smatram da je potrebno upotrijebiti ispravan naziv. XXVIII. Budući da se podstavak označuje crticom, a točka arapskim brojem, smatram da je potrebno upotrijebiti ispravan naziv. XXIX. Budući da se podstavak označuje crticom, a točka arapskim brojem, smatram da je potrebno upotrijebiti ispravan naziv. XXX. Budući da se podstavak označuje crticom, a točka arapskim brojem, smatram da je potrebno upotrijebiti ispravan naziv. XXXI. Budući da je člankom 6. stavkom 2. kojim se dodaje stavak 3. definiran Zakon, smatram da nije potrebno ponovno navoditi taj Zakon. XXXII. Budući da se podstavak označuje crticom, a točka arapskim brojem, smatram da je potrebno upotrijebiti ispravan naziv. XXXIII. Budući da se podstavak označuje crticom, a točka arapskim brojem, smatram da je potrebno upotrijebiti ispravan naziv. Djelomično prihvaćen Članak 1 stavak 2: Prihvaća se.. Ne prihvaća se. Smatramo da postojeća struktura članka logičnije složena po stavkama koje sadrži osobna iskaznica nego je predloženo u komentaru. . III. Prihvaća se. IV. Prihvaća se. V. Prihvaća se. . VI.Djelomično se prihvaća. Odredba je, na odgovarajući način nomotehnički uređena. VII. Prihvaća se. VIII. Prihvaća se. IX. Ne prihvaća se. Rješenje s preuzimanjem matičnog broja osigurane osobe putem OIB-a zahtijeva dorade više aplikativnih rješenja što zahtjeva financijske troškove i vrijeme prilagodbe kako HZZO-a tako i svih u zdravstvenom sustavu koji su povezani na informacijski sustav HZZO-a. X. Ne prihvaća se. Smatramo da će postojeći tekst čitateljima biti jasniji nego bi bio tekst koji je predložen u komentaru. XI. Ne prihvaća se. Objašnjeno pod IX. XII. Prihvaća se. XIII. Djelomično se prihvaća. Smatramo „u daljnjem tekstu: Zakon o provedbi Uredbe“ nepotrebnim jer se taj zakon dalje spominje još samo jednom. XIV. Prihvaća se. XV. Ne prihvaća se. Smatramo da će postojeći tekst čitateljima biti jasniji nego bi bio tekst koji je predložen u komentaru. XVI. Djelomično se prihvaća. Briše se tekst („Narodne novine“ broj: 62/15, 42/20 i 144/20). XVII. Ne prihvaća se. Smatramo da je postojeći tekst ispravno napisan. XVIII. Prihvaća se. XIX. Djelomično se prihvaća. . XX. Prihvaća se. XXI. Prihvaća se. XXII. Prihvaća se. XXIII. Prihvaća se. XXIV. Djelomično se prihvaća. XXV. Prihvaća se. XXVI. Prihvaća se. XXVII. Prihvaća se. XXXI. Djelomično se prihvaća. XXXII. Prihvaća se. XXXIII. Prihvaća se
3 KRUNOSLAV HRNJAK PRAVILNIK , Članak 1. (8) Dostupna je javna objava programskog sučelja elektroničke osobne iskaznice i prateće programske podrške kao i besplatno korištenje programske podrške u skladu s odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. godine o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, kako bi se privatni sektor poticao na korištenje sredstva elektroničke identifikacije. Nije prihvaćen Besplatna programska podrška za elektroničku osobnu iskaznicu, u obliku programskog rješenja eID Middleware je već dostupna i ista sadržava standardna MSCAPI i PKCS#11 sučelja koja besplatno omogućavaju svim zainteresiranim subjektima iz privatnog i javnog sektora upotrebu certifikata prisutnih na elektroničkoj osobnoj iskaznici bilo u svrhu direktne integracije i/li razvoja dodatnih vlastitih sučelja.
