Izvješće o provedenom savjetovanju - Procjena s preporukama za uklanjanje prepreka i rasterećenje administrativnih postupaka koji ograničavaju veće korištenje energije iz obnovljivih izvora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Obnovljivi izvori energije Hrvatske 4.PROSTORNO UREĐENJE, Mogućnost postavljanja Agrosolara na poljoprivredna zemljišta U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, potrebno je ispravno definirati pojam agrosolara, a zatim u ZOIEiVUK i Zakonu o tržištu električne energije (ZOTEE) uskladiti mehanizam dodjele energetskog odobrenja na odobrenim površinama za agrosolare bez provođenja natječajnog postupka jer je "agro" dio već u smislu imovinsko-pravnih odnosa predefiniran. Primljeno na znanje Komentari se ne odnose i ne zahtijevaju intervenciju u tekstu predmetnog dokumenta.
2 Obnovljivi izvori energije Hrvatske 4.PROSTORNO UREĐENJE, Mogućnost postavljanja Agrosolara na poljoprivredna zemljišta Vezano za model koji sinergijski povezuje obnovljivu energetiku i poljoprivredu i koji europske zemlje snažno definiraju kao strateško rješenje energetske krize, potrebno je isti model uvesti i provesti u Hrvatskoj. Kako u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (ZPZ), niti u Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (ZOIEiVUK) ne postoji definicija agrosolara, treba ju uvesti u oba zakona. Primljeno na znanje MINGOR u propisima iz svoje nadležnosti smatra da nije opravdano prenositi pojam “agrosolar”. Isto tako ne postoji prepreka da se za proizvodno postrojenje koje se smatra “agrosolarom” ne izda energetsko odobrenje ukoliko zadovoljava kriterije iz dva resorna zakona.
3 Obnovljivi izvori energije Hrvatske 10.OSTALI POSTUPCI U PROCEDURI, Visina i način plaćanja komunalnog doprinosa i naknade Energetski objekti najčešće se grade izvan naseljenih područja te za njihovu izgradnju JLS nemaju potrebe izgradnje infrastrukture jer odnosni projekti infrastrukturu JLS-a niti ne koriste. Visine komunalne naknade odvraćaju ulaganja na području pojednih jedinica lokalne samouprave, usporavaju energetski razvoj i dekarbonizaciju Hrvatske. Navedeno postupanje omogućeno neusklađenošću propisa iz područja energetike i područja komunalnog gospodarstva. Uzimajući u obzir navedeno, a s ciljem otklanjanja negativnih učinaka koje proizvodi trenutno zakonodavno rješenje, predlažemo da se u članku 77. stavku 4. (ZoKG) kao kategorija koja predstavlja izuzetak od obveze plaćanja komunalnog doprinosa unesu i solarne elektrane. Primljeno na znanje Svi investicijski projekti moraju uspostaviti dobru suradnju sa JRLS te osigurati benefite za iste, u kontekstu razvoja I potencijala tih područja.
4 Obnovljivi izvori energije Hrvatske POSTOJEĆE STANJE, POTENCIJALNE PREPREKE I PREPORUKE ZA NJIHOVO UKLANJANJE, 4.PROSTORNO UREĐENJE Trafostanice, rasklopišta i prijenosni vodovi svih naponskih razina koji služe za priključenje ne EEM isključivo pojedinog OIE, a nisu javna infrastruktura, ne trebaju biti planirani u prostornim planovima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Obnovljivi izvori energije Hrvatske POSTOJEĆE STANJE, POTENCIJALNE PREPREKE I PREPORUKE ZA NJIHOVO UKLANJANJE, 7.PRIKLJUČAK NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU Ukoliko investitor ima važeći ugovor o priključenju, a zbog drugih razloga kreće u novu proceduru po novim propisima, potrebno je ostaviti investitoru na odluku hoće li koristiti uvjete (trošak) priključenja iz važećeg ugovora, ili po novim mrežnim pravilima. Mogućnost takvog izbora (da investitor koristi ono što je za njega povoljnije) kod promjene zakona ne bi bila novost u našem pravu. Primljeno na znanje Obzirom da se radi o ugovoru dviju strana takve stvari potrebno je riješiti dogovorom ugovrnih strana, vodeći računa da se investicije potaknu u što većoj mjeri.
