Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. II. STRUČNE KVALIFIKACIJE, Članak 4. Ograničenje glede prijevoza putnika je razumljivo no za prijevoz opasnih tvari svih vrsta nije potrebno. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. OBRAZLOŽENJE: Direktivom 2007/59/EZ, čl.10. propisano je „Države članice propisuju donju dobnu granicu podnositelja zahtjeva, koja mora biti najmanje 20 godina“. Zakonom o sigurnosti i interoperatilnosti željezničkog sustava „NN“ 63/20. člankom 3. st.3. Propisano je : „ Na prijevoz opasnih tvari željeznicom primjenjuju se propisi kojima se uređuje područje prijevoza opasnih tvari.“ Slijedno Zakonom o prijevozu opasnih tvari „NN“ 79/07, čl. 2 područje primjene definirano je da se isti odnosi i na željeznički promet. Također su čl.3. definirani međunarodni sporazumi COTIF te Pravilnik RID. Direktivom 2007/59/EZ su propisan minimalni uvjeti za dobivanje dozvola i potvrde.
2 ENNA Transport d.o.o. II. STRUČNE KVALIFIKACIJE, Članak 4. Predlažemo izmjenu stavka 3. članka 4. Prijedloga Pravilnika na način da glasi: (3) Podnositelj zahtjeva za izdavanje potvrde koja uključuje upravljanje vučnim vozilom vlaka za prijevoz putnika mora imati najmanje 21 godinu života, a vlaka u kojem se prevoze opasne tvari minimalno jednu godinu iskustva na poslovima iz djelokruga radnog mjesta strojovođe. Redovno četverogodišnje školovanje strojovođa traje do cca njihove osamnaeste godine života. Ako bi se strojovođa zaposlio kod željezničkog teretnog prijevoznika koji ima i dozvolu da prevozi opasne tvari RID, isti ne bi mogao voziti takve vlakove cca 3 godine. Svi željeznički prijevoznici u HR koji imaju namjeru prevoziti teret kao i opasne tvari, prilikom zapošljavanja strojovođa, provode osposobljavanja (teoretska i praktična – vožnja lokomotiva), kao i osposobljavanja za prijevoz opasnih tvari koja provodi ovlaštena osoba od strane Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Uzimajući u obzir navedeno, smatramo kako bi strojovođama trebalo omogućiti upravljanje vlakom u kojem se prevoze opasne tvari ako imaju minimalno jednu godinu iskustva na poslovima iz djelokruga radnog mjesta strojovođe. Godine života ne bi trebale isključivi uvjet za upravljanje vlakom u kojem se prevoze opasne tvari s obzirom da iste ne garantiraju da strojovođa ima iskustva u prijevozu opasnih tvari. Mišljenja smo kako je minimalno jedna godina iskustva na poslovima iz djelokruga radnog mjesta strojovođe i adekvatna edukacija za prijevoz opasnih stvari dovoljna razina osposobljenosti za prijevoz opasnih stvari ne uzimajući u obzir godine života strojovođa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. OBRAZLOŽENJE: Direktivom 2007/59/EZ, čl.10. propisano je „Države članice propisuju donju dobnu granicu podnositelja zahtjeva, koja mora biti najmanje 20 godina“. Zakonom o sigurnosti i interoperatilnosti željezničkog sustava „NN“ 63/20. člankom 3. st.3. Propisano je : „ Na prijevoz opasnih tvari željeznicom primjenjuju se propisi kojima se uređuje područje prijevoza opasnih tvari.“ Slijedno Zakonom o prijevozu opasnih tvari „NN“ 79/07, čl. 2 područje primjene definirano je da se isti odnosi i na željeznički promet. Također su čl.3. definirani međunarodni sporazumi COTIF te Pravilnik RID. Direktivom 2007/59/EZ su propisan minimalni uvjeti za dobivanje dozvola i potvrde.
3 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. II. STRUČNE KVALIFIKACIJE, Članak 5. Uvjet četverogodišnjeg strukovnog obrazovanja tehničke škole za usmjerenje tehničar vuče-strojovođa onemogućava stjecanje dozvole za kandiate s četverogodišnjim strukovnim obrazovanjem i dodatno završenim stručnim osposobljavanjem u ovlaštenom centru za osposobljavnje strojovođa što bitno smanjuje mogućnosti stjecanja dozvole za strojovođu. Prihvaćen Prihvaća se.
