Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lucija Meštrć KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 96. Na što se odnosi objašnjenje uz članak 96. :" Članak 176. stavak 2. briše se kao nepotreban, a sve s obzirom da se analogni elaborati više neće izrađivati i predavati na pregled i potvrđivanje."? Ukoliko se misli na postojeću praksu izrade geodetskog elaborata u analognom obliku, takva izmjena, tj brisanje stavka 2. je u koliziji s prijedlogom novog Pravilnika o geodetskim elaboratima koji je još uvijek u postupku izrade, tj savjetovanje je završeno 31. 8. 2020., a izvješće još nije objavljeno. U tom prijedlogu Pravilnika, čl. 73., st. 1. i 2. govore o mogućnosti analogne predaje digitalnog elaborata, baš kao i trenutno važeći Pravilnik o geodetskim elaboratima Ukoliko se ovim izmjenama ukine mogućnost izrade geodetskog elaborata u analognom obliku i analogna predaja u katastarski ured na pregled, ovisno o vremenu donošenja novog Pravilnika, opet će biti nesuglasje unutar propisa vezanih za geodetsku struku. Tim više, ukoliko zakonodavac planira ukinuti izradu geodetskih elaborata analognim putem, trebao bi imati na umu činjenicu da je trenutno nemoguće izraditi sve moguće slučajeve digitalnim putem - putem SDGE-a (npr. u katastarskim općinama koje se još uvijek vode kao dvostruko stanje, kao i katastarske općine koje nemaju provedene sve elaborate u zemljišnoj knjizi radi čega je trenutno službeno stanje u katastru i zemljišnoj knjizi različito itd.). Nije jasno iz objašnjenja uz izmjenu čl 176. što se ukida. Potrebno ostaviti stavak 2 članka 178 do daljnjeg, tj. dok sve katastarske općine neće imati usklađene podatke u katastru i zemljišnoj knjizi te dok svi podaci vezani uz digitalni katastarski plan neće biti ispravni. Nije prihvaćen Obrazloženje članka 176 dopunjeno te sada glasi: Članak 176. stavak 2. briše se kao nepotreban, a sve s obzirom da se analogni elaborati više neće izrađivati i predavati na pregled i potvrđivanje kada se elaborati izrađuju u digitalnom obliku i dostavljaju na pregled i potvrđivanje digitalnim putem.
2 Jelena Rebić Dubravica KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 60. Poštovani, osim roka nadležnom uredu za potvrđivanje elaborata, nužno je definirati i rok u kojem drugostupanjsko tijelo rješava eventualne žalbe. Situacija je takva da se žalba sada rješava nakon godinu i pol dana, što je neprihvatljivo. Nije prihvaćen Rokovi postupanja po žalbama na prvostupanjska rješenja su određena Zakonom o općem upravnom postupku
3 Filip Vodopija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 59. Potrebno je izbjegavati višeznačne termine poput osoba "kojima je dostavu moguće izvršiti" jer će takav propis koji upućuje na subjektivnu procjenu dovesti do problema i različitih tumačenja u praksi. Nije prihvaćen Isto kao pod 24
4 Tomislav Gulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 59. čl 90.b st. 1 - koje su to osobe iskazane u geodetskom elaboratu? Da li su to nosioci prava na predmetnim ili također i nosioci prava na susjednim k.č.? čl 90c st. 4. i st. 5 - koji je smisao potpisivanja zapisnika o obilježavanju granica iz čl. 90a st. 10 te izjave o predočavanju iz čl.90b st 10, od strane svih pozvanih osoba, ako nepotpisivanje i neslaganje s izrađenim elaboratom nisu zapreke za potvrđivanje geodetskog elaborata prema ovim člancima? Ovi članci potvrđuju da je potpisivanje elaborata i predočavanje nepotrebno osim za naručitelja elaborata. Nije prihvaćen Člankom 47. Izmjena i dopuna Zakona propisuje se da se geodetski elaborat predočava osobama iskazanim u geodetskom elaboratu. Iz rečene odredbe potpuno je razvidno da osoba ovlaštena za obavljanje stručnih geodetskih poslova ovisno o svrsi u koju se elaborat izrađuje, a o tome ovisi i koje su osobe iskazane u elaboratu, poziva na predočavanje. Člankom 59. Izmjena i dopuna Zakona koji se dodaje članak 90c propisuje da ako osoba iz članka 90.b stavka 1. ovoga Zakona po provedenom postupku iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odbija potpisati izjavu iz članka 90.b stavka 10. ovoga Zakona, podaci iz takvog geodetskog elaborata temelj su za izradu geodetskog elaborata i provedbu promjene podataka o katastarskoj čestici u katastarskom operatu temeljem geodetskog elaborata, te da ako se osoba iz članka 90.b stavka 1. ovoga Zakona ne odazove na predočavanje elaborata, da se podaci iz takvog geodetskog elaborata temelj za izradu geodetskog elaborata i provedbu promjene podataka o katastarskoj čestici u katastarskom operatu temeljem geodetskog elaborata. Rečene odredbe nužne u osiguranju zaštite svi osoba koje sudjeluju u postupku, ali također su nužne i za postupak pregleda i potvrđivanja posebice obzirom na odredbe koje propisuju da se granice katastarskih čestica za koje se izrađuje odgovarajući geodetski elaborat, u primjeni ovoga Zakona, smatraju nespornim ukoliko u postupku izrade te pregleda i potvrđivanja elaborata, nije u tijeku sudski postupak uređenja međa, te da se geodetski elaborat ne izrađuje i ne potvrđuje.