4 KRUNOSLAV HRNJAK PRAVILNIK , Članak 3. Zar je zbilja potrebno se fotografirati pa onda skenirati tu fotografiju. Uz svu silu tenhologije i u vrijeme kada svaki mobitel ima kameru u MUP-u skeniraju fotografije? Nije prihvaćen Primjena ovog prijedloga zahtijevala bi dodatna financijska ulaganja kako bi se sva radna mjesta na kojima se zaprimaju zahtjevi za izdavanje osobnih iskaznica opremila opremom za fotografiranje te bi također bilo potrebna financijska ulaganja u uređenje/prilagodbu prostora u kojima bi se fotografiranje obavljalo. Također ocjenjujemo da bi se produžilo vrijeme potrebno za zaprimanje pojedinog zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, zbog čega bi bilo potrebno zaposliti dodatne službenike za ove poslove i urediti dodatna radna mjesta. Nadalje, bilo bi potrebno provesti postupke javne nabave te zatim obuku službenika, što obzirom na propisani rok za početak izdavanja nove generacije osobne iskaznice nije moguće.
5 KRUNOSLAV HRNJAK PRAVILNIK , Članak 3. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice na licu mjesta fotografira se podnositelja zahtjeva, osim u slučaju ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen odnosno ako je podnositelj zahtjeva priložio jednu fotografiju dimenzija 35 x 45 mm“ Nije prihvaćen Primjena ovog prijedloga zahtijevala bi dodatna financijska ulaganja kako bi se sva radna mjesta na kojima se zaprimaju zahtjevi za izdavanje osobnih iskaznica opremila opremom za fotografiranje te bi također bilo potrebna financijska ulaganja u uređenje/prilagodbu prostora u kojima bi se fotografiranje obavljalo. Također ocjenjujemo da bi se produžilo vrijeme potrebno za zaprimanje pojedinog zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, zbog čega bi bilo potrebno zaposliti dodatne službenike za ove poslove i urediti dodatna radna mjesta. Nadalje, bilo bi potrebno provesti postupke javne nabave te zatim obuku službenika, što obzirom na propisani rok za početak izdavanja nove generacije osobne iskaznice nije moguće.
6 KRUNOSLAV HRNJAK PRAVILNIK , Članak 1. Po uzoru na Estoniju i druge zemlje EU potrebno je dodati odredbu u kojoj se izričito navodi kako će se javno objaviti programsko sučelje (engl. API) i sučelje popratne programske podrške (engl. middleware API) kako bi privatni sektor također moga koristiti sredstvo elektroničke komunikacije. Obveza RH je poticati privatni sektor na korištenje sredstava elektroničke identifikacije, a što je propisano i eIDAS - uredbom (EU) br. 910/2014, citiram: (17) Države članice trebale bi poticati privatni sektor da dobrovoljno koristi sredstva elektroničke identifikacije … Trenutno tvrtka AKD za korištenje digitalnog potpisa preusmjerava korisnike na svoje web stranice, čime se ujedno krši GDPR uredba da bi od tamo se sažetak dokumenta putem eOI middleware točnije komponente Signer.exe uputio na eOI gdje se potpisuje i zatim zajedno sa certifikatom vraća korisnika na izvornu web stranicu gdje se dokument digitalno potpisuje. Za korištenje tog servisa AKD naplaćuje 35 tisuća kuna jednokratne naknade i 200 tisuća kuna godišnje naknade, što je presedan u EU, dok u drugim zemljama privatni sektor ima besplatan pristup testnim iskaznicama, testnom sustavu te primjerima izvornog programskog koda kako se digitalno potpisuju dokumenti. U RH umjesto poticanja uvode se tehničke, administrativne i financijske zapreke za digitalizaciju. Kao minimalni kriterij za široko prihvaćanje eOI je upotreba iste u svakodnevnim životnim situacijama kada vlastoručni potpis rukom treba zamijeniti digitalnim potpisom. To se može dogoditi poticanjem privatnog sektora na upotrebu eOI, na način da se omogući besplatno korištenje eOI i popratne programske podrške, javnom objavom sučelja i primjera kako koristit eOI i prateću programsku podršku. Krunoslav Hrnjak, dipl. ing. el.,univ. spec. oec., PMP, stalni sudskivještak za područje informatike, elektrotehnike itelekomunikacija Grada Mainza 11, HR-10000  Zagreb Krunoslav@Vjestak-Hrnjak.HR http://www.Vjestak-Hrnjak.HR 095/517-4201 Nije prihvaćen Besplatna programska podrška za elektroničku osobnu iskaznicu, u obliku programskog rješenja eID Middleware je već dostupna i ista sadržava standardna MSCAPI i PKCS#11 sučelja koja besplatno omogućavaju svim zainteresiranim subjektima iz privatnog i javnog sektora upotrebu certifikata prisutnih na elektroničkoj osobnoj iskaznici bilo u svrhu direktne integracije i/li razvoja dodatnih vlastitih sučelja.
