Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o provedbi mjere 16 „Suradnja“iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb TIP OPERACIJE 16.1.1. POTPORA ZA OSNIVANJE OPERATIVNIH SKUPINA, Preračunavanje tečaja Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj: Ovaj članak potrebno je staviti u opće odredbe koje će se odnositi na cijeli pravilnik te u skladu s navedenim potrebno je brisati članak 7., 53. i 78 Primljeno na znanje U svim do sada objavljenim Pravilnicima za mjere iz Programa ruralnog razvoja ovaj članak je bio zaseban pa će tako ostati i u ovom slučaju.
2 LAG Petrova Gora O PROVEDBI MJERE 16 „SURADNJA“IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020., KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Zašto su samo kod pilot projekata uzeti kriteriji : indeks razvijenosti i Ulaganja u područja s značajnim prirodnim ograničenjima Primljeno na znanje Prijedlog će biti razmotren u budućim izmjena Programa ruralnog razvoja.
3 LAG Petrova Gora TIP OPERACIJE 16.1.1. POTPORA ZA OSNIVANJE OPERATIVNIH SKUPINA, Uvjeti prihvatljivosti 1. Obzirom da nije naveden INDEKS RAZVIJENOSTI kod kriterija bodovanja, predlažemo da se uvrsti i ograniči sjedište OS na ruralnom području RH. Indeks razvijenosti se navodi samo kod Pilot projekata, ali ne i kod OS , predlažemo da se uvrsti i kod kriterija za OS. 2. Predlažemo da se omogući tromjesečno slanje zahtjeva za isplatu. Obzirom da ovom mjerom želimo motivirati istraživanja na ruralnom području( koja će prema Članku35. o operativnim skupinama i Članku 53. o mreži programa EPI, potaknuti poljoprivrednu produktivnost i održivost ) logično je da većina korisnika bude s ruralnog područja, koje ne raspolaže sredstvima da bi uspjelo financirati rad OS godinu dana, također OS su u začetcima u RH i ukoliko se dogodi neka administrativna pogreška ( neprihvatljiv trošak ) lakše je kontrolirati i ispraviti na bazi tromjesečnog razdoblja- naravno i posljedice po korisnike su manje - svi želimo da korisnici po svim Mjerama iskoriste pravovaljano sredstva i da ih u slucaju pogreške ne moraju vraćati . 3. Također ova Mjera će stvoriti dodanu vrijednost kroz doprinos zapošljavanju - ono je prema primjerima iz EU prihvatljiv trošak i kao takva je pogodna za zapošljavanje mladih ljudi na ruralnom području. Istraživanja koja su zbilja potrebna , moraju biti potaknuta od strane samih korisnika na ruralnom području , odnosno poljoprivrednika, samo na taj način ona mogu imati zadovoljavajuće rezultate. 4. Lista prihvatljivih troškova bi bila korisna kao prilog ovom pravilniku , prihvatljivi troškovi u sklopu Pravilnika nisu specificirani ili barem grupirani. 5. Nije definirano da li je prihvatljiva nabavka opreme ili najam ......zaposlenje......i sl. 6. Članak 11. pravilnika navodi kako najmanje jedan član OS mora biti upisan u Upisnik , no potrebno je naglasiti kako bi trebao imati sjedište na području na kojem se provodi istraživanje. Također bi OS trebale imati sjedište na ruralnom području kako nam se ne bi dogodilo da OS provode istraživačke projekte u gradovima jer ovo je PROGRAM RURALNOG RAZVOJA. Poticanjem, primjerice znanstvenih institucija na iskorak prema ruralnom području ( sjedište OS je isključivo na ruralnom području ) , postići će se veća prisutnost znanosti u realnom sektoru i neke "blagodati gradova neće za stanovnike ruralnog područja bit tako daleke, da žele odseliti.S druge strane , trošenjem sredstava iz odobrenih projekta poboljšat će se ukupna financijska situacija u ruralnim sredinama. Komentare sastavila za Lag "Petrova Gora": Ljubica Šolić, bacc. ing. agr. Primljeno na znanje Kriteriji odabira odobreni su od strane Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je mišljenja da zbog specifičnosti mjere i vrste troškova koji će se zahtijevati za isplatu zatim zbog obveza korisnika propisanih pravilnikom (OS mora postati udruga, mora se slati izvješće o stanju projekta, svaki trošak podrazumijeva pravdanje nizom dokumenata), nametanje još jedne obveze da se Zahtjev za isplatu šalje tromjesečno predstavlja administrativno opterećenje i za korisnika kao i za Agenciju. Pored toga praksa prilikom provedbe sličnih projekata financiranih iz drugih fondova da korisnici dostavljaju godišnja izvješća. Lista prihvatljivih troškova nije sastavni dio niti jednog Pravilnika. Sjedište OS nije bitno za provedbu projekta, obzirom da jedan dionik OS mora biti primarni poljoprivredni proizvođač.