5 Davorin Marinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 59. U stavku 7. iza riječi "uvjeta", dodati riječi: pravnim i" Prihvaćen Isto kao pod 7, 10 i 14 u odgovarajućem članku
6 Filip Vodopija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 58. Poštovani, dvostruko pozivanje nositelja prava, jednom na omeđivanje i jednom na predočavanje je suvišno, skupo, neproduktivno i produljuje vrijeme izrade elaborata što je protivno ideji ove izmjene Zakona. Sadašnje rješenje kad se nositelje prava obavještava jednom s kopijom plana na kojoj je prikazana promjena je optimalno rješenje i "najbolji kompromis". Uvođenje sustava OIB-a u odlučivanje o obavještavanju nositelja prava (aktivna/neaktivna osoba) i korištenje e-Oglasne ploče bi svakako poboljšalo sustav. Pozivanje nositelja prava unaprijed na terensku izmjeru nije moguće zbog dinamične vrste rada, vremenske prognoze, razne zauzetosti ljudi i općenitih problema oko dostave. Ovlašteni geodetski stručnjak može stručnom procjenom utvrditi postoji li potreba za službenom obavijesti i pozivom na omeđivanje ovisno o stanju na terenu, jer nije isti tretman za uokolo ograđenu ili omeđenu česticu ili za livadu bez ikakvih oznaka. Vrlo često nije ni moguće bez neke prve terenske izmjere utvrditi koje će sve čestice biti susjedne mjerenom području (PMP) pa će dolaziti do situacija kad svi nisu pozvani ili kad će biti pozivani ljudi koji uopće ne graniče s područjem izmjere. Molim da se razmotri još jednom način obavještavanja ljudi, posljedice koje bi donijelo ovo produljavanje izrade elaborata i nemogućnost izrade elaborata osobama koje imaju prebivalište van RH i u RH dolaze na kratka razdoblja. Važno je osigurati da svi nositelji prava na predmetnoj i susjednim česticama budu obaviješteni da se događa neka promjena, a to je osigurano i više godina se uspješno obavlja sa sadašnjim rješenjem. Uvođenjem sustava OIB-a i e-Oglasne ploče se taj sustav može poboljšati bez povećanja troškova i bez znatnog produljenja vremena izrade elaborata. Nije prihvaćen Člankom 46. odnosno 58. Izmjena i dopuna Zakona propisano je da se osobe upisane u katastarski operat za predmetne i susjedne katastarske čestice te osobe iz članka 72. ovoga Zakona, pozivaju na obilježavanje granica katastarskih čestica u okviru izrade geodetskog elaborata dostavom poziva javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave, da se istovremeno s objavom poziva iz stavka 1. ovoga članka, informacija o javno objavljenom pozivu na obilježavanje granica katastarskih čestica dostavlja pisanim putem osobama iz stavka 1. ovoga članka kojima je dostavu moguće izvršiti. Iz navedenog je više nego jasno propisano da se osobe pozivaju javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave. Jednako tako je jasno propisano da se sada izrađeni geodetski elaborat predočava osobama iskazanim u geodetskom elaboratu, kao i da se osobe iz geodetskog elaborata pozivaju na predočavanje geodetskog elaborata i to dostavom poziva javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave. Iz navedenog je razvidno da nije moguće jednim pozivom obaviti pozivanje različitih osoba za dvije potpuno različite radnje. Nakon ispunjenja tehničkih uvjeta pozivi se dostavljaju javnopravnim tijelima i pravnim osobama elektroničkim putem radi obavijesti. Nakon ispunjenja tehničkih uvjeta, fizičkim osobama pozivi se dostavljaju u osobni korisnički pretinac radi obavijesti.
7 Filip Vodopija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 58. Poštovani, potrebno je izbjegavati višeznačne termine poput osoba "kojima je dostavu moguće izvršiti" jer je to u potpunosti subjektivna kategorija i spada u sferu vidovitosti. Ukoliko se želi smanjiti trošak pošte, potrebno je uvesti jasne kriterije po kojima se odlučuje o tome šalje li se obavijesti poštom ili ne. To može biti kriterij upisanog OIB-a i odgovor sustava OIB-a o aktivnoj osobi. Osobama bez upisanog OIB-a i osobama s upisanim OIB-om kojima OIB sustav javlja da su neaktivne se tada ne bi slale obavijesti. Nije prihvaćen Člankom 46. odnosno 58. Izmjena i dopuna Zakona propisano je da se osobe upisane u katastarski operat za predmetne i susjedne katastarske čestice te osobe iz članka 72. ovoga Zakona, pozivaju na obilježavanje granica katastarskih čestica u okviru izrade geodetskog elaborata dostavom poziva javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave, da se istovremeno s objavom poziva iz stavka 1. ovoga članka, informacija o javno objavljenom pozivu na obilježavanje granica katastarskih čestica dostavlja pisanim putem osobama iz stavka 1. ovoga članka kojima je dostavu moguće izvršiti. Iz navedenog je više nego jasno propisano da se osobe pozivaju javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave. Jednako tako je jasno propisano da se sada izrađeni geodetski elaborat predočava osobama iskazanim u geodetskom elaboratu, kao i da se osobe iz geodetskog elaborata pozivaju na predočavanje geodetskog elaborata i to dostavom poziva javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave. Nakon ispunjenja tehničkih uvjeta, fizičkim osobama pozivi se dostavljaju u osobni korisnički pretinac radi obavijesti.
