Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TZP TUHLJA, KLANJCA I TRGOVIŠĆA PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT, Članak 7. Pozdrav, molim da se obrati pozornost kod formalno udruženih područja JLS-a gdje je osnovana turistička zajednica područja na izračunavanje indeksa turističke razvijenosti. Znači, ako su udružena tri područja /JLS-a i svaki ima svoj indeks razvijenosti kako ukupno dobiti indeks razvijenosti područja. Jer u našem slučaju JLS-i Klanjec i Veliko Trgovišća imaju indeks manji od 15 dok Tuhelj ima veći od 28. Da li uzeti ukupan zbroj indeksa pa podijeliti sa tri ili sumirati sve pokazatelje te izračunavati u kumulativu, što je bio primjer za 2019. godinu te su zbog toga Klanjec i Veliko Trgovišće potpali u turistički razvijena područja (a indeksi su 10,60 i 13,72) što je apsurd. Dodijelite sredstva za turistički nerazvijena područja prema indeksu po JLS-u i definirajte da se dobivena sredstva moraju utrošiti baš za tu JLS a ne da zbog udruživanja u TZ područja slabo razvijena područja ispaštaju jer je princ ionako kod nas manjih TZ-a da se prihod koji se ostvari od članarine i takse i potroši na tom području! Nije prihvaćen Sukladno člancima 3. i 4. Pravilnika mogući korisnici sredstava su i udružene turističke zajednice osnovane na području jedinica lokalne samouprave čiji je indeks turističke razvijenosti manji od propisanog člankom 5., pri čemu se ne zahtijeva da sve udružene turističke zajednice zadovoljavaju taj uvjet. Područje na kojem će se projekt provoditi, ovisi o projektu kojega zajedno planiraju i prijavljuju udružene turističke zajednice.
2 Turistička zajednica Vukovarsko - srijemske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT, Članak 8. Procedura dodijele sredstava, kako je predložena čl. 9., regionalne TZ dovodi u poziciju administratora procesa dodijele sredstava LTZ i odgovornosti za sredstva koja nisu sredstva RTZ nego sredstva HTZ-a. Odluku o dodijeli sredstava donosi Turističko vijeće HTZ-a te nije jasno zašto bi HTZ bio isključen iz ugovorne obveze, a „međusobna prava i obveze“ ugovorom uređivale RTZ i LTZ. Predlažemo da proces dodijele sredstava s posebnog računa HTZ-a, provodi HTZ, kao i nastavno potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama, slijedom odluke koju donosi Turističko vijeće HTZ-a, a ne Turističko vijeće RTZ. Nije prihvaćen Zakon o turističkoj pristojbi i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama propisuje kako natječaj za dodjelu sredstava raspisuje HTZ za regionalne turističke zajednice, a regionalne turističke zajednice za lokalne turističke zajednice, stoga ovaj prijedlog nije u skladu sa zakonom i nije moguće prihvatiti ga.
