Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 zeljko lukasevic NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENO PISMO ( U svezi odluke ministra Graditeljstva i prostornog uređenja pravnika Lovre Kuščevića 17.veljače 2016 .god o upućivanju u proceduru izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom Certicifiranju ( NN 48/14,150/14 i 133/15) da se ukine odredba o obaveznom Certicifiranju stanova, apartmana i kuća na području Hrvatske ) Danom ulaska u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje su najmu, prodaju ili izdavanju . Odluka je donesena na osnovu Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19 svibnja 2010 god o Energetskoj učinkovitosti zgrada u najmu Sl 1. 153 ,18 .6 .2010 god . Donošenjem ZAKONA O GRADNJI Energetska učinkovitost je propisana u Zakonu o gradnji ( NN 153/13) . Na osnovu Zakon o gradnji Energetska učinkovitost je propisana u Zakonu u skladu s dijelom Zakona o gradnji i to : Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te osiguranja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i posebnim propisima. (2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010.). Pojmovi Članak 3. 10. ministar je čelnik središnjeg tijela drţavne uprave nadležnog za poslove graditeljstva 27. zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju ţivotinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine 28. zgrada javne namjene je zgrada ili dio zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje zajednice te zgrada ili dio zgrade koja nije stambena u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruţa usluga većem broju ljudi. Temeljni zahtjevi za građevinu Članak 8. Temeljni zahtjevi za građevinu su: 1. mehanička otpornost i stabilnost 2. sigurnost u slučaju poţara 3. higijena, zdravlje i okoliš 4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 5. zaštita od buke 6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 7. održiva uporaba prirodnih izvora. Gospodarenje energijom i očuvanje topline Članak 14. Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. Zahtjevi energetske učinkovitosti Članak 20. (1) Svaka zgrada, ovisno o vrsti i namjeni, mora biti projektirana, izgrađena i održavana tako da tijekom uporabe ispunjava propisane zahtjeve energetske učinkovitosti, ako tehničkim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije propisano drukčije. (2) Svaka zgrada, ovisno o vrsti i namjeni, mora biti projektirana i izgrađena tako da je moguće bez značajnih troškova osigurati individualno mjerenje potrošnje energije, energenata i vode s mogućnošću daljinskog očitanja za pojedine posebne dijelove zgrade. (3) Zahtjeve energetske učinkovitosti pojedinih vrsta zgrada, koji uključuju minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrade i njezinih posebnih dijelova, način izračuna energetskog svojstva zgrade, minimalni obvezni udio obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije zgrade, kriterije za zgrade gotovo nulte energije, sadržaj elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom te druge zahtjeve vezane uz energetsku učinkovitost zgrade, kao i dostavu izvješća Europskoj komisiji vezano za pretpostavke, izračune i rezultate troškovno optimalnih analiza propisuje tehničkim propisom ministar. Energetski certifikat zgrade Članak 23. (1) Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama. (2) Energetskim certifikatom se predočuju energetska svojstva zgrade, odnosno njezina posebnog dijela. (3) Energetski certifikat važi deset godina od dana njegova izdavanja. (4) Sadržaj i izgled energetskog certifikata propisuje ministar pravilnikom. (5) Energetski certifikat za zgradu s jednostavnim tehničkim sustavom potpisuje ovlaštena osoba koja ga je izradila, a energetski certifikat za zgradu sa složenim. Članak 24. Investitor, odnosno vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije. (2) Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je: 1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat 2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju 3. energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga 4. u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade. (3) Ako se tijekom građenja zgrade promijeni investitor, energetski certifikat zgrade prije izdavanja uporabne dozvole pribavlja novi investitor. (4) Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade, odnosno