8 Tomislav Gulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 58. članak 58 tj. čl 90. - Prema zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pravo međe spada u susjedska prava tako da bi vlasnike susjednih nekretnina trebao obavještavati vlasnik predmetne nekretnine, a ne ovlašeni geodet. st 1 - točnije propisati koje se osobe obavještavaju s obzirom da često katastar ima neažurirane podatke o posjednicima, ZK o vlasnicima st 3 - a) propisati detaljnije kako se utvrđuje kome je poziv moguće dostaviti b) propisati kome se dostavlja poziv ako je na nekretnini upisano više osoba, u nekim situacijama desetak, ponekad i više desetaka osoba c) propisati da u inozemstvo ne treba slati obavijesti s obzirom da se ti vlasnici ne mogu odazvati u razumnom roku d) propisati da se u slučaju kad je međa određena u prethodnim elaboratima koji su izrađeni u HDKS ili HTRS/96TM koordinatnom sustavu ne treba pozivati nositelje prava osim ako se ne mijenjaju podaci (koordinate) međanih točaka st. 5 - koje su to fizičke osobe? st 9 i 10 - nije propisano što u slučaju ako vlasnik predmetne i vlasnik susjedne k.č. pokažu među, ali se ne slažu oko nje, a nije nikakav sudski postupak uređenja međe u tijeku st 11 - nije propisano što u slučaju ako osobe koje su se odzvale ne potpišu zapisnik st 12 - da li osobe koje su se odazvale pod pojmom "osobe u odnosu na osobe upisane u katastarski operat, zemljišnu knjigu, kartone zemljišta" imaju pravo nešto potpisati bez punomoći Nije prihvaćen Člankom 46. odnosno 58. Izmjena i dopuna Zakona propisano je da se osobe upisane u katastarski operat za predmetne i susjedne katastarske čestice te osobe iz članka 72. ovoga Zakona, pozivaju na obilježavanje granica katastarskih čestica u okviru izrade geodetskog elaborata dostavom poziva javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave, da se istovremeno s objavom poziva iz stavka 1. ovoga članka, informacija o javno objavljenom pozivu na obilježavanje granica katastarskih čestica dostavlja pisanim putem osobama iz stavka 1. ovoga članka kojima je dostavu moguće izvršiti. Dostavu je moguće izvršiti onda kada je u postojećim evidencijama razvidno da postoji podataka o naselju ulici i kućnom broju, ili su ti podaci prikupljeni prilikom terenske izmjere. Nije moguće unaprijed znati i to prije nego se stranke usuglase jesu li prethodno određene lomne točke međe i drugih granica unutar standarada položajne točnosti propisane člankom 26. postojećeg zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. U slučaju kada se osobe ne slože oko tijeka međe nastavit će se s izradom geodetskog elaborata te će se sukladno odredbama o predočavanju dalje postupiti i to Kada osoba iz članka 90.b stavka 1. ovoga Zakona nije suglasna s predočenim podacima iz članka 90.b stavka 8. ovoga Zakona, može iskazati s kojim podacima nije suglasna, o čemu osoba koja ima suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti sastavlja bilješku. Osoba koja ima suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta je dužna, kada osoba iz članka 90.b. stavka 1. ovoga Zakona nije suglasna s predočenim podacima, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, po potrebi obaviti terenski očevid. Ako se podaci u geodetskom elaboratu na temelju terenskog očevida mijenjaju, potrebno ih je ponovo predočiti. Ako osoba iz članka 90.b stavka 1. ovoga Zakona po provedenom postupku iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odbija potpisati izjavu iz članka 90.b stavka 10. ovoga Zakona, podaci iz takvog geodetskog elaborata temelj su za izradu geodetskog elaborata i provedbu promjene podataka o katastarskoj čestici u katastarskom operatu temeljem geodetskog elaborata. Ako se osoba iz članka 90.b stavka 1. ovoga Zakona ne odazove na predočavanje elaborata, podaci iz takvog geodetskog elaborata temelj su za izradu geodetskog elaborata i provedbu promjene podataka o katastarskoj čestici u katastarskom operatu temeljem geodetskog elaborata.
9 Slavica Višnjić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 58. Poštovani, vezano za čl.58. st.3. u potpunosti se slažem s kolegicom Rebić Duravica. Geodetski posao ionako je dovoljno kompleksan i bez duplog pozivanja stanaka. Geodetski elaborati izrađuju se u dobroj vjeri. Ukoliko stanka ima spornu među, u izmjeru niti u izradu elaborata, se ne ulazi. Obaveza vlasnika (posjednika) je da ima uređenu među. Trenutni (važeći) način obavještavanja susjeda i predočavanja izrađenih elaborata, po mom mišljenju, je zadovoljavajući. Mislim da ne treba mijenjati nešto što funkcionira. Nije prihvaćen Člankom 46. odnosno 58. Izmjena i dopuna Zakona propisano je da se osobe upisane u katastarski operat za predmetne i susjedne katastarske čestice te osobe iz članka 72. ovoga Zakona, pozivaju na obilježavanje granica katastarskih čestica u okviru izrade geodetskog elaborata dostavom poziva javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave, da se istovremeno s objavom poziva iz stavka 1. ovoga članka, informacija o javno objavljenom pozivu na obilježavanje granica katastarskih čestica dostavlja pisanim putem osobama iz stavka 1. ovoga članka kojima je dostavu moguće izvršiti. Iz navedenog je više nego jasno propisano da se osobe pozivaju javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave. Jednako tako je jasno propisano da se sada izrađeni geodetski elaborat predočava osobama iskazanim u geodetskom elaboratu, kao i da se osobe iz geodetskog elaborata pozivaju na predočavanje geodetskog elaborata i to dostavom poziva javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave. Iz navedenog je razvidno da nije moguće jednim pozivom obaviti pozivanje različitih osoba za dvije potpuno različite radnje.
10 Jelena Rebić Dubravica KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 58. Poštovani, što se tiče članka 58, stavak 3, pozivanje na terenski uviđaj pismenim putem predpostavljam podrazumijeva točan datum i sat izmjere, a to je jednostavno nemoguće u mnogo slučajeva. Terenski rad ovisi o vremenskoj prognozi, osim toga, samo trajanje izmjere je nepredvidivo, pa na ovaj način nije moguće sa sigurnošću dogovoriti 2 izmjere u jednom danu. U narednom članku stoji da iste stranke pozivamo i na predočenje. Troškovi pošte su ogromna stavka u pojedinim elaboratima, pogotovo u Dalmaciji sa po 50 upisanih na čestici, a od toga značajan broj osoba u Australiji, USA i drugim udaljenim zemljama. Nema baš nikakvog smisla slati im pozive dva puta kad većinom ni onaj jedan pošta ne uspije dostaviti. Jasno mi je da je jako bitno da su susjedi prisutni prilikom snimanja, ali smatram da morate pronaći način da se pozivi šalju jednom. Nije prihvaćen Člankom 46. odnosno 58. Izmjena i dopuna Zakona propisano je da se osobe upisane u katastarski operat za predmetne i susjedne katastarske čestice te osobe iz članka 72. ovoga Zakona, pozivaju na obilježavanje granica katastarskih čestica u okviru izrade geodetskog elaborata dostavom poziva javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave, da se istovremeno s objavom poziva iz stavka 1. ovoga članka, informacija o javno objavljenom pozivu na obilježavanje granica katastarskih čestica dostavlja pisanim putem osobama iz stavka 1. ovoga članka kojima je dostavu moguće izvršiti. Iz navedenog je više nego jasno propisano da se osobe pozivaju javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave. Jednako tako je jasno propisano da se sada izrađeni geodetski elaborat predočava osobama iskazanim u geodetskom elaboratu, kao i da se osobe iz geodetskog elaborata pozivaju na predočavanje geodetskog elaborata i to dostavom poziva javnom objavom na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave. Iz navedenog je razvidno da nije moguće jednim pozivom obaviti pozivanje različitih osoba za dvije potpuno različite radnje.