4 Grga K MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Kad želiš da nešto propadne osnuj povjerenstvo! Znam da moj susjed koji ima 100% eko proizvodnju i nema nikakvih tretiranja (čak ni dozvoljenim sredstvima) dobije za jutar 260 kn poticaja godišnje i to je sve. Ministarstva lažu da se eko proizvodnja isplati i da ih ima sve više, a u mojoj županiji su ostala samo dvojica. Međutim, drago mi je da će se sredstva iz EU povući za troškove novih povjerenstava jer i to je priljev svježeg kapitala u Hrvatsku. Bilo bi zgodno da troškovi svih povjerenstava i studija koje nisu napisane budu jednake milijardama eura koje RH ima pravo povući iz EU. S tim ogromnim novcem koji bi se slio u RH bi se sigurno pokrenuo investicijski ciklus koji očito ne može doći direktnim povlačenjem sredstava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 VEDRAN STAPIĆ TIP OPERACIJE 16.1.2. OPERATIVNE SKUPINE, Uvjeti prihvatljivosti Vezano za stavak 4. Nije li dovoljno da sudjeluje udruženje poljoprivrednika? Mora li biti pojedinačni proizvođač? Djelomično prihvaćen Udruženje poljoprivrednika mora obuhvaćati primarnog poljoprivrednog proizvođača.
6 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb TIP OPERACIJE 16.1.2. OPERATIVNE SKUPINE, Uvjeti prihvatljivosti Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj. U članku 32. stavak 7. nije vidljivo kome Operativna skupina treba dostaviti plan s opisom projekta. Djelomično prihvaćen Sva dokumentacija dostavlja se prilikom podnošenja zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, osim rezultata projekta koji se dostavljaju Upravljačkom tijelu radi diseminacije.
7 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb TIP OPERACIJE 16.1.1. POTPORA ZA OSNIVANJE OPERATIVNIH SKUPINA, Prihvatljivi troškovi Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj: Budući da se članak 10. i 30 razlikuju u riječima ideja/prijedlog a svaki od njih uređuje specifične teme u operaciji 16.1.1 i operaciji 16.1.2 potrebno je u odredbama koje se odnose na operaciju 16.1.2 pozvati se na članak 10. ili na drugačiji način pristupiti izradi cijelog Pravilnika u kojemu će se u Općim odredbama navesti odredbe koje se odnose na sve operacije u okviru mjere 16. Suradnja. Djelomično prihvaćen Tip operacije 16.1.1. odnosi se na projektnu ideju i korisnik podnosi projektnu ideju uz zahtjev za potporu, dok se na tip operacije 16.1.2. prijavljuje projektni prijedlog.
8 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj U članku 3. podtočka e. potrebno je u nastavku dodati osnovane u Republici Hrvatskoj. Iza toga potrebno je staviti točku te dodati. Lokalne akcijske grupe nisu prihvatljivi dionici. U skladu s tim potrebno je mijenjati i prilagoditi članak 8., 28,54. i članak 79 Djelomično prihvaćen Lokalne akcijske grupe su navedene kao neprihvatljivi korisnici u članku 8 koji se odnosi na korisnike.