njezina posebnog dijela. Članak 25. (1) Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade. (2) Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade. Energetska učinkovitost je propisana u Zakonu o gradnji ( NN 153/13) . Energetski certifikat je dokument koji utvrđuje energetski razred zgrade, predočuje energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije. Uštedom energije i korištenjem obnovljivih izvora energije štedimo osobna sredstava, a energetski razred zgrade može utjecati na njenu tržišnu vrijednost. Ovisno o potrošnji energije objekt se smješta u jedan od 8 energetskih razreda: A+, A, B, C, D, E, F, G. Svrha i cilj EC je UPOZNAVANJE potencijalnog kupca ,odnosno budućeg vlasnika ,najmoprimca ,zakupnika i primatelja leasinga s potrošnjom energije tj troškovima za energiju .Energetski certifikat vrijedi 10 godina i mora biti dostupan na uvid kupcu, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. Prema procjenama oko 40% potrošnje energije u Hrvatskoj otpada na kućanstva i zgrade. Zgrade su veliki potrošači energije zbog većeg broja korisnika koji u njima rade ili žive i zbog svog dugog životnog vijeka. Negativni učinak zgrade na okoliš direktno ovisi o aktivnosti koja se u njoj obavlja i količini energije koju zgrada troši. Gotovo sva ta energija dobiva izgaranjem nafte, plina, ugljena i naših prekrasnih šuma koje nevjerojatnom brzinom nestaju s lica zemlje. Energija se u zgradama koristi za razne potrebe – grijanje, rasvjetu, pripremu tople vode, klimatizaciju i slično, a količina energije ovisi o karakteristikama sustava unutar zgrade, klimatološkim karateristikama regije u kojoj se grada nalazi, načinu izgradnje i konstrukcijskim karakteristikama materijala, te u konačnici i o navikama korisnika unutar zgrade. Najviše energije otpada na zagrijavanje ili hlađenje prostora kroz godinu i pripremu potrošne tople vode. Osmišljena energetski učinkovita arhitektura objekta poznata kao „pasivna kuća“ ili „obnovljiva niskoenergetska kuća „ razreda A+,A ,B koja svojom vrhunskom toplinskom izolacijom i korištenjem energije iz obnovljivih izvora, potrošnju energije, u odnosu na klasičnu gradnju, smanjuje 10-ak puta. Potrebno je samo 10 do 20 posto više uloženih sredstava u izgradnju, a rezultat je 10-ak puta manja potrošnja energije. Energetski certifikat je dokument koji utvrđuje energetski razred zgrade A+, A, B, C, D, E, F, G, predočuje energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije. Do 16.veljače 2016.god. građani RH na osnovu prehodnog zakona su imali potrebu i obvezu energetskog certicifiranja najma i smještaja u stanovima ,apartmanima i kućama za odmor. Ta obveza se odnosila na cijelu HRVATSKU kontinetalnu i primorsku za sve stanove ,apartmane i prostore. Svrha energetskog certicifiranja je dokument koji određuje razred zgrade ,stanova ,apartmana ,poslovnih prostora razreda A+, A, B, C, D, E, F, G. Na osnovu lošeg razreda CE vlasnici kuća ,stanova i apartmana imaju osnovu za podizanje kredita, sredstava , fondova EU za povećanje razreda , a i samim time mogućnost da turističku sezonu produže na više od 3 mjeseca na čak 9 mjeseci . Jer objekti „pasivni i nisko energetski „A+, A, B produžuju turistički smještaj i na 9 i više mjeseci, a niži razredi objekata C, D, E, F, G zbog loše energetske učinkovitosti turistički najam ostaju na 2 ili 3 mjeseca. Cijena izrade Energetskog Certifikata ovlaštenog Certifikatora je snižena sa 1500,00kn po jedinici apartmana ili stana na 100 eura ( cc 750,00 kn ) i niže , a što odgovora samo 2 smještaja u apartmanu niže kategorije razreda D,E,F,G. ili jedno noćenje razreda A+,A ,B Primorske Hrvatske Ili cijena cijena izrade Energetskog Certifikata 10 dana smještaja u stanu ili 5 dana korištenja poslovnog prostora u Kontinetalnoj Hrvatskoj . ( Certifikat vrijedi 10 godina , a cijena izrade ekvivalentna je vrijednost 2-3 kutije cigareta godišnje ,kroz ukupno 10 godina ). Koji je razlog Vaše drastične ODLUKE o predlogu ukidanju obveze EC za apartmane,stanove Ministre Graditeljstva i prostornog planiranja? Vaša Odluka je donesena uz potporu Ministra Turizma 17.veljače 2016 godine smanjuje gospodarski rast RH, kroz stanogradnju ,građevinarstvo ,turizam i ostale usluge . Republika Hrvatska može se proglasiti u kroz obnovu stanove,apartmane i zgrade za turizam kao Europska zemlja