Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Općina Brodski Stupnik 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore U ranijem sudjelovanju kroz anketni upitnik "Prijedlozi projekata za financiranje u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu" Općina Brodski Stupnik je obavijestila nadležna tijela kako na širem području Općine Brodski Stupnik postoje mnoga obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sektorima voćarstva, vinogradarstva i povrtlarstva koji uslijed klimatskih promjena sve teže uspijevaju ostvarivati dostatne prinose i prihode od svoje proizvodnje. Brodsko-posavsku županiju kao jedino mogućeg prijavitelja na ovakav Natječaj svake godine temeljem Zahtjeva za uvrštenjem u Proračun molimo sufinanciranja projektne dokumentacije kao neophodne pripremne radnje, ali na žalost koja do sada nije realizirana. Općina Brodski Stupnik je samoincijativno započela pripremne aktivnosti izgradnje sustava za navodnjavanje za poljoprivredne površine te je od Instituta IGH Zagreb naručila geofizičke-geoelektrične vodoistražne radove na osnovu kojih je utvrđen lokalitet budućih vodoistražnih bušenja, a osim tako utvrđenih lokaliteta na terenu postoje izvorišta „Pavlovac“ i „Glavarda“ koja su korištena u ranijem vremenu za vodoopskrbu stanovništva, no spajanjem na vodoopskrbni sustav Brod, Komunalno poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Slavonski Brod koje je koristilo izvorišta ista je spremna prepustiti JLS na daljnju upotrebu. Izradom eksploatacijske bušotine i ugradnjom probno-eksploatacijskog zdenca, dobit će se stvarni pokazatelji o kapacitetu vodozahvata i kvaliteti prirodne podzemne vode koja će se koristiti kroz izgrađeni sustav navodnjavanja poljoprivrednih parcela na području Općine Brodski Stupnik. Također, u Planu investicija "Hrvatskih voda" je izgradnja akumulacije u vodotoku "Razliv" (k.o.Stari Slatinik") koja bi također služila kao dio sustava. Procjenjujemo da bi tako izgrađeni cjeloviti sustav bio "jeftin i ekonomičan" budući su svi navedeni položaji na dovoljnoj nadmorskoj visini u odnosu na položaje poljoprivrednih površina na koje bi voda dolazila uglavnom prirodnim padom. Obzirom na velike troškove u pripremi projektne dokumentacije, molimo mogućnost prijave projekata koji se odnose na izgradnju cjelovitog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima (razina Idejnog projekta), ali bez u ovom trenutku ishodovane građevinske dozvole uz drugačije postavljene uvjete oko iste (npr. do određenog roka)! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Prema Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. prihvatljivi korisnici unutar tipa operacije 4.3.1. su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 Natječaja. Prihvatljivi projekti unutar Natječaja su projekti izgradnje cjelovitog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom.
2 SANDRA ZOVKO   Program ruralnog razvoja RH (u daljnjem tekstu: PRR RH) za financijsko razdoblje 2014.-2020. Europska komisija je prihvatila 28.5.2015. godine, a Vlada RH usvojila 26.6.2015. godine. Ukupno je odobren iznos od 2, 383 milijarde EUR-a, od čega 85 % (2.026 milijardi EUR-a) osigurava Europska komisija iz EPPFR (EU fond za ruralni razvoj), a 15 % RH. U okviru okvira zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), a za postizanje sljedećih ciljeva: osiguranje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i akcije protiv klimatskih promjena, postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih prostora uključivo zadržavanje radnih mjesta, kroz prioritetnu os 2..:„Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo upravljanje šumama“,a putem mjere: mjera M4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjera 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu navodnjavanja“ osiguran je iznos od 98 mil. EUR-a. Projekti navodnjavanja u PRR RH su uvršeni, a što se jasno i navodi u PRR RH , na osnovu Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) koji se provodi od 2005. godine preko ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo te Hrvatskih voda kao stručne agencije koja u provedbi NAPNAV-a ima sljedeću ulogu: - vođenje i praćenje realizacije NAPNAVa, - priprema godišnjih Programa navodnjavanja, - stručno revidiranje, odobravanje i provođenje planske i ostale dokumentacije, - stručno vođenje/upravljanje gradnjom (program izrade projektne dokumentacije i program građenja) nacionalnih pilot projekata navodnjavanja, - stručno vođenje/upravljanje projektima gradnje (program izrade projektne dokumentacije i program građenja) mješovitih melioracijskih sustava (javna odvodnja i navodnjavanje) te vodnih građevina kojima