Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o provedbi mjere 09 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, PRILOG I. Osječko-baranjska županija Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 9.1.1. USPOSTAVLJANJE PROIZVOĐAČKIH GRUPA I ORGANIZACIJA Pod rednim brojem 3. Vrijednost godišnje utržene proizvodnje / obujam proizvodnje (u kn/kg/kom) predlažem smanjivanje maksimalnog broja bodova s 20 na 15, radi povećanja maksimalnog broja bodova pod rednim brojem 5.. 3. Vrijednost godišnje utržene proizvodnje / obujam proizvodnje (u kn/kg/kom) najviše 20 najviše 15 Voće i povrće (u kn) 3.000.000 - 5.000.000 5 bodova 5.000.001 - 10.000.000 10 bodova više od 10.000.001 15 bodova Mlijeko i mliječni proizvodi (u kg) 3.000.000 - 10.000.000 5 bodova 10.000.001 - 100.000.000 10 bodova više od 100.000.001 15 bodova Svinjetina (u kom) 4.000 - 10.000 10 5 bodova 10.001 - 50.000 10 bodova više od 50.001 15 bodova Pod rednim brojem 5. Stupanj razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je registrirana proizvođačka grupa ili organizacija predlažem bodovanje kao što je navedeno. Ovakvim bodovanjem omogućit će se ravnomjerniji razvoj (ujednačeniji) nerazvijenijih područja Republike Hrvatske. 5. Stupanj razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je registrirana proizvođačka grupa ili organizacija predlaže se najviše 15 bodova i to: a) vrijednost indeksa razvijenosti manji od 75% prosjeka Republike Hrvatske 15 bodova b) vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske 8 bodova c) vrijednost indeksa razvijenosti između 100% i 125% prosjeka Republike Hrvatske 6 bodova d) vrijednost indeksa razvijenosti veći od 125% prosjeka Republike Hrvatske 4 boda Nije prihvaćen Kriteriji odabira zahtjeva za potporu odobreni su od strane Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. i u ovom trenutku se ne mogu mijenjati.
2 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb KORISNICI, TROŠKOVI I POTPORA, Članak 7. Osječko-baranjska županija Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj. U nazivu Pravilnika navodi se i šumarski sektor, a u članku 7. navod se da su Korisnici proizvođačke organizacije iz sektora poljoprivrede u rangu malih i srednjih poduzeća, priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine od ministarstva poljoprivrede. U cijelom pravilniku šumarski sektor se ne spominje. Potrebno je u nazivu pravilnika izbrisati riječ „šumarskom“. Nije prihvaćen Naziv podmjere 9.1. kao takav generiran je putem Mrežnog administrativnog sučelja na razini EU i isti je za sve države članice i ne može se mijenjati. Republika Hrvatska odlučila je poticati proizvođačke organizacije samo u poljoprivrednom sektoru te se iz toga razloga šumarski sektor dalje u Pravilniku ne spominje.
3 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb KORISNICI, TROŠKOVI I POTPORA, Članak 5. Osječko-baranjska županija Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj. U članku 5. stavak 6. utvrđena je isplata javne potpore u pet rata. Međutim nije razmatrana mogućnost elementarne nepogode na poljoprivrednim kulturama, pa postoji velika vjerojatnost da u tom slučaju postotak od 10%, 9%, 8%, 7% ili 6% godišnje vrijednosti utržene proizvodnje bude daleko od maksimalnog godišnjeg iznosa javne potpore do 100.000 eura. Iz tog razloga predlažem u članku 5. iza stavka 6. dodati stavak 7. koji glasi: „U slučaju proglašenja elementarne nepogode za određivanje postotka godišnje vrijednosti utržene proizvodnje izračun se temelji na prosjeku proizvodnje u posljednje tri godine prije proglašenja elementarne nepogode.“ Dosadašnji stavak 7. i 8. postaju stavak 8. i 9. Prihvaćen Prihvaća se
4 Bitoraj KORISNICI, TROŠKOVI I POTPORA, Članak 8. Pod točkom f) kupnja informatičke opreme i tehnologije -dali se pod tim podrazumjeva kupnja tehnologije za skladištenje, preradu i pakiranje. Također zbog čega nije omogućeno da se mogu nabaviti strojevi sa kojima bi se vršile usluge članovima Zadruga. Nije prihvaćen Stavka kupnja informatičke opreme i tehnologije podrazumijeva kupnju hardware-a i software-a (računalo stolno/ prijenosno, programska oprema), pisač, skener, telefon/fax, kopirni aparat, projektor, prezentacijsko platno, ploča i slično, a ne kupnju dugotrajne materijalne imovine. Dugotrajnu materijalnu imovinu proizvođačka organizacija može kupiti kroz mjeru 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“.
5 Bitoraj KORISNICI, TROŠKOVI I POTPORA, Članak 5. Za proizvođačku organizaciju npr. Zadrugu potpora nebi smjela biti ispod 1 000 000 € ukoliko ona okuplja niz proizvođača koji godinama privređuju,poglavito iz razloga što se ona može dobiti samo jednom u programskom razdoblju 2014-2020. Također nije u redu da se izostave Zadruge koje tek počinju sa radom ili su možda bile pasivne iz nekih objektivnih razloga. Sukladno tome predlažem da se i one obuhvate programom na način da dobiju na raspolaganje 250 000 € za razdoblje 2014-2020. Nije prihvaćen Iznos potpore za proizvođačke organizacije određen je Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347 od 20. 12. 2013.)