Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TOMISLAV BORAS Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donosi, Članak 10. Erste Asset Management predlaže rok za implementaciju novih mjesečnih izvještaja pomaknuti na srpanj, s izvještajima za lipanj. Obzirom na iznimno kratak rok za analizu traženih promjena, kao i pripremu IT zahtjeva, testiranje… a povrh operacija vezanih uz uvođenje EUR. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Rok se prilagođava na datum 1. travnja 2023.
2 TOMISLAV BORAS Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donosi, Članak 9. Erste Asset Management predlaže da se briše Prilog 8 sa striktnom formom izvještaja. Društva bi trebala sama moći definirati formu koja najbolje prenosi informacije klijentima, u skladu s korporativnim identitetom pojedinog društva. Također, društva koja su investirala u IT razvoj izrade mjesečnih izvještaja, ili zbog pripadnosti grupi imaju grupne standarde mjesečnih izvještaja, ovako imaju dodatni trošak (ponovnog) razvoja vlastitih izvještaja, isključivo radi vizualnih promjena. Smatramo da je određena razina uniformnosti postignuta navođenjem minimalnog obveznog sadržaja, te zahtjevima za grafičkim prikazima gdje je primjereno. Sprječavanje nepotrebnog sadržaja, koji bi umanjivao preglednost mjesečnog izvještaja, može se postići primjerice ograničavanjem maksimalnog broja stranica i minimalne veličine fonta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Cilj standardiziranja mjesečnih izvještaja je omogućavanje veće preglednosti informacija malom ulagatelju kao i osiguravanje usporedivosti informacija na tržištu, pogotovo imajući na umu niske razine financijske pismenosti prosječnog ulagatelja te uloge Hanfe u zaštiti i kvalitetnom informiranju malih ulagatelja. Također, pregledom mjesečnih izvještaja na tržištu uočene su velike razlike u prikazu podataka kao i nejasnoće prilikom prezentiranja istih.
3 TOMISLAV BORAS Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donosi, Članak 4. Erste Asset Management predlaže u popis minimalnih obveznih podataka u mjesečnim izvještajima uvrstiti trenutnu modificiranu duraciju u slučaju novčanih, kratkoročnih obvezničkih i obvezničkih fondova. S obzirom da je minimalna ili maksimalna modificirana duracija propisana prospektima, ovakvom objavom se dokazuje da se fondom upravlja u okviru dogovorenom predugovornom dokumentacijom. Također, modificirana duracija najbolji je pokazatelj trenutnog tržišnog rizika takvih fondova, pa bi njenom objavom ulagateljima bilo jasno koliki stupanj rizika fond predstavlja u odnosu na usporedive fondove na tržištu. Smatramo da je izostavljanje informacija o pozicijama koje se vode po procjeni iz odredbi čl 6.c korak unazad u transparentnom predstavljanju objektivne vrijednosti i likvidnosti fonda. Predlažemo vratiti ovdje odredbu iz postojećeg pravilnika, uz manju prilagodbu: „6. za vrijednosne papire koji su vrednovani metodom procjene, naziv izdavatelja, identifikacijske oznake vrijednosnih papira, trenutno procijenjene vrijednosti, te udio u NAV“ Glede čl 6.c st 2 – predlažemo brisanje izraza „u obliku položenih stupaca“. Mišljenja smo da bi društva sama trebala odrediti vrstu grafičkog prikaza koji najbolje prenosi tražene informacije i zadovoljava zahtjeve korporativnog identiteta. Predlažemo brisati čl 6.c st 4 – takva razrada nije prisutna u drugim jurisdikcijama, a i navodi na krive zaključke u slučaju ulaganja u druge fondove, ili u slučaju velikog udjela depozita u imovini, novca na računu ili pak izvedenica kojima se trguje na uređenim tržištima (sve imovina koja nije obuhvaćena ovakvom razradom). Npr: Udio prenosivih vrijednosnih papira i instrumenta tržišta novca koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu 26,3% Udio prenosivih vrijednosnih papira i instrumenta tržišta novca koji nisu navedeni u članku 252. stavku 1. točkama 1., 2. i 6. Zakona 0% Ne razumijemo kakvu informaciju ulagatelj dobiva ovakvom objavom. Ako je intencija ove odredbe transparentna objava neuvrštenih, a time i nelikvidnih instrumenata, od veće koristi bila bi obvezna objava popisa i udjela nelikvidnih vrijednosnih papira koji se vrednuju metodama procjene, a što je ovim prijedlogom izmjena izostavljeno. Čl 6.e greškom nalaže da se neto vrijednost fonda prikazuje u KUNAMA Glede čl 6.f st 3 alineje 3 – smatramo da izrazi „u tekućoj godini“, „u zadnjih godinu dana“ te npr „za 2020. godinu“ dovoljno precizno opisuju vremensko razdoblje u kojem su prinosi nastali, te da bi dodatni podaci poput „od 31.12.2019 do 31.12.2020.