11 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 54. Isti komentar kao i za članak 42., daje se kometar na članak 54. jer su povezani. Vezano za izmjene iz članka 42. i 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, a koje se odnose na članke 64. i 84. važećeg Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina potrebno je i članke 72. i 94. važećeg Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina uskladiti sa odredbama članka 235., st.6. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21) radi provedbe osnivanja novih katastarskih čestica za vodne građevine prema Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21) Obrazloženje: Geodetski elaborat je uvjet za dobivanje prava građenja/prava upravljanja prema Zakonu o vodama. Nemoguće je identificirati čestice na kojima će se osnovati pravo građenja/pravo upravljanja bez izrade odgovarajućeg geodetskog elaborata. Nije prihvaćen Člankom 42 i 54 Izmjena i dopuna zakona upravo se propisuje mogućnost provedbe zakona o vodama pa i u dijelu koji se tiče izrade geodetskih elaborata za vodne građevine koje služe proizvodnji električne energije
12 Filip Vodopija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Temeljni je problem što predlagači promjena ne razumiju u koje dodatne probleme mogu doći ako se provede zabrana parcelacija. Idealno je kad je stvarnost usklađena s katastrom i zemljišnom knjigom i kad se zna tko je vlasnik koje čestice, pa se svim ovim promjenama teži takvom stanju. Ako se zabrani parcelacija, neće se zabraniti prodaja zemljišta pa će uskoro postojati situacija kad će čestice imati po 20, 30, 40 vlasnika iz raznih dijelova svijeta u raznim suvlasničkim omjerima i tek će tada JLS imati problem jer više neće biti moguće utvrditi tko je točno izvršio neki ilegalni zahvat u prostoru. Ako se želi sprečavati ilegalna gradnja, prvi alat je rješavanje imovinsko-pravnih poslova i provedba baš tih istih parcelacija kako bi se znalo kome se šalje kazna. Primljeno na znanje Isto kao pod 18.
13 Ante Šušnjara KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Slažem se sa kolegicom Rebić Dubravica - za sprječavanje ilegalne gradnje postoji instrumenti kao što je građevinska inspekcija A iako je u samom načelu sprječavanje usitnjenja zemljišta legitimna državna politika smatram da je u ovom trenutku zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa i nespremnosti velikog broja suvlasnika da sudjeluju u troskovima rjesavanja vlasnickih odnosa sa drugim stvarnim suvlasnicima na velikim parcelama isto nemoguće ostvariti na način da se dostignu oba cilja - veća veličina parcela i usklađeno stvarno stanje vlasništva sa onim u zemljišnoj knjizi. Primljeno na znanje Isto kao pod 17.
14 Jelena Rebić Dubravica KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Apsolutno sam protiv izmjena kakve predlaže Grad Rovinj. Osnovna svrha katastra nekretnina je što točnija evidencija nekretnina, što znači da je naš posao kroz elaborate prikazati točno stanje na terenu, a to omogućuje jedinicama lokalne samouprave da poduzimaju radnje koje su im na raspolaganju da spriječe ili sankcioniraju sve što nije u skladu s dokumentima prostornog uređenja. Katastarska čestica nije isto što i građevna čestica, ali to može postati ako je kreirana u skladu s dokumentima prostornog uređenja, ali ako je isto uvjet za kreiranje čestica, što je bilo jedno vrijeme na snazi, to uvelike onemogućava rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, i dovodi do još većeg nereda... Pokušalo se s istim prijedlogom i praksa je pokazala da je to pogrešan pristup. Primljeno na znanje Odredbom članka 25. stavka 3. se propisuje da se katastarska čestica može odrediti i unutar granica građevinskog područja i na građevinskom zemljištu izvan granica toga područja. Iz navedene odredbe je jasno da se katastarska čestica može odrediti i izvan granica građevinskog područja. Također se rečenom odredbom jasno dalo do znanja da se zakonom propisuje određivanje katastarske čestice, a ne građevne čestice. Kada i na koji način katastarska čestica može biti građevna čestica propisano je definicijom građevne čestice u Zakonu o prostornom uređenju kao i ostalim odredbama rečenog zakona kojim se uređuje prostorno uređenje.