3 Turistička zajednica Požeško-slavonske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT, Članak 8. Skupština Turističke zajednice Požeško-slavonske županije na svojoj 4.sjednici raspravljala je o predmetnom pravilniku te skreće pozornost na postupak dodjele sredstava lokalnim turističkim zajednicama opisan u članku 8. koji stavlja regionalne turističke zajednica u nezavidnu poziciju, u smislu da odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava donosi turističko vijeće regionalne turističke zajednice uz suglasnost Hrvatske turističke zajednice, a da pri tom regionalna turistička zajednica nema uvida s koliko sredstava raspolaže za objavu javnog poziva. Daljnja procedura podrazumijeva da prijave regionalnoj turističkoj zajednici podnose lokalne turističke zajednice, obradu pristiglih prijava, ocjenu prijava i prijedlog odluke priprema povjerenstvo u kojem regionalna turistička zajednica ima dva od pet članova, dok odluku o odabiru projekata donosi Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice, a ugovore sklapaju lokalne i regionalne turističke zajednice. Navedena procedura je prilično zamršena. Pri tome regionalne turističke zajednice su izložene rizicima s obzirom da: • Ne raspolažu sredstvima niti imaju uvid u predviđeni fond sredstava za javni poziv pojedine RTZ • Regionalne turističke zajednice ne odlučuju o odabiru projekata, tu odluku donosi Hrvatska turistička zajednica • U povjerenstvu regionalnu turističku zajednica predstavljaju samo dva člana, (dakle manjina u povjerenstvu). - S obzirom na sve navedeno predlažemo slijedeća moguća rješenja: 1. Centralizirani pristup - cjelokupnu procedure kako je opisana u članku 8. vodi Hrvatska turistička zajednica i to: • Raspisuje javni poziv • Imenuje povjerenstvo • Donosi odluku o odabiru projekata • Potpisuje ugovore s lokalnim turističkim zajednicama. 2. Decentralizirani pristup - Hrvatska turistička zajednica donosi odluku o iznosu sredstava za svaku županiju na temelju posebnog izračuna temeljenog na indeksu turističke razvijenosti županija i jedinica lokalne samouprave • Regionalne turističke zajednice raspisuju javni poziv, za svoje područje, imenuju povjerenstvo, donose odluku na turističkom vijeću i potpisuju ugovore s lokalnim turističkim zajednicama • Nakon provedbe projekata lokalnih turističkih zajednica, regionalna turistička zajednica sastavlja izvješća i podnosi ga svom turističkom vijeću i Hrvatskoj turističkoj zajednici. Nije prihvaćen Zakon o turističkoj pristojbi i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama propisuje kako natječaj za dodjelu sredstava raspisuje HTZ za regionalne turističke zajednice, a regionalne turističke zajednice za lokalne turističke zajednice, stoga ovaj prijedlog nije u skladu sa zakonom i nije moguće prihvatiti ga.
4 Turistička zajednica Osječko-baranjske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT, Članak 8. Iste komentare koje navode kolege iz TZ VSŽ, TZ DNŽ i TZ PSŽ na članak 8. i buduće zadaće regionalnih turističkih zajednica vezane uz Fond dali su usmeno članovi Turističkog vijeća TZ OBŽ na sjednici održanoj u prosincu. Uz sve navedeno, nužna je i procjena administrativnih, ljudskih i financijskih kapaciteta za ukupno povećanje obima zadaća preusmjerenih s razine HTZ-a na RTZ. Nije prihvaćen Sukladno članku 7. stavku 2. odnosno članku 8. stavku 2. Pravilnika, Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava obavezno sadrži prihvatljive aktivnosti koje moraju biti u skladu s aktivnostima navedenim u članku 6. Pravilnika, maksimalni broj projekata koje je moguće prijaviti, omjere financiranja, izvještavanje o realizaciji projekta, minimalna vrijednost pojedinog projekta, kriterije odabira, način povrata sredstava u slučaju nerealiziranog projekta, rokove za podnošenje prijave i druge elemente. Slijedom toga, prihvatljivi troškovi projekta bit će definirani natječajem.
5 Turistička zajednica Osječko-baranjske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT, Članak 6. Ljudski i financijski kapaciteti za rad, kao i realizaciju projekata razlikuju se od turističke zajednice do turističke zajednice. Predlažemo da se u okviru budućih natječaja uvode kao prihvatljiv trošak i trošak upravljanja projektom, kao što je to slučaj prihvatljivim troškovima provedbe EU projekata. Što je veća razvojna potreba, manji je financijski kapacitet, a veća je potreba za ljudskim kapacitetima koji mogu unaprijediti konkurentnost same destinacije. Nije prihvaćen Sukladno članku 7. stavku 2. odnosno članku 8. stavku 2. Pravilnika, Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava obavezno sadrži prihvatljive aktivnosti koje moraju biti u skladu s aktivnostima navedenim u članku 6. Pravilnika, maksimalni broj projekata koje je moguće prijaviti, omjere financiranja, izvještavanje o realizaciji projekta, minimalna vrijednost pojedinog projekta, kriterije odabira, način povrata sredstava u slučaju nerealiziranog projekta, rokove za podnošenje prijave i druge elemente. Slijedom toga, prihvatljivi troškovi projekta bit će definirani natječajem.
