Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje u vezi nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O, Članak 3. Komentar na izmjenu članka 5. stavak 1. Pod rednim brojem 19. uvodi se naknada i pristojba za odobrenje ulaganja do 100% neto imovine UCITS fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, treća država, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tih država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica. Predlaže se za krovne fondove uvesti uvećanje naknade za odobrenje takvog ulaganja za svaki drugi i slijedeći pod-fond kao što je to predviđeno i za postupak odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom (redni broj 18.) te postupanja po obavijesti DZU u slučaju namjere trgovanja udjelima UCITS fonda u drugoj državi članici i trećoj državi (redi broj 13. i 14.). Ujedno, predlaže se za krovne fondove koji se sastoje od pod-fondova kojim je takvo ulaganje već odobreno predvidjeti da se uvećanje naknade primjenjuje za svaki novi odnosno slijedeći pod-fond (odnosno da se ne plaća inicijalna naknada predviđena za fond). Djelomično prihvaćen Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga uzela je u obzir zaprimljeni komentar koji je djelomično prihvaćen. Slijedom navedenog, naknada koja se plaća po osnovi izdavanja odobrenja za ulaganje do 100% neto imovine UCITS fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, treća država, jedinice lokalne i područne samouprave tih država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica se smanjuje s 5.000,00 kn na 2.500,00 kn i plaća se po fondu odnosno pod-fondu za koji se traži predmetno odobrenje.