Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. Područje primjene, Članak 3. Vezano uz zahtjeve primjenjive na telekomunikacijsku terminalnu opremu po pitanju stavljanja na tržište i/ili u uporabu u Republici Hrvatskoj, načina i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, oznaka i načina označivanja opreme te nadzor nad mjerodavnim tržištem skrećemo pažnju kako su isti trenutno propisani Pravilnikom o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/2012; dalje u tekstu: Pravilnik o RiTT opremi). Kako se na radijsku i telekomunikacijsku terminalnu opremu ne bi primjenjivali dvostruki zahtjevi, sada važećim Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011) u članku 2. stavku 2. određeno je kako se navedeni pravilnik ne primjenjuje na radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu. Suprotno tome Prijedlogom Pravilnika, temeljem članka 3. stavka 2., nije više predviđena ne primjena Prijedloga Pravilnika na telekomunikacijsku terminalnu opremu. Navedeno nije u skladu niti s Direktivom 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena), koja se Prijedlogom Pravilnika prenosi u pravni poredak Republike Hrvatske, jer ista izričito predviđa izbjegavanje primjenu dvostrukih zahtjeva na radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu: - preambula „(10) Radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema ne bi trebale biti obuhvaćene ovom Direktivom s obzirom na to da su već regulirane Direktivom 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnom priznavanju njihove sukladnosti. Zahtjevi elektromagnetske kompatibilnosti u objema direktivama postižu istu razinu zaštite.“ Djelomično prihvaćen Direktiva 2014/30/EU od 26. veljače 2014. (Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti) donesena je prije Direktive 2014/53/EU od 16. travnja 2014. (Direktiva o radijskoj opremi), dakle dok je još na snazi bila Direktiva 1999/5/EZ (Direktiva o RiTT opremi). Stoga je ispravno u preambuli Direktive 2014/30/EU navedeno da radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema ne bi trebale biti obuhvaćene istom Direktivom, s obzirom na to da su već uređene Direktivom 1999/5/EZ o RiTT opremi. Međutim, u međuvremenu je donesena Direktiva 2014/53/EU o radijskoj opremi koja stavlja izvan snage Direktivu 1999/5/EZ o RiTT opremi, a u istoj Direktivi izričito se u preambuli navodi kako se ista ne odnosi na terminalnu opremu u nepokretnoj mreži. Telekomunikacijska terminalna oprema će kod uređaja poput mobitela ili druge opreme, koja se spaja na elektroničku komunikacijsku mrežu isključivo bežičnim putem, biti obuhvaćena zahtjevima Pravilnika o radijskoj opremi koji je u izradi, a kad se radi npr. o žičnom telefonu, ta oprema je obuhvaćena zahtjevima drugih primjenjivih propisa (Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Pravilnika o sigurnosti elektroničkih uređaja namijenjenih za uporabu unutar određenih granica). Slijedom navedenog, u prijedlogu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti ispravno je u članku 2. stavku 2. navedeno kako se isti ne odnosi na radijsku opremu. Prijelazne i završne odredbe prijedloga Pravilnika dopunjene su odredbom koja se odnosi na telekomunikacijsku terminalnu opremu u nepokretnoj mreži.