Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DALIBOR VOJTA Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Dopuna čl.8, st.2 zbog neusklađenih imovinsko pravnih odnosa, mnoštva suvlasništva na parcelama molim da se izvrši dopuna i uvede mogućnost priznavanja upisa sa pronađenim vanknjižnim vlasnicima (ustvari nasljednicima vlasnika/posjednika koji još nisu ili ne žele provesti ostavinske postupke zbog, većinom neznanja, jer se nalaze van RH) putem ovjerenih ugovora o zakupu/plodouživanju sa vanknjižnim vlasnicima/posjednicima ili ovjerenih izjava o danom korištenju za poljoprivredno zemljište (neki imaju strah od sklapanja bilo kakvog tipa ugovora) pa ako u budućnosti neki od suvlasnika/nasljednika ne želi korištenje neka ispiše svoj udio, a do tada omogućiti upis cijele površine jer se ionako koristi i obrađuje u cijelosti. Priznati kao dokaz za upis već sklopljene važeće ugovore o kupoprodaji nekretnina sa stvarnim, ali vanknjižnim vlasnicima, kao i same Predugovore sa istima. Omogućiti sklapanje ugovora o zakupu državnog zemljišta koje je u suvlasništvu sa fizičkom osobom na neki kraći rok (do 5 godina) ili do trenutka razvrgnuća suvlasničke zajednice koje se tako i tako obrađuje, ali ostaje neupisano u Arkod. Dopuna st.9 poljoprivrednik koji je upisan u Arkod bez dokaza (GT fotografije) ne može sam pokrenuti ostavinske postupke za tuđu imovinu (jer je većinom to razlog nerješavanja pravnih odnosa i sklapanja ugovora) te bi stoga bilo dovoljno da kao dokaz dostaviti ovjerenu izjavu o korištenju od barem 1 pronađenog vlasnika/posjednika ili njihovih nasljednika do trenutka sklapanje pravnog posla. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK Uvodno, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (dalje: Komora) želi naglasiti kako je u više navrata pokušala ukazati na probleme koji će proizaći iz donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine 57/2022») kojim se onemogućava parcelacija poljoprivrednog zemljišta izvan građevinskog područja na katastarsku česticu površine manje od 1 ha, osim u slučaju izdvajanja poljoprivrednog zemljišta radi izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina određenih propisom kojim se uređuje prostorno uređenje i osim u slučaju nasljeđivanja. Naime, Komora je isticala kako smatra da se parcelacijama ne usitnjava poljoprivredno zemljište, već da se na poljoprivrednom zemljištu kao posljedici dugogodišnjih neriješenih imovinskopravnih odnosa ti neriješeni odnosi rješavaju geometrijskom diobom, odnosno upravo parcelacijskim elaboratima. Obzirom da stavovi Komore kako bi takve odredbe imale niz štetnih utjecaja na evidenciju poljoprivrednog zemljišta nisu uvažene, sporne su odredbe uz određene preinake ipak ugrađene u prijedlog izmjena i dopuna Zakona, te su takve izmjene i dopune Zakona na snazi i u primjeni već više od šest mjeseci. U vidu izrečenog, Komora smatra kako se izmjenama ovog Pravilnika pokušalo jednim dijelom umanjiti štetne utjecaje već navedenih izmjena i dopuna Zakona, te omogućiti evidenciju i onog poljoprivrednog zemljišta koje se do sada nije moglo evidentirati, te čije imovinsko-pravne odnose zbog već navedenih spornih odredbi Zakona nije moguće riješiti, odnosno nije moguće evidentirati u službenim zemljišnim registrima Republike Hrvatske. Komora posebno ističe kako je ovim Pravilnikom predloženo da su minimalne površine za evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta bitno manje od 1 hektara, koliko po važećem Zakonu iznosi minimalna površina propisana za formiranje čestica poljoprivrednog zemljišta diobom odnosno parcelacijom. Također, Komora smatra da se određenim odredbama ovog Pravilnika na krivi način interpretira suvlasništvo, to jest suvlasnicima se daje za pravo bespravno prisvajanje određenog suvlasničkog dijela nekretnine, što nikako nije u skladu sa zakonskim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Dapače, određenim odredbama se suvlasnicima sa većinskim udjelom daju ovlasti