6 Dragutin Domitrović 11.REGISTAR OIEKPP, Pristup Registru OIEKPP Odnedavno je Microsoft i ukinuo podršku za Internet Explorer, što njegovo korištenje čini sigurnosnim rizikom. Primljeno na znanje Nije primjenjivo za intervenciju u dokument.
7 Obnovljivi izvori energije Hrvatske 3.POSTOJEĆA ISKUSTVA, Prepoznate prepreke u razvoju OIE Ako je planirani zahvat elektrane na lokaciji na kojoj je već provedena strateška procjena, odnosno radi se o zoni gospodarske namjene ili bilo koje druge nepoljoprivredne namjene, Uprava za okoliš ne treba slati na mišljenje Ministarstvu poljoprivrede (Upravi za poljoprivredno zemljište), a potom čekati 8 mjeseci, koliko je prosjek trajanja za OPUO u Hrvatskoj. Primljeno na znanje Procedura se temelji na pozitivnim pravnim propisima vezanim za okoliš i prirodu.
8 Dragutin Domitrović 10.OSTALI POSTUPCI U PROCEDURI, Podkapacitranost lokalnih ureda S obzirom na kritičnu važnost razvoja kapaciteta OIE, projektima OIE treba dati prioritet u ishođenju dozvola. Primljeno na znanje Nije primjenjivo za intervenciju u dokument.
9 Obnovljivi izvori energije Hrvatske 3.POSTOJEĆA ISKUSTVA, Prepoznate prepreke u razvoju OIE U cilju djelovanja prema REPowerEU smjernicama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja treba započeti uvažavati zaključke i rješenje koje iznese ovlaštenik u elaboratu o zaštiti okoliša, a ne se očitovati i propitivati valjanost elaborata bez obzira na vrstu OIE do snage od 20MW (jer se radi o lokalnoj i regionalnoj razini), a za snagu preko 20MW započeti provođenje brzog postupka u Ministarstvu jer je za tu snagu nadležna državna razina. RES Simplify i REPowerEU jasno upućuju da sve procedure za izdavanje svih dozvola za OIE projekte smiju trajati dvije godine, kao i definiranje područja u kojima traju samo godinu dana. Isto tako, definirano je trajanje za izdavanje rješenja za zaštitu okoliša od mjesec dana te ako se u mjesec dana ostala javnopravna tijela ne očituju, rješenja se smatraju pozitivnim. S tom analogijom, brzi postupak u Ministarstvu bi trebao trajati 30 dana i u tom postupku sudjelovati samo nadležno Ministarstvo i ovlaštenik koji zajedno usuglašavaju i donose rješenje iz djelokruga zaštite okoliša. Pozitivan primjer u ovom slučaju je HOPS koji je javno objavio listu ovlaštenika te stoga i nadležno Ministarstvo treba objaviti listu ovlaštenika koji mogu raditi elaborate, definirati interne procedure kontrole nad ovlaštenicima, kao i definiranje procedure oduzimanja ovlaštenja. Primljeno na znanje Procedura se temelji na pozitivnim pravnim propisima vezanim za okoliš i prirodu, ali će se dio problema rješavati dodatnim kadrovskim osnaživanjem TDU-a.
10 Dragutin Domitrović 6.ISHOĐENJE DOZVOLA I RJEŠENJA PREMA ZOTEE I ZOOIEVK, Sustav poticanja tržišnom premijom/zajamčenom otkupnom cijenom Trenutno preostala kvota od 20 MW za geotermalne elektrane je nedovoljna kad se usporedi sa službeno iskazanim kapacitetom od 500 MW – treba hitno raditi na tome da se ta kvota poveća na barem 200-300 MW u srednjoročnom periodu, a kasnije i više. Primljeno na znanje Nije primjenjivo na predmetni dokument.
