Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Biom Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, Članak 2. Komentar na Članak 8. po starom stavak (14) a po prijedlogu izmjena novi stavak (19) Iz članka izbaciti ''obraslo šumom, šikarom, degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina, makijom, garigom, šibljacima i sličnom drvenastom vegetacijom, a koje nije pristupačno i prohodno stoci''. Sukladno prethodnim komentarima i poznavajući zahtjeve stoke, smatramo da za ovako nešto ne postoji stručno uporište. Ponajviše otporne autohtone pasmine (koze, buša) mogu koristiti i šumu i šikaru te tu pronaći veliku količinu hrane dostupnu cijelu godinu, naročito u vazdazelenoj vegetaciji primorja. Dapače, takva staništa nemaju problem izrazito smanjene količine ispaše za ljetne suše ili zimske hladnoće te je nejasno zašto se ne bi smatrale poljoprivrednim površinama ako se u njima stoka normalno hrani. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru, međutim komentar se ne odnosi na odredbe koje su predmet Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
2 Udruga Biom Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, Članak 2. Komentar na Članak 8. stare stavke (6) i (7) a po predloženim izmjenama stavci (10) i (11) Sukladno komentaru na Članak 7. (4) uskladiti s činjenicom da određena poželjna dendrološka vegetacija i stijene kao prirodni elemeti koji doprinose biološkoj raznolikosti travnjaka ne utječu negativno na koeficijent prihvatljivosti. Ponavljamo, određeni drvenasti elementi ne utječu na iskoristivost pašnjaka, osim kod nejestivih vrsta (npr. šmrika) i ne postoji opravdanje za smanjenje koeficijenata onim poljoprivrednicima koji koriste pašnjake sa drvećem i grmljem. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru, međutim komentar se ne odnosi na odredbe koje su predmet Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
3 Zoran Popović Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, Članak 2. Poštovani, U ime Općine Slivno molim da razmotrite slijedeće: S obzirom na to da Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta "NN 1/2023" od 02.01.2023. godine, u Članku 8. st. 2, predviđa i širu primjenu neodređenih definicija u pojmu "i drugo", molimo Vas razumijevajući stanje vlasništva državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Slivno i ne postojanje programa raspolaganja iz istih navedenih razloga, da u ovome prijedlogu izmjena pretpostavite i definirate daljnju mogućnost izdavanja Potvrda JLS za upis zemljišta u ARKOD sustav. S poštovanjem, Prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru. U vezi s Vašim komentarom ističemo da se predloženim Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta detaljnije pojašnjava pojam “i drugo”, na način da se definira pojam mirnog posjeda i upis korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, za koje u skladu sa svim dosadašnjim zakonima o poljoprivrednom zemljištu JLS nisu izradile Program i raspisale javni natječaj za raspolaganje istog, a dosadašnjim korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta su ugovori istekli.
4 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, Članak 2. Molimo da se ovim prijedlogom definira i izdavanje potvrda od strane JLS radi upisa u ARKOD, za državno poljoprivredno zemljište, korisnicima kojima su ugovori istekli ili ih nemaju, a koriste državno poljoprivredno zemljište. Nije dopustivo da svi korisnici koji koriste državno poljoprivredno zemljište, nisu u mogućnosti (ne svojom krivnjom) upisati isto s osnove korištenja. Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru. U vezi s Vašim komentarom ističemo da se predloženim Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta dopunjuju članci 2. i 8. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta sa odredbama kojima se, između ostalog, definira pojam “mirnog posjeda” te time i mogućnost upisa u ARKOD poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a za koje JLS u skladu s odredbama svih do sada donesenih zakona o poljoprivrednom zemljištu nisu raspisale javni natječaj i to korisnicima kojima su istekli ugovori o zakupu, koncesiji, dugogodišnjem zakupu ili nekom drugom obliku raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Međutim, predmetno se ne odnosi na korisnike koji nisu imali ugovore, odnosno na korisnike koji bespravno koriste državno poljoprivredno zemljište.
