Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izdavanju EU potvrde

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK O IZDAVANJU EU POTVRDE Kako je člankom 10., stavak 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11, 56/13) propisano da ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave, potrebno je da Hrvatska gospodarska komora prije izdavanja EU potvrde pravnoj osobi koja u RH obavlja stručne geodetske poslove provjeri kod za to nadležnog tijela, dakle Državne geodetske uprave, ima li pravna osoba važeću suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdanu od strane Državne geodetske uprave, tj. da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom, odnosno djelatnošću, kako je to propisano člankom 2., stavkom 2., podstavkom 9. nacrta Pravilnika o izdavanju EU potvrde. Djelomično prihvaćen Vaš prijedlog smo djelomično prihvatili. Naime, sukladno članku 6. Pravilnika o izdavanju EU potvrde, svim pravnim osobama EU potvrde izdaje Hrvatska gospodarska komora (HGK). Budući da je raspon djelatnosti koje mogu obavljati pravne osobe širok, HGK nema kapaciteta da u svakom pojedinačnom slučaju provjerava ispunjava li pravna osoba sve propisane uvjete za rad u određenoj profesiji sukladno posebnim propisima. Iz tog je razloga novim Pravilnikom o izdavanju EU potvrde predviđeno da je podnositelj zahtjeva (u svojstvu pravne osobe) dužan priložiti i izjavu, potpisanu i ovjerenu pečatom pravne osobe, da su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti sukladno posebnim propisima.