15 Istarska županija - Regione Istriana KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Članak 48. Članak 71. mijenja se i glasi: »(1) Da bi se geodetski elaborat mogao upotrebljavati, nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba mora potvrditi da je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijem području se nekretnina nalazi, posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem, da odgovara svrsi za koju je izrađen te da se može upotrebljavati za potrebe katastra nekretnina. (2) Geodetski elaborat na potvrđivanje iz stavka 1. ovoga članka podnose osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra nekretnina sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti, a uz geodetski elaborat prilaže se potvrda jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi, da je geodetski elaborat izrađen u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom. (3) Nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja geodetskog elaborata na potvrđivanje, isti pregledati i potvrditi ili osobi iz stavka 2. ovoga članka koja je izradila geodetski elaborat izdati obavijest u pisanom obliku o utvrđenim nedostacima u geodetskom elaboratu. (4) U obavijesti iz stavka 3. ovoga članka će se odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka te će se upozoriti na posljedice neotklanjanja nedostataka geodetskog elaborata u ostavljenom roku. Pod utvrđenim nedostacima geodetskog elaborata smatraju se osobito situacije kada uz geodetski elaborat nije priložena propisana potvrda jedinice lokalne samouprave iz stavka 2.ovoga članka te kada je geodetski elaborat protivan posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem. (5) Rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka ne može biti duži od 60 dana. (6) Ukoliko nedostaci u geodetskom elaboratu ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, zabilježit će se da se nisu ispunile pretpostavke za njegovo potvrđivanje.«. Obrazloženje Predloženim dopunama članka 71. spriječile bi se brojne problematične situacije na terenu koje su se do sada događale jer se kod provjere elaborata do sada provjeravala isključivo njihova tehnička ispravnost pa se često događalo da su ovjeravani geodetski koji su bili protivni važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji jedinice lokalne samouprave (JLS). Propisivanjem obveze usklađenosti geodetskog elaborata s posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem, spriječile bi se učestale parcelacije većih poljoprivrednih i šumskih površina na male čestice na kojima kasnije nastaje masovna bespravna gradnja. Uvođenjem potvrda na geodetske elaborate od strane JLS omogućila bi se kontrola JLS nad promjenama koje se žele provesti geodetskim elaboratima i zaustavljanje promjena koje bi bile protivne važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji JLS. Nije prihvaćen Člankom 48. Izmjena i dopuna Zakona propisuje se da se geodetski elaborat može upotrebljavati da nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba mora potvrditi da je izrađen u skladu sa geodetskim i katastarskim propisima, da odgovara svrsi za koju je izrađen te da se može upotrebljavati za potrebe katastra nekretnina. Također se člankom 64. postojećeg Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisuje da se u postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina osnivanje novih katastarskih čestica provodi u katastarskom operatu na temelju potvrđenog geodetskog elaborata u kojem su iskazane koordinate lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica koje se mogu jednoznačno obnoviti na terenu i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku koje sadrži izvod iz katastarskog plana s popisom koordinata osnovanih katastarskih čestica. Odredbom članka 25. stavka 3. se propisuje da se katastarska čestica može odrediti i unutar granica građevinskog područja i na građevinskom zemljištu izvan granica toga područja. Iz navedene odredbe je jasno da se katastarska čestica može odrediti i izvan granica građevinskog područja. Također se rečenom odredbom jasno dalo do znanja da se zakonom propisuje određivanje katastarske čestice, a ne građevne čestice. Kada i na koji način katastarska čestica može biti građevna čestica propisano je definicijom građevne čestice u Zakonu o prostornom uređenju kao i ostalim odredbama rečenog zakona kojim se uređuje prostorno uređenje. Također napominjemo da je zakonom o prostornom uređenju propisano da se svaki zahvat u prostoru provodi u skladu s prostornim planom, odnosno u skladu s aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Prostorni planovi se provode izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata te građevinske dozvole na temelju posebnog zakona. zakon o prostornom uređenju također propisuje da akt o parcelaciji građevinskog zemljišta izrađen u skladu s aktima, odnosno planovima iz članka 160. stavka 1 i članka 161 stavka 1. postavka 1 zakona o prostornom uređenju provodi se u katastru na temelju parcelacijskog elaborata za koji je upravno tijelo, odnosno Ministarstvo izdalo potvrdu o njegovoj usklađenosti s aktom, odnosno planom u skladu s kojim je izrađen. Prethodno navedeno ne odnosi se na formiranje građevne čestice u katastru u skladu s lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom u kojoj su lomne točke građevne čestice u GML formatu ili čije je sastavni dio geodetski projekt. Slijedom navedenog kao i odredbama Zakona poljoprivrednom zemljištu kojim se propisuje da Ministarstvo poljoprivrede izdaje suglasnost na pregledane i potvrđene parcelacijske i geodetske elaborate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, te prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji se predlaže ograničavanje parcelacije poljoprivrednog zemljišta ispunjene su norme koje osiguravaju provedbu pozitivnih propisa i bez da se dodatno normiraju Izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.
16 EDI PASTROVICCHIO KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Članak 71. mijenja se i glasi: »(1) Da bi se geodetski elaborat mogao upotrebljavati, nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba mora potvrditi da je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijem području se nekretnina nalazi, posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem, da odgovara svrsi za koju je izrađen te da se može upotrebljavati za potrebe katastra nekretnina. (2) Geodetski elaborat na potvrđivanje iz stavka 1. ovoga članka podnose osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra nekretnina sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti, a uz geodetski elaborat prilaže se potvrda jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi, da je geodetski elaborat izrađen u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom. (3) Nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja geodetskog elaborata na potvrđivanje, isti pregledati i potvrditi ili osobi iz stavka 2. ovoga članka koja je izradila geodetski elaborat izdati obavijest u pisanom obliku o utvrđenim nedostacima u geodetskom elaboratu. (4) U obavijesti iz stavka 3. ovoga članka će se odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka te će se upozoriti na posljedice neotklanjanja nedostataka geodetskog elaborata u ostavljenom roku. Pod utvrđenim nedostacima geodetskog elaborata smatraju se osobito situacije kada uz geodetski elaborat nije priložena propisana potvrda jedinice lokalne samouprave iz stavka 2.ovoga članka te kada je geodetski elaborat protivan posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem. (5) Rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka ne može biti duži od 60 dana. (6) Ukoliko nedostaci u geodetskom elaboratu ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, zabilježit će se da se nisu ispunile pretpostavke za njegovo potvrđivanje.«. Obrazloženje Predloženim dopunama članka 71. spriječile bi se brojne problematične situacije na terenu koje su se do sada događale jer se kod provjere elaborata do sada provjeravala isključivo njihova tehnička ispravnost pa se često događalo da su ovjeravani geodetski koji su bili protivni važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji jedinice lokalne samouprave (JLS). Propisivanjem obveze usklađenosti geodetskog elaborata s posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem, spriječile bi se učestale parcelacije većih poljoprivrednih i šumskih površina na male čestice na kojima kasnije nastaje masovna bespravna gradnja. Uvođenjem potvrda na geodetske elaborate od strane JLS omogućila bi se kontrola JLS nad promjenama koje se žele provesti geodetskim elaboratima i zaustavljanje promjena koje bi bile protivne važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji JLS. Nije prihvaćen Isto kao pod 18