9 Hrvatska poljoprivredna komora TIP OPERACIJE 16.2.1. PILOT PROJEKTI I RAZVOJ NOVIH PROIZVODA, POSTUPAKA, PROCESA I TEHNOLOGIJA, Prihvatljivi korisnici Nema potrebe za formiranjem novih udruga. U ovom dijelu se ulazi u upravljačku strukturu već postojećih udruženja. Nije prihvaćen Uvjet je određen Programom ruralnog razvoja.
10 Hrvatska poljoprivredna komora TIP OPERACIJE 16.1.2. OPERATIVNE SKUPINE, Vrsta potpore Mišljenja smo da stavak 4. ne bi trebao biti uvjet zbog već postojećih udruženja koja planiraju sudjelovati u aktivnostima u okviru Mjere 16. i koja bi mogla biti nositelji operativne skupine. Ministarstvo poljoprivrede bi moglo priznati operativnu skupinu te izdati dokument kojim obavezuje zajedničko djelovanje sudionika tijekom provedbe projekta. Nije prihvaćen Uvjet je određen Programom ruralnog razvoja. Prijedlog će biti razmotren u budućim izmjena Programa ruralnog razvoja.
11 Hrvatska poljoprivredna komora TIP OPERACIJE 16.1.1. POTPORA ZA OSNIVANJE OPERATIVNIH SKUPINA, Uvjeti prihvatljivosti Smatramo da je Članak 12. potrebno prilagoditi postojećim strukturama u poljoprivredi. Ukoliko se radi o suradnji nekoliko poljoprivrednih udruženja ili/i znanstvenih udruženja u poljoprivredi koja obuhvaćaju određen broj poljoprivrednih proizvođača upisanih u Upisnik, stavke 3 i 5 ne bi trebale biti uvjet. Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti su određeni Programom ruralnog razvoja.
12 VEDRAN STAPIĆ TIP OPERACIJE 16.2.1. PILOT PROJEKTI I RAZVOJ NOVIH PROIZVODA, POSTUPAKA, PROCESA I TEHNOLOGIJA, Uvjeti prihvatljivosti Stavak 2. zahtjeva pojedinačnog proizvođača iz Upisnika poljoprivrednika, nije li to u suprotnosti sa težnjom da se proizvođači udružuju. Imamo postojeće udruge proizvođača. Može li se dodati konstrukcija: proizvođač ili postojeće udruženje proizvođača. Nije prihvaćen Uvjet je određen Programom ruralnog razvoja.
13 VEDRAN STAPIĆ TIP OPERACIJE 16.1.2. OPERATIVNE SKUPINE, Vrsta potpore Vezano za stavak 4. Ukoliko je nositelj operativne skupine postojeće udruženje poljoprivrednika, ima li smisla i potrebe osnivati novo udruženje? Može li se na taj način izbjeći formiranje jednokratnih udruga? Nije prihvaćen Uvjet je određen Programom ruralnog razvoja. Prijedlog će biti razmotren u budućim izmjena Programa ruralnog razvoja.
14 VEDRAN STAPIĆ TIP OPERACIJE 16.1.1. POTPORA ZA OSNIVANJE OPERATIVNIH SKUPINA, Uvjeti prihvatljivosti Mišljenja smo da stavak 3 i 5 eliminiraju mogućnosti suradnje između subjekata iz sektora agrara npr. znanstvene ustanove i udruženja poljoprivrednika, stoga predlažemo brisanje istih. Nije prihvaćen Uvjeti prihvatljivosti su određeni Programom ruralnog razvoja.
15 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb TIP OPERACIJE 16.2.1. PILOT PROJEKTI I RAZVOJ NOVIH PROIZVODA, POSTUPAKA, PROCESA I TEHNOLOGIJA, Prihvatljivi korisnici Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj: U članku 54. u stavku 2. navodi „Korisnici su nove operativne skupine i operativne skupine upisane u Registar udruga“. Nejasan stavak. Ako je naglasak na nove operativne skupine potrebno je navesti vremensko ograničenje. Npr. Korisnici su operativne skupine upisane u Registar udruga, ali ne duže od 12. mjeseci od dana podnošenje zahtjeva za potporu. Nije prihvaćen Operativna skupina nije obavezna podnijeti zahtjev za potporu na tip operacije 16.1.1. Operativna skupina postaje operativna skupina u trenutku kada joj je odobren zahtjev za potporu.