4 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. II. STRUČNE KVALIFIKACIJE, Članak 6. Tekst čl. 6. st. 3. potrebno je preformulirati odnosno raščlaniti na dva stavka koji glase: „(3) Prije izdavanja potvrde željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture podnositelja zahtjeva za izdavanje potvrde mora upoznati sa svojim sustavom upravljanja sigurnošću utvrđenom prema propisu kojim se uređuje područje sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. (4) Željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture u okviru sustava upravljanja sigurnošću moraju kroz odgovarajuće postupke obuke i provjere znanja osiguravati trajnu stručnu osposobljenost strojovođa.“ OBRAZLOŽENJE Intencija predmetne odredbe je obvezati željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture na: 1. upoznavanje podnositelja zahtjeva za izdavanje potvrde sa sustavom upravljanja sigurnošću što uključuje poznavanje osnovnih elemenata (način organizacije, područje primjene i pripadajući dijelovi sustava upravljanja sigurnošću) s naglaskom na funkciju strojovođe unutar toga sustava 2. osiguravanje trajne stručne osposobljenosti strojovođa. Radi boljega razumijevanja i primjene navedenoga, predmetnu odredbu prikladno je raščlaniti na dva stavka kako je predloženo. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. II. STRUČNE KVALIFIKACIJE, Članak 7. Predlažemo da se umjesto "ciljevi" koristi termin "kompetencije" ili "znanja". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. OBRAZLOŽENJE: Navedeni tekst usklađen je sa Direktivom 2007/59/EZ.
6 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. II. STRUČNE KVALIFIKACIJE, Članak 8. U čl. 8. st. 5. umjesto rednoga broja „1.“ potrebno je upisati redni broj „2.“. OBRAZLOŽENJE U čl. 8. st. 5. se poziva na stavak 1., a stavak 1. se ne odnosi na dopunsku potvrdu, već na dozvolu strojovođa. Stavak 2. odnosi se na dopunsku potvrdu. Prihvaćen Prihvaća se.
7 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRILOG II., METODA OSPOSOBLJAVANJA Tekst prve rečenice Priloga II. potrebno je izmijeniti na način da se: 1. riječ „teoretskog“ zamjeni riječju „teorijskog“ 2. izbriše dio rečenice „i vožnja bez nadzora na prugama koje su zatvorene za promet u vrijeme osposobljavanja“. Slijedom predloženoga, prva rečenica Priloga II. treba glasiti: „Potrebno je osigurati odgovarajuću ravnotežu između teorijskog osposobljavanja (učionica i demonstracije) i praktičnog osposobljavanja (na radnome mjestu i vožnja pod nadzorom).“ OBRAZLOŽENJE 1. Pridjev teoretski označava pretpostavku, mogućnost, priliku, vjerojatnost, a ne teoriju. Pridjev teorijski pak označava nešto što se odnosi na teoriju (teorijsko osposobljavanje). 2. Uvažavajući tehničke i tehnološke karakteristike željezničke infrastrukture odnosno željezničkih pruga u Republici Hrvatskoj, vožnja bez nadzora na prugama koje su zatvorene za promet u vrijeme osposobljavanja predstavljala bi sigurnosni rizik. Vožnja bez nadzora na prugama koje su zatvorene za promet u vrijeme osposobljavanja sigurnosno je prihvatljiva na željezničkim prugama koje su fizički ograđene i na kojima nema željezničko-cestovnih prijelaza i pješačkih prijelaza preko pruge (na kojima su pruga i cesta denivelirani). Formulacija predmetne rečenice, odnosno odredba citirana iz Direktive 2007/59/EZ, iz sigurnosnih razloga nije u cijelosti prihvatljiva na našoj željezničkoj mreži. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. OBRAZLOŽENJE: Tekst Priloga II -„i vožnja bez nadzora na prugama koje su zatvorene za promet u vrijeme osposobljavanja“ prenesen je sukladno članku 7. Direktive 2007/59/EZ i odnosi se za čitavo područje Europske unije.
8 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRILOG III., OPĆE STRUČNO ZNANJE I ZAHTJEVI U POGLEDU DOZVOLE U petoj rečenici Priloga III. koja glasi: „Osposobljavanje za postizanje stručne osposobljenosti za posebna željeznička vozila ili infrastrukturu odnosi se na dozvolu strojovođe i propisano je u prilozima IV. i V.“, riječ „dozvolu“ potrebno je zamijeniti riječju „potvrdu“. OBRAZLOŽENJE Osposobljavanje za postizanje stručne osposobljenosti za posebna željeznička vozila ili infrastrukturu odnosi se na dopunsku potvrdu strojovođe (a ne na dozvolu) i propisano je u prilozima IV. i V. Prihvaćen Prihvaća se.