17 GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Predlaže se dopuna članak 71. na način da sada glasi: »(1) Da bi se geodetski elaborat mogao upotrebljavati, nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba mora potvrditi da je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijem području se nekretnina nalazi, posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem, da odgovara svrsi za koju je izrađen te da se može upotrebljavati za potrebe katastra nekretnina. (2) Geodetski elaborat na potvrđivanje iz stavka 1. ovoga članka podnose osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra nekretnina sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti, a uz geodetski elaborat prilaže se potvrda jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi, da je geodetski elaborat izrađen u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom. (3) Nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja geodetskog elaborata na potvrđivanje, isti pregledati i potvrditi ili osobi iz stavka 2. ovoga članka koja je izradila geodetski elaborat izdati obavijest u pisanom obliku o utvrđenim nedostacima u geodetskom elaboratu. (4) U obavijesti iz stavka 3. ovoga članka će se odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka te će se upozoriti na posljedice neotklanjanja nedostataka geodetskog elaborata u ostavljenom roku. Pod utvrđenim nedostacima geodetskog elaborata smatraju se osobito situacije kada uz geodetski elaborat nije priložena propisana potvrda jedinice lokalne samouprave iz stavka 2.ovoga članka te kada je geodetski elaborat protivan posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem. (5) Rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka ne može biti duži od 60 dana. (6) Ukoliko nedostaci u geodetskom elaboratu ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, zabilježit će se da se nisu ispunile pretpostavke za njegovo potvrđivanje.«. Obrazloženje Predloženim dopunama članka 71. spriječiti će se problematične situacije na terenu koje su se do sada događale, jer se kod provjere elaborata u dosadašnjim slučajevima provjeravala isključivo njihova tehnička ispravnost te se često događalo da su ovjeravani geodetski elaborati koji nisu u skladu sa važećoom prostornoplanskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave (JLS). Propisivanjem obveze usklađenosti geodetskog elaborata s posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem, spriječile bi se učestale parcelacije većih poljoprivrednih i šumskih površina na male čestice na kojima kasnije nastaje masovna bespravna gradnja. Uvođenjem potvrda na geodetske elaborate od strane JLS omogućila bi se kontrola JLS nad promjenama koje se žele provesti geodetskim elaboratima i zaustavljanje promjena koje nisu usklađene sa važećom prostornoplanskom dokumentacijom JLS. Nije prihvaćen Isto kao pod 18 i 19
18 GRAD ROVINJ-ROVIGNO KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Predlaže se dodatna dopuna članka 71. na način da sada glasi: Članak 71. mijenja se i glasi: »(1) Da bi se geodetski elaborat mogao upotrebljavati, nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba mora potvrditi da je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijem području se nekretnina nalazi, posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem, da odgovara svrsi za koju je izrađen te da se može upotrebljavati za potrebe katastra nekretnina. (2) Geodetski elaborat na potvrđivanje iz stavka 1. ovoga članka podnose osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra nekretnina sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti, a uz geodetski elaborat prilaže se potvrda jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi, da je geodetski elaborat izrađen u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom. (3) Nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja geodetskog elaborata na potvrđivanje, isti pregledati i potvrditi ili osobi iz stavka 2. ovoga članka koja je izradila geodetski elaborat izdati obavijest u pisanom obliku o utvrđenim nedostacima u geodetskom elaboratu. (4) U obavijesti iz stavka 3. ovoga članka će se odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka te će se upozoriti na posljedice neotklanjanja nedostataka geodetskog elaborata u ostavljenom roku. Pod utvrđenim nedostacima geodetskog elaborata smatraju se osobito situacije kada uz geodetski elaborat nije priložena propisana potvrda jedinice lokalne samouprave iz stavka 2.ovoga članka te kada je geodetski elaborat protivan posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem. (5) Rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka ne može biti duži od 60 dana. (6) Ukoliko nedostaci u geodetskom elaboratu ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, zabilježit će se da se nisu ispunile pretpostavke za njegovo potvrđivanje.«. Obrazloženje Predloženim dopunama članka 71. spriječile bi se brojne problematične situacije na terenu koje su se do sada događale jer se kod provjere elaborata do sada provjeravala isključivo njihova tehnička ispravnost pa se često događalo da su ovjeravani geodetski elaborati koji su bili protivni važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji jedinice lokalne samouprave (JLS). Propisivanjem obveze usklađenosti geodetskog elaborata s posebnim propisima koji uređuju raspolaganje, zaštitu i upravljanje šumskim i poljoprivrednim zemljištem, spriječile bi se učestale parcelacije većih poljoprivrednih i šumskih površina na male čestice na kojima kasnije nastaje masovna bespravna gradnja. Uvođenjem potvrda na geodetske elaborate od strane JLS omogućila bi se kontrola JLS nad promjenama koje se žele provesti geodetskim elaboratima i zaustavljanje promjena koje bi bile protivne važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji JLS. Nije prihvaćen Isto kao pod 18, 19 i 20
19 Davorin Marinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 46. U stavku 5. iza riječi "uvjeta" dodati riječi: "pravnim i" Prihvaćen Isto kao pod 7 i 10 u odgovarajućem članku
20 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Vezano za izmjene iz članka 42. i 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, a koje se odnose na članke 64. i 84. važećeg Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina potrebno je i članke 72. i 94. važećeg Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina uskladiti sa odredbama članka 235., st.6. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21) radi provedbe osnivanja novih katastarskih čestica za vodne građevine prema Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21) Obrazloženje: Geodetski elaborat je uvjet za dobivanje prava građenja/prava upravljanja prema Zakonu o vodama. Nemoguće je identificirati čestice na kojima će se osnovati pravo građenja/pravo upravljanja bez izrade odgovarajućeg geodetskog elaborata. Nije prihvaćen Člankom 42 i 54 Izmjena i dopuna zakona upravo se propisuje mogućnost provedbe zakona o vodama pa i u dijelu koji se tiče izrade geodetskih elaborata za vodne građevine koje služe proizvodnji električne energije
21 Davorin Marinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 36. Stavak 3. podstavku 5. promijeniti na način da glasi: - do isteka ,oglasom određenog rok za prigovore, ne smatra se da su upisi u katastarski operat istiniti i potpuni. Nije prihvaćen U članku 36. Izmjena i dopuna Zakona se propisuje da se, dok ne istekne oglasom određeni rok za prigovore, ne smatra se da su upisi u katastarski operat istiniti i potpuni. Smisao predložene odredbe je potpuno identičan propisanom te je nije potrebno dodatno nomotehnički uređivati
22 Davorin Marinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Stavka 2. propisuje da katastatski ured, u okviru postupka potvrđivanje elaborata utvrđuje da li je isti izrađen u skladu s propisima ............, što onda utvrđuje tehnički nadzor ??? Ispravnosti elaborata UTVRĐUJE OSOBA KOJA PROVODI TEH. NADZOR I TO NAVODI U IZVJEŠĆU. ILI ??? Nije prihvaćen Člankom 30. Izmjena i dopuna Zakona propisuje se da se elaborat katastarske izmjere potvrđuje u nadležnom područnom uredu za katastar odnosnu uredu Grada Zagreba u okviru obavljanja poslova osnivanja katastra nekretnina, na temelju izvješća koje se sastavlja u okviru provedbe tehničkog nadzora od strane osoba iz članka 52. stavka 2. ovoga Zakona.