7 HRVATSKA NARODNA BANKA PRAVILNIK , Članak 4. Predlažemo da se nadopuni članak 6. Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica" na način da se doda novi stavak (stavak 4.) sa sljedećim sadržajem: (4) Nadležno tijelo omogućava putem mrežne stranice te sučelja za razmjenu podataka u strojno čitljivom obliku provjeru statusa, datuma izdavanja i roka važenja osobne iskaznice, na osnovu serijskog broja osobne iskaznice. Obrazloženje: Jedan od aspekata digitalnog poslovanja je udaljena registracija osobe, koja uključuje i provjeru identiteta. Provjera identiteta može se provoditi korištenjem videoelektroničke identifikacije koja temelji na osobnoj iskaznici izdanoj u Republici Hrvatskoj (članak 2. stavak 8. točka a. "Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije" koji je donijelo Ministarstvo financija). Mogućnost provjere statusa osobne iskaznice putem interneta povećava pouzdanost i sigurnost postupka provjere identiteta osobe prilikom udaljene registracije, a korištenje sučelja koje omogućava korištenje strojno čitljivog oblika razmjene podataka omogućava automatiziranost cjelokupnog postupka te smanjuje mogućnost pogrešaka. Sve navedeno značajno bi olakšalo digitalizaciju poslovanja u Republici Hrvatskoj. Nije prihvaćen Člankom 2. stavkom 2. Zakona o osobnoj iskaznici (NN 144/20) propisano je da se na osobnoj iskaznici nalazi Identifikacijski certifikat koji je autentifikacijsko sredstvo visoke razine te se isti koristi kod elektroničke identifikacije. Člankom 4. stavkom 3. (NN 144/20) proširena je dobna skupina za koju se izdaje identifikacijski certifikat na osobnoj iskaznici. Upotrebom identifikacijskog certifikata u postupku elektroničke identifikacije moguće je u strojno čitljivom obliku razmjenjivati i obrađivati podatke u svrhu identifikacije odnosno registracije u vanjskim sustavima. Prilikom prestanka važenja osobne iskaznice po bilo kojoj osnovi, identifikacijski certifikat se automatski i bez odgode suspendira odnosno opoziva. Upotreba identifikacijskih certifikata osigurava neusporedivo pouzdaniji proces elektroničke identifikacije i registracije trećim stranama u odnosu na predloženi model.
8 Branimir Penava PRAVILNIK , Članak 11. Predlažem da se pored datuma rođenja obavezno navede i mjesto rođenja budući da je taj podatak ponekad bitan, a i navodi se na većinu osobnih iskaznica EU članica i na HRV vozačkoj dozvoli. Također predlažem da font slova "imena i prezimena" bude malo veći (na osobnoj ima dovoljno mjesta za to) kako bi osobe sa slabijim vidom lakše uočili najbitniji podatak na osobnoj iskaznici. Nije prihvaćen Podaci koje sadrži osobna iskaznica propisani su Zakonom o osobnoj iskaznici te se ne može mijenjati podzakonskim aktom. Iako se prostor predviđen za upis imena i prezimena doima nerazmjerno velikim u odnosu za prostor za upis ostalih podataka, potrebno je imati u vidu da je to i potrebno jer ima osoba sa više imena i prezimena koja je potrebno upisati na osobnu iskaznicu.