6 Turistička zajednica Osječko-baranjske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT, Članak 4. Smatramo da je potrebna prilagodba parametara indeksa i/ili uključivanje kriterija koji se odnosi na izvorne prihode turističke zajednice, kako bi kriteriji bili usklađeni s realnim razvojnim stanjem i potreba,na terenu. Nije prihvaćen Indeks turističke razvijenosti razvijen je u suradnji s i prema metodologiji Instituta za turizam. Pri izračunu Indeksa turističke razvijenosti pokazatelji vrijednosti iskazani su kao apsolutni broj vezan uz pojedini pokazatelj, ali i relativni broj koji je vrijednost pokazatelja u odnosu na broj stanovnika. Uzevši u obzir znanstvene analize koje su podloga za izradu Metodologije izračuna Indeksa turističke razvijenosti, utvrđeno je kako navedeni parametri najbolje odražavaju turističku razvijenost te nije potrebno uvoditi dodatne pokazatelje.
7 Turistička zajednica Općine Rakovica PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT, Članak 4. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE RAKOVICA Koristiti isključivo kriterij indeks turističke razvijenosti smatramo da nije dobar, ne korespondira prihodima turističke zajednice ( izvorni prihodi turističke zajednice; turistička pristojba i turistička članarina) koje pojedine destinacije ostvaruju. Pojedine destinacije ( Plitvička Jezera, Sv.Martin na Muri, Tuhelj, indeks veći od 25) generiraju velik broj postelja i noćenja na temelju jedne atrakcije te su indeksom svrstane u razvijene turističke jedinice lokalne samouprave, a s druge strane se radi o jedinicama lokalne samouprave s malim brojem stanovnika ,velikoj površini koja nije uzeta u obzir pri izračunu indeksa i malom proračunu. Na ovim destinacijama jedna atrakcije privlače posjetitelje i na temelju toga iskaču od prosjeka, a za razvoj drugih sadržaja ne generiraju dostatan prihod, nerazvijene su. Nije jedna atrakcija mjerilo turističkog razvoja, ne možemo zanemariti ostalu infrastrukturu . Rakovica s 300.000 noćenja iskače od prosjeka, ali ne možemo reći da smo na temelju toga financijski i kadrovski dostatni u smislu razvoja turističke infrastrukture, shodno tome možda bi bilo pravednije u kriterije uključite podjelu turističkih zajednica do i preko 1.000.000 komercijalnih noćenja. Kod izrade metodologije Instituta za turizam navedeno je „Istraživanje korištenih metoda izračuna turističke razvijenosti pokazalo je da se širom svijeta uglavnom koriste slični pokazatelji, ali i da se oni rijetko koriste za potrebe službene klasifikacije jedinica lokalne samouprave, odnosno kao mehanizmi poticanja razvoja u pojedinim dijelovima zemlje.“, npr. Nacionalni plan otpornosti i oporavka isključuje turističke zajednice I kategorije ( u jednom dijelu investicija, ne u potpunosti), dok su sve druge prihvatljive. Predlažemo da se uz kriterij indeksa turističke razvijenosti (kad već smatrate da je on najmjerodavniji ) i usklađenosti sa strateškim dokumentima uzmu u obzir i izvorni prihodi (turistička pristojba i turistička članarina) koje ostvaruju turističke zajednice, i/ili podjela turističkih zajednica na noćenja do i preko 1.000.000 kako smo i podijeljeni Zakonom, i/ili sve turističke zajednice kontinenta ( kako sam pravilnik kaže fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent), sve kontinentalne turističke zajednice su realno nerazvijene i trebaju potporu u razvoju. Nije prihvaćen Indeks turističke razvijenosti razvijen je u suradnji s i prema metodologiji Instituta za turizam. Pri izračunu Indeksa turističke razvijenosti pokazatelji vrijednosti iskazani su kao apsolutni broj vezan uz pojedini pokazatelj, ali i relativni broj koji je vrijednost pokazatelja u odnosu na broj stanovnika. Uzevši u obzir znanstvene analize koje su podloga za izradu Metodologije izračuna Indeksa turističke razvijenosti, utvrđeno je kako navedeni parametri najbolje odražava turističku razvijenost te nije potrebno uvoditi dodatne pokazatelje.