23 Davorin Marinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 28. U stavku 9. iza riječi "uvjeta" dodati riječi: " pravnim i" Prihvaćen Isto kao pod 7 u odgovarajućem članku
24 Davorin Marinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 25. Brisati točku 2. Nisu definirani kriteriji po kojim če osobe za provedbu teh nadzora te/ili/i ?? odobriti postupanje po točki 2. Kako postupiti u slučaju u kojem osoba za provedbu teh. nadzora odobri postupanje po točki 2., a osoba iz katastarskog ureda ne odobri ??? Ukoliko se ne prihvati ova primjedba predlažem da odobrenje iz točke 2. donosi samo osoba za provedbu teh. nazora ? Čemu onda nadzor? Nije prihvaćen Člankom 25. Izmjene i dopuna Zakona propisan je da ako se osobe iz članka 45. ovoga Zakona nisu odazvale pozivu na obilježavanje, izvoditelj će za potrebe iskazivanja katastarskih čestica u elaboratu katastarske izmjere: 1. kao granice zemljišta preuzeti obilježene granice susjednih zemljišta u postupku obilježavanja iz članka 46. stavka 10. ovoga Zakona, a ako isto nije moguće 2. preuzeti podatke o lomnim točkama međa i drugih granica katastarskih čestica iz postojećeg katastarskog operata uz prethodno odobrenje osobe za provedbu tehničkog nadzora nad poslovima katastarske izmjere te nadležnog područnog ureda za katastar odnosno ureda Grada Zagreba. Rečena odredba u skladu je te povezana se odredbom članka 30. Izmjena i dopuna Zakona kojim se mijenja članak 51 te se propisuje da se elaborat katastarske izmjere potvrđuje u nadležnom područnom uredu za katastar odnosnu uredu Grada Zagreba u okviru obavljanja poslova osnivanja katastra nekretnina, na temelju izvješća koje se sastavlja u okviru provedbe tehničkog nadzora od strane osoba iz članka 52. stavka 2. ovoga Zakona.
25 Davorin Marinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. U atavku 3. iz riječi "utvrđuju" dodati riječ: "podaci" tako da glasi: (3) U postupku obilježavanja granica zemljišta u slučaju iz članka 47. ovoga Zakona izvoditelj vodi zapisnik u kojem se utvrđuju podaci o lomnim točkama granica zemljišta prikazanih na skici izmjere. Nije prihvaćen U članku 24. Izmjena i dopuna Zakona propisuje se da u postupku obilježavanja granica zemljišta u slučaju iz članka 47. ovoga Zakona izvoditelj vodi zapisnik u kojem se utvrđuju lomne točke granica zemljišta prikazanih na skici izmjere. Svrha rečene odredbe je povezati zapisnik i skicu izmjere na kojoj su prikazane lomne točke. Podaci o lomnoj točki iskazuju se kao atribut lomne točke kao sastavnog dijela digitalnog katastarskog plana.
26 Davorin Marinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. U stavku 6. iza riječi:"pozivi" dodati riječ: " iz stavka 2. ovog članka" U stavku 7. ispred riječi: "fizičkim" dodati riječi: "pravnim i" Djelomično prihvaćen Člankom 23. Izmjena i dopuna Zakona kojim se mijenja članak 46. stavak 6. propisuje se da se nakon ispunjenja tehničkih uvjeta pozivi dostavljaju javnopravnim tijelima i pravnim osobama elektroničkim putem radi obavijesti. Kako je rečenim člankom poziv jednoznačno određen stavkom 2. istoga članka i ne postoji drugi poziv propisan istim člankom nomotehnički je jasno na koji poziv se misli u stavku 6. rečenog članka Riječi „pravnim osobama“ dodane su u članku 23. Izmjena i dopuna Zakona kojim se mijenja članaka 46. stavku 6.
