Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Zorić NATJEČAJ Točka 34. uvjeta prihvatljivosti nije u skladu sa Zakonom o šumama, temeljnim zakonskim aktom na koji se poziva tip operacije 4.3.3., jer sukladno Zakonu o šumama, čl. 48. stavak 3. šumske prometnice planiraju, projektiraju te njihovu izgradnju i održavanje vode i nadziru ovlašteni inženjeri odgovarajućeg stručnog smjera Komore. Također, točke 55. i 56. uvjeta prihvatljivosti, odnosno dva nova kriterija odabira su iznimno diskriminatorni. Prvo iz razloga što velika većina potencijalnih korisnika potpore ne mogu dobiti bodove po navedenim kriterijima zbog svog zemljopisnog položaja i sreće da na svom području nemaju minsko sumnjivih područja. Nadalje, primjenom predloženihi kriterija odabira u fokus se stavlja razminiranje i čuvanje državne granice, a ne unaprijeđenje održivog gospodarenja šumama. U obrazloženju predloženih kriterija odabira također je definirano da potvrde za zadovoljavanje predloženih kriterija izdaje MUP, koji će biti i krajnji korisnik cesta koje bi se napravile temeljem predloženih kriterija čime se MUP daje alata na utjecanje rezultata natječaja i forsiranje vlastitih prioriteta. Inzistiranjem na predloženim kriterijima odabira značajni se mijenjaju ciljevi tipa operacije 4.3.3. koji su igrađeni u PRR RH. Nije prihvaćen Točka 34. Priloga 1 – Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.3.3 propisuje da “Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja” te nije jasno pozivanje na neusklađenost. Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće šumske prometne infrastrukture, posebno šumskih cesta, omogućava bolji pristup šumskim područjima te povećava vrijednost šuma i šumskih zemljišta. Održivo gospodarenje šumama u svrhu trenutačnog i budućeg ispunjavanja odgovarajuće ekološke, gospodarske i društvene funkcije na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini, uvažavajući socioekonomsku važnost šuma i njihovo pridonošenje ruralnom razvoju važno je u svakom trenutku pa tako i u vremenu priprema Republike Hrvatske za pristup Schengenskom području. Upravo u tom dijelu se ovi kriteriji odabira djelomično razlikuju u odnosu na dosadašnje, ali ne utječu na dostizanje ciljeva tipa operacije 4.3.3 iz Programa ruralnog razvoja RH. Uvođenjem kriterija odabira br. 6 i 7 u sklopu ovoga Natječaja želi se dodatno valorizirati projekte koji će doprinijeti zaštiti državne granice. Međutim, oni ne utječu na uvjete prihvatljivosti koji su jednaki za sve potencijalne korisnike. Predloženim kriterijem 6. "Pristup minski sumnjivom šumskom području" želi se ubrzati dostupnost miniranih šumskih područja za poslove razminiranja a time i brže vraćanje tih površina u postupak gospodarenja.
2 Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika NATJEČAJ Smatramo da predloženi kriteriji navedeni u Prilogu 2, u dijelu u kojem se razlikuju od dosadašnjih, nisu prihvatljivi iz činjenice da za predloženi kriterij pod brojem 7. „Doprinos dostizanju schengenskih standarda u upravljanju granicom“ nije ni na koji način povezan s ciljevima Programa ruralnog razvoja odnosno s mjerom i tipom operacije. Također smatramo da predloženi kriterij pod brojem 6. „Pristup minski sumnjivom šumskom području“ nije prihvatljiv jer zajedno s kriterijem pod brojem 7. predstavlja diskriminatorne uvjete koji u ukupnom broju bodova učestvuju s više od 20% te time stavljaju u nepovoljan položaj sve druge županije u RH. Smatramo da su ovi kriteriji nepravedni i zbog činjenice da su u prijašnjim natječajima mnogi pozitivno ocjenjeni projekti ostali bez mogućnosti financiranja zbog nedostatka sredstava, a sad se raspisuje novi natječaj (koji nije bio u planu) s posebnim dodatnim diskriminatornim kriterijima. Nadalje, smatramo da EPFRR nije fond za ovakve ciljane projekte već da se isti trebaju financirati iz drugih izvora. Primljeno na znanje Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće šumske prometne infrastrukture, posebno šumskih cesta, omogućava bolji pristup šumskim područjima te povećava vrijednost šuma i šumskih zemljišta. Održivo gospodarenje šumama u svrhu trenutačnog i budućeg ispunjavanja odgovarajuće ekološke, gospodarske i društvene funkcije na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini, uvažavajući socioekonomsku važnost šuma i njihovo pridonošenje ruralnom razvoju važno je u svakom trenutku pa tako i u vremenu priprema Republike Hrvatske za pristup Schengenskom području. Upravo u tom dijelu se ovi kriteriji odabira djelomično razlikuju u odnosu na dosadašnje, ali nisu diskriminirajući i nepravedni. Uvođenjem kriterija odabira br. 6 i 7 u sklopu ovoga Natječaja želi se dodatno valorizirati projekte koji će doprinijeti zaštiti državne granice. Međutim, oni ne utječu na uvjete prihvatljivosti koji su jednaki za sve potencijalne korisnike. Predloženim kriterijem 6. "Pristup minski sumnjivom šumskom području" želi se ubrzati dostupnost miniranih šumskih područja za poslove razminiranja a time i brže vraćanje tih površina u postupak gospodarenja.