koje Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nisu predviđene. S obzirom na sve rečeno, te predloženim načinom rješavanja problema evidencije poljoprivrednog zemljišta kakav je predložen ovim prijedlogom Pravilnika, Komora se ne može složiti, niti ga može podržati. Primljeno na znanje Prijedlogom novog Pravilnika omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), poljoprivrednici mogu do 31.12.2023. godine dostaviti dokaz o vlasništvu ili posjedu. U međuvremenu, do isteka roka u suradnji s nadležnim tijelima i dionicima radit ćemo na pronalaženju odgovarajućeg rješenja. Svrha donošenja ovoga Pravilnika je evidencija uporabe (korištenja) poljoprivrednog zemljišta evidentiranog u ARKOD od strane poljoprivrednika koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i korisnici su potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Cilj donošenja novog Pravilnika nije brisanje postojećih površina koje su evidentirane u ARKOD-u, već zaštita prava vlasništva i pravno reguliranje prava uporabe (korištenja) privatnog poljoprivrednog zemljišta, što treba biti u obostranom interesu i vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta. Pravilnikom se ne rješavaju vlasnički/suvlasnički odnosi između fizičkih i pravnih osoba upisanih u zemljišne knjige. Također, ovim Pravilnikom se ne rješavaju postupci propisani odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
3 Hrvatska poljoprivredna komora Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Poštovani, Članak 8. stavak 3. Državna administracija još uvijek ne stiže urediti imovinsko-pravne odnose, pa stoga Pravilnik omogućava na još jednu godinu produljiti rok za rješavanje pitanja: brojnih suvlasnika, nedostupnih suvlasnika, nepoznatih suvlasnika. Smatramo produljenje roka ispravnim, jer po čl 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, „zemljište se mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju“ . Smatramo da je upis u Arkod potrebno provesti na duži rok, barem do isteka novog programskog razdoblja (ne treba taj rok opet postaviti na konkretan datum, odnosno 31.12.2023. jer je teško očekivati da će se do tog datuma nešto promijeniti) s mogućnošću ranijeg brisanja u slučaju da država i prije tog roka uspije ponovno sklopiti ugovore o zakupu ili prodati zemljište. Smatramo kako naplaćivanje korištenja zemljišta iz isteklih ugovora nema smisla sve dok država ponovno uspješno ne provede natječaj za zakup ili po nekom novom zakonu ne produlji istekle ugovore. Sve do tada, proizvodne aktivnosti poljoprivrednika na tom zemljištu, potrebno je smatrati ujedno i provođenjem agrotehničkih mjera (održavanje zemljište pogodnim za proizvodnju), što bi inače bila obaveza JLS (čl. 4. st. 4 ZPZ). Poljoprivrednici kojima su ugovori istekli, daljnjim obrađivanjem rade uslugu državi i zapravo bi država u tim slučajevima trebala biti dužna njima za „održavanje zemljišta sposobnim za proizvodnju“ (ZPZ čl. 4), a ne obratno. Jedinice lokalne samouprave u ovom trenutku još uvijek nisu u stanju državno zemljište „održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju“ do davanja u zakup (ZPZ čl. 4.) te ih ta „obaveza“ neće „natjerati“ na realizaciju natječaja, osobito zbog toga što za njeno neprovođenje nisu predviđene odgovarajuće sankcije. Smatramo kako je u interesu države i poljoprivrednika da se u Arkod upišu poljoprivrednici kojima su istekli ugovori, s rokom: do ponovnog davanja u zakup, bilo istome ili drugom poljoprivredniku. Također, i državno poljoprivredno zemljište se mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju”, stoga je potrebno da Pravilnik također omogući upis i državnog poljoprivrednog zemljišta u Arkod, bar za sve one parcele koje su bile legalno date u zakup ili na održavanje (provođenje agrotehničkih mjera-nalogom poljoprivredne inspekcije i JLS), a čiji su ugovori istekli. Članak 8. stavak 5. Predložena odredba da se sklope ugovori sa suvlasnicima za više od 50 % vlasništva neke parcele je neprovediva, a često nije