11 Dragutin Domitrović 5.UTJECAJ NA OKOLIŠ I PRIRODU, Postupak OPUO Za OPUO hitno treba uvesti elektronski sustav poput e-dozvola, u kojem će u realnom vremenu i transparentno biti vidljiva cjelovita komunikacija, a završetkom predviđenog zakonskog roka bit će onemogućeno naknadno slanje primjedaba. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Dragutin Domitrović 4.PROSTORNO UREĐENJE, Raspodjela uključivanja lokacija prema površini u prostorne planove Gornja granica za energetske građevine državnog značaja trebala bi biti dignuta na 50 ili čak 100 MW. Primljeno na znanje Ne zahtijeva intervenciju u tekstu.
13 Dragutin Domitrović POSTOJEĆE STANJE, POTENCIJALNE PREPREKE I PREPORUKE ZA NJIHOVO UKLANJANJE, 3.POSTOJEĆA ISKUSTVA Buduće OIE elektrane neće se spajati samo na prijenosnu mrežu, nego i na distribucijsku – pa treba obnoviti i srednjenaponsku distribucijsku mrežu. Primljeno na znanje Obrađeno dokumentom te se podrazumijeva.
14 Dragutin Domitrović POSTOJEĆE STANJE, POTENCIJALNE PREPREKE I PREPORUKE ZA NJIHOVO UKLANJANJE, 2.ADMINISTRATIVNI POSTUPAK Izdavanje lokacijskih dozvola za naftno-rudarske objekte koji su dio geotermalnih projekata treba spustiti na regionalnu razinu (županije, gradovi). Primljeno na znanje Zbog transparentnosti nužno je da postupke vodi TDU.
15 Josip Faletar 8.POTROŠNJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA IZ VLASTITE PROIZVODNJE, Uvjeti predaje električne energije u mrežu na godišnjoj razini MJESEČNI OBRAČUN je jedan od najvećih prepreka za investicije u male kućne sunčane elektrane. Imam instaliranu sunčanu elektranu, prošle godine sam više kwh predao u mrežu nego li preuzeo iz mreže tako sam u ovoj godini prebačen u kupca sa vlastitom proizvodnjom. Moja elektrana je trenutno ugašena i ovaj mjesec će raditi samo 5 dana, ostalih 25 dana će biti ugašena kako bi se na godinu mogao vratiti u status korisnika postrojenja za samoopskrbu. Godišnje trošim više energije nego li proizvodim kad uzmem u obzir grijanje, rasvjeta, kuhanje, topla voda, vožnja automobilom. Nažalost grijem se na plin, a sunčana elektrana stoji ugašena. Često sretnem ljude koji vide elektranu kod mene i zanima ih mogu li oni investirati u elektranu i 20 godina biti energetski neovisni (grijanje, kuhanje, topla voda, rasvjeta i vožnja automobilom), nažalost moram im reći da se ne mogu grijati i da trebaju instalirati elektranu prema njihovoj trenutnoj potrošnji što je snage cca 2 kw i da se ne mogu riješiti plina i ne mogu se grijati na električnu energiju, tj. mogu ali će im biti skuplje nego li plin. U ljetnom periodu višak kwh koji predate prizna vam se 80% cijene energije što je cca 0,45 kn, u zimskom periodu kwh koji preuzmete iz mreže platite cca 1,2 kn/kwh razlika je 0,75 kn/kwh što je značajno skuplje od plina, peleta, briketa... Uglavnom je odgovor onda ništa od toga, nema smisla investirati 20 do 30 tis. kn i ne uštedjeti cijeli račun za struju već dio računa koji je između 200 i 300 kn/mjesečno, pa čak i uz poticaj za izgradnju. Koliko imam informacije u Sloveniji i Srbiji je GODIŠNJI OBRAČU, dio kwh koje ne potrošite prenosi se u slijedeći mjesec i na kraju godine se napravi obračun i ako ste više povukli nego li predali platite razliku prema standardnom cjeniku, ako ste više predali višak poklanjate HEP-u. Vrlo jednostavno i poticajno. UVEDITE GODIŠNJI OBRAČUN kao u Sloveniji i ljudi će investirati i ugrađivati sunčane elektrane i bez poticaja. Apsurdno je da čovjek ima krov na koji može ugraditi elektranu od 10 kw, ima ušteđevinu kojom može platiti i onda mu se kaže ne smiješ instalirati više od 2 kw i trebaš se grijati na plin. S druge strane puna su nam usta i mediji obnovljivih izvora energije, a MJESEČNI OBRAČUN sve to jako koči. Ako želimo potaknuti investicije u male sunčane elektrane UVEDITE GODIŠNJI OBRAČUN. Primljeno na znanje Za unaprjeđenje navedenog nužni su tehnički preduvjeti koji se ispunjavaju provedbom NPPO-a.
