Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Ažuriranog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za 2022. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN ZIDAREVIĆ Prijedlog Ažuriranog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za 2022. godinu U predlogu zakonodavnih aktivnosti nedostaje neophodna izmena Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Trenutni zakon je nedorečen i zahteva izmenu, posebno nakon potonjih zemljotresa koji su pogodili glavni grad i Baniju. U ovom trenutku, zakon koji je na snazi izuzima prepoznavanje odgovornosti predstavnika stanara, samovolje istih, kao i nikakvu kontrolu nad zakonitim radom pravnih lica tvrtki koje obavljaju funkciju upravitelja zgrade. U situacijama potencijalnih nepravilnosti rada predstavnika stanara ili tvrtki upravitelja jedina opcija za razrešenjem jeste obraćanje sudu što znači višegodišnji proces. Postupak razrešenja, potpisivanjem 51% suvlanika, usled nerešenih međuljudskih odnosa, neostvariv je. Nije prihvaćen Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.; dalje: ZV) opći je propis u odnosu na Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20., 10/21. i 117/21.; dalje: ZOZ) kojim se uređuje način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih odnosno uništenih zbog prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tim nepogodama, određuju se nadležna tijela, rokovi za postupanje i druga pitanja s tim u vezi, a radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, zaštite okoliša, prirode i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života na pogođenim područjima. Člankom 16. stavcima 7. i 8. ZOZ-a propisano je da se popravak nekonstrukcijskih elemenata, uklanjanja zgrade, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije, cjelovita obnova konstrukcije i cjelovita obnova zgrade na temelju ovoga Zakona u smislu propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima smatra poslom redovite uprave, kao i odluka suvlasnika o obnovi, uklanjanju, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i isplata novčane pomoći. Nadalje stavkom 9. istog članka propisano je da u suvlasničkim odnosima iz postupaka obnove predviđenim ovim Zakonom isključuje se od primjene članak 40. stavak 4. ZV-a. Sukladno navedenom, smatramo da izmjena ZV-a kao općeg propisa u ovom trenutku nije svrsishodna jer je navedena materija regulirana ZOZ-om kao posebnim propisom, a koji je u nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ističe se da se sukladno pravnim pravilima u slučaju različitog reguliranja određene materije primjenjuju posebni propisi, odnosno konkretno ZOZ.