16 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, Podnošenje zahtjeva za potporu i administrativna kontrola, tip operacije 16.1.1. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj: U članku 14. stavak 4. i 19. stavak 2. navodi se da zahtjev treba biti ovjeren štambiljom, međutim Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o ukidanju upotrebe pečata iz poslovne prakse čime želi pridonijeti modernizaciji poslovnih procesa i poboljšanju usluga tijela državne uprave građanima, uz istodobno podupiranje gospodarstva kroz stvaranje jednostavnijeg poslovnog okruženja te će u tom kontekstu mijenjati pojedine propise. U skladu s tim u ovome članku nije potrebno ovjeriti štambiljom, također se to odnosi i na članak 35., 40., 60., 65., 85., i 89. Nije prihvaćen Vlada Republike Hrvatske je donijela prijedlog Zaključka o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata. U obrazloženju prijedloga navedeno je da se usvajanjem zaključka ostvaruju preduvjeti za daljnje radnje koje uključuju usvajanje prijedloga izmjena zakona i stupanja na snagu istih u kojima se ukida obveza upotrebe pečata. S obzirom da nisu usvojene izmjene zakona kojima bi se ukinula upotreba pečata, Agencija za plaćanja će i dalje inzistirati na štambiljem ovjerenim potvrdama iz gore navedenih članaka.
17 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb TIP OPERACIJE 16.1.1. POTPORA ZA OSNIVANJE OPERATIVNIH SKUPINA, Prihvatljivi korisnici Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj: Jasnim definiranjem točke e. u članku 3 potrebno je mijenjati članak 8. koji će glasiti: Korisnici su operativne skupine u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru. Nije prihvaćen Definicija korisnika preuzeta je iz Programa ruralnog razvoja.
18 LAG Petrova Gora O PROVEDBI MJERE 16 „SURADNJA“IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020., ZAHTJEV ZA ISPLATU Lista prihvatljivih troškova kao prilog pravilniku bila bi od koristi za potencijalne porijavitelje Nije prihvaćen Lista prihvatljivih troškova nije sastavni dio niti jednog Pravilnika iz Programa ruralnog razvoja.
19 LAG Petrova Gora TIP OPERACIJE 16.1.2. OPERATIVNE SKUPINE, Vrsta potpore Omogućiti isplatu na bazi tromjesečja......rok od godinu dana je previše dug da bi OS na ruralnom području mogle operativno funkcionirati Nije prihvaćen Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je mišljenja da zbog specifičnosti mjere i vrste troškova koji će se zahtijevati za isplatu zatim zbog obveza korisnika propisanih pravilnikom (OS mora postati udruga, mora se slati izvješće o stanju projekta, svaki trošak podrazumijeva pravdanje nizom dokumenata), nametanje još jedne obveze da se Zahtjev za isplatu šalje tromjesečno predstavlja administrativno opterećenje i za korisnika kao i za Agenciju. Pored toga praksa prilikom provedbe sličnih projekata financiranih iz drugih fondova da korisnici dostavljaju godišnja izvješća.
20 LAG Petrova Gora ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, Promjene zahtjeva za potporu Obzirom da se istraživanja vrše , na ruralnom području , te je potrebno motivirati što više potencijalnih korisnika s ruralnog područja prijedlog je omogućiti tromjesečne zahtjeve za isplatu. Nije prihvaćen Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je mišljenja da zbog specifičnosti mjere i vrste troškova koji će se zahtijevati za isplatu zatim zbog obveza korisnika propisanih pravilnikom (OS mora postati udruga, mora se slati izvješće o stanju projekta, svaki trošak podrazumijeva pravdanje nizom dokumenata), nametanje još jedne obveze da se Zahtjev za isplatu šalje tromjesečno predstavlja administrativno opterećenje i za korisnika kao i za Agenciju. Pored toga praksa prilikom provedbe sličnih projekata financiranih iz drugih fondova da korisnici dostavljaju godišnja izvješća.
