Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Schlossberg I. UVODNE ODREDBE, Članak 1. Cl.1 st. 2 i st. 3 definiraju da se odredbe ovog pravilnika odnose na korisnike i pravne osobe odredjene u "Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave" te "Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija". Kasniji clanci definiraju obvezu korisnika da imenuju revizora ili ustroje jedinicu za unutarnju reviziju, ali nedostaje centralni objedinjeni popis revizora/jedinica za unutarnju reviziju. Potrebno je Pravilnikom definirati mjesto koje ce voditi centralizirane podatke o ustrojstvu unutarnje revizije (imenovani rezivor / ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju, datum imenovanja, kontakt podaci). Vjerujem da su to vazne informacije koje bi Ministarstvo financija trebalo prikupljati i voditi u zasebnom popisu/registru ili u boljem slucaju kao dodatak odnosno veza na postojece ranije navedene Registre. Misljenja sam da su opći principi dobrog upravljanja i organizacije, koji podrazumijevaju odgovornost, učinkovitost, transparentnost, otvorenost, participativnost, osjetljivost i pravičnost institucija u sustavu predstavljaju smjernice za efikasnu prevenciju i način sprječavanja korupcije. Preventivno antikorupcijsko djelovanje zahtijeva, prije svega, detekciju slabosti u organizacijskoj strukturi poslovanja na razini institucija te manjkavosti zakonodavnog regulatornog okvira na svim područjima djelovanja državnih institucija. Tako u ovom primjeru potrebno javno provoditi transparentnu politiku unutarnje revizije sto ukljucuje i centralno objavljivanje popisa revizora i ostalih bitnih podataka. Nije prihvaćen Sadržaj registra jedinica za unutarnju reviziju u javnom sektoru definiran je člankom 5 Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registara jedinica unutarnju reviziju i registara ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor. Sadržaj registra ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru definiran je člankom 7 Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registara jedinica unutarnju reviziju i registara ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor. Pravilnik je završio javno savjetovanje dostupno na web adresi https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2510
2 Ankica Žuvan II. KRITERIJI ZA USPOSTAVU UNUTARNJE REVIZIJE, Članak 6. Ukoliko un revizori imaju obvezu revidirati pored svojih proračunskih korisnika i trgovačka društva i ostale pravne osobe u vlasništvu koji sami nisu obveznici ustroja un revizije onda u st. 1. treba stajati uključujući rashode i izdatke njihovih proračunskih korisnika, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba zbrojno veće od 50.000.000 kn. Kako bi se osigurao rad unutarnjim revizorima po standardima onda je potrebno osigurati timski rad što i dalje ostaje nemoguće budući nema obveze ustroja jedinice za unutarnju reviziju. Stoga, smatram kako je potrebno staviti kao obvezu ustroja jedinice unutarnje revizije svim obveznicima ustroja unutarnje revizije. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća te ističemo da se u izradi kriterija za uspostavu unutarnje revizije vodilo računa o racionalnoj uspostavi unutarnje revizije i već postojećim modelima uspostave koje predviđa Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Prihvaća se prijedlog da se u članku 6. stavku 1. Pravilnika uzmu u obzir i rashodi trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u nadležnosti grada. Htjeli bi istaknudi da nacrtom Pravilnika nije isključena mogućnost ustrojavanja jedinice za unutarnju reviziju u gradovima iz članka 6. Naprotiv, opcija ustrojavanja jedinice za unutarnju reviziju je istaknuta kao prva opcija. Međutim, također je dana mogućnost uspostave unutarnje revizije imenovanjem unutarnjeg revizora ili sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije, a te opcije su predviđene i propisane Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Odluku o načinu uspostave unutarnje revizije donijet će odgovorna osoba institucije na temelju procjene opravdanosti, što će trebati obrazložiti kriterijima koji uključuju visinu prihoda i rashoda, broj zaposlenih, organizacijsko i teritorijalno ustrojstvo, vrijednost financijskih transakcija, ulogu u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava Europske unije, strateški i razvojni značaj institucije i druge specifičnosti ovisno o području poslovanja, a na što će suglasnost dati ministar financija.