visokog razvoja. Da li Vaša politička odluka Ministra Graditeljstva pogoduje navodno lobiju Iznajmljivača i turističkih djelatnika „apartmana-stanova “ da se sakrije stvarno stanje RH ,kroz ukupnu statistiku razreda zgrada ,stanova ,apartmana ,poslovnih prostora tj postotak razreda A+, A, B, C, D, E, F, G. kontinetalne i primorske Hrvatske . Vaša odluka je dugoročno negativna za zaustavljanje razvijanja gospodarstva,turizma i graditeljstva u RH u daljnoj obnovi standardnih zgrada,apartmana i stanova. Vlasnici koji su izradili energetski Certifikat s tim dokumentom dobijaju mogućnost prijave za sredstva iz fondova Europske Unije namijenjenu poboljšanju energetskog svojstva zgrade kroz razne programe poticaja energetske učinkovitosti,kredite i vraćanje sredstava kroz produženi turistički najam. ODLUKOM 17 veljače 2016 god o upućivanju u proceduru izmjene Pravilnika Ministre Graditeljstva i Prostornog uređenja pravnik Lovro Kuščeviću pravno dijelite Kontinetalnu Hrvatsku od Primorske Hrvatske ( zgrade ,stanove , poslovni prostore ). Ministre Graditeljstva i Prostornog uređenja pravno dijelite građane RH na one „koje jesu „ napravili Energetski Certifikat do 16.veljače i na građane RH „koje ne trebaju i nisu „ napravili Energetski Certifikat iza 17.veljače 2016 godine . Ministre Graditeljstva i Prostornog uređenja za svoju djelatnost Ministarstva graditeljstva prema Predlogu ukidanja Potrebe izrade Certifikata u Zakonu o gradnji i učinkovitosti zaustavljate svoje djelatnike arhitekte građevinare i ostale na izradi EC na području cijele Hrvatske . Iz dijela Ustava Republike Hrvatske : »Narodne novine« br. 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000 – pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001 – pročišćeni tekst, 55/2001 – ispravak) te Promjenu Ustava Republike Hrvatske objavljenu u »Narodnim novinama« broj 76/2010 Članak 16. Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju Članak 49. Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom. Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva. Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. Članak 70. Svatko ima pravo na zdrav život. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša 3. PRAVO EUROPSKE UNIJE Članak 145. Ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije, izjednačeno je s ostvarivanjem prava koja su zajamčena Hrvatskim pravnim poretkom. Pravni akti i odluke koje je Republika Hrvatska prihvatila u institucijama Europske unije primjenjuju se u Republici Hrvatskoj u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Hrvatski sudovi štite subjektivna prava utemeljena na pravnoj stečevini Europske unije. Državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima izravno primjenjuju pravo Europske unije. Ministre graditeljstva i prostornog planiranja direktno kršite Ustavna prava građana RH predlogom i odlukom na ukidanja obveze energetskog certicifiranja i to : pravo na zdrav život i okoliš , prirodu ,zaštitu ljudi , prava stečena ulaganjem kapitala koja se ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom , poduzetničku i tržišnu slobodu RH i naposve pravo ograničenje slobode. Vaša odluka ukidanja obveze energetskog certicifiranja može postati predmetom pravnog postupka protiv kršenja Ustavnih prava građana RH u Ustavnom sudu. Kao građanin RH smatram da ova podjela direktno je protiv zalaganja na jedinstveno ustrojstvo i gospodarstveni razvoj RH prvog presjednika RH dr Franje Tuđmana . Moram povući paralelu da Republika Hrvatska nije „Banana država „ i za izmjenu zakona treba veća priprema , a za objašnjenje treba pokrenuti veću raspravu od bivšeg MGIPU do sadašnjeg MGIPU . Poštovani ministre upućujem ovo OTVORENO PISMO na Vašu adresu zppi@mgipu.hr. kabinet@mgipu.hr i i adresu institucija građevinarstva dgiz@zg.t-com.hr , info@planetaris.com. info@hkig.hr S poštovanjem Željko Lukašević dipl.ing.grad. Nije prihvaćen Primjedbe i prijedlozi se ne odnose na predmetni Nacrt prijedloga Zakona