“ umanjili čitkost i jasnoću izvještaja. S obzirom da u sustavu e-savjetovanja nije moguće detaljno iščitati prijedlog forme izvještaja u Prilogu 8., nejasno je hoće li traženi zahtjev moći biti prikazan u čitljivoj formi (s obzirom na širine stupaca, veličinu fonta i slično) Djelomično prihvaćen Uvažavaju se sljedeći komentari: - dodavanje trenutne modificirane duracije fonda kao obveznog podatka za fondove na koje je primjenjivo - vraćanje podataka o imovini koja je vrednovana metodom procjene - zamjena u članku „kune“ s „eure“ Ne prihvaćaju se sljedeći komentari: - vezano za prikaz u obliku položenih stupaca, Hanfa je upravo uvažila u zadnjem krugu prijedlog društava a sve s ciljem uređivanja prikaza informacija za male ulagatelje. Hanfa je s pregledom stanja mjesečnih izvještaja na tržištu uočila značajne razlike prilikom grafičkih prikaza koje onemogućavaju malom ulagatelju usporedivost informacija. - kada su u pitanju podaci za vrijednosne papire i instrumente kojima se ne trguje na uređenom tržištu, Hanfa smatra da je podatak kao takav nije viška te zajedno s podatkom o imovini koja je vrednovana metodom procjene tvori cjelovitu informaciju koja je relevantna investicijskoj javnosti i zainteresiranim stranama. Nastavno na čl. 6.f st.3 alineja 3, Hanfa pojašnjava kako je ranije uklonjeno „(datum početka i kraja razdoblja)“ čime se ne zahtjeva navođenje datuma kako je opisano u komentaru. Dovoljno je naznačiti godinu.
4 TOMISLAV BORAS Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donosi, Članak 3. Erste Asset Management predlaže brisanje čl 6 st 1 alineje 5, te st 4 i 5 istog članka, kao i povezanih čl 7 st 4 i Priloga 7, o izvještaju o valutnoj izloženosti. Obrazloženje: obveza je uvedena ad hoc, u periodu velikih pritisaka na tečaj tokom inicijalne COVID krize, što više nije aktualno. Također, riječ je bilo o identifikaciji potencijalnih sistemskih rizika za tečaj HRK, pa bi takav izvještaj sada trebao identificirati sistemske rizike za EUR, što s obzirom na veličinu lokalnih fondova u odnosu na EUR monetarni sustav nije materijalno. Nadalje, smatramo da uvid u valutnu izloženost pojedinog fonda Agencija može dobiti kroz postojeći izvještaj o pozicijama fonda koji se dostavlja na dnevnoj razini. Nije prihvaćen Ne prihvaća se: svrha izvještaja o valutnoj izloženosti (VIF) ne služi isključivo kao alat za identifikaciju sistemskih rizika za tečaj HRK. Iz drugih izvještaja koji se dostavljaju Hanfi (NAV obrazac) nije moguće pratiti ukupnu valutnu izloženost jer nisu dostupni svi podaci o izvanbilančnoj izloženosti. Iz tog razloga nije dostupna informacija o ukupnoj valutnoj izloženosti (kao % NAV-a), a koja kod određenih fondova s javno objavljenom strategijom (odnosno prospektom fonda) može biti ograničena.
5 Raiffeisen Invest d.o.o. Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donosi, Članak 10. Molimo odgodu primjene članka 4 kojim se mijenja "Mjesečni izvještaj UCITS fonda" na 1. srpnja 2023 obzirom da promjena strukture izvještaja zahtjeva značajne dorade sustava Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Rok se prilagođava na datum 1. travnja 2023.
6 Iva Špoljar Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donosi, Članak 8. Predlažemo ukidanje »Izvještaja o valutnoj izloženosti« budući da ulaskom RH u eurozonu fondovi gube mogućnost manipulcije tečajem i utjecaja na monetarnu politiku te stoga ne vidimo više potrebu za izvještajem o valutnoj izloženosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se: vidi prethodni komentar.
7 HGK Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donosi, Članak 10. S obzirom da su za pojedine prikaze potrebne IT dorade, članovi Grupacije UCITS fondova predlažu pomicanje roka na 1. srpnja 2023. za mjesečni izvještaj koji se sastavlja za lipanj 2023. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Rok se prilagođava na datum 1. travnja 2023.
8 HGK Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donosi, Članak 9. Članovi Grupacije UCITS fondova u nastavku postavljaju pitanja u vezi Priloga 8. „Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika odnosno održivih ulaganja“: - Mora li prikaz biti razgranat točno kako je predloženo ili struktura može biti prezentirana drugim oblikom (graf, tekst)? - Ako fond ima održiva ulaganja, je li potrebno navesti i donji prikaz koji se odnosi na fondove koji promiču okolišne i socijalne karakteristike, i obrnuto? - Također, primjerice u donjem prikazu (za fondove koji promiču okolišne i socijalne karakteristike) ako fond iskazuje ulaganja usklađena s O/S obilježjima, ali ima nula održivih ulaganja (kao daljnju granu), je li zadnje grananje ipak potrebno iskazati (usklađena s taksonomijom, ostala okolišna, i socijalna) gdje je sve navedeno također nula? - Iskazuju li se podaci u postotku? Predlaže se brisanje Priloga 8. iz članka 9. Pravilnika koji propisuje striktnu formu samog izvještaja. Društva bi trebala imati slobodu odabira i definiranja forme u skladu sa korporativnim identitetom odnosno sukladno provjerenim načinom prijenosa informacija klijentima. Primljeno na znanje Podaci se iskazuju u postotku te se društva upućuju na zadani prikaz to jest kako je i definiran SFDR RTS-ovima. Također, kao i u predlošcima SFDR RTS-ova, navodi se onaj prikaz grafa koji se odnosi na proizvod koji se usklađuje s člankom 8. ili člankom 9. SFDR Uredbe.
