Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o radu i raspolaganju novcem zatvorenika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice PRIMJENA ODREDBI OVOG PRAVILNIKA, Članak 34. Predlažemo da se u članku 34. st. 2. brišu riječi „u kojima se sukladno posebnom propisu izvršava odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod“. Prihvaćen Suglasni smo s prijedlogom, pa stavak 2. članka 34. sada glasi: 2) Ovaj Pravilnik se na odgovarajući način primjenjuje i na odgojne zavode.
2 Ured pučke pravobraniteljice TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA, Članak 20. Predlaže se u stavku 3. iza riječi „dana“ dodati zarez i riječi “osim u slučaju iz točke 2. stavka 2.. Naime, osobe koje rade na poslovima s otežanim uvjetima rada trebale bi, iz preventivnih zdravstvenih razloga, imati mogućnost ostvarivanja većeg broja dana godišnjeg odmora. Nije prihvaćen Prijedlog na članak 20. nije prihvaćen obzirom da je člankom 91. stavkom 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora propisano da godišnji odmor za zatvorenika traje do 30 dana.
3 Ured pučke pravobraniteljice UVJETI ZA KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA, Članak 19. Predlaže se da se stavak 6. ovoga članka briše. Naime, ako je zatvorenik stekao pravo na godišnji odmor, odluka upravitelja o prekidu rada ne može derogirati stečeno pravo. Nije prihvaćen Prijedlog na članak 19. nije prihvaćen. Naime, člankom 154. Zakona o izvršavanju kazne zatvora uređene su stegovne mjere, a jedna od tih mjera je i uskrata pogodnosti iz članka 138. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, a to je i godišnji odmor (članak 138. stavak 1. točka 10.).
4 Ured pučke pravobraniteljice VISINA NAKNADE ZA RAD, Članak 17. Predlaže se da se naknada iz stavka 3. ovoga članka isplaćuje u visini od 85 % naknade za rad ostvarene u prethodnom mjesecu, a u visini 100% ako je zatvorenik privremeno nesposoban zbog ozljede na radu. Naime, ako se osnovica za izračun naknade za rad veže uz postotak od bruto osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika, predlažemo i da se naknada za vrijeme privremene nesposobnosti za rad veže uz način obračuna plaća državnih službenika i namještenika u toj situaciji. Nije prihvaćen Prijedlog na članak 17. nije prihvaćen zbog opasnosti od moguće njegove zlouporabe jer se kod rada zatvorenika ne primjenjuju svi propisi koji se u tim slučajevima primjenjuju kod državnih službenika. Također, svi radno angažirani zatvorenici su temeljem članka 87. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora osigurani od ozljede na radu i profesionalne bolesti.
5 Ured pučke pravobraniteljice POSLOVI KOJE OBAVLJAJU ZATVORENICI, Članak 3. Propisani poslovi, na kojima mogu biti radno angažirani zatvorenici, uglavnom su jednostavniji poslovi, poslovi u uslužnim i trgovačkim zanimanjima te zanimanja u obrtu i ne može ih se zaposliti na drugim poslovima u kaznenom tijelu, bez obzira na potrebe pa bi trebalo predvidjeti u točki 2. stavka 1. ovoga članka odgovarajuće poslove na kojima bi se mogli zaposliti i visoko obrazovani zatvorenici. Također, predlažemo da se u stavku 4. ovoga članka doda rečenica: “Kaznionica odnosno zatvor treba imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove iz stavka 1. ovoga članka.“ Nije prihvaćen Prijedlog na članak 3. stavak 1. točku 2. nije prihvaćen budući se u toj odredbi navode poslovi radionica kaznenih tijela u kojim se mogu angažirati zatvorenici, neovisno o stupanju obrazovanja zatvorenika za pojedine poslove. Također, napominjemo kako su radna mjesta visokog stupnja obrazovanja uglavnom ustrojena za državne službenike u pravilniku o unutarnjem redu kaznenog tijela, a zapošljavanje zatvorenika na ta radna mjesta zabranjeno je odredbama članka 87. stavku 4. Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Prijedlog koji se odnosi na stavak 4., u kojem se predlaže izrada procjene rizika za sve poslove zatvorenika nije prihvaćen. Naime, ovdje se u većini radi o pomoćnim poslovima, a opis i popis poslova je podložan čestim izmjenama, ovisno o potrebama kaznenog tijela. Također, mnogi poslovi se obavljaju u kratkom vremenu trajanja. Naglašavamo, kako se svi zatvorenici prije radnog angažmana osposobljavaju za rad na siguran način i kako su osigurani od nesretnog slučaja.
6 Ured pučke pravobraniteljice UVODNE ODREDBE, Članak 1. Sukladno stavku 2. članka 68. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (NN 14/21), potrebno je ovim provedbenim propisom urediti i proceduru popisivanja zatvorenikovog novca kod prijama u kaznionicu odnosno zatvor i pohranjivanja na polog novca. Naime, iako navedeni članak upućuje na kućni red kaznionice odnosno zatvora te na ovaj provedbeni propis, u ovom Prijedlogu pravilnika pohrana novca kod prijama zatvorenika tek se spominje u stavku 1. članka 26. Prijedloga pravilnika. Nije prihvaćen Kako navedena primjedba nije suštinske prirode i u cilju pojašnjavanja pojedinih odredbi Pravilnika već se samo tiče redoslijeda članaka prijedlog nije ugrađen u novi tekst Pravilnika.
7 Ured pučke pravobraniteljice POSLOVI KOD DRUGOG POSLODAVCA, Članak 8. Nije jasno zbog čega se ograničavaju poslovi na kojima rade zatvorenici kod drugog poslodavca na fizičke poslove. Naime, iako se dopušta mogućnost i drugih poslova („u pravilu su različiti fizički poslovi“) iz naziva ugovora, na temelju kojeg zatvorenici obavljaju poslove kod drugog poslodavca, vidljivo je da se tu radi o uslugama fizičkog rada. Navedeno ograničenje nije propisano Zakonom o izvršavanju kazne zatvora. Stoga se predlaže šire propisati vrste poslova koje zatvorenici mogu raditi za drugog poslodavca, ne ograničavajući samo na fizičke poslove. Također, predlaže se dodati stavak 4., koji glasi: „Poslodavac iz članka 7. dužan je izraditi procjenu rizika za poslove iz stavka 1. ovoga članka.“ Djelomično prihvaćen Djelomično smo suglasni s prijedlogom, pa stavak 1. sad glasi: (1) Poslovi na kojima rade zatvorenici kod drugog poslodavca u pravilu su različiti uslužni poslovi i mogu se obavljati, izvan i unutar kaznenog tijela, na temelju ugovora kaznenog tijela i drugog poslodavca. Prijedlog koji se odnosi na stavak 4., u kojem predlažete izradu procjene rizika za poslove zatvorenika kod drugog poslodavca nije prihvaćen uz obrazloženje kao za komentar pod brojem 2.