Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatske šume d.o.o. 2.7. Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore, 2.7.2. Sklapanje ugovora o financiranju S obzirom na ovdje navedeno (točka 2.7.2. (c)) i tekst Natječaja pod točkom 2.4. Uvjeti i način podnošenja zahtjeva za potporu, gdje je navedeno: „(j) Korisnik podnosi jedan zahtjev za potporu za svaki pojedinačni projekt“ mišljenja smo da je došlo do pogreške u točki 15 PRILOGA 1 pod kojom je navedeno: „Isti (jedan) korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja“ jer je u kontradikciji s ovdje navedenim (2.7.2.(c)) i točkom natječaja 2.4.(j), stoga predlažemo izmjenu ili brisanje točke 15 PRILOGA 1. Prihvaćen Uskladit će se tekst iz Natječaja s uvjetom iz Priloga 1 te ostaje uvjet da isti (jedan) korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja. Navedeno ne isključuje mogućnost planiranja više aktivnosti u jednom projektu, odnosno zahtjevu za potporu, a uzimajući u obzir najveći iznos potpore po projektu.
2 Hrvatske šume d.o.o.  , 15. POPIS PRILOGA U Prilogu 2 - Kriteriji odabira predlažemo da se kriterij odabira 4. "Uključenost u programe Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije" ukine ili da se vrednuje i kategorija ostali šumoposjednici, jer se ovim načinom bodovanja prednost daje jednom korisniku dok su ostale kategorije izostavljene. Nije prihvaćen Bodove po ovom kriteriju mogu ostvariti privatni šumoposjednici koji su završili izobrazbu ili savjetovanje o održivom gospodarenju šumama. S obzirom na veliki broj privatnih šumoposjednika u RH (više od 600.000) jasno je da se ovim kriterijem ne daje prednost jednom korisniku kako se navodi u komentaru.
3 ALEN RENDULIĆ  , 15. POPIS PRILOGA U "Prilogu 4 - Standardni troškovi konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura" potrebno je izvršiti prilagodu jediničnih cijena, budući da su se jedinične cijene Materijala, Goriva, Sadnog materijala znantno promijenile, odnosno porasle. Nije prihvaćen Iznosi iz Priloga 4 -Standardni troškovi konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura propisani su u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. kod opisa provedbe ovog tipa operacije i nije ih moguće promijeniti za potrebe ovoga Natječaja kako je predloženo.
4 Hrvatske šume d.o.o.  , 14. PRIKAZ POSTUPKA DODJELE I ISPLATE POTPORE U PRILOGU 1, TČ. 45. navedena je obveza popunjavanja upitnika u AGRONET-u na godišnjoj osnovi, na poziv Agencije za plaćanja, a ovdje je pod praćenje provedbe projekata navedeno kako korisnici kojima je proteklo najmanje dvije pune godine od isplate konačnog Zahtjeva za isplatu e-poštom zaprimaju poziv za popunjavanje upitnika o stanju projekta. Molimo vas pojašnjenje, znači li to kako u prve 2 godine nema upitnika, a nakon toga svake godine ima, ili nešto drugo? Primljeno na znanje U prve dvije godine nakon konačnog zahtjeva za isplatu nema Upitnika, a nakon toga postoji obveza popunjavanja iduće 3 godine.