16 Obnovljivi izvori energije Hrvatske 4.PROSTORNO UREĐENJE, Mogućnost postavljanja Agrosolara na poljoprivredna zemljišta Svaki odobreni agrosolar na lokalnoj/regionalnoj razini treba dobiti mogućnost automatskog prihvaćanja u prostorno-plansku dokumentaciju. Kao podloga za ovaj model, država bi trebala (dok ne donese državni prostorni plan kao najvišu razinu definiranja korištenja prostora), donošenjem uredbe za zakonskom snagom definirati kao interes Hrvatske da, uz elaborat zaštite okoliša kao podlogu za sagledavanja utjecaja zahvata na okoliš, svaka lokalna i regionalna samouprava mora u svoju prostorno-plansku dokumentaciju uvrstiti agrosolare kao prihvatljivi oblik korištenja u prostoru i za OIE, bez upisa u grafičke mape sa svim pripadajućim infrastrukturnim objektima i vodovima do priključne točke na elektro energetski sustav. Nije prihvaćen Problem prostorno-planske dokumentacije mora se rješavati sustavno.
17 Dragutin Domitrović NACRT, ZAKLJUČAK Zašto ne i delegirati provođenje postupka OPUO na razinu županija? Također: s obzirom na kritičnu važnost ubrzanog razvoja OIE, kao privremeno rješenje – dok se jačaju administrativni kapaciteti TDU – može se naprosto OPUO i PUO za projekte OIE prioritetno rješavati u odnosu na ostale zahvate čiji prijedlozi dolaze u MinGOR. Nije prihvaćen Zbog transparentnosti nužno je da postupke vodi TDU.
18 Dragutin Domitrović POSTOJEĆE STANJE, POTENCIJALNE PREPREKE I PREPORUKE ZA NJIHOVO UKLANJANJE, 12.JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA Ne treba administrativno ograničavati postavljanje objekata za korištenje geotermalne energije na poljoprivredno zemljište, bez obzira na njegovu kvalitetu. Zauzimanje prostora kod geotermalnih objekata nije značajno, energetska gustoća po jedinici površine je veća nego kod drugih OIE, korištenje površine je znatno vrednije od poljoprivredne proizvodnje na toj istoj površini, a moguće je i ostvarenje dodatne koristi za poljoprivrednu proizvodnju upotrebom toplinske energije – ili direktno iz ležišta niže temperature, ili otpadne topline iz geotermalnih elektrana. Nije prihvaćen Komentar nije primjenjiv na dio dokumenta na koji se referira.
19 Dragutin Domitrović POSTOJEĆE STANJE, POTENCIJALNE PREPREKE I PREPORUKE ZA NJIHOVO UKLANJANJE, 5.UTJECAJ NA OKOLIŠ I PRIRODU Za aktivnosti istraživanja geotermalnih voda (bušenje novih istražnih bušotina, remont i ispitivanje postojećih bušotina) ne bi trebalo uopće tražiti OPUO, kao što je to i bilo do 2017. godine. Istražne bušotine su privremeni naftno-rudarski objekti koji ne stvaraju značajan utjecaj na okoliš, čije su projektiranje, nadzor i izrada striktno definirani strukovnim standardima, a prema naftno-rudarskim propisima u slučaju nedokazanih komercijalnih rezervi geotermalne vode treba ih na kraju perioda istraživanja ukloniti, odn. napustiti i sanirati njihov bušotinski radni prostor. Ako se potvrde komercijalne rezerve i takvu je bušotinu moguće pretvoriti u eksploatacijsku bušotinu (proizvodnu ili utisnu), OPUO će biti napravljena u sklopu pripreme geotermalnog projekta za eksploataciju. Nije prihvaćen Procedura se temelji na pozitivnim pravnim propisima vezanim za okoliš i prirodu.