8 Turistička zajednica mjesta Zlarin   Poštovani, niste uzeli u obzir postojanje LTZ (nekadašnje zajednice mjesta) koje djeluju potpuno zasebno i samoodrživo na nerazvijenim područjima, ali administrativno pripadaju razvijenom JLS. Primjerice - LTZ Zlarin, LTZ Krapanj Brodarica i LTZ Grebaštica pripadaju gradu Šibeniku na kojem djeluje i LTZ grada Šibenika. Grad Šibenik pripada u VII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave te na području cijelog grada ostvaruje se preko milijun noćenja. Pritom mjesta kao što su Grebaštica, Brodarica te naročito otoci Krapanj i Zlarin imaju godišnje daleko manje noćenja i nisu jednako razvijeni. Ujedno, Krapanj i Zlarin podliježu Zakonu o otocima te je donesen Pravilnik o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka, ali se pokazatelji nisu još izradili. LTZ u ovim mjestima djeluju kao glavni razvojni pokretači te zaslužuju priliku da mogu aplicirati na natječaje Fonda te je nužno napraviti posebnu metodologiju izračuna. Tim više što im se ionako mala sredstva službenom raspodjelom dodjeljuju i Fondu. S poštovanjem, direktorica TZM Zlarin Katarina Gregov Nije prihvaćen Indeks turističke razvijenosti razvijen je u suradnji s i prema metodologiji Instituta za turizam. Pri izračunu Indeksa turističke razvijenosti pokazatelji vrijednosti iskazani su kao apsolutni broj vezan uz pojedini pokazatelj, ali i relativni broj koji je vrijednost pokazatelja u odnosu na broj stanovnika. Uzevši u obzir znanstvene analize koje su podloga za izradu Metodologije izračuna Indeksa turističke razvijenosti, utvrđeno je kako navedeni parametri najbolje odražavaju turističku razvijenost te nije potrebno uvoditi dodatne pokazatelje. Zakon o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma u članku 5. propisuje područja za koja se turistička zajednica osniva, i to: lokalna turistička zajednica osnovana kao lokalna destinacijska menadžment organizacija za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave, otoka, rivijere ili slične prostorne cjeline, regionalna turistička zajednica osnovana kao regionalna destinacijska menadžment organizacija za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, Turistička zajednica Grada Zagreba za područje Grada Zagreba i Hrvatska turistička zajednica za područje Republike Hrvatske. U prijelaznim odredbama, u članku 71. propisano je kako su postojeće turističke zajednice mjesta, općina ili gradova, turističke zajednice područja i turističke zajednice iz članka 60. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, br. 152/08.) dužne uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama ovoga Zakona koje se odnose na lokalne turističke zajednice u roku od deset mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
9 Turistička zajednica Dubrovačko - neretvanske županije PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT, Članak 8. Turističko vijeće Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije na svojoj 17. sjednici raspravljalo je o prijedlogu Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, te je nakon rasprave o članku 8. zaključeno slijedeće: Postupak dodjele sredstava lokalnim turističkim zajednicama opisan u članku 8. stavlja regionalne turističke zajednica u nezavidnu poziciju. Naime odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava donosi turističko vijeće regionalne turističke zajednice uz suglasnost Hrvatske turističke zajednice, a da pri tom regionalna turistička zajednica nema uvida s koliko sredstava raspolaže za objavu javnog poziva, jer su sva sredstva na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice. Prijave regionanloj turističkoj zajednici podnose lokalne turističke zajednice. Obradu pristiglih prijava, ocjenu pojedinih prijava i prijedlog odluke priprema povjerenstvo u kojem regionalna turistička zajednica ima dva od pet članova. Odluku o odabiru