Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 104. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 ,112/18, 63/20, 133/20) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx yy 2022. godine donijela je , Članak 1. Predlaže se usklađenje termina - Zakon o osiguranju, članak 104. kod izdvajanja spominje ključne, odnosno važne poslovne funkcije, a u predmetnom Pravilniku se koristi izraz kritičan posao/funkcija. Prihvaćen Prihvaća se.
2 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 104. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 ,112/18, 63/20, 133/20) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx yy 2022. godine donijela je , Izvještavanje Agencije Predlaže se jasnije odrediti da je prethodna obavijest Agenciji obveza Društva u slučaju izdvajanja poslova ili funkcija koji su kritični ili važni za Društvo. Naime, navedeno proizlazi iz detaljnijeg iščitavanja članka 104. Zakona, članka 274. Uredbe 2015/35 i EIOPA Smjernica o sustavu o upravljanjima, kao i iz članka 4. stavka 1 točke 5. predmetnog Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se
3 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Uvjeti, Članak 2. Predlaže se izričito navesti i primjenu Smjernica o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku (EIOPA-BoS-20-002) radi cjelovitog pregleda primjenjivih propisa. Prihvaćen Prihvaća se
4 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Izvještavanje Agencije, Članak 3. U odnosu na stavak 6. kojim se predviđa izostanak mogućnosti sklapanja ugovora o izdvajanju poslova s odabranim izvođačem, ukoliko Agencija iznese pisane primjedbe na dostavljenu dokumentaciju u postupku obavještavanja o odluci o izdvajanju poslova i odabiru izvođača, ukazuje se da regulatorni okvir Solventnost II predviđa isključivo obvezu obavještavanja nadzornih tijela o izdvajanju poslova i izvođaču. Primjena ovako sročene odredbe članka 3. stavka 6. Prijedloga pravilnika mogla bi imati za posljedicu utjecaj na poslovne odluke društva za osiguranje o izdvajanju poslova i odabiru izvođača te slobodu ugovaranja. Ukoliko postoji potreba za većim stupnjem nadzora nad izdvajanjem poslova, uputno bi bilo takve ovlasti Agencije propisati odredbama Zakona o osiguranju. U svrhu upravljanja rizicima u vezi s izdvajanjem poslova, takvim odredbama poželjno bi bilo predvidjeti i kriterije koje bi Agencija u tim slučajevima primjenjivala, kao i eventualne pravne lijekove. Uzimajući u obzir predloženi tekst, u stavku 1. predlažemo rok od 60 dana skratiti na 30 dana, a u stavku 6. rok od 30 dana skratiti na 15 dana. Obrazloženje: Kraćim rokovima izbjeglo bi potencijalno usporavanje, a cilj je poboljšanje procesa. Djelomično prihvaćen U pogledu propisivanja dostave obavijesti o izdvajanju ključnih poslova HANFA-i, Zakon o osiguranju već propisuje obvezu HANFA-e za donošenje Pravilnika kojim će se između ostalog, propisati i obveza izvještavanja HANFA-e o izdvojenim poslovima/funkcijama. Kriteriji za izdvajanje poslova/ funkcija koje je Društvo dužno primjenjivati i ispitivati propisani su Zakonom o osiguranju, Delegiranom Uredbom 2015/35 i Smjernicama EIOPA-e., pa je „non objection“ postupak zamijenjen s pravom Agencije da traži dodatna objašnjenja i dokumentaciju. U pogledu predloženog roka, s obzirom na vrstu poslova/funkcija koji se izdvajaju, njihovu važnost za društvo, opsežnost dokumentacije koju Društvo prikuplja odnosno priprema i izrađuje, koju potom Agencija procjenjuje, potrebno je stanovito vrijeme, za koje se ocjenjuje da je propisani rok primjeren