moguća ni sa samo jednim suvlasnikom (čest slučaj u Dalmaciji). Pojedine čestice imaju velik broj suvlasnika diljem svijeta, sa suvlasničkim odnosima jako malih površina. U takvim situacijama, nemoguće je sklapati ugovore. Predlažemo da u slučaju zemljišta u privatnom vlasništvu uopće ne bude obavezna dokumentacija, nego da svaki suvlasnik ukoliko se ne slaže s upisom u Arkod, može za svoj dio tražiti umanjenje Arkod parcele u sustavu. Također, nije definirana situacija u kojoj je poljoprivrednik jedan suvlasnik parcele (ili je uzeo u zakup od druge osobe koja je suvlasnik), a drugi suvlasnik je država. Smatramo kako bi u navedenom slučaju potrebno omogućiti upis suvlasnika ili zakupca od suvlasnika u Arkod, sve do razvrgnuća suvlasničke zajednice države i privatne osobe. Prema ZPZ država uopće ne može raspisati natječaj za zemljište koje nije u vlasništvu RH 1/1. Primljeno na znanje Svrha donošenja ovoga Pravilnika je evidencija uporabe (korištenja) poljoprivrednog zemljišta evidentiranog u ARKOD od strane poljoprivrednika koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i korisnici su potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Pravilnik također propisuje brisanje već evidentiranih ARKOD parcela, i u slučajevima kada vlasnik i/ili posjednik odnosno drugo nadležno tijelo obavijesti Agenciju za plaćanja da je subjekt koji nije stvarni vlasnik/posjednik zemljišta to zemljište upisao u ARKOD bez njegove suglasnosti. Zakon o poljoprivrednom zemljištu uređuje održavanje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku od strane svih vlasnika i posjednika poljoprivrednog zemljišta, neovisno jesu li registrirani kao poljoprivrednici. U međuvremenu, do isteka roka u suradnji s nadležnim tijelima i dionicima radit ćemo na pronalaženju odgovarajućeg rješenja.
4 Ivana Sarić Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. točka 9 Osobno imam oko 100 ha privatne zemlje upisano u ARKOD i uzgajam mliječne krave na krškim pašnjacima. Kada bi išla rješavati ovaj problem po uputama ministarstva to otprilike ovako izgleda. Tih 100 ha u ARKOD-u je oko 200 ha u naravi zbog koeficijenta. Tih 200 ha ima oko 500 čestica koje u prosjeku imaju 5 vlasnika. Od tih 5 vlasnika 2 nisu živa i njihova zemlja se djeli na jos 3 djela. Polovica tih vlasnika ni ne zna za tu zemlju, dio ih ni ne živi u državi. Ako ćemo slijediti europske propise idemo prvo riješiti problem imovinsko pravnih odnosa, a ne da poljoprivrednici rješavaju rascjepkanost zemlje. Kad to kao država rješite, onda uvedite ove datume i uvjete, ako mislite da se i dalje bavim proizvodnjim mlijeka na i ovako teškim uvjetima. Osobno nemam vreću novca da platim sve sudske troškove da rješim ovaj problem, a i da imam to bi trajalo godinama. Moj prijedog je ako želite održati i ovako jako lošu i nedostatnu proizvodnju da olakšate poljoprivrednicima. Dajte im zemlju koju redovito koriste, a upisana je u ARKOD na daljnje korištenje. Svu bi zemlju, koja je neiskorištena i zjapi prazna, trebalo staviti u funkciju, a ne ovo malo što se koristi izbacit iz proizvodnje jer svakako nismo dostatni u proizvodnji hrane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Ljubica Šolić Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Točka 9. Nakon pokretanja i provedbe postupka utvrđivanja vlasništva ( koji će se teško provesti u godinu dana ) bilo bi poželjno uzeti u obzir i suvlasništvo - u točki 2. nije navedeno "suvlasništvo" Primljeno na znanje Člankom 36. stavkom 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 141/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17-ispravak) propisano je ako više osoba ima neku stvar u svome vlasništvu tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari, sve su one suvlasnici te stvari, a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi. Dakle, suvlasništvo predstavlja pravo vlasništva nekretnine u idealnom dijelu, a što je vidljivo iz zemljišnoknjižnog izvatka. Stoga držimo da ga nije potrebno posebno propisivati.
