Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Naputka o uvjetima za unos hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja radi stavljanja na tržište Unije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VJEKOSLAV RICOV Službene kontrole, Članak 5. Predlažem da se članak 5. stavak 2. izmijeni na sljedeći način: "Službene kontrole obavljaju se prema učestalosti određenoj na temelju analize rizika izrađenoj od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske. " Prihvaćen Privaćen je predloženi novi tekst članka 5. stavka 2.
2 VJEKOSLAV RICOV Službene kontrole, Članak 5. Hrana za životinje neživotinjskog podrijetla koja je predmet ovog Naputka nije obuhvaćena robama iz članka 47. Uredbe (EU) 2017/625 već robama iz članka 44. te uredbe za koje više nisu obvezne sustavne provjere hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na graničnim kontrolnim postajama ulaska u Uniju, osim hrane za životinje neživotinjskoog podrijetla čiji je unos u Uniju reguliran aktima iz članka 47. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2017/625 . U ovom slučaju kontrole hrane za životinje neživotinjskog podrijetla na koju se odnosi ovaj Naputak obavljaju se u skladu s odredbama propisanim u članku 44. stavku 3. točki (b) Uredbe (EU) 2017/625, na temelju rizika i s odgovarajućom učestalošću. Isto je navedeno u odredbama članka 45. stavka 3. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN 52/21). S obzirom na gore navedeno trebalo bi izmijeniti i članak 5. stavak 2. ovog Naputka. Prihvaćen Privaćeno je obrazloženje za izmjenu članka 5. stavka 2.
3 VJEKOSLAV RICOV Najava i predstavljanje pošiljaka za obavljanje službenih kontrola, Članak 4. Predlažem da se članak 4. stavak 2. izmijeni na način da glasi kako slijedi: "Kada se u Uniju unose pošiljke iz članka 3. stavka 2. ovog Naputka pošiljku je potrebno najaviti i podnijeti za obavljanje službenih kontrola nadležnoj GKP na odgovarajućem obrascu Zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta (u daljnjem tekstu: ZZUD)." Predlažem da se članak 4. stavak 4. izmijeni na način da glasi kako slijedi: "ZZUD iz stavka 2. ovog članka je potrebno ispuniti podacima u skladu s uputama obavljenim na službenim mrežnim stranicama Državnog inspektorata dok se dokument iz Priloga II. ispunjava podacima u skladu s pravilima iz Priloga IV. ovoga Naputka." Prihvaćen Komentar člana Povjerenstva za izradu prijedloga nacrta Naputka i obrazloženje se prihvaćaju. Prihvaćaju se izmjene stavaka 2. i 4. članka 4.
4 VJEKOSLAV RICOV Najava i predstavljanje pošiljaka za obavljanje službenih kontrola, Članak 4. Na sastanku radne grupe o službenim kontrolama održanom 14. veljače 2023. godine Komisija je informirala države članice da do 31. 3. 2023. namjerava uvesti novi „ZZUD-N” u TRACES NT sustavu , koji će koristiti granične kontrolne postaje za obavljanje službenih kontrola nad robama koje nisu obuhvaćene člankom 47. Uredbe (EU) 2017/625 i za koje se primjenjuju nacionalna pravila u skladu s člankom 44. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) 2017/625. Dodatno, Komisija je informirala države članice da u zakonodavstvo Unije ne namjerava propisati pravila na koji način treba popunjavati predmetni ZZUD. S tim u vezi trebalo bi izmijeniti i članak 4. stavak 2. i stavak 4. ovog Naputka. Prihvaćen Komentar člana Povjerenstva za izradu prijedloga nacrta Naputka i obrazloženje se prihvaćaju.