2 Marko Mikolašević NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O , Članak 5. Nacrt prijedloga izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju u dijelu koji se odnosi na planiranje mora nije u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir kulturnu baštinu koja se spominje u ocjeni stanja, ali ne i u samom tekstu zakona. Time se neopravdano zanemaruje činjenica o postojanju 18 podvodnih arheoloških zona i još 156 pojedinačnih podvodnih arheoloških nalazišta koja su zaštićena sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) te upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Navedena kulturna baština ima značajan potencijal za daljnje istraživanje, prezentaciju i ekonomsko korištenje u svrhu razvoja kulturnog turizma, a zahvati na morskom dnu mogu imati značajan negativan utjecaj na kulturnu baštinu. Čl. 49.b st. 1. trebao bi glasiti: "...te njihovim utjecajima na okoliš, kulturnu baštinu, kao i prirodnim resursima, uzimajući u obzir interakciju kopna i mora." Čl. 49.b st. 2. trebao bi glasiti: "...uzimaju se u obzir gospodarski, socijalni i okolišni aspekti te kulturna baština radi pružanja potpore održivom razvitku..." Čl. 49. b st. 3. trebao bi glasiti: "... te očuvanju, zaštiti i poboljšanju stanja okoliša i kulturne baštine, uključujući otpornost na učinke klimatskih promjena." Djelomično prihvaćen Prijedlog prihvaćen u dijelu koji se odnosi na članak 49. b. stavak 3., a u ostalim dijelovima nije prihvaćen jer to ne bi bilo u skladu sa smislom i ciljem odredbi odnosnih stavaka
3 INA Industrija nafte d.d. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O Predlažemo izmjene i dopunu članka 125. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/2013) na način da se Točka 1. navedenog članka izmjeni te da ista glasi: 1. eksploatacijsko polje, osim eksploatacijskog polja ugljikovodika i eksploatacijskog polja mineralne i geotermalne vode kada se ista koristi u energetske svrhe, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenja ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama,“ dodaje se točka 2. i 3. koje glase: 2. za svaki pojedinačni rudarski objekt i postrojenje unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika i eksploatacijskog polja mineralne i geotermalne vode, kada se ista koristi u energetske svrhe, a koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova. 3. za rekonstrukcije, zamjene opreme i ostale zahvate na postojećim rudarskim objektima i postrojenjima, čime se bitno mijenja usklađenost rudarskih objekata i postrojenja s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima su izgrađeni i/ili kojima se bitno utječe na okoliš. Točke 2, 3, 4, i 5 članka 125. postaju točke 4, 5, 6 i 7. Obrazloženje Za točku 2: Eksploatacijsko polje ugljikovodika i eksploatacijsko polje mineralne i geotermalne vode, kada se ista koristi u energetske svrhe, prostire se na velikoj površini, koje se kreću od 10 pa do 100 km2. Rudarski objekti i postrojenja u funkciji istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, mineralne i geotermalne vode, zauzimaju relativno malu površinu unutar eksploatacijskog polja (ovisno o broju rudarskih objekata i postrojenja, to se kreće od 1% do 12% površine eksploatacijskog polja), kao točkasti objekti. Unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika i eksploatacijskog polja mineralne i geotermalne vode, kada se ista koristi u energetske svrhe, prostor se istovremeno koristi za više različitih namjena (npr. eksploatacija ugljikovodika, stanovanje, turistička djelatnost, industrija, poljoprivredna proizvodnja, šume, itd.). Za svaki rudarski objekt i postrojenje ishodi se lokacijska dozvola u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju. Nemoguće je i nikada do sada nije izdana lokacijska dozvola za eksploatacijsko polje ugljikovodika, jer se zahvat u prostoru izvodi samo na površini koju zauzima rudarski objekt ili postrojenje, a ne na površini čitavog eksploatacijskog polja. Obrazloženje Za točku 3: Na postojećim rudarskim objektima i postrojenjima, koji su izgrađeni u skladu sa tada važećom zakonskom regulativom (lokacijska, građevinska i uporabna dozvola) tijekom vijeka uporabe nužne su razne preinake, rekonstrukcije, zamjena opreme i ostali razni zahvati, kojima se unaprjeđuje i optimizira tehnološki proces ili se postiže viši stupanj sigurnosti rada, zaštite od požara i smanjenje utjecaja na okoliš. Ukoliko se pri tome ne mijenja usklađenost rudarskih objekata i postrojenja s lokacijskim uvjetima, u skladu s kojima su izgrađeni i/ili kojima se bitno ne utječe na okoliš, ne treba ishoditi lokacijsku dozvolu. Nije prihvaćen Odredbe članka 125. Zakona o prostornom uređenju nisu predmet ovih izmjena i dopuna Zakona