6 Ljubica Šolić Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. točka 5. "da se dostavljenom dokumentacijom dokazuje vlasništvo ili posjed u većinskom dijelu upisane parcele" Ako osoba x ima suvlasnički udio od 33 % parcele i može dokazati smrtnim listovima da su ostali suvlasnici pokojni/ ili nedostupni trebao bi imati mogućnost upisa u evidenciju korištenja zemljišta, ako ga već koristi. Nije prihvaćen Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojim se susreću naši poljoprivrednici, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka. Pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika je iznimno važno i potrebno ga je rješavati poštivajući odredbe zakona kojima su uređena pitanja vlasništva, nasljeđivanja, raspolaganja i korištenja poljoprivrednim zemljištem.
7 Ljubica Šolić Prijelazne i završne odredbe, PRILOG II. Prilog 1 490 Mješoviti voćni nasadi - nije potpuno jasno da li su po ovoj definiciji mješoviti nasadi samo u slučaju kada sadrže vinovu lozu+maslinu+ voćne vrste ili mješoviti nasad podrazumijeva trajni nasad više voćnih vrsta? Nije prihvaćen U Prilogu I. Šifrarnik s vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta pod šifrom 490 propisana je vrsta uporabe zemljišta "Mješoviti višegodišnji nasad. Mješoviti višegodišnji nasad može uključivati vinovu lozu, maslinik i više voćnih vrsta.
8 Mario Mladić Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Članak 8. točka 9. Pišem iz Krapinsko Zagorske županije. U našoj županiji za većinu ozbiljnijih poljoprivrednika je ovo nemoguća misija. Molim da odgodite navedeno na dulji rok 10 godina ili ukinite taj zahtjev. Nemoguće je sklopiti ugovore o zakupu zbog više razloga, jedni od tih su: 1.Neusklađeni imovinsko pravni odnosi 2.Neusklađena gruntovnica i katastar 3.Puno vlasnika na malim parcelama, 5 ili više na 0.1-0.3 ha 4.Iseljenost stanovništva- teško je stupiti u kontakt s vlasnicima zemlje 5.Jako usitnjenje parcele, za 1 ha trebalo bi potpisati ugovore s 5-10 ljudi u prosjeku, što predstavlja ogromni posao i trošak za svaki malo veči opg 20 ha ili više 6.Vlasnici ne žele sklapati ugovore Molim da održite barem postojeće parcele upisane u arkod. Ako želite održati ionako slabu poljoprivredu u KRAPINSKO ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ukinite ovaj zahtjev za ugovorima o korištenju. Primljeno na znanje Rok za dostavu dokaza je produžen do 31.12.2023. U međuvremenu, do isteka roka u suradnji s nadležnim tijelima i dionicima radit ćemo na pronalaženju odgovarajućeg rješenja.
