Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida, pohrane i posudbe muzejske građe i muzejske dokumentacije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Mikolašević IV. POHRANA I POSUDBA, Članak 11. Temeljem čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) i čl. 5. Pravilnika o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) pravne i fizičke osobe koje provode arheološka istraživanja trebaju osigurati mjesto privremene pohrane iskopanih arheoloških nalaza ukoliko izvođač ne raspolaže vlastitim prostorom za pohranu u skladu s pravilima struke. Licenciranje izvođača arheoloških istraživanja nije zaživjelo, a samim time nisu postavljeni ni standardi koje izvođači istraživanja moraju zadovoljiti u smislu osiguranog vlastitog prostora za pohranu materijala. Zbog toga nadležni Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture u pravilu traže od izvođača istraživanja koji nije muzejska ustanova dokaz o osiguranoj pohrani materijala u muzejskoj ustanovi prilikom izdavanja odobrenja za arheološka istraživanja. Prilikom predaje iskopanog arheološkog materijala u sustav muzeja izvođači istraživanja nisu uvjetovani određenim propisom koji utvrđuje kako treba biti obrađen arheološki materijal koji se predaje u sustav muzeja. Za sada je to prepušteno „pravilima arheološke struke“ koja zapravo nigdje nisu jasno kodificirana. Ovim Pravilnikom moralo bi se uzeti u obzir i postojanje realne situacije u kojoj muzeji sustavno prihvaćaju iskopane arheološke nalaze od pravnih i fizičkih osoba koje nisu muzejskog karaktera. Nakon istraživanja velikog opsega često se radi o količini nalaza koja se mjeri u tisućama komada i desetinama predanih kutija. Pri tome nije uspostavljen standard koji izvođači istraživanja trebaju ispuniti na razini Republike Hrvatske da bi građa mogla biti pohranjena u muzej, nego muzeji da bi si olakšali situaciju u ugovorima o pohrani materijala nastoje svaki za sebe odrediti u kakvom stanju predani materijal treba biti i kako treba biti stručno obrađen. S obzirom na sve navedeno, ovaj Pravilnik osim odredbi koje definiraju postupanje sa materijalom koji već je u sustavu muzejske zbirke trebao bi definirati i postupanje u situacijama kada muzeji moraju pohraniti veću količinu materijala koji tek ulazi u sustav muzejskih zbirki predan od trećih osoba. U poglavlju IV: pohrana i posudba morao bi se dodati još jedan članak: „Arheološki nalazi koje izvođači arheoloških istraživanja iz čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) predaju na pohranu muzejskim ustanovama moraju biti predani uz dokumentaciju prema Pravilniku o arheološkim istraživanjima Ministarstva kulture Republike Hrvatske (NN 102/10) koja obuhvaća: - geodetsku dokumentaciju (tlocrt nalazišta) u digitalnom i ispisanom obliku - nacrtnu arheološku dokumentaciju - fotodokumentaciju, terenski dnevnik i arheološka terenska dokumentacija (formulari i zapisnici) - izvještaj o preventivnoj zaštiti i konzervaciji nalaza i nalazišta - stručno izvješće. Arheološki nalazi predaju se isključivo u čvrstim kartonskim kutijama standardiziranih dimenzija s jasno vidljivim oznakama lokaliteta i stratigrafske jedinice na bočnoj strani. Svi predani predmeti moraju biti oprani i razvrstani. Građa u kutijama pakira se u zasebne vrećice unutar kojih se također nalazi oznaka – signatura s odgovarajućim podatcima. Svaki pojedinačan posebni nalaz mora biti zapakiran u posebnu vrećicu i posebno označen uz odgovarajući broj posebnog nalaza sukladan broju u Popisu posebnih nalaza te nacrtan i fotografiran. Uzorci za daljnje analize moraju se predati čuvani sukladno potrebama pojedine analize (flotacija, arheobotanika, arheozoologija, C-14 i slično).“ Obrazloženje: izmjenom u Pravilniku ujednačavaju se uvjeti za pohranu nalaza u svim ustanovama na koje se cit. Pravilnik primjenjuje na razini Republike Hrvatske. U slučaju da ovdje navedeni prijedlog dodatnog članka nije dovoljno dobro razrađen predlažem da se Odjel Ministarstva kulture koji je bio zadužen za izradu Pravilnika konzultira sa Odjelom za arheologiju Ministarstva kulture. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru te Vas obavještavamo da se iz objektivnih razloga odustalo od donošenja Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida, pohrane i posudbe muzejske građe i muzejske dokumentacije.