9 BORIS TOMAŠ PRAVILNIK , Članak 11. Predlažem da dizajn bude po izboru građana: napravite nekoliko prijedloga s motivima iz domovine. Da nam OI bude drugačija i ljepša. Naravno, taj dizajn ne treba biti genaralni, možda samo mali detalj u kutu, nešto što možemo personalizirati. Generalno bi OI trebala i dalje izgledati standardno i prepoznatljivo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na ideji. U ovom trenutku, obzirom na kasni stupanj razvijenosti tehničkih rješenja za novu generaciju osobne iskaznice i propisani rok za početak njenog izdavanja nije ju moguće primijeniti. Mogućnost primjene, obzirom na tehničku prilagodbu proizvodnog procesa kao i na moguće probleme pri korištenju osobnih iskaznica različitog dizajna u inozemstvu, bit će razmotrena pri budućim koncipiranjima izgleda osobne iskaznice.
10 BORIS TOMAŠ PRAVILNIK , Članak 1. Ako nije kasno, predlažem da se u OI koristi i NFC čip koji može biti čitljiv na mobilnim uređajima. Podaci koji su dostupni na taj način su samo oni koji su fizički vidljivi. Također, uz NFC predlažem i QR s podacima. Razlog, razvoj aplikacija i servisa za bezkontaktnu provjeru valjanosti, starosti i identiteta korisnika. Nije prihvaćen Sadržaj bez-kontaktnog čipa je propisan Uredbom EU 2019/1157 te sadrži podatke i komunikacijske protokole sukladno tehničkim specifikacijama međunarodne organizacije za civilni zračni promet (ICAO), obvezujući je za sve države članice EU te ga nije moguće mijenjati na nacionalnoj razini. Praksa postavljanja QR koda koji bi sadržavao personaliziranu poveznicu do web stranica ili servisa gdje bi se direktno prikazivao status dokumenta nije se pokazala kao učinkovit mehanizam za elektroničku provjeru valjanosti dokumenta, budući da nije otporan na osnovne računalne kompromitacije klijentskih računala sa kojih se vrši provjera. Upisivanje osobnih podataka u QR kod u svrhu elektroničke obrade podataka smatramo da nije potrebno, jer se na dokumentu već nalazi MRZ (Machine readable zone, tj. strojno čitljiva zona) koja sadrži iste podatke u opće prihvaćenom standardu za dokumente, utvrđenom u skladu s dijelom 3. dokumenta ICAO 9303 .
11 BORIS TOMAŠ PRAVILNIK , Članak 1. Ne postoji racionalan razlog da i dalje postoji maticni broj osigurane osobe. Predlažem da HZZO koristi OIB kao svoj identifikator. Što u suštini i koristi. Trebamo smanjiti broj identifikacijskih brojeva. Također broj osobne iskaznice nema smisla postojati, koja je njegova uloga? Nije prihvaćen Matični broj osigurane osobe je broj koji se dodjeljuje u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja te se dodjeljuje samo jednom osiguranoj osobi kada joj se prvi puta utvrđuje status u obveznom zdravstvenom osiguranju i kao takav se ne mijenja neovisno o promjenama statusa u osiguranju čime se osigurava kontinuitet i praćenje statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju neovisno o možebitnim promjenama drugih podataka osigurane osobe te s tim u vezi i ostvarenih prava. MBO je podatak isključivo sustava obveznoga zdravstvenog osiguranja koji služi za provjeru statusa i ostvarivanje prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, prvenstveno prava na zdravstvenu zaštitu korištenu u zdravstvenom sustavu (zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici privatne prakse u ugovornom odnosu sa HZZO-om). U zdravstvenom sustavu za sada je jedini identifikator osobe MBO. Prelazak na identifikator OIB-a zahtijeva dorade više aplikativnih rješenja što zahtjeva financijske troškove i vrijeme prilagodbe kako HZZO-a tako i svih u zdravstvenom sustavu koji su povezani na informacijski sustav HZZO-a. Kako je propisano Uredbom (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje broj osobne iskaznice je jedan od podataka koje osobna iskaznica obvezno sadrži.
12 ANDREJ VLAŠIĆ PRAVILNIK , Članak 3. U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi: „(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice podnositelj zahtjeva prilaže jednu fotografiju dimenzija 35 x 45 mm, osim u slučaju ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica, osobna iskaznica ili vozačka dozvola, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.“. Nije prihvaćen Predmetno je već propisano Zakonom o osobnoj iskaznici te se ne može mijenjati podzakonskim aktom.