Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Boris Zadković PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU, Obrazac 22. Tablica je definitivni promašaj za stečajne postupke. Nisu predviđene tablice za ispitno ročište u stečaju. U praksi već postoje kvalitetne "šprance". Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
2 Boris Zadković PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU, Obrazac 18. Kod prijava tražbina, vjerovnici trebaju navesti podatke iz članka 257 SZ. Izlučna i razlučna prava ne bi trebala biti na istom obrascu na kojem se prijavljuje tražbina. O tim pravima se stečajnog upravitelja treba obavijestiti sa podacima koje propisuje članak 258 SZ. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
3 Boris Zadković PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU, Obrazac 18. Nije predviđen IBAN vjerovnika koji prijavljuje tražbinu. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Članak 257. stavak 1. Stečajnog zakona propisuje sadržaj prijave tražbine a u navedenom stavku nije propisan IBAN vjerovnika kao obavezan sadržaj prijave tražbine.
4 jasmina lichtenberg PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU, Obrazac 23. U stečajnom postupku obveze su samo one koje su utvrđene na ispitnom ročištu uvećano za predračun troškova stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase. Na utvrđene tražbine ne teče daljnja kamata. U slučaju da se pozovu vjerovnici nižih isplatnih redova da prijave svoje tražbine. Tada bi vjerovnici imali mogućnost prijaviti tražbine po osnovi kamata od dana otvaranja stečajnog postupka i u tom slučaju one bi se ispitivale i utvrđivale. Stoga su točke 8. i 9. bespredmetne. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
5 jasmina lichtenberg PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU, Obrazac 22. Ova tablica definitivno nije primjenjiva. To su tri tablice. Predlažem da zakonodavac konzultira tablice koje sada primjenjuju stečajni upravitelji u stečajnim postupcima kako bi se iste unificirale. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
6 jasmina lichtenberg PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU, Obrazac 17. predlažem da se kao obavezan prilog uz zahtjeve Fine za otvaranjem stečajnog postupka odredi Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje. budući u takvim stečajevima uobičajeno nema mnogo raspoložive dokumentacije iz očevidnika bi se barem moglo vidjeti tko su potencijalni vjerovnici i osnove njihovih tražbina. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Člankom 429. stavkom 2. Stečajnog zakona propisan je sadržaj zahtjeva za provedbu skraćenog stečajnog postupka te se odredbama pravilnika ne može propisivati suprotno odredbama Stečajnog zakona.
7 Maroje Stjepović PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU, Obrazac 22. - Nejasno je čemu služi stupac „iznos tražbina koje dospijevaju nakon otvaranja stečajnog postupka“ kad znamo da sve tražbine dospijevaju danom otvaranja stečajnog postupka (članak 140. SZ-a). Navedeni stupac treba brisati. - Nejasno je čemu služi stupac „dali je podnesena prijava tražbine, DA/NE“. Pa valjda je pretpostavka da je prijava tražbine podnesena, jer ako nije, ista niti ne može niti biti navedena u ovoj tablici. Dakle, i ovaj stupac treba brisati. - zadnja dva stupca i to stupac „dali je tražbina navedena u prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, DA/NE“ i stupac „iznos tražbine naveden u prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka“ potpuno su nevažni i irelevantni za stečajni postupak. Oba ova stupca treba brisati. - i konačno, nejasno je zbog čega u navedenoj tablici nije predviđena najvažnija stvar, a to je očitovanje stečajnog upravitelja o tome dali prijavljenu tražbinu priznaje ili ne???? Te ako tražbinu osporava, razloge osporavanja. U kojoj bi se to onda tablici stečajni upravitelj o tome trebao očitovati???? Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
8 Maroje Stjepović PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU, Obrazac 19. obrasci 19, 20 i 21 iznimno su šturi i predviđaju očitovanje stečajnih upravitelja o svega nekoliko pitanja, dok u praksi, ovisno o veličini stečaja, imamo na desetke različitih činjenica i okolnosti o kojima izvješćujemo sud i vjerovnike. Također, nejasno je zbog čega ovim obrascima nije predviđena mogućnost da stečajni upravitelji u izvješćima za skupštine vjerovnika predlažu donošenje odluka?????? Ovako štura i pojednostavljivana izvješća za posljedicu će imati potpunu neinformiranost sudionika u stečajnom postupku jer se sada umjesto o svim činjenicama bitnima za sud i vjerovnike, očitujemo o svega ovih nekoliko koja su predviđena obrascima. Umjesto 5-6 stranica teksta, sada ćemo imati svega nekoliko rečenica upisanih u obrazac. Super za stečajne upravitelje, katastrofa za transparentnost i sve druge sudionike u stečajnim postupcima. Obrazac 22 - Nejasno je čemu služi stupac „iznos tražbina koje dospijevaju nakon otvaranja stečajnog postupka“ kad znamo da sve tražbine dospijevaju danom otvaranja stečajnog postupka (članak 140. SZ-a). Navedeni stupac treba brisati. - Nejasno je čemu služi stupac „dali je podnesena prijava tražbine, DA/NE“. Pa valjda je pretpostavka da je prijava tražbine podnesena, jer ako nije, ista niti ne može niti biti navedena u ovoj tablici. Dakle, i ovaj stupac treba brisati. - zadnja dva stupca i to stupac „dali je tražbina navedena u prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, DA/NE“ i stupac „iznos tražbine naveden u prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka“ potpuno su nevažni i irelevantni za stečajni postupak. Oba ova stupca treba brisati. - i konačno, nejasno je zbog čega u navedenoj tablici nije predviđena najvažnija stvar, a to je očitovanje stečajnog upravitelja o tome dali prijavljenu tražbinu priznaje ili ne???? Te ako tražbinu osporava, razloge osporavanja. U kojoj bi se to onda tablici stečajni upravitelj o tome trebao očitovati???? Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
9 Zdravko Mitak PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU poštovani, vezano uz obrazac tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava, očito se pretpostavljam radi o tablici vezanoj uz odredbu čl. 259. SZ-a. No, ista je u suprotnosti sa odredbama članka 258., 259, 140., 153. i 260. člankom SZ-a. Naime u članku 259. SZ-a zakonodavac navodi pod posebnim točkama tablicu prijavljenih tražbina, tablicu razlučnih prava, te tablicu izlučnih prava, a sam obrazac obuhvaća predmetne tablice kao jedne umjesto kao odvojene. Takav pristup u kojem je ponuđeni obrazac kopija onog u predstečajnom postupku strukturno ne odgovara onim radnjama koje su određene stečajnim postupkom. Tablica iako je naziv "prijavljenih tražbina" sadrži kolonu da li je prijavljena tražbina što je u suprotnosti sa samim nazivom tablice i same činjenice da su u stečajnom postupku predmet ispitivanja samo prijavljene tražbine i one koje nisu prijavljene ne mogu biti u tablici. Nadalje je u tablici naveden podatak o dosjelim ili nedospjelim tražbinama što je u suprotnosti sa odredbom članka 140. SZ-a jer otvaranjem stečajnog postupka dospijevaju sve tražbine. Nadalje u tablici se navode razlučna i izlučna prava koja se sukladno odredbi članka 260.st.4. ne ispituju, te nema osnova da se nalaze u tablici tražbina koje se prijavljuju za razliku od izlučnih i razlučnih prava za koja se sukladno odredbi članka 258. SZ-a obavještava o njihovom postojanju. No, konačno i u odnosu na samu svrhu tablice, a to je pitanje ispitivanja istih, odnosno očitovanja o svakoj prijavljenoj tražbini stečajnog upravitelja sukladno odredbi članka 260. SZ-a obrazac koji je ponuđen kao "tablica iz članka 259. SZ-a ne sadrži najbitnije elemente i to razvrstavanje tražbine u isplatni red, te podatak da li stečajni upravitelj priznaje ili osporava prijavljenu tražbinu, odnosno razlog osporavanja, a što u osnovi predstavlja osnovni interes vjerovnika u smislu i objave podataka o prijavljenim tražbinama na e-oglasnoj ploči. Konačno, u osnovi bi se unatoč navoda u čl. 259. SZ-a umjesto naziva tablica prijavljenih tražbina, trebala barem ako se već tako ne zove, kreirati tablica ispitanih tražbina. Naravno, da tablica izlučnih i razlučnih prava koja se ne ispituju koja ima evidencijski karakter o zaprimljenim obavijestima treba činiti zasebne tablice. U odnosu na obrazac prijave tražbina u stečajnom pšostupku, isti je preslik obrazca u predstečajnom postupku. Naime, on sadrži odricanje od razlučnog prava, a navedeno nije logično u smislu odredbe članka 153. SZ-a jer kod osobnog duga razlučni vjerovnik je i stečajni vjerovnik, a također je navođenje podatka o predvidivom namirenju iz razlučnog prava nešto što je nepredvidivo. Isto se odnosi na podatke o izlučnom pravu koji također nemaju mjesta u obrascu prijave tražbine kao i razlučno pravo jer se i prema samoj odredbi članka 258. SZ-a ne radi o prijavi već o obavijesti o postojanju razlučnog prava, te u tom smislu isto zahtjeva nezavisne obrasce ili slobodnu formu obavijesti. U odnosu na obrazac Završnog računa, u istom je navedeno da se iskažu prihodi i rashodi na bazi tekućeg knjigovodstva. Iako nije potpuno razvidno što se podrazumjeva pod "tekuće knjigovodstvo", za pretpostaviti je da se radi o računu prihoda i rashoda u knjigovodstvenom smislu. No, sa aspekta stečajnog postupka ako je namjera obrazca prikazivanje knjgovodstvenioh podataka prihoda i rashoda, tada isto bitno se razlikuje od podataka ostvarenih novčanih priliva od unovčenja imovine i izvršenih isplata iz i na teret stečajne mase, što u osnovi predstavlja novčani tijek. Naime, sa knjigovodstvenog aspekta vrijednosno usklađenje imovine, amortizacija, isknjiženje prodane imovine iznad ili ispod knjigovodstvene vrijednosti, usklađenje stanja obaveza sa utvrđenim tražbinama u stečajnom postupku, utiče na knjigovodstveno iskazivane prihode i rashode, pri čemu isto ne ukazuje na stvarno kretanje stečajne mase od unovčenja imovine kao i ostvarene isplate iz i na teret stečajne mase. Slijedom navedenog predlaže se uskladiti obrazac na način da se navedu svi ostvareni prilivi i odlivi stečajne mase. Ovaj komentar usmjeren je na najbitnije obrasce. Molio bih povratno obrazloženje. Sa poštovanjem, Z. Mitak, stečajni upravitelj Prihvaćen Primjedba se prihvaća.