9 Natura beef Promjene ARKOD podataka, Članak 9. Predlažem da se u Članku 9. uvede i odredba da će se iz Arkoda brisati i one površine zemljišta u državnom vlasništvu, koje su pojedina poljoprivredna gospodarstva dobila u zakup bilo prema nekom od Zakona o poljoprivrednom zemljištu bilo kao zemljište u šumsko gospodarskoj osnovi Hrvatskih šuma, a u međuvremenu je nad njima pokrenut stečaj. Naime, u bilo kojoj varijanti zakupa zemljišta bilo je potrebno priložiti i Gospodarske programe kojima se dokazuje potreba za zemljištem i održivost cijeloga projekta. Otvaranje stečajnog postupka samo po sebi dokazuje da neki projekt nije uspio te kao takav više ne opravdava potrebu za posjedom poljoprivrednog zemljišta. Mi sada imamo apsurdnu situaciju da poduzeća u stečaju više ne rade, ne ostvaruju nikakve prihode jer su djelomično ili u cjelosti ostale bez imovine, ali i dalje uredno ostvaruju prava na isplatu poticaja....i to ne rijetko u višemilijunskim iznosima. neispunjenje gospodarkog programa je jedan od osnovnih razloga raskida ugovora o zakupu zemljišta, a time onda i brisanja istog iz Arkod evidencija. Primljeno na znanje Pravilnik propisuje brisanje već evidentiranih ARKOD parcela, i u slučajevima kada vlasnik i/ili posjednik odnosno nadležno tijelo za raspolaganje šumskim zemljištem i zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske obavijesti Agenciju za plaćanja da je subjekt koji nije stvarni vlasnik/posjednik zemljišta to zemljište upisao u ARKOD bez njegove suglasnosti. U međuvremenu, do isteka roka u suradnji s nadležnim tijelima i dionicima radit ćemo na pronalaženju odgovarajućeg rješenja.
10 Natura beef Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Upis poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu treba maksimalno pojednostavniti za poljoprivrednika koji mogu dokazati poljoprivrednu proizvodnju na površinama koje imaju nepoznatog privatnog vlasnika ili pak u slučaju kada ima više suvlasnika. Naime, puno je slučajeva da ostavinske rasprave nisu provedene jer su nasljednici ili suvlasnici razasuti po cijelom svijetu pa predlažem da se za upis zemljišta u Arkod prihvate i Izjave vanknižnih vlasnika da su oni jedini živući nasljednici te da nekim dokumentom potvrđuju srodstvo sa osobom na koju glasi vlasnički ili posjedovni list. To može biti Izvod iz matične knjige rođenih kojim nasljednik dokazuje srodstvo sa vlasnikom te Izvod iz matične knjige umrlih iz kojega je vidljivo da vlasnik ili posjednik zemljišta više nije živ. Ukoliko ima više suvlasnika, dovoljan je ugovor samo sa jednim do kojega je moguće doći, a naknadno ukoliko se pojave i drugi sa dokazima suvlasništva, tada bi se sa njima sklapali anexi ugovora o zakupu. U Arkod evidenciju bi se upisivala kompletna površina koja se koristi, a posao djelatnika Apprrr-a je da u određenom roku izađe na teren i utvrdi da li poljoprivrednik zaista koristi tu površinu na taj način kako je naveo u prijavi. Moguće je da sve to izgleda komplicirano, međutim, potrebno je pronaći privremena rješenja kako ne bi gubili površine za poljoprivrednu proizvodnju iz razloga za koje krivicu najmanje snose sami poljoprivrednici koji su zbog toga najviše kažnjeni. Koliko god je potrebno zaštititi vlasnike zemljišta od neovlaštenog korištenja od drugih, još je važnije zaštiti sve nas od tih novopečenih poljoprivrednika koji su za poljoprivredu saznali tek u trenutku kada su shvatili da mogu ostavarivati prava na poticaje samo na temelju činjenice da su vlasnici poljoprivrednog zemljišta. Uvjeren sam svih ovih godina da niti jedan ozbiljan poljoprivrednik koji ima svoje vlastio zemljište nije naišao na problem da ga on obrađuje, a da netko drugi ubire poticaje za to. Obrnuta situacija je nažalost redovita pojava. Primljeno na znanje U međuvremenu, do isteka roka u suradnji s nadležnim tijelima i dionicima radit ćemo na pronalaženju odgovarajućeg rješenja. Sustav kontrole poljoprivrednih površina upisanih u ARKOD uređeni su ovim Pravilnikom i propisima koji uređuju ostvarivanje prava na potpore po površini.