21 LAG Petrova Gora I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Prema dokumentima EU , te primjerima iz EU - dobavljač moze biti i član OS https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/pb_guidelines_eip_implementation_2014_en.pdf https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects Nije prihvaćen Članovi OS nikako ne mogu biti dobavljači iz više razloga: - svi takvi troškovi su pod sumnjom na sukob interesa - sve operacije u Mjeri 16, osim tipa operacije 16.1.1., ne podrazumijevaju paušalno plaćanje tako da se svi troškovi moraju pravdati računima odnosno odgovarajućim dokumentima te samim tim, podliježu provjeri povezanosti dobavljača i korisnika. Članak 56. Uredbe (EU) br. 1305/2013 kaže da Operativne skupine u okviru programa EIP moraju uspostaviti interne postupke da bi se osigurala transparentnost njihova rada i donošenja odluka te da bi se osiguralo izbjegavanje sukoba interesa.
22 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ZAHTJEV ZA ISPLATU, Postupak obrade Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj: Članci 21., 22., 23.,24, 25.,42., 43., 48., 49., 50. 67., 68.,73., 74., 75., 91., 92., 97., 98. i 99 koji uređuju Postupak obrade, Donošenje odluke , Povrat sredstava, raskid ugovora o financiranju i prigovore se ponavljaju uz male razlike koje je potrebno jasno istaknuti a odredbe koje se ponavljaju potrebno je navesti samo jednom te se u daljnjem tekstu pozivati na taj članak ili to pitanje urediti općim odredbama koje će se odnositi na cijeli Pravilnik. Prihvaćen Prihvaća se.
23 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, Promjene podataka o odgovornoj osobi operativne skupine Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj: Članci 17., 18., 19., 38., 39., 40., 63., 64., 65, 87., 88. i 89 koji uređuju Promjene podataka o odgovornoj osobi operativne skupine, Promjene zahtjeva za potporu i Odustajanje odgovorne osobe operativne skupine se ponavljaju uz male razlike koje je potrebno jasno istaknuti a odredbe koje se ponavljaju potrebno je navesti samo jednom te se u daljnjem tekstu pozivati na taj članak ili to pitanje urediti općim odredbama koje će se odnositi na cijeli Pravilnik. Prihvaćen Prihvaća se.
24 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, Sklapanje ugovora o financiranju Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj: Članci 16., 37., 62. i 86. koji uređuju Sklapanje ugovora o financiranju se ponavljaju uz male razlike koje je potrebno jasno istaknuti a odredbe koje se ponavljaju potrebno je navesti samo jednom te se u daljnjem tekstu pozivati na taj članak ili to pitanje urediti općim odredbama koje će se odnositi na cijeli Pravilnik. Prihvaćen Prihvaća se.
25 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, Donošenje odluka Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj: Članci 15., 36., 61. i 85. koji uređuju donošenje odluke se ponavljaju uz male razlike koje je potrebno jasno istaknuti a odredbe koje se ponavljaju potrebno je navesti samo jednom te se u daljnjem tekstu pozivati na taj članak ili to pitanje urediti općim odredbama koje će se odnositi na cijeli Pravilnik Prihvaćen Prihvaća se.
26 LAG Petrova Gora O PROVEDBI MJERE 16 „SURADNJA“IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020., KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU Projekt koji je određen kao "nije važan " ne bi se trebao financirati ili bi mu trebalo dodijeliti minus bodove....ili u najbopljem slučaju stavku "Nije važan " treba preimenovati u nešto prikladnije Prihvaćen Kriterij broj 3. i 4. su eliminacijski kriteriji. Zahtjev za potporu koji po tim kriterijima dobije 0 bodova će biti odbijen.