5 Ivica Zurak Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, Članak 2. Poštovani, na koji način Vi mislite provesti točku 6 iz članka 2? Je li Vama jasno da provedbom ovoga članka cijeli arkod sustav možete izbrisati? Taj članak bi imao smisla kad bi se kažnjavali vlasnici i suvlasnici koji nisu svoje zemljište priveli svrsi i koji ga drže zaraslog u draču, korov.... Moja preporuka je da razmislite o tome da se netko izbriše iz arkod sustav pod uslovom da to zatraži netko od vlasnika ili suvlasnika ali da se automatizmom od toga trenutka njega obveže da u određenom roku to zemljište MORA privesti svrsi jer će se u suprotnom dogoditi da nitko neće koristiti to zemljište, pa ćemo umjesto da se Likom, Dalmacijom i Dalmatinskom zagorom ponosimo kao carstvom domaćih auhtotonih pasmina s njima ponositi kao carstvom drače i korova. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru. Ističemo da je Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta propis kojim se uređuje evidencija korištenja poljoprivrednog zemljišta. Također, Pravilnik propisuje slučajeve kada vlasnik/suvlasnik/javno pravno tijelo može zatražiti brisanje ARKOD parcela iz ARKOD sustava. Što se tiče kažnjavanja i obvezivanja vlasnika i/ili posjednika da zemljište privedu svrsi, ističemo da je ovlast za to propisana Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), a ne Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, kao i ovim Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
6 OPG Pavichland Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, Članak 2. Stavak 5. - mladi poljoprivrednik početnik teško da može biti korisnik već 5 godina, a budućnost poljoprivrede kažete da je u samim mladim poljoprivrednicima. Ukoliko su nepoznata boravišta suvlasnika, nije potrebno da je poljoprivrednik (koji je još suvlasnik) 5 godina već u posjedu već da se npr. eventualno ako se suvlasnik iznenada javi (vjerovatno neće jer je davno umro) da mu se isplati najamnina retroaktivno. Ovako će se zapravo suvlasniku onemogućiti da uređuje pa makar i svoj dio vlasništva i da ga koristi. Stavak 6. - poljoprivredna zemljišta su u RH većinom u suvlasništvu, a suvlasnici većinom ne razgovaraju međusobno, umrli su davno, nasljednici nisu zainteresirani za rješavanje ostavinskih poslova i pogotovo suvlasnici su toliko stari i nemaju povjerenja u potpisivanje bilo kakvih papira jer su neuki i boje se da će biti prevareni tako da dobiti suglasnost od suvlasnika je većinom nemoguća. Prethodno nabrojanih slučajeva je većina u RH. Opet ponavljam (su)vlasniku će se ovako nemogućiti da raspolaže sa svojim vlasništvom. Ako bi suvlasnik bio i voljan dati suglasnot vjerujte da bi već potpisao i ugovor o zakupu, a potencijalno i prodaju zemljišta...tako da uvrštavanje suglasnosti je ista stvar, ali drugo pakiranje ugovora o zakupu pa da je isto moguće bilo bi na taj način već rješeno. Također vrlo važno je da prilikom ovolikog uvjetovanja razmislite da je Zakon o poljoprivrednom zemljištu zabranio parceliranje na manje parcele od 1 ha tako da rješavanje suvlasništva je trenutno jako komplicirano pa i nemoguće uz svu volju suvlasnika da se isto riješi. S ovakvim stavovima onemogućit će se su(vlasnicima) da se koriste svoja zemljišta i da ih uređuju. Predlažem da razmislite da uvrstite stavak kako suvlasnik može upisati svu zemlju od sebe i suvlasnika, ukoliko preostali suvlasnici ne uređuju svoja zemljišta i da ima to pravo sve dok se suvlasnik eventualno javi sa željom da ospori korištenje/posjed/suvlasništvo zemljišta. Na ovaj način obavljat će se poljoprivredna proizvodnja na zemljištu, zemljišta neće zarastati i zapravo omogućit će se poštivanje Zakona o poljoprivrednome zemljištu koje obvezuje vlasnika istih da ga drže urednim, dakle stavke ovog Pravilnika u sukobu su sa stavkama drugih zakonskih osnova. Ukoliko se suvlasniku ne omogući upis u ARKOD vjerujte da ga neće uređivati jer će mu biti neisplativo. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru. U vezi s Vašim komentarom ističemo da se Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, kao i ovim Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta propisuje evidencija korištenja poljoprivrednog zemljišta kroz upis u ARKOD, te da se time ne zadire u imovinsko-pravne odnose i upise u zemljišne knjige. Također, valja istaknuti da je temelj za donošenje ovoga Pravilnika Zakon o poljoprivredi, a ne Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji propisuje obvezu da su vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost.