11 Natura beef PRAVILNIK, Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD Dobra je odluka da se rok za dostavu dokaza o legalnom korištenju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu produlji za dodatnih godinu dana, odnosno do 31.12.2023. godine, međutim, to samo odgađa rješavanje problema jer se i u tom dodatnom razdoblju ništa neće promijeniti ukoliko se u rješavanje problema ne uključe i ostala državna tijela, a prvenstveno Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo uprave. Jedino oni mogu pronaći rješenja kako ubrzati sređivanje zemljišnih knjiga i natjerati vlasnike odnosno one koji polažu pravo na vlasništvo pojedinih nekretnina da to putem ostavinskih rasprava i naprave. Ostavine za sve upisane vlasnike koji su rođeni prije 31.12.1922. godine, odnosno početkom 2023. godine pune 100 godina života treba provesti država na način da se svima takvima upute pozivi da se odazovu u nadležne ustavnove u roku od 30 dana. Ukoliko se ne pojave, a vjerojatnost za to iznosi gotovo 100% takve nekretnine država treba prenijeti u svoje vlasništvo i na isto sama sebi staviti plombu na pravo prodaje za slijedećih 50 godina, koliko se daje rok mogućim živućim vlasnicima da se jave sa dokazima o nasljeđivanju. U tom roku od 50 godina, država ima obvezu davati takvo zemljište u zakup za poljoprivrednu proizvodnju. Ministarstvo poljoprivrede mora biti ono koji će pokrenuti tu vrstu inicijative i zatražiti od Vlade da se to u najkraćem roku rješava. Paralelno sa tim potrebno je donijeti i Zakon o korištenju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na način da se ono MORA staviti u funkciju od strane samih vlasnika, a ukoliko oni nisu zainteresirani za obavljanje poljoprivredne proizvodnje tada za iste JLS-ovi trebaju raspisivati natječaje na isti način kao i za državno zemljište sa razlikom da će veći dio iznosa od zakupnine pripasti vlasnicima, a manji dio JLS-ovima kao nadoknadu troškova cijeloga postupka. Odmah u početku priprema za donošenje takvog zakona treba svima onima koji osporavaju takvu vrstu rješenja začepiti usta da se na taj način zadire u Ustavom zagarantirano pravo vlasništva. Ne, upravo suprotno, vlasništvo osim prava donosi i određene obveze i unutar te činjenice treba pronaći potrebna pravna rješenja. Zbog svega navedenoga smatram da je rok za dostavu dokaza o korištenju zemljišta potrebno odmah produžiti barem do kraja novog programskog razdoblja ili do rješavanja navedenih problema ukoliko se to ranije dogodi. Mladen Kušeković Natura beef d.o.o. Udbina Primljeno na znanje Za poljoprivredne površine u privatnom vlasništvu koje su upisane u ARKOD bez dostavljenih pravno valjanih dokaza o vlasništvu ili posjedu (nedostupni ili nepoznati vlasnici/suvlasnici), poljoprivrednici mogu do 31.12.2023. godine dostaviti dokaz o vlasništvu ili posjedu. U međuvremenu, do isteka roka u suradnji s nadležnim tijelima i dionicima radit ćemo na pronalaženju odgovarajućeg rješenja.