2 mr.sc. Ivan Šprajc III. NAČIN I UVJETI OSTVARIVANJA UVIDA U MUZEJSKU GRAĐU I DOKUMENTACIJU , Članak 10. Čl. 10. predviđa mogućnost da svaki pojedini muzej i galerija donesu poseban opći akt (pravilnik)s istim predmetom regulacije kao i ovaj pravilnik. Međutim, upitno je koliko je donositelj ovog pravilnika ovlašten delegiranu ovlast regulacije pitanja iz čl. 9, st. 2. ZOM-a dalje delegirati. Nadalje, čak i da se zauzme stav o dopuštenosti dalje delegacije st. 1. ovog članka mogao bi se lako protumačiti kao suprotan odgovarajućoj odredbi Zakona o ustanovama koja uređuje stupanje na snagu općih akata ustanova a što je osobito nepreporučljivo obzirom na legalnu definiciju te pretežitu pravnu narav većine muzeja u nas (ustanove i/ili javne ustanove). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru te Vas obavještavamo da se iz objektivnih razloga odustalo od donošenja Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida, pohrane i posudbe muzejske građe i muzejske dokumentacije.
3 mr.sc. Ivan Šprajc II. DOSTUPNOST, Članak 6. Čl. 6. ne sadrži dovoljno pravnih odredbi. Potrebno je regulirati trajanje privremene uskrate ovisno od svakog pojedinog razloga zbog kojeg se uvid uskraćuje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru te Vas obavještavamo da se iz objektivnih razloga odustalo od donošenja Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida, pohrane i posudbe muzejske građe i muzejske dokumentacije.
4 mr.sc. Ivan Šprajc II. DOSTUPNOST, Članak 5. Čl. 5. predviđa odlučivanje ravnatelja iako mnogi muzeji/galerije zapošljavaju pravnike koji su pozvaniji odlučivati u notorno upravnoj stvari poput ove na koju se odnosi čl. 5. Dapače, ako je propisima o ustrojstvu predviđeno da pravnici u muzejima/galerijama odlučuju u upravnim stvarima onda će ovakav sadržaj čl. 5. biti suprotan odgovarajućim odredbama Zakona o općem upravnom postupku što je pravno nedopustivo. Nadalje, kako se u upravnim stvarima - a odlučivanje o ovom zahtjevu to svakako jest - odlučuje rješenjem bilo bi uputno predvidjeti poseban obrazac rješenja za oba moguća ishoda odlučivanja. Na to upućuju čl. 96. i 97. Zakona o općem upravnom postupku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru te Vas obavještavamo da se iz objektivnih razloga odustalo od donošenja Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida, pohrane i posudbe muzejske građe i muzejske dokumentacije.
5 mr.sc. Ivan Šprajc II. DOSTUPNOST, Članak 3. Pojam "korisnika" iz st. 2, ovog članka nije legalno definiran. Potrebno ga je stoga definirati kako bi se pravno razlikovao od pojma "zainteresirane osobe" iz st. 1. ovog članka. Osim toga, u čl. 9, st. 2. Zakona o muzejima (ZOM) ne spominje se pravo na uvid nego samo dužnost omogućavanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju radi njene stručne i znanstvene obrade a što ni približno nije isto. Razlikovanje je osobito bitno i kada se uoči sadržaj čl. 4. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru te Vas obavještavamo da se iz objektivnih razloga odustalo od donošenja Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida, pohrane i posudbe muzejske građe i muzejske dokumentacije.