27 Ante Šušnjara KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. U praksi postoji različito shvaćanje pojma građevinskog/izgrađenog zemljišta/područja u smislu da se se isprepleću pojmovi koji proizlaze iz zakona ili prostornih planova, i sama fizička izgrađenost i bilo bi dobro da se to razjasni preciznije kako bi se izbjegla dvostruka mjerila u postupanju, Nije prihvaćen U članku 1. stavku 2. Izmjena i dopuna Zakon propisano je da osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju značenje određeno zakonom kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti, područje nacionalne infrastrukture prostornih podataka, prostorno uređenje, gradnja te pomorsko dobro i morske luke. Navedenim je razvidno da ne postoji i ne može doći do dvostrukih mjerila po pitanju shvaćanja pojma građevinskog/izgrađenog zemljišta/područja
28 Tomislav Gulić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. promjeniti st.3 Katastarska čestica se može odrediti izvan granica građevinskog područja, unutar granica građevinskog područja i na građevinskom zemljištu izvan granica građevinskog područja Nije prihvaćen Odredbom članka 25. stavka 3. se propisuje da se katastarska čestica može odrediti i unutar granica građevinskog područja i na građevinskom zemljištu izvan granica toga područja. Iz navedene odredbe je jasno da se katastarska čestica može odrediti i izvan granica građevinskog područja. Također se rečenom odredbom jasno dalo do znanja da se zakonom propisuje određivanje katastarske čestice, a ne građevne čestice. Kada i na koji način katastarska čestica može biti građevna čestica propisano je definicijom građevne čestice u Zakonu o prostornom uređenju kao i ostalim odredbama rečenog zakona kojim se uređuje prostorno uređenje.
29 Željka Pavlić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Zbog različitih postupanja katastarskih ureda po Članku 25. Zakona, bilo bi dobro da se navede da čestica mora biti cijela u građevinskom području, a ne jednim svojim dijelom ili navesti oba slučaja, ali onda iz članka 25, ukloniti riječ "unuar". Kako je značenje riječi UNUTAR vrlo jasno i određeno (znači ne može istovremeno biti i IZVAN), time bi katastarska čestica koja je predmetna u dosadašnjem stanju, a navedena u lokacijskoj informaciji/uvjerenju o čestici, te sve novoosnovane kč u novom stanju ispunjavale smisao odredbe čl.25 st.3. Nije prihvaćen Zakonom o prostornom uređenju već postoje odredbe koje propisuju da parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevnog područja nije dopuštena.
30 Jakša Drpić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Mislim da bi morali pojasniti što je građevinsko zemljište izvan granica građevinskog područja. Ako postoji granica građevinskog zemljišta što ona razdvaja? Nije prihvaćen U članku 1. stavku 2. Izmjena i dopuna Zakon propisano je da osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju značenje određeno zakonom kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti, područje nacionalne infrastrukture prostornih podataka, prostorno uređenje, gradnja te pomorsko dobro i morske luke.
31 Hrvatski Telekom d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA U čl.171.st.3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, odnosno u čl.93. Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, radi pojašnjenja i otklanjanja dvojbi, Hrvatski Telekom d.d. predlaže dodati novu rečenicu: (3) Za pristup i korištenje podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup podacima, ne naplaćuju se stvarni troškovi. Pristup i korištenje podataka ne ograničava se na pojedinačne zahtjeve za pojedinačne katastarske čestice nego se omogućuju pristup i korištenje podataka iz sustava u cjelini. Obrazloženje: U cilju poticanja digitalizacije poslovanja svih subjekata koji u svojem radu koriste predmetne podatke te u cilju promicanja automatiziranog i administrativno jednostavnog postupka korištenja digitalnih podataka od strane svih sudionika, HT predlaže dodatno pojasniti citiranu odredbu, na način da bude jasno da se pristup i korištenje bez naknade stvarnih troškova odnose na sve vrste zahtjeva, odnosno i na pristup podacima iz sustava u cjelini. Nije prihvaćen Člankom 93. Izmjena i dopuna Zakona propisuje se da za pristup i korištenje podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona putem mrežnih usluga ili druge elektroničke točke za pristup podacima, ne naplaćuju stvarni troškovi, a uvjete korištenja podataka iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona propisuje glavni ravnatelj pravilnikom
32 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije temeljem svojih ovlasti propisanih Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) sudjeluje u ovom savjetovanju davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na predmetni Nacrt konačnog prijedloga Zakona. S obzirom da se očitovanje koje je HKOIG izradila odnosi na šire područje Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina od onog obuhvaćenog Nacrtom konačnog prijedloga Zakona, cjelovito očitovanje tehnički nije bilo moguće kvalitetno prikazati na ovom e-savjetovanju. Stoga je HKOIG svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe dostavila izravno Državnoj geodetskoj upravi koja će svoje odgovore na to javno objaviti u izvješću o provedenom savjetovanju – analizi dostavljenih primjedbi. Očitovanje HKOIG na nacrt Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina možete pogledati putem slijedeće poveznice: http://www.hkoig.hr/assets/ZDIKN-ocitovanje-HKOIG/Ocitovanje-HKOIG-na-nacrt-prijedloga-ZDIKN-web.pdf Primljeno na znanje S predstavnicima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) na sastanku održanom 23.02.2022. godine sve navedeno u uvodnom dijelu mišljenja HKOIG je raspravljeno te su predstavnicima HKOIG dana dodatna objašnjenja a posebno u dijelu donošenja Izmjena i dopunu Zakona o zemljišnim knjigama, smjerovima koji će dovesti do usklađivanja podatka katastra i zemljišne knjige i prevođenja u Bazu zemljišnih podataka u kojoj se vodi podatci katastra nekretnina o imenu katastarske općine, broju katastarske čestice, adresi katastarske čestice, obliku, površini, izgrađenosti i načinu uporabe te podataka zemljišne knjige o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima, kao načinu održavanja podatka i provođenja promjena u BZP u dijelu nadležnosti Državne geodetske uprave. Također s raspravljeni dijelovi mišljenja u odnosu na dostupnost podatka putem mrežnih usluga, ako i ulozi katastarske evidencije koja treba održavati stvarno stanje u prostoru, a posebno u odnosu na evidentiranje postojećih zgrada izgrađenih na više katastarskih čestica, te u tom smislu provođenja snažne kampanje informiranja javnosti kako za potrebe izrade pojedinačnih geodetskih elaborata tako i za potrebe sustavne obnove katastra i zemljišnih knjiga. Sve primjedbe HKOIG obrađene su kroz mišljenja tijela u postupku donošenja Konačnog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (u daljnjem tekstu Izmjene i dopune Zakona).