12 POLJOPRIVREDNI OBRT "BROJNE" VL VELIMIR MRATINIĆ VIS Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. DOPUNA čl 8 st 5: Predloženu odredbu da se sklope ugovori sa suvlasnicima za više od 50 % vlasništva neke parcele je neprovediva, a često nije moguća ni sa samo jednim suvlasnikom, barem ne u Dalmaciji . Ja imam privatna zemljišta u mom gospodarstvu gdje pojedine čestice imaji po 68 suvlasnika raseljenih od Australije do Kalifornije, sa suvlasničkim odnosima veličine površine kockice za „čovječe ne ljuti se“ na svakom kvadratnom metru (u idealnom dijelu, naravno). Sa takvim stanjem, nemoguće je sklapati ugovore. Predlažem da za privatno vlasništvo uopće ne bude obavezna dokumentacija, ali da svaki suvlasnik ukoliko se ne slaže s upisom u Arkod, može za svoj dio tražiti umanjenje Arkod parcele za odgovarajući njegov dio. Također nije definirana situacija u slučaju da je poljoprivrednik jedan suvlasnik parcele (ili je uzeo u zakup od druge osobe koja je suvlasnik), a drugi suvlasnik je država. Predlažem da se u navedenom slučaju omogući upis u Arkod suvlasnika ili zakupca od suvlasnika, do razvrgnuća suvlasničke zajednice države i privatne osobe. Primjer: suvlasnik sam sa državom na jednoj parceli, zemljište obrađujem, ali državni dio ne mogu dobiti u zakup, jer po ZPZ država uopće ne može raspisati natječaj za takvo zemljište koje nije u vlasništvu RH 1/1. Postavlja se pitanje: tko bi u suprotnom, do razvrgnuća suvlasničke zajednice, trebao obrađivati to zemljište? Djelomično prihvaćen Članak 8. stavak 5. Pravilnika propisuje upis poljoprivrednog zemljišta u slučaju kad su vidljive granice obrade različite od stanja u dokumentaciji. Nadalje, Pravilnik propisuje brisanje već evidentiranih ARKOD parcela, i u slučajevima kada vlasnik i/ili posjednik odnosno nadležno tijelo za raspolaganje šumskim zemljištem i zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske obavijesti Agenciju za plaćanja da je subjekt koji nije stvarni vlasnik/posjednik zemljišta to zemljište upisao u ARKOD bez njegove suglasnosti. Članak 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisuje da se sa poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske raspolaže prema odredbama ovoga Zakona, a prema općim propisima o raspolaganju nekretninama ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Ovim Pravilnikom ne može propisati korištenje i upis poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH drugačije nego je propisano odredbom članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
13 POLJOPRIVREDNI OBRT "BROJNE" VL VELIMIR MRATINIĆ VIS Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. DOPUNA čl 8 st 3: Državna administracija još uvijek ne stiže urediti imovinsko-pravne odnose, pa stoga Pravilnik omogućava na još jednu godinu produljiti rok za rješavanje pitanja: brojnih suvlasnika, nedostupnih suvlasnika, nepoznatih suvlasnika…. i to je ispravno, jer po čl 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, „zemljište se mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju“ . Po istom tom članku 4. i državno poljoprivredno zemljište se mora održavati pogodnim za poljoprirednu proizvodnju”, stoga je potrebno da Pravilnik također omogući upis i državnog poljoprivrednog zemljišta u Arkod, BAREM za sve one parcele koje su bile LEGALNO date u zakup ili na održavanje (provođenje agrotehničkih mjera-nalogom poljoprivredne inspekcije i JLS), a čiji su ugovori istekli. Upis u Arkod provesti na duži rok (15 godina?) s mogućnošću ranijeg brisanja u slučaju da država i prije tog roka uspije ponovno sklopiti ugovore o zakupu ili prodati zemljište. Primjer : Imam istekle Ugovore o zakupu državnog zemljišta 12 ha i istekli Ugovor o održavanju zapuštene plantaže vinograda ispašom, zbog sprječavanja širenja bolesti vonove loze. Novi Natječaj za zakupje raspisan je prije 1,5 godinu, izabran sam za najpovpoljnijeg ponuđača, ali