9 HGK Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donosi, Članak 8. Članovi Grupacije UCITS fondova predlažu ukidanje izvještaja o valutnoj izloženosti (VIF) i sukladno tome brisanje odredbi iz članka 6. stavka 1. alineje 5. i članka 6. stavaka 4. i 5. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (»Narodne novine«, broj 105/17 i 98/20) te posljedično članak 8. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda. VIF je prvotno uveden u travnju 2020. kao ad hoc izvještaj i reakcija na pandemiju koronavirusa, a u svrhu prepoznate regulatorne potrebe praćenja valutne izloženosti fondova, prvenstveno kao alat za identifikaciju sistemskih rizika za tečaj HRK. S obzirom na nove okolnosti predlažemo ukidanje navedenog izvještaja budući da: • prethodno navedene izvanredne okolnosti nisu više aktualne • od 1.1.2023. službena valuta u Hrvatskoj postaje euro, što bi značilo da bi svrha izvještaja bila identificirati sistemske rizike vezane uz euro, a što, s obzirom na veličinu imovine domaćih fondova u odnosu na eurski monetarni sustav, nije materijalno • HANFA na dnevnoj razini već zaprima izvještaj u kojem su sadržani podaci o svim ulaganjima fondova, iz kojih podataka se može izračunati valutna izloženost fondova Nije prihvaćen Ne prihvaća se: svrha izvještaja o valutnoj izloženosti (VIF) ne služi isključivo kao alat za identifikaciju sistemskih rizika za tečaj HRK. Iz drugih izvještaja koji se dostavljaju Hanfi (NAV obrazac) nije moguće pratiti ukupnu valutnu izloženost jer nisu dostupni svi podaci o izvanbilančnoj izloženosti. Iz tog razloga nije dostupna informacija o ukupnoj valutnoj izloženosti (kao % NAV-a), a koja kod određenih fondova s javno objavljenom strategijom (odnosno prospektom fonda) može biti ograničena.
10 HGK Na temelju članka 204. stavka 3., članka 205. stavaka 4. i 5., članka 206. stavak 2., članka 215. i članka 248. stavak 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), članka 12. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« br. 78/15, 134/15 i 120/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donosi, Članak 4. Članovi Grupacije UCITS fondova predlažu u novom članku 6.c, stavku 3., točkama 1.,2. i 3. precizirati udio ulaganja u odnosu na osnovicu (imovina fonda, neto imovina fonda,…) Navedeno je potrebno razmotriti u svrhu razumljivosti informacije koja se želi prezentirati ulagateljima. Primjerice, fond čija je imovina 120 mln HRK i koja je uložena isključivo u dionice, a koji također ima ugovoren repo ugovor u iznosu od 20 mln HRK, ima neto imovinu u iznosu od 100 mln HRK. Pri tome, udio dionica u imovini iznosi 100% dok udio dionica u neto imovini iznosi 120%. Predlaže se da stavak 3. glasi: „(3) Mjesečni izvještaj mora minimalno sadržavati sljedeće podatke o strukturi ulaganja iz članka 6.a stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika, koji se odnose na posljednji radni dan mjeseca za koji se izrađuje izvještaj:“ Nadalje, u kontekstu odredbe članka 203.a, stavka 1. ZOIFJP-a koji u slučaju obveze dostavljanja KID-a i dalje upućuje na poštivanje odredbi članka 203. ZOIFJP-a („ Društvo za upravljanje dužno je dostaviti Agenciji izmijenjene ključne podatake za ulagatelje za svaki UCITS fond kojim upravlja u Republici Hrvatskoj najkasnije 5 dana prije njihove objave javnosti.“), članovi Grupacije isti tumače na način da društva za upravljanje, i nakon što se KID zamijeni KIID od 01.01.2023., moraju Agenciji dostavljati KID (a ne više KIID) najkasnije 5 dana prije objave. S tim u svezi nejasna je predložena odredba novog članka 6.i da se KID dostavi Agenciji „u roku od 8 radnih dana od dana stavljanja UCITS fonda na tržište u Republici Hrvatskoj...“ Prihvaćen Uvažavaju se komentari vezano za preciziranje u odnosu na imovinu fonda te dodatka kako se radi o posljednjem radnom danu mjeseca. Prihvaća se komentar vezano za kontekst čl. 203 ZOIFJP-a. Prilikom dostave izmijenjenog PRIIPS KID-a Agenciji primjenjuju se odredbe članka 203.a. ZOIFJP-a.