pojekata donosi Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice, a ugovore sklapaju lokalne i regionalne turističke zajednice. Navedena procedura je prilično zamršena. Nadalje, regionalne turističke zajednice su izložene rizicima s obzirom da: • Ne raspolažu sredstvima već su sredstva u Hrvatkoj turističkoj zajednici • Regionalne turističke zajednice ne odlučuju o odabiru projekata, tu odluku donosi Hrvatska turistička zajednica • U povjerenstvu regionalnu turističku zajednica predstavljaju samo dva člana, (dakle manjina u povjerenstvu), što je svojevrsni iskaz nepovjerenja u regionalne turističke zajednica S obzirom na sve navedeno predlažemo slijedeća moguća rješenja: A. Cjelokupnu procedure kako je opisana u članku 8. vodi Hrvatska turistička zajednica i to: • Raspisuje javni poziv • Imenuje povjerenstvo • Donosi odluku o odabiru projekata • Potpisuje ugovore s lokalnim turističkim zajednicama B. Ukoliko se želi u ovom programu imati regionalne turističke zajednice moguće je to izvesti kroz slijedeću proceduru: • Hrvatska turistička zajednica donosi odluku o iznosu sredstava za svaku županiju na temelju posebnog izračuna temeljenog na indeksu turističke razvijenosti županija i jedinica loklane samouprave • Regionalne turističke zajednice raspisuju javni poziv, za svoje pordučje, imenuju povjerenstvo (bez članova iz Hrvatske turističke zajednica i Ministarstva), donose odluku na svom turističkom vijeću i potpisuju ugovore s lokalnim turističkim zajednicama • Nakon provedbe projekata loklanih turističkih zajedenica, regionalna turistička zajednica sastavlja izvješća i podnosi ga svom turističkom vijeću i Hrvatskoj turističkoj zajednici Model A) je u biti najjednostavniji, dok se u modelu B) uključuju regionalne turističke zajednice, ali sa punim povjerenjem da će regionalne turističke zajednice proces obaviti profesionalno i odgovorno, a po završetku izvijestiti Hrvatsku turističku zajednicu koja će na taj način imati kontrolu nad ukupnim procesom. Nije prihvaćen Zakon o turističkoj pristojbi i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama propisuje kako natječaj za dodjelu sredstava raspisuje HTZ za regionalne turističke zajednice, a regionalne turističke zajednice za lokalne turističke zajednice, stoga ovaj prijedlog nije u skladu sa zakonom i nije moguće prihvatiti ga. Temeljem zakona, sredstva se nalaze na posebnom računu HTZ-a, stoga je na isplatu sredstava potrebno primijeniti odredbe Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskoga turizma te Statuta HTZ-a, a primjena predloženog pristupa ne bi bila u skladu s propisima.
10 Josip Mikolčić PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA TURISTIČKI NEDOVOLJNO RAZVIJENA PODRUČJA I KONTINENT, Članak 8. Prvo, čestitamo odgovornima i autorima nacrta Pravilnika što su ipak, nakon tri godine, uspjeli doći do ove faze u njegovoj izradi. Svaki trud se isplati pa tako i ovaj bez obzira na protok vremena jer je ono ipak relativno, a samo je konstanta truda ispravan put do bajkovitih ostvarenja. Zaigrana momčad od nekoliko desetina zaposlenih u HTZ-u ovim se Pravilnikom želi rasteretiti od jedine preostale trunčice profesionalizma i poslove iz svoje odgovornosti delegirati nekom drugom na poprilično šaljiv način… npr. bez da se znaju rokovi, iznosi, kriteriji… RTZ-i bi, bez ikakvog utjecaja na stihijski postupak, trebali raspisati natječaj i pritom snositi svu ugovornu odgovornost, a zaigrana momčad bi bila zastupljena u povjerenstvu, donosila odluke i, vrlo vjerojatno, pokušavala emitirati sekvence blistave mudrosti. Ljubazno pozivamo i molimo sve odgovorne da učine konkretan napor kako bi se ovako nakaradan nacrt vrlo važnog Pravilnika doveo do forme smislenog i provedivog sadržaja koji će biti od stvarne koristi i pomoći za cijeli sustav TZ-a. Primljeno na znanje Nije konkretna primjedba već općeniti komentar.