čekam Ministarstvo i JLS da se usaglase oko izdavanja Suglasnosti na Natječaj i vrijeme prolazi…. Naplaćivati korištenje zemljišta iz isteklih ugovora, nema smisla sve dok država ponovno uspješno ne provede natječaj za zakup ili po nekom novom zakonu ne produlji istekle ugovore. Sve do tada, proizvodne aktivnosti poljoprivrednika na tom zemljištu, potrebno je smatrati ujedno i provođenjem agrotehničkih mjera (održavanje zemljište pogodnim za proizvodnju), što bi inače bila obaveza JLS (čl 4. st.4 ZPZ). Poljoprivrednici kojima su ugovori istekli, daljnjim obrađivanjem rade uslugu državi i zapravo bi država u tim slučajevima trabala biti dužna njima za „održavanje zemljišta sposobnim za proizvodnju“ (ZPZ čl 4), a ne obratno. Pored ostalih realnih problema u funkcioniranju države, Pravilnik bi trebao „prepoznati“ da JLS u ovom trenutku još uvijek nisu u stanju državno zemljište do davanja u zakup „održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju“ (ZPZ čl 4) i da ih ta „obaveza“ neće „natjerati“ na realizaciju natječaja, osobito s toga što za njeno neprovođenje nisu predviđene odgovarajuće sankcije. Dakle, u interesu države i poljoprivrednika je da se u Arkod upišu poljoprivrednici kojima su istekli ugovori, s rokom: do ponovnog davanja u zakup, bilo istome ili drugom poljoprivredniku. Primljeno na znanje Svrha donošenja ovoga Pravilnika je evidencija uporabe (korištenja) poljoprivrednog zemljišta evidentiranog u ARKOD od strane poljoprivrednika koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i korisnici su potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (natječaji, ugovori, plaćanje zakupnine i dr.) uređeno je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
14 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Predlažemo u stavku (2) čl.8. dodati i sljedeće: Izuzev navedenoga, dokaz o posjedu je i ovjerena izjava najmanje jednog korisnika susjedne parcele da predmetnu parcelu obrađuje osoba koja traži upis u ARKOD. Nije prihvaćen Ministarstvo je svjesno problema vezanih uz poljoprivredno zemljište s kojim se susreću naši poljoprivrednici, zbog nesređenih vlasničkih odnosa, stanja u katastru i dugotrajnih sudskih postupaka. Pravno uređenje odnosa između vlasnika i stvarnih korisnika je iznimno važno i potrebno ga je rješavati poštivajući odredbe zakona kojima su uređena pitanja vlasništva, nasljeđivanja, raspolaganja i korištenja poljoprivrednim zemljištem.
15 Željko Skolan Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD, Članak 8. Točka 9 Ugovore nije moguće sklopiti iz više razloga a glavni je taj što vlasnici zemljišta nemaju riješeno imovinsko pravne odnose za svoje zemljište. Također većina ljudi koji su vlasnici zemlje su stari ljudi koji nisu voljni potpisivati nikakve papire pogotovo ne kod javnog bilježnika jer su u strahu da je riječ o prevari . Mnogo puta smo se susreli s takvom situacijom. Obrađujemo dosta zemljišta čiji su vlasnici u inozemstvu već nekoliko generacija, većinom u Kanadi i Sad-u . Kako s tim vlasnicima sklopiti ugovor kad ni ne znamo gdje se nalaze. Moj opg se bavi proizvodnjom mlijeka i kao što već znate sektor se već godinama urušava. Ukoliko dođe do brisanja zemljišta i gubitka subvencija i prava na plavi dizel to će sigurno biti bankrot kako za moj opg tako i za većinu drugih proizvođača. Kod sjetve soje ili djeteline je potrebno predati račune za kupljeno sjeme pa predlažem da ako opg nema sklopljene ugovore kao dokaz agenciji preda račune za kupljeno sjeme što dokazuje da obrađuju zemlju. Primljeno na znanje Cilj donošenja novog Pravilnika je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav. Uvjeti za ostvarivanje prava na potporu za kulture za koje je potrebno dostaviti račune o kupljenim količinama sjemena propisani su pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja koji se donosi za svaku godinu podnošenja jedinstvenog zahtjeva.