se osigurava provedba NAPNAV-a ili projekata javnog navodnjavanja, a koji su u vlasništvu Hrvatskih voda, - komisiono stručno vođenje/upravljanje projektima gradnje (program izrade projektne dokumentacije i program građenja) sustava javnih navodnjavanja u vlasništvu jedinica regionalne samouprave (bez naknade), - sufinanaciranje i/ili financiranje projekata sustava javnog navodnjavanja u vlasništvu Hrvatskih voda ili jedinica regionalne samouprave, - pomoć jedinicama regionalne samouprave u organizaciji uvođenja navodnjavanja i prijavi projekata za EU fondove, - prikupljanje podataka o korištenju vodnih građevina u svrhu navodnjavanja, - definiranje i osiguranje uvjeta za zahvaćanje vode za navodnjavanje, - sudjelovanje u definiranju zakonodavnih okvira, strategija, programa, planova i sl. - redovito izvješćivanje prema Stručnom timu za navodnjavanje i nadležnom Ministarstvu te ostalim državnim tijelima, - informiranje šire javnosti o provođenju NAPNAVa, - međunarodna suradnja, i sl. U okviru pripreme za realizaciju projekta navodnjavanja donesen je 2016. godine Pravilnik o provedbi mjere M4–tip operacije 4.3.1. (NN 62/2016 – srpanj 2016. , NN 101/2017 – listopad 2017. i NN 111/2018 – prosinac 2018) kojim je definirano u bitnom: - upravljačko tijelo (Ministarstvo poljoprivrede), - tijelo zaduženo za operativnu provedbu Programa (APPRRR), - korisnici potpore županije, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, -nositelj tehničke potpore za pripremu i provedbu projekata sukladno Zakonu o vodama - članak 2. st. 3. navedenog Pravilnika, a koja glasi: „(3) Tehničku potporu u pripremi i provedbi projekata javnog navodnjavanja provode Hrvatske vode sukladno članku 186. stavku 2. točki 7. Zakona o vodama (»Narodne novine« br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i, 14/14, 46/18), što uključuje i komisiono vođenje projekta sukladno ugovoru između korisnika i Hrvatskih voda.“, - iznos potpore (100 % prihvatljivih troškova: 85% EPFRR + 15% RH) te -maksimalni iznos potpore po projektu (15 mil. EUR-a). Temeljem navedenog Pravilnika i njegovih odredbi, provedena su dva Natječaja: - u 2016. godini - NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, provedba tipa operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« (NN 69/2016 – srpanj 2016., NN 18/2017 – ožujak 2017.), na koji je prijavljeno i odobreno 9 projekata javnog navodnjavanja i - u 2019. godini - NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, provedba tipa operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« objavljen na stranicama APPRRR-a dana 28.09.2019. na koji je prijavljeno i odobreno 8 projekata javnog navodnjavanja. Navedeni Pravilnik je stavljen van snage u rujnu 2019. godine donošenjem novog pravilnika - Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, 37/2020, 31/2021, 134/2021) – koji je općenite naravi, obuhvaća sve mjere i koji upućuje na to da se detalji (uvjeti/zahtjevi, pravila i sl.) vezani uz pojedinu mjeru, podmjeru, odnosno tip operacije definiraju u vezanom Natječaju. Kako u tom novom Pravilniku nije navedena ranije navedena odredba iz važećeg Zakona o vodama vezano na mjeru 4, podmjeru 4.3., tip operacije 4.3.1. , u svim budućim Natječajima za navedeni tip operacije ista bi morala biti navedena, jer je u protivnom Natječaj nejasan i u krajnju ruku, neusklađen s važećim zakonskim propisima RH. Uvidom u najnoviji NACRT NATJEČAJA za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. , objavljen dana 14.12.2021. na e-savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19469, jasno je da NEMA odredbe u skladu s člankom 199. stavak 2. točka 7. važećeg Zakona o vodama (NN 66/19 i 84/21), a isto je bilo navedeno i u Zakonu o vodama koji više nije na snazi, kojom je jasno određeno da su poslovi Hrvatskih voda: „7. u navodnjavanju – upravljanje projektima gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno nacionalnim programima i projektima; sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave“ S tim u vezi, pozivam nadležno Ministarstvo da predmetni novi Natječaj za tip operacije 4.3.1. usklade s pozitivnim zakonskim propisima RH, a kako je bilo i ranije određeno, ili se na mala vrata pokušava udovoljavati privatnim interesima. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. U skladu s navedenim, djelatnost Hrvatskih voda definirana je prema višem pravnom aktu odnosno Zakonom o vodama (“Narodne novine” br. 66/19 i 84/21) dok se natječajem definira dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21). Međutim, prihvaća se Vaš prijedlog te će djelatnost Hrvatskih voda iz stavka 2. članka 199. Zakona o vodama biti dodatno istaknuta kroz ovaj natječaj.