20 Dragutin Domitrović 4.PROSTORNO UREĐENJE, Mogućnost postavljanja Agrosolara na poljoprivredna zemljišta Sličnim principima se treba voditi i kod upotrebe geotermalne energije za poljoprivredne svrhe. S obzirom na veliki geotermalni potencijal Republike Hrvatske, a posebice za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno grijanje staklenika/plastenika, potrebno je omogućiti poljoprivrednim proizvođačima mogućnost korištenja geotermalne energije za proizvodnju toplinske energije uz zadržavanje poljoprivredne proizvodnje te bez izmjene prostornih planova. Također za geotermalne bušotine kojima je namjena korištenje topline za poljoprivredu treba maksimalno pojednostavniti, ubrzati i pojeftiniti administrativne procedure, osloboditi ih utvrđivanja eksploatacijskih polja itd. Prihvaćen Poglavlje 4. Prostorno uređenje podpoglavlje Mogućnost postavljanja Agrosolara na poljoprivredna zemljišta dopunjeno je dodavanjem pasusa kako slijedi: S obzirom na veliki geotermalni potencijal Republike Hrvatske, a posebice za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno grijanje staklenika/plastenika, potrebno je omogućiti poljoprivrednim proizvođačima mogućnost korištenja geotermalne energije za proizvodnju toplinske energije uz zadržavanje poljoprivredne proizvodnje bez izmjene prostornih planova. Također, za geotermalne bušotine kojima je namjena korištenje topline za poljoprivredu treba maksimalno pojednostavniti, ubrzati i pojeftiniti administrativne procedure, osloboditi ih utvrđivanja eksploatacijskih polja.
21 Dragutin Domitrović POSTOJEĆE STANJE, POTENCIJALNE PREPREKE I PREPORUKE ZA NJIHOVO UKLANJANJE, 4.PROSTORNO UREĐENJE U prostornom planiranju treba pojednostavniti pristup utvrđivanju eksploatacijskih polja geotermalne vode, tako da ih se ne promatra kao otvorene rudarske kopove, kamenolome ili šljunčare u kojima je cijela površina eksploatacijskog polja predmetom rudarske eksploatacije. Geotermalna ležišta se nalaze na dubini od nekoliko tisuća metara pa je stvarno korištenje površine prilikom eksploatacije geotermalne vode (bušotinskim radnim prostorima, elektranama, energanama, uključujući i cijelu širinu zaštitnog pojasa cjevovoda) manje od 1% površine eksploatacijskog polja – primjer EP Velika Ciglena. Prihvaćen Poglavlje 4. Prostorno uređenje dopunjeno je na način da se iza trećeg pasusa dodaje novi pasus kako slijedi: Kriteriji za uvrštavanje lokacija za korištenje geotermalne vode u energetske svrhe također variraju te ih je potrebno ujednačiti i ujedno razdvojiti definiranje prostora za korištenje geotermalne vode u energetske svrhe od ograničenja vezanih uz zauzeće prostora budući da eksploatacijska polja geotermalne energije predstavljaju površinsku projekciju geotermalnog ležišta na velikim dubinama.
22 Dragutin Domitrović POSTOJEĆE STANJE, POTENCIJALNE PREPREKE I PREPORUKE ZA NJIHOVO UKLANJANJE, 1.ZAKONSKI OKVIR Svakako ovdje valja spomenuti i Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21), po kojemu se trebaju ubrzano razvijati projekti geotermalnih elektrana, ali i direktnog korištenja toplinske energije iz geotermalnih ležišta. Prihvaćen Dopunjeno.