7 Udruga Biom Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta PRILOG II. TEHNIČKI UVJETI ZA ATRIBUTNO POVEZIVANJE ARKOD PODATAKA I PROSTORNIH PODATAKA NADLEŽNIH INSTITUCIJA, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja; Travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV) - molimo objašnjenje tj logiku po kojoj je u ovoj stavci uvjet preklapanja više ili jednoako 50% površine s Arkod parcelom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru, međutim komentar se ne odnosi na odredbe koje su predmet Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
8 Udruga Biom Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta PRILOG II. TEHNIČKI UVJETI ZA ATRIBUTNO POVEZIVANJE ARKOD PODATAKA I PROSTORNIH PODATAKA NADLEŽNIH INSTITUCIJA, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja; Definirana područja Karte staništa RH u okviru Ekološke mreže – NATURA 2000, Okolišno osjetljivi trajni travnjaci - molimo objašnjenje tj logiku po kojoj je u ovoj stavci uvjet preklapanja više ili jednoako 30% površine s Arkod parcelom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru, međutim komentar se ne odnosi na odredbe koje su predmet Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
9 Udruga Biom Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta PRILOG I. ŠIFRARNIK S VRSTAMA UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, pod šifrom 320 Pašnjak i 321 Krški pašnjak - definiciju potrebno uskladiti s prethodnim komentarima vezano za izračun koeficijenta prihvatljivosti tj. uzeti u obzir da pašnjak ne treba nužno biti trajni travnjak i da šumarci nisu neprihvatljivi element. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru, međutim komentar se ne odnosi na odredbe koje su predmet Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
10 Udruga Biom Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta Komentar na Članak 7. stavka (4): Izbaciti iz teksta ''homogene cjeline dendrološke vegetacije i/ili stijene veće od 500 m² u slučaju pašnjaka i krških pašnjaka''. Iracionalno je da se poljoprivrednici na krškim područjima ''kažnjavaju'' smanjenim potporama zbog otežanih uvjeta gospodarenja (stijene) i da se općenito poljoprivrednici ''kažnjavaju'' zbog ''dendrološke vegetacije''. Drveće i grmlje je također proizvodni element stočarske proizvodnje koje služi u ishrani kao best, naročito za ljetne suše kada je zeljasta vegetacija suha, kao zaklon od sunca, kiše i vjetra te pozitivno utječe na dobrobit stoke na pašnjaku. U tom obliku i u toj svrsi bi se trebala smatrati poželjnom. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru, međutim komentar se ne odnosi na odredbe koje su predmet Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
11 Udruga Biom Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta Komentar na Pojmovnik, Članak 2. Smatramo da treba smanjiti minimalnu površinu lokve sa 100 m2 na 10 m2 uzimajući u obzir cijeli niz zapuštenih lokava malih dimenzija na kršu obnova kojih se, između ostalog, ne odvija jer su površine manje od 100 m2. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru, međutim komentar se ne odnosi na odredbe koje su predmet Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.
12 VANJA ŠTRMELJ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta Poštovani, u članku 2. stavku 5. i 6. Izmjena i dopuna Pravilnika, zadire se u bitnome u ustavna prava zajamčena Ustavnim zakonom o neprikosnovenosti i nepovredivosti vlasništva kao i kršenja prava reguliranim Zakonom o vlasništvu i stvarnim pravima. Grubo isključujući i privilegirajući jednog suvlasnika u odnosu na ostale vlasnike odnosno suvlasnike , a koji niti ne moraju znati, niti su u obvezi davati bilo kome svoje vlasništvo na korištenje, a da ih se za to propisno i zakonito temeljem valjanih procedura dostave upita za suglasnost, prethodno ne izvjesti odnosno dostavi prijedlog ili zahtjev za svako ovlašteno raspolaganje, dopušta se nezakonito degradiranje i zloupotreba pozitivnih zakonskih odredbi i propisa koji jamče pravnu sigurnost i zaštitu vlasničkih prava. Tuđe vlasništvo odnosno suvlasništvo ne može biti pravo trećega a kamoli dopušteno bilo kakvim Pravilnicima ili podzakonskim aktima koji su u izravnoj suprotnosti sa zajamčenim Ustavnim i zakonskim pravima. Republika Hrvatska se izlaže Ustavnim tužbama i odštetnim zahtjevima koji će nedvojbeno uslijediti ukoliko navedena mogućnost ne bi bila isključena. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru. U vezi s Vašim komentarom ističemo da se Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, kao i Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, između ostalog, propisuje evidencija korištenja poljoprivrednog zemljišta kroz upis u ARKOD te da se time ne zadire u imovinsko-pravne odnose i upise u zemljišne knjige.
13 Antonio Ušljebrka Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta Poštovani, Temeljem izmjena pravilnika u čl.2 stavak 18 govori se o zakupu zemljišta u svrhu pašarenja. Kad smo kod navedenog bilo bi logično da se u pravilnik ugradi odredba da postojeći koeficijenti prihvatljivosti koji se odnose na krške pašnjake za ona gospodarstva koja se bave uzgojem Hrvatske šarene koze (autohtona pasmina) prestaju važiti, te da se koeficijenti prihvatljivosti za ta gospodarstva računaju 1. Naime postoje mnogi znanstveni radovi, istraživanja u kojima je dokazano da se pašnjake treba vrednovati ovisno o vrsti stoke. Nije potrebno dokazivati da je za ovu pasminu koze svaki teren prohodan, te da koza u svojoj prehrani koristi preko 90 biljnih vrsta (ovca i krava manje od 20) te da radije brsti nego pase. Dakle svaki teren koji nije homogena kamena površina, već površina ispresijecana raslinjem,travom,šumom i sličnim je za kozu u potpunosti korisna za ispašu. Stoga bi bilo logično izmijeniti koeficijente. Za istu stvar se bori i udruga krških pašnjaka, no oni smatraju da neovisno o vrsti stoke treba napraviti isto. Smatram da navedeni zahtjev treba razdvojiti i da za površine koje se koriste u ishrani koze ne treba provoditi daljnje analize već izmjenama pristupiti sada i odmah. Ponavljam za sve navedeno postoje već gotova istraživanja. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Zahvaljujemo na primljenom komentaru, međutim komentar se ne odnosi na odredbe koje su predmet Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.